Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego za I

Transkrypt

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego za I
Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego
za I semestr roku szkolnego 2006/2007
Wybory do SU miały miejsce
Włączono się w ogólnopolskie akcje.
I akcja (grudzień 2006)-II edycja Zimowej Gwiazdki Akcji Rodzina
Rodzinie
Zadanie polegało na zbiórce niepotrzebnych zabawek, odzieży, żywności i przekazanie ich
wybranej przez szkołę jednej z najuboższych rodzin w Polsce. Wybrana została rodzina pani
Jolanty K. z Rokitna w woj. lubelskim. Jej też wysłaliśmy życzenia świąteczne oraz paczkę
świąteczną o łącznej wadze 15,5kg.
Ponadto dla wychowawców przygotowana została prezentacja multimedialna dotycząca w/w
Akcji , którą można wykorzystać było na lekcjach godziny wychowawczej. Na tablicy SU
zaprezentowano informacje na temat Zimowej Akcji.
Organizatorem i pomysłodawcą już drugiej edycji tej Akcji było Centrum Projektów
Obywatelskich
• Program jest współfinansowany ze środków rządowych
• Udział w akcji nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie szkoły
• Szkoła otrzyma Certyfikat Szkoły Zaangażowanej Społecznie
• Dzieci realizujące Zadania otrzymają Dyplomy „Działam Społecznie – pomagam innym”
• Informacje o udziale Szkoły w Programie zostaną zamieszczone w materiałach
informacyjnych i mediach
Realizacja zadania miała miedzy innymi na celu promocję wśród dzieci i młodzieży postaw
społecznych.
II akcja „Góra Grosza 2006”
Była to akcja charytatywna organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom. Pieniądze zebrane
w akcji są wykorzystywane na pomoc rodzinnym domom dziecka oraz domom dziecka, które
tworzą małe, kameralne mieszkania dla dzieci i młodzieży.
Akcja „Góra Grosza” odbywała się w dniach od 10 do 21 października. Nad akcją patronat
objął Minister Edukacji Narodowej. W tym czasie uczniowie wraz z nauczycielami
zorganizowali zbiórkę drobnych monet. Zebraliśmy 192,27 złotych.
III akcja (październik 2006)„Przepustka do życia za 40 groszy”
Ogólnopolska kampania „Przepustka do życia”, prowadzona była wspólnie z UNICEF.
Celem kampanii było przedstawienie polskiemu społeczeństwu, a zwłaszcza młodym
ludziom, realiów w jakich żyją dzieci na innych kontynentach, oraz tego jak niewiele
potrzeba, aby uratować życie dziecka.
Kampania szkolna miała kilka elementów:
• Zapoznanie uczniów z celami kampanii za pomocą prezentacji multimedialnej podczas
szkolnego apelu
•
•
•
Przygotowanie na korytarzu szkolnym tablicy informacyjnej o akcji oraz o najuboższym
kraju w Afryce- Sierra Leone
Przeprowadzenie pogadanek na godzinach wychowawczych, oglądanie filmów
dokumentalnych o życiu dzieci w Afryce oraz
Zbiórka pieniędzy na szczepionki dla dzieci
Do zbiórki włączyły się następujące klasy:
kl.I a gim.-wych.G.Migło-10,80
kl.VIa- wych.A.Kolwicz-7,00
kl.IIIb gim.zet- wych.E.Szymańska-4,50
kl.I PP- wych.E.Karwowska-2,00
kl.VIb- wych.A.Marcinkowska-4,50
kl.I b gim.- wych.B.Celary-3,50
kl.I i II PP- wych.A.Komorowski-3,00
kl.I ZSZ- wych.K.Watoła-5,00
kl.IIIa- wych.E.Kinasiewicz-4,00
kl.II PP- wych.E.Łyszczarz-3,00
kl.I c gim.- wych.A.Ciaś- 10,00
kl.IV-V- wych.D.Gwardyś-5,50
kl.II-III- wych.K.Nyderek-4,50
kl.IIIa gim.- wych.R.Sołtysik-7,20
kl.IIb gim.- wych.J.Gilga-5,50
kl.II a gim.- wych.W.Podruczny-6,50
kl.III b ZSZ- wych.E.Idasiak-3,50
Razem: 90,00
Ponad to SU był organizatorem:
- 29.09.2006- Dnia Chłopaka- imprezy dla uczniów całego Zespołu Szkół
I grupa
kl. IV-V,
kl. VI,
kl. Ia gim.,
kl. Ib gim.
II grupa
kl. IIa gim,
kl.IIb gim,
kl.IIIa gim,
kl.I zaw.
Cele imprezy było:
• rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
• wdrażanie do właściwego planowania i organizowania procesu prowadzącego do
powstania nowego wytworu,
• kształtowanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się prostymi narzędziami,
• zachęcanie do twórczej ekspresji i zdrowej rywalizacji
−
dyskoteki andrzejkowej dla klas gimnazjalnych i zawodowych w dn.11.10.2006
−
wewnątrzszkolnego konkursu o Unii Europejskiej dla klas gimnazjalnych w dn.
15.11.2006; zwycięzcy reprezentowali szkołę w międzyszkolnym konkursie w
Wodzisławiu Śląskim (S.Mordawski, Ł. Jabłonowski). Celem konkursu było:
podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy podczas zajęć lekcyjnych, umiejętność pracy
w grupie. Uczniowie m.in. Przeliczali euro na inne waluty, rozpoznawali najsłynniejsze
europejskie budowle.
Samorząd Uczniowski opiekuje się także Pocztem Sztandarowym naszej szkoły.
Reprezentujemy naszą placówkę w większych uroczystościach na terenie naszego miasta.
W I semestrze uczestniczyliśmy w następujących imprezach:
- 14.10.2006-Msza św. z okazji DEN;
- 11.11.2006- Msza św. I apel poległych przy pomniku ofiar w rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości;
- 19.01.2007 uroczystości przy pomniku upamiętniającym śmierć 15 ofiar oświęcimskich
poległych podczas Marszu Śmierci
Członkowie SU opiniowali również szkolny Program profilaktyki- 22.11.2006
Systematycznie zmieniane są okolicznościowe gazetki na tablicy informacyjnej.
Przedstawiciele SU otrzymali plakietki i od 1.12.2006 roku rozpoczęli dyżury na szkolnych
korytarzach. Nie spełniają one jeszcze swojej właściwej funkcji, ale mamy nadzieję,że z
biegiem czasu dyżury będą prowadzone w sposób satysfakcjonujący.
•
SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU
Zimowa Gwiazdka Akcji Rodzina Rodzinie jest nowym rozwiązaniem i przykładem
wykorzystywania nowoczesnych technik i technologii w pomocy społecznej. Jest ona
kolejnym etapem rozwoju ogólnopolskiej Akcji Rodzina Rodzinie. Ideą Akcji jest
przekonanie społeczeństwa do potrzeby pomocy innym i przywrócenie wiarygodności i
skuteczności przepływu pomocy rzeczowej od darczyńców do osób potrzebujących.
Nowatorskie spojrzenie na problematykę pozwoliło na opracowanie projektu wyłączającego
bezpośredni udział organizacji pozarządowych i ich pochodnych przenosząc
odpowiedzialność i ciężar pomocy na osoby zainteresowane pomaganiem innym. Darczyńca
sam wybiera formę, adresata i rodzaj pomocy, jaką uzna za najbardziej mu odpowiadającą.
Za pośrednictwem budowanej przez CPO infrastruktury i przy wykorzystaniu Internetu oraz
nowoczesnych technik komunikacyjnych dociera z pomocą do wybranej osoby, mając
pewność co do formy i wymiaru przekazanej pomocy. Całość pomocy trafia do adresata,
pomijając koszty jej świadczenia przez np. organizacje pozarządowe.
Za pośrednictwem Internetu powstaje sieć działających w sposób skoordynowany grup
uczniów na terenie całej Polski, której wspólnym celem jest pomoc potrzebującym.
Komunikacja w ramach sieci partnerskiej odbywa się za pośrednictwem ICT a sercem akcji
jest portal internetowy. Cała Akcja odbywa się na dwóch płaszczyznach: lokalnej oraz
ogólnokrajowej-wirtualnej, a pomoc na rzecz potrzebujących także jest przekazywana za
pośrednictwem narzędzi powiązanych z technologiami informacyjno komunikacyjnymi. Jest
to przykład wykorzystania potencjału lokalnie działających grup wolontariuszy oraz
tworzącego się społeczeństwa informacyjnego – czyli dodania nowych technik do starych
wartości.
Cele zamykają się w trzech obszarach:
1. Cel: Pomoc potrzebującym
Na Portalu Internetowym Akcji umieszczamy wykaz rodzin, które oczekują pomocy.
Informacje pochodzą m. in. od szkół, dziennikarzy interwencyjnych i organizacji
pozarządowych. Przed umieszczeniem danych na stronie sprawdzana jest aktualna kondycja
materialna zgłaszanych Rodzin, przez organizację partnerską Akcji, bądź pracowników
Ośrodków Pomocy Społecznej. Procedury te zostały zaopiniowane przez Generalny
Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, a o samym zbiorze danych osobowych rodzin
został zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych poinformowany GIODO poprzez
złożenie wszystkich wymaganych formularzy.
Pomoc polega na bezpośrednim wsparciu udzielanym przez osoby prywatne i podmioty
prawne, osobom prywatnym bez bezpośredniego pośrednictwa stowarzyszeń, fundacji i
instytucji państwowych. Pomoc jest kierowana do Rodzin i Osób potrzebujących wsparcia. Są
to rodziny wielodzietne i rozbite, rodziny zastępcze w trudnej sytuacji materialnej, rodziny w
których skład wchodzi osoba niepełnosprawna a także pojedyncze, bardzo biedne osoby.
Pomoc trafia w formie zakupów lub paczek bezpośrednio do osób potrzebujących. Jest to
pomoc rzeczowa i w odróżnieniu od pomocy finansowej nie może być mowy o zmianie
intencji darczyńcy co do formy pomocy.
2. Cel: Aktywizacja poprzez wolontariat
Pobudzenie aktywności społecznej lokalnych społeczności oraz edukacja młodzieży poprzez
instytucję wolontariatu, w tym wykorzystanie funkcji integrujących i edukacyjnych Internetu
jako prostego narzędzia pomocy innym. Dzięki Akcji Zaplakatuj Swoją Miejscowość dotarcie
z informacją do potencjalnych darczyńców. Lokalna promocja Akcji przyczyni się do
aktywizacji społecznej i pośrednio dzięki zintensyfikowaniu pomocy do poprawy sytuacji
najuboższych rodzin objętych Akcją Rodzina Rodzinie. Tworzenie przestrzeni dla
powstawania trwałych więzi pomiędzy darczyńcami i potrzebującymi, odzwierciedli się w
postaci Ψsystematycznej pomocy po zakończeniu Zimowej Gwiazdki Akcji Rodzina
Rodzinie.
Promocję idei wolontariatu oraz organizowania się w działające lokalnie nieformalne grupy
wolontariuszy oraz promocję idei dzielenia się z innymi wśród dzieci i młodzieży ze szkół
biorących udział w Akcji. Dzięki Akcji Podarek – podziel się z innym tym czego już nie
potrzebujesz - w szkołach podstawowych i gimnazjalnych dotarcie z darami rzeczowymi do
dzieci pochodzących z najuboższych rodzin w Polsce objętych Akcją Rodzina Rodzinie. W
perspektywie zbliżających się Świąt dzieci świadome otrzymania nowych zabawek i
prezentów będą mogły się podzielić nie tylko swoimi starymi zabawkami, ale także
ubraniami, z których np. wyrosły.
Wykorzystując ideę wolontariatu wśród młodzieży ze szkół gimnazjalnych, poprzez jej
edukację i aktywizację chcemy promować idee pomocy potrzebującym oraz samą Akcję.
Działania w ramach Akcji będą oddziaływać mobilizująco na całe społeczności lokalne, które
poprzez szeroką gamę możliwości udziału w Akcji będą miały szanse jeśli nie bezpośrednio
to pośrednio pomóc potrzebującym.
3. Cel: Wykorzystywanie zasobów i możliwości tworzącego się społeczeństwa
informacyjnego.
W szczególności celem jest promowanie wykorzystywania narzędzi i technik informacyjno
komunikacyjnych (głownie Internetu) przez uczniów i nauczycieli, tworząc podwaliny
przyszłego społeczeństwa informacyjnego. Szkoły posiadają rozwiniętą infrastrukturę
informatyczną. W większości przypadków maja także dostęp przynajmniej pośredni do
Internetu. Komunikacja elektroniczna jest prawie darmowa oraz bardzo szybka i efektywna.
Wytworzenie nawyków korzystania z poczty elektronicznej przez przedstawicieli szkół jest
równie ważne jak nauka dzieci korzystania z komputerów. Dlatego wszystkim szkołom nie
posiadającym aktywnych kont poczty elektronicznej prześlemy informację i instrukcję jak
takie konta założyć.
Tworząc sieć tysiąca komunikujących się elektronicznie szkół będzie można w sposób szybki
i tani w przyszłości prowadzić wszelkiego rodzaju skoordynowane działania o bardzo
szerokiej skali. Jednocześnie tworzenie struktur komunikacji sieciowej umożliwi
poszczególnym szkołom na kontakt z innymi szkołami, który umożliwi im we własnym
zakresie organizowanie się, współpracę oraz wspólne przedsięwzięcia tworząc struktury
inteligencji sieciowej.
Z drugiej strony celem zadania jest promocja wykorzystania narzędzi tworzącego się
społeczeństwa informacyjnego do pomocy społecznej. Wykorzystanie funkcji integrujących i
edukacyjnych Internetu zwiększy świadomość społeczną, zintensyfikuje działanie pomocowe
na rzecz potrzebujących oraz pomoże stworzyć trwałe więzi pomiędzy osobami
pomagającymi a tymi, którym pomagają.
Innowacyjne rozwiązania oraz wielkie możliwości dalszego rozwoju Akcji Rodzina
Rodzinie sprawią, iż działania leżące u podstaw Akcji staną się modelowym sposobem
organizowania i świadczenia pomocy w czasach dokonującej się na naszych oczach
Rewolucji informacyjnej