W y m a g a n i a EDUKACJA TECHNICZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP

Transkrypt

W y m a g a n i a EDUKACJA TECHNICZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP
Wymagania
EDUKACJA TECHNICZNA
KLASA IIA IIB IIC IID SP
r.szk.2015/2016
wych.T.Krzywicka, wych.B.Niedźwiadek, wych.M.Jasińska, wych.M.Wojtyła –Drwal
EDUKACJA
Edukacja
Zakres
umiejętności
Ocena
6
5
W zakresie
EDUKACJA
wychowania
TECHNICZNA technicznego.
4
3
2
6
TECHNICZNA
U cz e ń:
*twórczo wykorzystuje dostępne materiały wykonując daną pracę
* prace są przemyślane, oryginalne, poprawne pod względem formy, kompozycji, staranne, dokładne
* praca odznacza się dbałością o szczegóły, rozmaitością elementów
* bardzo dobrze rozróżnia właściwości materiałów, właściwie je dobiera do rodzaju pracy
* zapoznaje się z instrukcją i starannie wykonuje pracę
*prace konstrukcyjne są estetyczne i staranne
*ekonomicznie gospodaruje materiałami
* rozróżnia właściwości materiałów
* czyta i rozumie proste instrukcje
* potrzebuje dodatkowej motywacji, żeby doprowadzić pracę do końca
*nie potrafi rozplanować pracy
*często nie jest zaangażowany w powierzone mu zadanie
* dokonuje pomiarów, wykonuje pracę wg projektu
*wytwory działalności konstrukcyjnej często odbiegają od projektu
* niechętnie podejmuje działalność artystyczną, często nie przynosi potrzebnych materiałów
*wymaga pomocy nauczyciela podczas pracy
*wykazuje małe zainteresowanie poznawaniem i obsługą urządzeń, oczekuje pomocy nauczyciela
*zawsze pamięta o bezpieczeństwie przy posługiwaniu się narzędziami i urządzeniami
*zawsze utrzymuje wzorowy porządek przy swoim stanowisku pracy
W zakresie
dbałości o
bezpieczeństwo
własne i innych.
5
4
3
2
* właściwie dobiera numery telefonów alarmowych
* racjonalnie wykorzystuje czas
*zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i zabawy
* orientuje się w zasadach ruchu drogowego, wie kogo powiadomić w razie wypadku
*bezpiecznie obsługuje proste urządzenia techniczne( odkurzacz, DVD, komputer)
* zazwyczaj zachowuje ład i porządek
* wskazuje właściwe numery alarmowe
*określa zasady bezpieczeństwa pracy, ale nie zawsze się do nich stosuje
*myli numery telefonów alarmowych
*określa wybiórczo zasady bezpieczeństwa, rzadko je stosuje
*przy posługiwaniu się urządzeniami i narzędziami korzysta z pomocy nauczyciela
*nie orientuje się jak należy zachowywać się w sytuacji wypadku

Podobne dokumenty