Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie ogłasza sprzedaż drewna.

Transkrypt

Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie ogłasza sprzedaż drewna.
Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie ogłasza sprzedaż drewna.
OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY
1. Drewno liściaste – mieszane, nie łupkowane, w kawałkach o długości ok. 1,5 – 2 m,
ilość ok. 200 ton.
2. Drewno składowane na Bazie ZUK ul. Dzieńdziela 44 w Mikołowie.
3. Termin odbioru drewna z miejsca składowania: po podpisaniu umowy do 30.12.2015r.
PROCEDURA ZŁOŻENIA OFERTY KUPNA:
1. Oferta może być złożona przez każdą osobę fizyczną lub przedsiębiorcę.
2. Sprzedaż odbędzie się w oparciu o złożone pisemnie oferty (wzór stanowi załącznik nr 1).
3. Cena wywoławcza 20 zł netto/ tonę. (plus należny podatek VAT 23%)
4. Złożona oferta cenowa nie może być niższa niż cena wywoławcza.
5. Oferent może złożyć tylko 1 ofertę na całość przedmiotu sprzedaży.
6. Oferent MUSI dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży w miejscu jego składowania.
7.
Oferent składając ofertę oświadcza, iż znany jest mu przedmiot sprzedaży i nie wnosi co do niego
żadnych zastrzeżeń oraz, że w przypadku wyboru jego oferty, podpisze umowę i we wskazanym terminie
odbierze przedmiot umowy w całości, własnym transportem z miejsca składowania.
8. Pisemne oferty należy składać do dnia 21.10.2015r. do godz. 1200 w siedzibie sprzedającego tj.
ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów / sekretariat/
9. Oferta winna być podpisana przez oferenta, do oferty należy dołączyć oświadczenia (wg załączników).
Ofertę należy złożyć w zaklejonej, nieprzejrzystej kopercie z opisem:
„OFERTA NA ZAKUP DREWNA”
10. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.10.2015r. do godz. 1240 w miejscu składowania drewna tj. Baza ZUK
ul. Dzieńdziela 44 w Mikołowie. Otwarcie ofert jest jawne.
PROCEDURA WYBORU OFERTY:
1. Podczas otwarcia ofert Sprzedający poda do publicznej wiadomości informację o:
a) ilości złożonych ofert,
b) nazwy oferentów
c) ceny złożonych ofert.
2. Sprzedający dokona wyboru poprzez wyłonienie oferenta, który złożył najwyższą cenowo ofertę oraz
wszystkie wymagane oświadczenia.
3. Po wyborze oferenta zostanie podpisana umowa, która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia
(zał. nr 2).
4. W przypadku braku ofert lub ofert złożonych poniżej ceny wywoławczej procedura sprzedaży zostanie
unieważniona.
FORMA REALIZACJI UMOWY:
1. Wybrany oferent zobowiązany jest do odbioru całości drewna przeznaczonego do sprzedaży.
2. Odbiór z miejsca składowania odbywał się będzie transportem Oferenta w dniach od poniedziałku do
piątku w godz. 6:00 do 13:00. Istnieje możliwość załadunku sprzętem Sprzedającego.
3. Oferent zobowiązany jest do każdorazowego zgłaszania odbioru drewna osobie wskazanej przez
Sprzedającego.
4. Każdorazowo odbierana partia drewna zostanie zważona na wadze 50 ton, z homologacją . Raport ważeń
będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.
5. Pojazd będzie tarowany przy wjeździe i ważony po załadunku. Waga netto zostanie określona na
podstawie różnicy tary i brutta.
6. Faktury za faktycznie odebrane drewno wystawiane będą w okresach miesięcznych na podstawie
raportów ważeń potwierdzonych przez Sprzedającego i Oferenta.
7. Oferent zobowiązany jest do zapłaty na konto Sprzedającego, podane na fakturze w terminie 14 dni od
daty wystawienia faktury.
Zatwierdził:
KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Mikołowie
mgr inż. Roman Naleśnik