Regulamin konkursu - METALPOL Węgierska Górka

Transkrypt

Regulamin konkursu - METALPOL Węgierska Górka
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
p.n. „ODLEWNICTWO NASZĄ PASJĄ”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Odlewnictwo naszą pasją” i jest zwany dalej:
„Konkursem”.
2.Organizatorem Konkursu jest METALPOL Węgierska Górka Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6,
34-350 Węgierska Górka i jest zwany dalej: „Organizatorem”
3. Fundatorem Nagród jest METALPOL Węgierska Górka Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 34-350
Węgierska Górka, zwany dalej „Fundatorem”.
4. Oceny uczestników Konkursu będzie dokonywała Komisja konkursowa powołana przez
Zarząd firmy METALPOL i jest zwana dalej: „Komisją”.
5. Konkurs trwa od 01.11.2012r. - 30.05.2013r.
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.Celem Konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie talentu
plastycznego a także popularyzacja firmy METALPOL Węgierska Górka Sp. z o.o. wśród
młodego pokolenia.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne, dobrowolne i oznacza przyjęcie w pełni
postanowień niniejszego regulaminu.
3. Zgłoszenia udziału w Konkursie można dokonać do 31.12.2012r., zgłaszając swój udział
w siedzibie firmy METALPOL lub przekazując informację wychowawcy swojej klasy.
3. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół : podstawowych oraz gimnazjów z terenu
gminy Węgierska Górka ( w tym również członkowie rodzin pracowników Organizatora).
4. Zadaniem uczestników Konkursu będzie przedstawienie myśli przewodniej firmy tj.
„Odlewnictwo naszą pasją” w formie pracy plastycznej w technice dowolnej (rysowanie,
malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.), w formacie A3 lub A4.
4.1 Wykonane prace dostarczyć należy do siedziby firmy METALPOL lub przekazać
wychowawcy swojej klasy do dnia 30.05.2013r. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać
imię, nazwisko i wiek autora, ewentualny tytuł pracy. Prace dostarczone po terminie nie będą
oceniane.
1
4.2 Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani telefonicznie do dnia 30.06.2013r. , a oficjalne
wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów 175-lecia firmy METALPOL w dniach
02-04.08.2013r.
§3
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, daty urodzenia, klasy.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę
na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem
nagród.
3. Autor każdej pracy zgłoszonej do Konkursu wyraża zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie
swojej pracy przez Organizatora Konkursu, w formie m.in.: druku, kopiowania, publikacji na
stronach internetowych, w firmowym magazynie informacyjnym - „INFO METALPOL” oraz
wykorzystywania podczas wystaw i prezentacji publicznych - bez ograniczeń terytorialnych i
czasowych.
§4
NAGRODY
1.Nagrodami w Konkursie są:
1.1 Nagroda nr 1 (miejsce I):
a) dyplom
b) sprzęt komputerowy – laptop.
c) zwiedzanie firmy METALPOL z przewodnikiem
d) publikacja pracy w firmowym magazynie informacyjnym - „INFO METALPOL”.
1.2 Nagroda nr 2 (miejsce II)
a) dyplom
b) 500zł
c) zestaw gadżetów
d) zwiedzanie firmy METALPOL z przewodnikiem
e) publikacja pracy w firmowym magazynie informacyjnym - „INFO METALPOL”.
1.3 Nagroda nr 3 (miejsce III)
a) dyplom
2
b) 200zł
c) zestaw gadżetów
d) zwiedzanie firmy METALPOL z przewodnikiem
e) publikacja pracy w firmowym magazynie informacyjnym - „INFO METALPOL”.
Fundator nagród przewiduje również wyróżnienia, gdzie nagrodami będzie:
a) dyplom
b) zestaw gadżetów.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie firmy METALPOL Węgierska Górka
ul Kolejowa 6, 34-350 Węgierska Górka oraz na stronie www.metalpol-wg.pl.
2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności
zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie
www.metalpol-wg.pl.
3