OGÓLNE WARUNKI ZLECENIA (OWZ

Transkrypt

OGÓLNE WARUNKI ZLECENIA (OWZ
Data wydania: 01.03.2004
OGÓLNE WARUNKI ZLECENIA (OWZ) – zagranica
Do zlecenia zastosowanie mają przepisy Konwencji CMR z uwzględnieniem postanowień
niniejszych OWZ. Zleceniobiorca musi posiadać aktualną polisę OC Przewoźnika
lub OC Spedytora, natomiast pojazd koncesję, aktualne badania techniczne, ubezpieczenie
oraz wszystkie niezbędne zezwolenia w celu prawidłowej realizacji zlecenia. Kierowca musi
posiadać sprawny telefon komórkowy lub inny środek łączności – KONIECZNE
UDOSTĘPNIENIE NR TEL. KIEROWCY ZLEDENIODAWCY. Przewoźnik ponosi
odpowiedzialność za prawidłowe rozmieszczenie towaru w celu uniknięcia przewaŜeń
osiowych - bezwzględny zakaz doładunków bez uprzedniej zgody zleceniodawcy,
w przypadku niezastosowania się grozi kara do wysokości całości frachtu. KaŜdy przypadek
niedotrzymania terminu za/wyładunku (przestój) z przyczyn nie leŜących po stronie
Zleceniobiorcy lub jego podwykonawcy musi być natychmiast zgłoszony na piśmie
(koniecznie faksem) i potwierdzony pisemnie przez załadowcę lub rozładowcę na oryginalnej
karcie przestoju. Nie zachowanie powyŜszych warunków spowoduje obciąŜenie
za opóźnienie albo nie zapłacenie przez nas postojowego. PowyŜsza forma przesłania
informacji dotyczy równieŜ przypadku stwierdzenia niedoboru lub wyraźnych uszkodzeń
towaru. Opłata przestojowa, którą Zleceniobiorca moŜe obciąŜyć Zleceniodawcę, za kaŜdą
całą dobę przestoju wynosi równowartość 100 EUR. Za opóźnienie w podstawieniu środków
transportu pod za/wyładunek z przyczyn leŜących po stronie Zleceniobiorcy
lub jego podwykonawcy, Zleceniobiorca zostanie obciąŜony karą umowną w wysokości
równowartości 300 EUR za kaŜdą rozpoczętą dobę. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo
do regresu w przypadku wynikłych z powyŜszego powodu kar. W przypadku reklamacji
co do jakości wykonanej usługi lub uszkodzenia towaru płatność nastąpi po wyjaśnieniu
spornych spraw. Wszelkie przeładunki lub doładunki obcych towarów bez naszej zgody
są zabronione pod groźbą kary umownej w wysokości równowartości 1.000 EUR. Wszelkie
zmiany warunków zlecenia wymagają skutecznego pisemnego potwierdzenia. Wszelkie
konsekwencje wynikające z odstępstwa powyŜszego zlecania ponosi Zleceniobiorca.
W przypadku wystąpienia szkody przewoźnik zobowiązany jest do niezwłocznego
powiadomienia Zleceniodawcy i do sporządzenia/dostarczenia stosownego protokołu.
Przewoźnik zobowiązany jest bezwzględnie wpisać w CMR uszkodzenie towaru, braki
towaru, zmiany jakichkolwiek danych zawartych w CMR, w tym szczególnie zmianę miejsca
rozładunku (po ustaleniu ze Zleceniodawcą). Wszelkie koszty związane z niewykonaniem
zlecenia ponosi Zleceniobiorca. Kierowca zobowiązany jest do pobrania w miejscu załadunku
oryginalnych faktur, dokumentu EUR1. EUR1 musi być ostemplowany przez Urząd Celny,
w którym jest odprawa. Nie moŜe być wystawiony z wcześniejszą datą niŜ data faktury.
Do rozstrzygania sporów wynikłych przy realizacji zlecenia zastrzega się jako właściwy Sąd
w Gdańsku. W przypadku braku lub nieaktualnego OC przewoźnika odliczymy Państwu
3% wartości frachtu. Spory powstałe z tytułu niniejszego zlecenia rozstrzygać będzie Sąd
właściwy dla Zleceniodawcy!!!
SKAT TRANSPORT Spółka z o.o.
80-871 Gdańsk, ul. Twarda 12, tel. (058) 524 57 00, fax. (058) 524 57 19