stałe Na transport: Przesyłka Odprawa celna w ACP Deklaracja

Transkrypt

stałe Na transport: Przesyłka Odprawa celna w ACP Deklaracja
Data wystawienia zlecenia
Zleceniobiorca:
Miejscowość
stałe
zgodne z ofertą nr :
Lądowy
Morski
terminowe
do dnia
Eksport
Lotniczy
Zleceniodawca
Import
NIP
Adres
Osoba kontaktowa
Kod Poczt.
Miasto
Tel.
e-mail
Nadawca
Odbiorca
Adres
Adres
Kod
þÿ W y d r u
jednorazowe
Zlecenie spedycyjne nr
Na transport:
AIR CARGO POLAND
ul. MINERALNA 15, 02-274 WARSZAWA
tel.: +48 22 500 7000,
fax +48 22 500 7002
[email protected]
Kraj
Miasto
osoba kont.
Tel.
Kod
Miasto
Kraj
osoba kont.
Tel.
Przesyłka
waga brutto
Nazwa towaru
ilość i rodzaj opakowań
ładunek niebezpieczny
warunki dostawy
wymiary
wartość towaru
ubezpieczenie
CARGO
NIE numer UN i klasa
TAK
Zlecenie dotyczy technologii lub towarów znaczeniu strategicznymi
TAK
TAK
NIE
NIE
Jeśli TAK to zleceniodawca jest zobowiązany przedstawić wymagane zezwolenie na podstawie Ustawy z dnia 29 Listopada 2000 o obrocie z zagranicą
towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także międzynarodowego pokoju (Dz.U.119, Poz. 1250)
Odprawa celna w ACP
TAK
NIE
procedura celna
Instrukcje, informacje dodatkowe
Deklaracja Zlecającego:
Oświadczam, że ilość i rodzaj i wartość towaru podane na fakturach/listach załadunkowych są zgodne z rzeczywistym stanem towaru przekazanego do
przewozu. W przypadku odstąpienia od weryfikacji przesyłki, rodzaj i wagę towaru w przesyłce należy przyjąć zgodnie z dokumentami.
Oświadczam, że znam warunki i obowiązujący cennik za usługi spedycyjno-celne, który stanowi załącznik do zlecenia. Zobowiązuję się do zwrotu dla Air
Cargo Poland Sp. z o.o. wydatków poniesionych w imieniu z tytułu należności-celno podatkowych na podstawie otrzymanej noty obciążeniowej. Ponadto
zobowiązuję się do zapłaty wszystkich kosztów związanych z obsługą spedycyjno-celną na podstawie wystawionej faktury VAT.
· Do niniejszego zlecenia spedycyjnego mają zastosowanie ustalenia zawarte w ofercie dotyczącej niniejszego zlecenia, oraz Ogólne Polskie Warunki
Spedycyjne z 2002r. dostępne na stronie www.pisil.pl. Wszelkie spory rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
Zlecający, stanowisko
podpis zlecającego/pieczątka
· Do odprawy celnej i pierwszego zlecenia należy dołączyć dokumenty: upoważnienie do reprezentacji przed Urzędem Celnym, kopia REGON, NIP-u
oraz wpis do KRS lub kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej a także tłumaczenie faktury. Dla osób prywatnych - dokumenty ustalone
odrębnymi przepisami.
· Air Cargo Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mineralnej 15, jako administrator danych informuje, iż Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane w celu realizacji zleconych Spółce usług. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści do treści swoich danych osobowych oraz
prawo do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji usług.
Druk nadzorowany ACP F -26 wydanie nr 6 ważny od dnia 23.11.2007 r.