ul. Spedycyjna 1 PL 62-023 Gądki

Transkrypt

ul. Spedycyjna 1 PL 62-023 Gądki
Osoba kontaktowa K+N
Telefon stacjonarny:
ul. Spedycyjna 1
Telefon komórkowy:
PL 62-023 Gądki
E-Mail:
Wersja: 2017.1
DROGOWE ZLECENIE SPEDYCYJNE / STRONA 1
2. ZLECENIODAWCA (PŁATNIK)
Numer zlecenia/spedycyjnego / uzupełnia Kuehne+Nagel
pełna nazwa firmy
ulica i numer / lokal
kraj +kod + miejscowość
telefon kontaktowy
adres e-mail
osoba kontaktowa
Nr płatnika Acon
(uzupełnia Kuehne+ Nagel)
Nr NIP
3. DANE ZAŁADUNKU
4. DANE ROZŁADUNKU
pełna nazwa firmy
pełna nazwa firmy
ulica i numer /lokal
ulica i numer /lokal
kraj +kod+miejscowość
kraj +kod+miejscowość
telefon kontaktowy
telefon kontaktowy
adres e-mail
adres e-mail
osoba kontaktowa
osoba kontaktowa
5. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAŁADUNKU / DANE ŁADUNKU
Data załadunku
Okno czasowe
załadunku
(standard
08.00-16.00)
Nr referencyjny załadunku
Dodatkowe
ubezpieczenie ładunku
CARGO
Łączna ilość opakowań
Rodzaj opakow.
Rodzaj towaru
Waga brutto total (kg)
Ldm łącznie
Cbm łącznie
Waga
obrachunkowa (kg)
0,00
0,00
0
Tak
długość
szerokość
wysokość
Adres odprawy celnej
importowej
Nie
5.a. TOWAR ADR (patrz pkt 9 Szczegółowych Warunków)
Nr UN
Wymiary ładunku( w metrach)
Nie
Adres odprawy celnej
eksportowej
Przesyłka celna
Tak
Wartość ładunku
( podać walutę)
Tak
Nie
Rodzaj opakowań
Ilość opakowań
Grupa pakowania
Klasa
Jeśli Tak, proszę wypełnić dane w sekcji 5a
NR EKAER
Towar podlega rejestracji w systemie EKAER
5.b INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRACJI TOWARU W SYSTEMIE EKAER
( dotyczy przesyłek z/ do Węgier patrz pkt 10 Szczegółowych Warunków)
Tak
Nie
5.c INNE UWAGI DOTYCZĄCE ZAŁADUNKU LUB TOWARU (np.: towar podwójnego zastosowania lub towar strategiczny - patrz pkt 11 Szczegółowych Warunków)
6. INFORMACJE DOTYCZĄCE DOSTARCZENIA I ROZŁADUNKU TOWARU
Planowana data rozładunku
(standard +/- 1 dzień)
Okno czasowe dostawy
(standard 8.00-16.00)
Dostawa na targi
Dostawa do sklepu/ sieci handlowej
Tak
Tak
Nie
Nie
7. INNE UWAGI DOTYCZĄCE DOSTARCZENIA I ROZŁADUNKU TOWARU (np.: awizacja przed dostawą, auto z windą itp.)
8. OPŁATA ZA USŁUGĘ (TERMIN PŁATNOŚCI 14 DNI OD DNIA WYSTAWIENIA FAKTURY)
INCOTERMS
OPŁATA PODSTAWOWA
E-MYTO
(kwota)
Stawka za odprawę celną
importową
Stawka za odprawę celną
eksportową
FAF (kwota)
CAF (kwota)
Dodatkowe ubezpieczenie CARGO
Manualna Rejestracja
(kwota)
Wg cennika/oferty z dnia/znak
cennika/oferty
Faktura elektroniczna
Inne
Tak
ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ OPŁAT
0
Nie
PRZELICZENIE NA PLN
WALUTA
Tak
Nie
9. OŚWIADCZENIE ZLECENIODAWCY
Zleceniodawca oświadcza, że:
a) zapoznał się Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług (OWŚU) Kuehne + Nagel Sp. z o.o. w zakresie spedycji drogowej, których treść jest dostępna pod adresem internetowym: http://pl.kuehne-nagel.com/pl_pl/strefaklienta/ , akceptuje je i zobowiązuje się je stosować;
b) zapoznał się z Modelowymi Warunkami Spedycyjnymi FIATA wraz z uzupełnieniem, których tekst dostępny jest na stronie internetowej http://pl.kuehne-nagel.com/pl_pl/strefa-klienta/, akceptuje je i zobowiązuje się je
stosować;
c) akceptuje fakt, że Warunki Ogólne wraz z niniejszym Zleceniem Szczegółowym lub Ofertą oraz Modelowymi Warunkami Spedycyjnymi FIATA wraz z uzupełnieniem stanowi umowę spedycji pomiędzy Zleceniodawcą a
Zleceniobiorcą
d) nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.
10. DATA ZŁOŻENIA ZLECENIA
PRZEZ ZLECENIODAWCĘ
11. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTACJI
ZLECENIODAWCY
12. DATA
POTWIERDZENIA PRZEZ
ZLECENIOBIORCĘ
13. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO
REPREZENTACJI ZLECENIOBIORCY
Spółka Kuehne+Nagel Sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000549292 posiada numer REGON
361063720 oraz numer NIP 779-242-95-66, kapitał zakładowy w wysokości 14 868 550,00 zł
Kuehne+Nagel Sp. z o.o. jest spedytorem prowadzącym działalność gospodarczą zgodnie z Modelowymi Warunkami Spedycyjnymi FIATA wraz z uzupełnieniem, których tekst dostępny jest pod adresem:
http://pl.kuehne-nagel.com/pl_pl/strefa-klienta/
DROGOWE ZLECENIE SPEDYCYJNE / STRONA 2
Wersja: 2017.1
Szczegółowe Warunki Zlecenia:
1. Zlecenie Spedycyjne jest wiążące dla stron o ile zostanie przesłane w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej (jako załącznik), a następnie potwierdzone przez osobę reprezentującą Zleceniobiorcę. Zlecenie
spedycyjne wypełnione przez Zleceniodawcę powinno być przesłane z firmowego adresu e-mail osoby wymienionej w rubryce 11 Zlecenia.
2. Zleceniodawca oświadcza, że upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zleceniodawcy.
3. O ile strony nie uzgodnioną inaczej, opłaty wskazane w niniejszym Zleceniu Spedycyjnym w walucie innej niż złote (PLN) przeliczane będą na złote (PLN) z uwzględnieniem kursu NBP z dnia
a) poprzedzającego dzień wyjazdu samochodu eksportowego (w przypadku eksportu)
b) poprzedzającego dzień przyjazdu samochody importowego (w przypadku importu)
4. Opłaty powiększone zostaną o podatek VAT w wysokości określonej przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.
5. W przypadku realizacji zlecenia importowego z kraju pozaunijnego, stawka za transport zostanie podzielona na odcinek nieunujny (30%) i unijny (70%)
6. Do opłaty podstawowej doliczane sa następujące dodatki:
a) korekta paliwowa(FAF)
b) korekta walutowa (CAF)
c) E-Myto (opłata za korzystanie z polskiej sieci drogowej)
d) W przypadku przesłania zlecenia inną drogą niż elektroniczna (e-mail, fax) obowiązuje opłata-manualna rejestracja w kwocie 3,75 EUR dla zleceń spedycyjnych wycenianych w walucie EUR i 15 PLN dla zleceń
wycenianych w walucie PLN. Poprzez elektroniczne przesłanie zlecenia uznaje się rejestrację w KN LOGIN lub transfer poprzez Elektroniczną Wymianę Danych.
e) opłata za papierową wersę faktury: 2,5 EUR za każdą fakturę,w przypadku zleceń spedycyjnych wycenianych w waluce EUR i 10 PLN za każdą fakturę,w przypadku zleceń spedycyjnych wycenianych w waluce PLN,
f) opłata EKAER- 4,00 EUR za zlecenie( dotyczy przesyłek do i z Węgier)
Wysokość powyższych dopłat publikowana jest na bieżąco na stronie internetowej: http://pl.kuehne-nagel.com/pl_pl/strefa-klienta/.
7. Za niezawiniony przez Zleceniobiorcę postój pojazdu przy załadunku bądź rozładunku, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych za każdą rozpoczętą godzinę postoju ponad 2 godz. w wysokości:
a) 50 PLN za każdą rozpoczętą godzinę w transporcie krajowym (nie więcej niż 600 PLN za każdą rozpoczętą dobę)
b) 35 EUR za każdą rozpoczętą godzinę w transporcie międzynarodowym ( nie więcej niż 300 EUR za każdą rozpoczętą dobę)
8. W przypadku, kiedy faktyczne parametry przesyłki będą odbiegać od zadeklarowanych w Zleceniu Spedycyjnym przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odpowiedniego skorygowania swego
wynagrodzenia.
9. W przypadku, gdy Zlecenie spedycyjne dotyczy towaru niebezpiecznego w rozumieniu Umowy europejskiej dot. międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) z dnia 30.09.1957 r.
(Dz.U.2011.110.641 z późn. zm.) Zleceniobiorca zastrzega prawo zmiany stawek wskazanych w Zleceniu o inne niezbędne koszty związane z obsługą w/w towaru, w tym poniesione kary za niezgodną z prawdą lub
niekompletną informację o towarze lub nieprawidłowe oznakowanie towaru. W szczególności Zleceniodawca zobowiązany jest do podania prawidłowych danych dotyczących UN, klasy, grupy pakowania, wagi, ilości i rodzaju
opakowań.
10. W przypadku, gdy Zlecenie spedycyjne dotyczy towaru do lub z Węgier, Zleceniodawca zobowiązuję się do podania numeru EKAER, w którym wskazany jest Spedytor KN Węgry (o numerze EKAER 120317888 i numerze
VAT 10539868 ). W przypadku, gdy towar do lub z Węgier nie podlega rejestracji EKAER, Zleceniodawca zobowiązuje się przekazać Zleceniobiorcy potwierdzenie w formie pisemnej. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo
zmiany stawek wskazanych w Zleceniu o inne niezbędne koszty związane z nieprawidłowym wskazaniem danych o EKAER. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy podczas wykonywania usług,
Zleceniobiorca na podstawie stosownego wezwania organu jak i bez takiego wezwania, z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, zapłacił jakiekolwiek zobowiązanie wobec właściwych organów w Polsce albo w
jakimkolwiek innym kraju związanym z wykonywaną usługą, w szczególności na Węgrzech.
11.W przypadku, gdy Zlecenie spedycyjne dotyczy towaru strategicznego w rozumieniu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla
utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U.2004.229.2315 z późn. zm.), Zleceniobiorca zastrzega prawo zamiany stawek wskazanych w Zleceniu o inne niezbędne koszty związane z obsługą w/w towaru.
12. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania, które spowodowane są działaniem Siły Wyższej bądź powstały z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy.
13. Wszelkie zmiany niniejszego Zlecenia wymagają formy tożsamej z formą jego zawarcia.
14. Przedstawiciele stron składając podpisy w rubrykach 11 i 13, potwierdzają że są właściwie umocowani do podpisania niniejszego Zlecenia i zawarcia umowy spedycji.
15. W przypadku, gdy niniejsze Zlecenie jest pierwszym i strony nawiązują współpracę, warunkiem potwierdzenia Zlecenia przez Zleceniobiorcę jest wcześniejsze otrzymanie przez niego kopii aktualnych dokumentów
dotyczących Zleceniodawcy tj.:
a) wypisu z ewidencji działalności gospodarczej / odpisu z KRS;
b) pełnomocnictwo osoby podpisującej Zlecenie o ile nie jest ujawniona w odpowiednim rejestrze;
c) decyzji o rejestracji jako podatnik VAT;
d) decyzji o nadaniu numeru REGON;
e) decyzji o rejestracji jako podatnik VAT UE;
16. Wypełnienie przez Zleceniodawcę pól zaznaczonych kolorem szarym jest obligatoryjne.

Podobne dokumenty