Program nauczania języka niemieckiego koła zainteresowań

Transkrypt

Program nauczania języka niemieckiego koła zainteresowań
Program nauczania języka niemieckiego koła
zainteresowań dla klas pierwszych:
„Spielend Deutsch lernen”
(Nauka języka niemieckiego przez zabawę)
Autorzy:
Ewa Słoniewska
Magdalena Prażych
1
Spis treści
Wstęp
1.
Cele główne kształcenia w oparciu o podstawę programową………………………..
4
2.
Treści nauczania w oparciu o podstawę programową………………………………..
5
3.
Cele szczegółowe (Osiągnięcia uczniów)……………………………………………
5
4.
Sposoby realizacji założonych celów………………………………………………...
8
5.
Przykładowy scenariusz zajęć………………………………………………………..
91
6.
Ewaluacja programu…………………………………………………………………. 93
7.
Wykaz załączników………………………………………………………………….. 94
8.
Bibliografia…………………………………………………………………………... 96
2
Wstęp
Wychodząc
naprzeciw
zainteresowaniu
uczniów
klas
pierwszych
językiem
niemieckim postanowiłyśmy wykorzystać ich entuzjazm realizując zajęcia dodatkowe z
języka niemieckiego. Koło zainteresowań daje uczniom możliwość poszerzenia i utrwalenia
wiedzy i sprawności zdobytych podczas godzin lekcyjnych. Jest to również wspaniała okazja
do kształtowania umiejętności społecznych poprzez pracę w grupach i podejmowanie działań
mających na celu rozwój osobisty uczniów.
Głównym celem nauki języków obcych jest komunikacja – posługiwanie się językiem
w sytuacjach życia codziennego. Tym łatwiej przychodzi realizacja tego celu, im ciekawiej
przyswajany jest materiał zarówno leksykalny, jak i gramatyczny.
Zabawa, praca w grupach, duża ilość materiału obrazkowego, prace manualne,
projekty, śpiew, taniec, drama, pantomima, ruch i tym podobne metody pracy stanowią
podstawę realizacji wyznaczonych celów.
Niniejszy program został opracowany
w oparciu o długoletnie doświadczenie w
nauczaniu języka niemieckiego. Może on stanowić bazę do przeprowadzenia ciekawych,
innowacyjnych, bezstresowych i wesołych zajęć z języka obcego.
Zebrane i przedstawione przez nas pomysły można z powodzeniem wykorzystać
zarówno podczas zajęć dodatkowych jak i planowych godzin lekcyjnych.
Jesteśmy przekonane, że wprowadzanie niekonwencjonalnych metod i form nauczania
zwiększa motywację uczniów i efektywność przyswajania wiedzy, co w sposób oczywisty
wpływa na wyniki nauczania. Równocześnie przyczynia się do rozwoju osobistego uczniów
poprzez kształtowanie takich cech jak: kreatywność, odwaga, empatia, tolerancja, otwartość,
spontaniczność, pracowitość, systematyczność i wiele innych.
3
1. Cele główne kształcenia w oparciu o nową podstawę programową
1. Znajomość środków językowych.
Uczeń wykorzystuje podstawowe środki językowe (leksykalne, gramatyczne, ortograficzne i
fonetyczne) umożliwiające mu komunikacje w zakresie tematów zawartych w treściach
nauczania oraz realizację pozostałych celów głównych i szczegółowych.
2. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie nieskomplikowane wypowiedzi niemieckich lektorów oraz nauczyciela i
innych uczniów w zakresie tematów zawartych w treściach nauczania.
3. Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń formułuje samodzielnie proste i zrozumiałe komunikaty ustne i pisemne w zakresie
tematów zawartych w treściach nauczania.
4. Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń bierze udział w prostych rozmowach, dyskusjach, dialogach i reaguje adekwatnie do
danej sytuacji komunikacyjnej zarówno werbalnie jak i pisemnie w zakresie tematów
zawartych w treściach nauczania.
5. Przetwarzanie wypowiedzi.
Uczeń przetwarza samodzielnie usłyszane, bądź przeczytane informacje w zakresie tematów
zawartych w treściach nauczania.
4
2. Treści nauczania w oparciu o podstawę programową
1. Człowiek (dane personalne, cechy charakteru i wyglądu, zainteresowania).
2. Szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne, opis zajęć lekcyjnych i nauczycieli).
3. Praca (zawody i związane z nimi czynności).
4. Życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, czynności życia codziennego, czas
wolny, koledzy, przyjaciele, uroczystości rodzinne i świąteczne).
5. Żywienie (potrawy i produkty spożywcze, posiłki, upodobania kulinarne, smaki potraw i
produktów spożywczych, nakrycie stołu, jedzenie poza domem, zdrowe odżywianie, przepisy
kulinarne).
6. Kultura (postacie ze znanych baśni, bajek i legend)
7. Sport (popularne dyscypliny sportowe).
8. Technika (obsługa komputera – słownictwo).
9. Świat przyrody (nazwy zwierząt, typowe zjawiska pogodowe)
10. Elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych (dane geograficzne, system szkolny w
Niemczech, święta i uroczystości niemieckie).
3. Cele szczegółowe (Osiągnięcia ucznia)
1. Uczeń potrafi:
• powiedzieć jak się nazywa, skąd pochodzi, gdzie mieszka, ile ma lat, co lubi i czego
nie lubi robić, jak wygląda i jakie ma cechy charakteru oraz w ten sam sposób potrafi
opisać innych;
• wymienić przybory i przedmioty szkolne; powiedzieć co robi na danej lekcji; opisać
swoich nauczycieli; wyrazić opinię na temat lekcji i nauczycieli; powiedzieć jakie ma
oceny z danych przedmiotów; porównać system oceniania w Polsce i w Niemczech;
• nazwać popularne zawody i powiedzieć kim z zawodu są członkowie jego rodziny;
wymienić podstawowe czynności związane z danym zawodem;
• nazwać bliższych i dalszych członków rodziny; opowiedzieć o dniu powszednim
swoim i swojej rodziny; nazwać rodzinne uroczystości; opisać swoich kolegów i
przyjaciół; powiedzieć co robi w czasie wolnym z rodziną i z przyjaciółmi; nazwać
5
zwyczaje związane z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy w Polsce
i porównać je z obyczajami w Niemczech;
• wymienić potrawy i produkty spożywcze; powiedzieć co je na śniadanie obiad i
kolację; opisać swoje gusta kulinarne; wyrazić uczucie głodu i pragnienia; określić
smak potraw i produktów spożywczych; nazwać sztućce i naczynia; powiedzieć co
jest zdrowe a co niezdrowe; zamówić potrawy i napoje w restauracji; poprosić o
podstawowe produkty w sklepie spożywczym)
• nazwać postacie ze znanych bajek, baśni i legend;
• wymienić popularne dyscypliny sportu; opowiedzieć czy i jaki sport uprawia;
• nazwać czynności związane z instalacją programu komputerowego; podać
podstawowe pojęcia związane z komputerem i z Internetem; nazwać nowoczesne
środki przekazu;
•
nazwać zwierzęta domowe i wolnożyjące i opisać je; wymienić podstawowe zjawiska
pogodowe;
• Pokazać na mapie kraje niemieckojęzyczne i nazwać je; podać główne miasta, rzeki,
jeziora, góry, zabytki w Niemczech; wymienić sławnych ludzi pochodzenia
niemieckiego;
2. Uczeń rozumie ze słuchu proste wypowiedzi związane z aktualnym tematem zajęć oraz:
• odpowiada na zadane pytania;
• reaguje na polecenia;
• umiejętnie dostosowuje swoje wypowiedzi do usłyszanych komunikatów;
• zajmuje stanowisko wobec wypowiedzi innych;
3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne takie jak: dialog, opis postaci, karta dań, lista
zakupów, świadectwo szkolne, plan lekcji, notatka w terminarzu, instrukcja itp. oraz:
• reaguje adekwatnie do przeczytanych instrukcji;
• znajduje odpowiedzi na pytania;
• korzysta w sposób praktyczny z zawartych w tekście informacji;
• rozumie i wykonuje polecenia zawarte w kartach pracy;
4. Uczeń formułuje pisemnie proste teksty użytkowe, np. sms, mail, kartka świąteczna,
notatka, lista zakupów, przepis kulinarny, ankieta.
6
5. Uczeń samodzielnie przetwarza usłyszane lub zapisane informacje poprzez:
• sformułowanie głównej myśli tekstu;
•
przekazanie wybranych informacji z tekstu;
•
streszczenie;
•
inscenizację;
7
4. Sposoby realizacji założonych celów.
Proponujemy zbiór materiałów, dzięki którym uczniowie będą osiągać założone cele poprzez
zabawę oraz inne aktywizujące metody pracy.
Człowiek (dane personalne, cechy charakteru i wyglądu, zainteresowania)
1. Utrwalenie słownictwa dotyczącego cech wyglądu i charakteru (załącznik nr 1)
•
uczniowie uzupełniają opis cioci Ernestyny i wujka Gregora a następnie opisują za
pomocą podanych przymiotników osoby na obrazkach; następnie rysują jakąś osobę i
opisują ją
2. Zabawy
•
Antonimy
Nauczyciel podaje uczniom kolejno zdania: zdanie pierwsze jest kompletne, drugie
uczniowie powinni uzupełnić podając przeciwieństwo. Nauczyciel może wybierać kolejno
uczniów rzucając do nich piłkę.
Przykład:
Nauczyciel: Der Opa ist ruhig. Die Oma ist …………. (uczeń podaje odpowiednie słowo)
Źródło: G. Werner; Spiel mit uns
•
Zgadnij, kto to jest…
Uczniowie opisują na kartkach swoich kolegów obecnych podczas zabawy, następnie
każdy po kolei odczytuje opis a reszta uczniów zgaduje kto jest opisywana osobą
•
Znajdź kogoś kto….
Zabawa ma na celu utrwalenie słownictwa dotyczącego danych personalnych i opisu osób
oraz tworzenie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi. Każdy uczeń otrzymuje kartkę ze
zdaniami, które musi uzupełnić imionami innych uczniów. W tym celu powinien zadawać
innym uczniom odpowiednie pytania, aby odpowiedziami na nie uzupełnić luki na swojej
kartce. Uczeń, który pierwszy skompletuje wszystkie odpowiedzi wygrywa.
Przykłady zdań:
…………… tanzt gern.
…………… ist 13 Jahre alt.
………….. mag Fuβball.
………..schwimmt nicht gern.
8
…………… heute lustig.
…………….. macht Karate.
……………. spielt Gitarre.
•
Bingo
Ta zabawa ma na celu utrwalenie liczebników. Każdy z uczniów rysuje na kartce kwadrat
podzielony na dziewięć kwadratów. Na tablicy znajdują się liczby. Uczniowie wybierają 9
cyfr i wpisują je w kwadraty. Następnie jeden uczeń czyta po niemiecku liczby z tablicy w
dowolnej kolejności. Uczniowie, którzy mają na kartce usłyszaną liczbę skreśla ją. Uczeń,
który pierwszy wykreśli wszystkie liczby krzyczy BINGO!
Zabawę wykorzystać można również do utrwalenia godzin oraz słownictwa z różnych
tematów.
Szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne, opis zajęć lekcyjnych i nauczycieli)
Przedmioty szkolne
1. Wprowadzenie i utrwalenie nazewnictwa przedmiotów szkolnych
● Uczniowie dopasowują obrazki do nazw przedmiotów szkolnych (załącznik nr 2)
● Uczniowie uzupełniają swój plan lekcji, następnie opowiadają o nim (załącznik nr 3)
Przybory szkolne
1. Wprowadzenie i utrwalenie nazewnictwa przyborów szkolnych
● Uczniowie
wpisują
brakujące
litery
w
podanych
przyborach
szkolnych
(załącznik nr 4)
● Uczniowie wyszukują nazwy przyborów szkolnych i uzupełniają karty pracy
(załącznik nr 5)
2. Wiersz: „Immer wieder Schule” (załącznik nr 6)
Każdy z uczniów wciela się w jakiś przybór szkolny. Przy czytaniu lub recytacji wiersza
zadaniem ucznia jest wstać (lub wykonać inny wcześniej ustalony w grupie ruch) w
momencie, gdy usłyszy swoje słówko.
Zajęcia lekcyjne i nauczyciele
1. Zabawy
● Interview- Spiel
9
Zbieramy na tablicy czasowniki związane z czynnościami lekcyjnymi i zapisujemy przed
każdym numerek, np.
1 – schreiben
2 – lesen
3 – spielen
4 – rechnen
5 – singen
6 – malen
7 – zeichnen
8 – basteln
9 – turnen
10 – tanzen
11 – antworten
12 – fragen
Przebieg gry:
Każdy uczeń otrzymuje karteczkę z napisanym zdaniem, np. Ich lese oraz kartkę, na której
musi zebrać informacje na temat współgraczy. Uczniowie chodzą po klasie i wypytują się
wzajemnie o wykonywane czynności, np.
- Klaudia, liest du?
- Ja/Nein.
Ten, kto pierwszy zbierze informacje o innych i zapisze wyniki na kartce, woła: „Ich bin
fertig!” i wygrywa.
Przykład kartki z wynikami:
Claudia 2
Robert 11
Martin 5
Steffan 1
Monika 8
Silvia 10
Źródło: Büttner S., Kopp G., Alberti J.;Tamburin. Deutsch für Kinder 1
● In der Schule (załącznik nr 7)
To ćwiczenie wykonywane jest w parach.
10
Jeden z uczniów otrzymuje kartę pracy A, drugi kartę pracy B. Karty należy tak trzymać, by
druga osoba z pary nie widziała, co jest na drugiej karcie.
Na kartach przedstawiona jest klasa i można zobaczyć, co robią właśnie niektórzy uczniowie.
Zadaniem ucznia jest wypytanie partnera, co robią pozostali uczniowie i odpowiedzenie mu
na to samo pytanie. Należy przy tym narysować to, co się usłyszało w odpowiedzi, a pomocą
jest przedstawiony słowniczek obrazkowy.
● Jaki to nauczyciel?
Należy podzielić uczniów na 4-osobowe grupy. Każda grupa losuje po 2-3 karteczki, na
których zapisani są nauczyciele danych przedmiotów (np. Deutschlehrer, Sportlehrer itd.).
Uczniowie odnosząc się do swojej szkoły przygotowują opisy wylosowanych nauczycieli
uwzględniające ich wygląd i charakter. Następnie odczytują przygotowane charakterystyki, a
zadaniem pozostałych grup jest odgadnięcie, o jakiego nauczyciela tutaj chodzi. Grupa, która
udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi, wygrywa.
Praca (zawody i związane z nimi czynności)
1. Wprowadzenie i utrwalenie słownictwa
● Uczniowie otrzymują nazwy zawodów (załącznik nr 8). Ich zadaniem jest
zapamiętanie jak najwięcej nazw w ciągu 2 minut. Następnie zakrywają kartki i
wymieniają zawody, które zapamiętali. Kolejnym zadaniem jest rozwiązanie
krzyżówki obrazkowej (załącznik nr 9).
● Na kartach pracy uczniowie mają uzupełnić żeńskie i męskie formy podanych
zawodów (załącznik nr 10)
2. Zabawy
● Memory
Uczniowie otrzymują talię kart (załącznik nr 11). Następnie układają karty napisem
(obrazkiem) do dołu. Jeden z uczniów rozpoczyna grę odkrywając dwie karty. Jeśli stanowią
one parę (obrazek i odpowiadający napis) uczeń odkłada je obok siebie, jeśli nie jest to para
odkłada ją na miejsce, z którego ją podniósł i kolejny uczeń kontynuuje grę. Wygrywa ten,
kto zbierze najwięcej kart.
● Hundefriseur
Każdy uczeń otrzymuje zieloną kartkę, na której zapisana jest nazwa jakiegoś zawodu i
niebieską kartkę, na której zapisana jest nazwa zwierzęcia. Zwierzę i zawód tworzą nowy
11
zawód, np. Hundefriseur, Katzenschornsteinfeger… Zadaniem ucznia jest przedstawienie tego
zawodu grupie w formie rysunku na tablicy.
● Berufe raten
Każdy gracz wymyśla jakiś zawód. Współgrający próbują poprzez zadawanie pytań
rozstrzygających odgadnąć, jaki zawód ma na myśli dany uczeń. On sam może udzielać tylko
odpowiedzi „Tak” lub „Nie”. Przykład: „Arbeitest du im Film?” – „Nein“; „Unterrichtest
du?“ – „Ja“; „Unterrichtest du Deutsch?“ – „Ja“; „Du bist also Deutschlehrer!“ – „Ja“.
Wygrywa osoba, która odgadnie najwięcej zawodów.
3. Gra planszowa: Was bist du von Beruf? (załącznik nr 12)
Dzięki tej grze uczeń przyswaja słownictwo związane z zawodami i z czynnościami, które są
przypisane danym zawodom.
Każdy z uczniów otrzymuje pionek. Uczniów należy podzielić na 3-4 – osobowe grupy.
Każda grupa otrzymuje kostkę.
Gracze ustawiają swoje pionki na pole „START”. Pierwszy zaczyna i rzuca kostką. W
zależności od liczby wyrzuconych oczek posuwa swój pionek do przodu. Następnie musi
powiedzieć zgodnie z polem, które zajął, jaki zawód wykonuje i co robi w związku z tym.
Przykład: „Ich bin Musiker von Beruf. Ich mache Musik.”
Pozostali gracze kontrolują, czy zdania są poprawne. Jeśli tak, gracz może pozostać na danym
polu, jeśli nie, musi wrócić z powrotem.
Wygrywa osoba, która najszybciej dojdzie do celu.
Życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, czynności życia codziennego,
czas, koledzy, przyjaciele, uroczystości rodzinne i świąteczne)
1. Powtórzenie nazw członków rodziny
Uczniowie dopasowują nazwy członków rodziny do obrazków (załącznik nr 13)
2. Zabawy
•
Familie
Uczniowie siadają w kole. Każdy z nich mówi głośno po niemiecku kim jest (mamą, tatą,
bratem itp.). Jeden z uczniów stoi na środku koła i wymienia po dwóch członków rodziny.
Wymienione osoby zamieniają się miejscami. W tym samym czasie uczeń stający stara się
również zająć miejsce. Osoba, która nie znajdzie dla siebie miejsca pozostaje w środku i
12
kontynuuje zabawę. Może ona zamiast podawać po dwóch członków rodziny zawołać:
Familie i wówczas wszyscy powinni wstać i zamienić się miejscami.
Zabawa może służyć utrwaleniu słownictwa na dowolny temat.
•
Jesteśmy rodziną Miller! – wcielamy się w role członków rodziny.
Uczniowie losują karteczki (załącznik nr 14), na których podane są informacje o
członku rodziny, w którego rolę mają się wcielić. Każda rodzina składa się z czterech
osób (w miarę potrzeb można zmieniać ich liczbę). Na początku zabawy rodziny
muszą się odnaleźć zadając sobie pytanie: Wie heiβt du? Po ustaleniu składu rodziny
uczniowie siadają w wyznaczonym przez siebie miejscu w sali. Na podstawie
podanych na kartkach informacji (dotyczących jego zainteresowań, wieku, czynności,
które wykonuje chętnie i niechętnie) każdy z członków rodziny przygotowuje
wypowiedź na swój temat. Następnie rodzina ma za zadanie przygotowanie krótkiej
prezentacji o sobie w ciekawy sposób (np. w formie ruchomego zdjęcia). Uczniowie
prezentują efekty swojej pracy na forum.
•
Terzet
Uczniowie siadają w grupach i otrzymują zestaw kart z nazwami członków rodziny i
zawodów (załącznik nr 15). Oglądają wszystkie karty, następnie tasują je i rozdają.
Zadaniem każdego ucznia jest zebranie jak największej liczby terzetów (czyli trzech
kart z tym samym członkiem rodziny). W tym celu zadają sobie pytania: Ist dein Vater
Arzt von Beruf? Jeśli pytany uczeń ma kartę z tatą, który jest lekarzem z zawodu musi
ją oddać, jeśli nie odpowiada Nein i zaczyna zadawać pytania. Wygrywa uczeń, który
nazbierał najwięcej terzetów.
• Niedziela u Müllerów
Celem zabawy jest utrwalenie nazw członków rodziny oraz czynności związanych z
dniem powszednim i czasem wolnym.
Nauczyciel dzieli uczniów na 2 grupy. Uczniowie siadają w swojej grupie w rzędzie
jeden za drugim. Każdy uczniów jest jakimś członkiem rodziny. W obydwu grupach
występują te same osoby. Następnie nauczyciel czyta historyjkę o weekendzie rodziny
(tekst powinien być dopasowany do poziomu uczniów i dotyczyć czynności
związanych z czasem wolnym i dniem powszednim; np.: Mama wstaje w sobotę o
9.00. a tato o 8.00. dzieci śpią dłużej, itp.). Uczniowie, którzy usłyszą siebie w
historyjce powinni wstać i obiec rząd swojej grupy dookoła.
Źródło: Na podstawie: G. Werner; Spiel mit uns
13
•
Wywiad
Zabawa ma na celu rozwijanie sprawności mówienia dialogowego i może być wykorzystana
przy różnych tematach.
Jeden z uczniów wciela się w rolę aktora, polityka, sportowca lub innej znanej postaci.
Reszta uczniów otrzymuje na karteczce hasła, o które ma zapytać (każdy jedną lub dwie w
zależności od liczebności grupy). Hasła to np.: rodzina, czas wolny, dzień powszedni,
przyjaciele, znajomi, zwierzęta, praca, jedzenie, szkoła, urodziny itp. Na karteczkach można
zaznaczyć kolejność zadawania pytań. Uczniowie zaczynają kolejno zadawać pytania, na
które udzielający wywiadu musi w miarę szybko odpowiedzieć. Nastepnie uczniowie
zamieniają się rolami.
Źródło: G. Werner; Spiel mit uns
•
Dzień powszeni
Uczniowie siadają w parach. Otrzymują karty pracy każdy inna (odpowiednio 10a, 10b załącznik nr 16). Ich zadanie jest uzupełnienie informacji na kartach poprzez zadawanie pytań
typu: Um wie viel Uhr steht Beate auf? Po uzupełnieniu informacji uczniowie odczytują
kolejno informacje o osobach występujących na karcie pracy: Pan Fischer, Beate, ja, mój
partner.
•
Która godzina?
Celem zabawy jest rozumienie godzin oraz ich podawanie.
Jeden z uczniów dyktuje kolejno godziny. Reszta klasy musi zapisać je na kartkach. Po
podyktowaniu około 15 godzin sprawdzamy poprawność zanotowanych godzin.
Zabawę wykorzystać można również do utrwalenia liczb.
Źródło: Na podstawie: G. Werner; Spiel mit uns
• Pytania – odpowiedzi
Zabawa ma na celu automatyzację pytań rozstrzygających, które mogą dotyczyć różnych
tematów, np.: czas wolny, dzień powszedni itp. oraz udzielanie odpowiedzi przeczących lub
twierdzących
Nauczyciel zadaje jednemu z uczniów pytanie wymagające odpowiedzi tak lub nie. Uczeń
reaguje odpowiedni do sytuacji a następnie sam zadaje tego typu pytanie koledze.
Przykład:
●
Spielst du gern Volleyball?
Nein ich spiele Volleyball nicht gern. Ich spiele gern Baskettball. Isst du zu Mittag um
15 Uhr?
14
●
Ja, ich esse zu Mittag um 15 Uhr. Gehst du am Abend spazieren?
Źródło: Na podstawie: G. Werner; Spiel mit uns
3. Piosenka: Ferienzeit
Piosenka dotyczy ferii i czynności związanych z czasem wolnym.
Uczniowie otrzymują tekst piosenki z lukami (załącznik nr 17). Podczas słuchania
uzupełniają luki. Następnie każdy z uczniów otrzymuję karteczkę ze słowem występującym
często w piosence: na, Zeit, Ferien. Podczas słuchania uczniowie wstają, gdy usłyszą słowo
otrzymane na karteczce.
Żywienie (potrawy i produkty spożywcze, posiłki, upodobania kulinarne, smaki
potraw i produktów spożywczych, nakrycie stołu, jedzenie poza domem, zdrowe odżywianie,
przepisy kulinarne)
Potrawy i produkty spożywcze
1. Wprowadzenie i utrwalenie słownictwa
● Uczniowie otrzymują nazwy produktów do jedzenia i picia oraz nazwy warzyw i
owoców (załącznik nr 18). Ich zadaniem jest zapamiętanie jak najwięcej nazw w ciągu
2 minut. Następnie zakrywają kartki i wymieniają wyrazy, które zapamiętali.
Kolejnym zadaniem jest rozwiązanie krzyżówki obrazkowej (załącznik nr 19).
● Uczniowie szukają 10 rzeczowników związanych z jedzeniem (załącznik nr 20)
● Uczniowie uzupełniają karty pracy zdaniami wyrażającymi upodobania kulinarne
(załącznik nr 21)
Nakrycie stołu
1. Wprowadzenie i utrwalenie słownictwa
● Uczniowie otrzymują nazwy sztućców i naczyń kuchennych (załącznik nr 22). Ich
zadaniem jest zapamiętanie jak najwięcej nazw w ciągu 2 minut. Następnie zakrywają
kartki i wymieniają wyrazy, które zapamiętali. Kolejnym zadaniem jest rozwiązanie
krzyżówki obrazkowej (załącznik nr 23).
● Uczniowie zakreślają wyrazy, które oznaczają przedmioty związane z nakryciem stołu
i uzupełniają rysunek wpisując podane nazwy (załącznik nr 24)
Zabawy:
● Gimnastyka rodzajnikowa
15
Nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy: „der“, „die“, „das“.
Każdy z uczniów otrzymuje karteczkę z jakimś rodzajnikiem. Nauczyciel odczytuje nazwy
produktów spożywczych bez rodzajników.
Uczniowie wstają z miejsc, jeśli sądzą, że rzeczownik ma „ich” rodzajnik.
●
Quartette (załącznik nr 25)
Podzielić uczniów na grupki 4-osobowe. Uczniowie siedzą przy oddzielnych stołach. Każda
grupa otrzymuje talię kart, które należy dobrze wymieszać, a następnie rozdać zgodnie z
ruchem wskazówek zegara. Każdy uczeń otrzymuje po 4 karty. Poza tym każda grupa
otrzymuje ilustrację ze wszystkimi kartami gry po to, by każdy w trakcie zabawy mógł
sprawdzić, z jakich kart składa się kwartet. Nikt nie może zaglądać do kart swoich sąsiadów.
Zadanie polega na „złożeniu” swojego kwartetu. Wygrywa osoba, która zrobi to jak
najszybciej.
Słownictwo:
▪
Quartette 1
A: r Braten
s Hähnchen
r Fisch
r Schinken
B: e Wurst
e Würstchen
e Suppe
s Kotelett
C: s Mehl
r Zucker
s Salz
s Ei
D: s Brot
e Brötchen
e Brezel
s Toastbrot
▪
Quartette 2
A: e Teekanne e Kaffeekanne e Milchkanne s Sahnekännchen
B: r Teller
r Suppenteller e Untertasse e Schüssel
C: e Gabel
s Messer
r Löffel
r Teelöffel
D: e Tasse
s Glas
s Weinglas
r Bierkrug
Środki wyrazu:
Hast du den/die/das …………..?
Nein, …………. habe ich nicht. Tut mir leid!
Ja, hier hast du ihn/sie/es.
Kann ich bitte den/die/das ……….. haben?
Ich möchte ……………… .
● Köstlichkeiten aus aller Welt
Nauczyciel wypisuje na karteczkach nazwy potraw lub produktów typowych dla różnych
krajów (np. Salami, Oliven, Fondue Käse, Tzatziki, Spaghetti, Gulach, Sushi, Sachertorte,
Frutti di Mare, Schwarzwälder Kirschtorte, Mozartkugeln, Mozzarella, Pizza, Reis, Kaffee,
Knödel). Każdy uczeń losuje dla siebie jedną karteczkę, następnie opisuje grupie daną
16
potrawę lub produkt, a grupa zgaduje. Osoba, która odgadnie najwięcej słówek, wygrywa.
Przykład: „Das kommt aus Italien, ist rund und pikant.” Jeśli ktoś zna odpowiedź, zadaje
pytanie opisującemu: „Ist das Pizza?” Jeśli opisujący uczeń odpowie: „Ja, das ist Pizza”,
ten, kto odgadł, otrzymuje punkt.
● Wer gewinnt die Süßigkeiten? (załącznik nr 26)
To ćwiczenie wykonywane jest w pracy w parze.
Jeden z uczniów ma kartę pracy A, drugi kartę pracy B. Na każdej karcie pracy narysowane
są te same słodycze – uczniowie grają ze sobą „o słodycze”.
Każdy z uczniów ma rękę za plecami. Uczniowie liczą głośno do 3 i na 3 pokazują dłonią
szybko jeden z narysowanych symboli.
Możliwe są trzy opcje:
▪
Kamień + papier = wygrywa papier, gdyż papier owija kamień
▪
Papier + nożyce = wygrywają nożyce, gdyż nożyce tną papier
▪
Nożyce + kamień = wygrywa kamień, gdyż kamień ostrzy nożyce
Obok każdej wygranej słodkości uczniowie stawiają krzyżyki. Osoba, która zdobędzie
najwięcej słodyczy, wygrywa.
● Der Einkauf (załącznik nr 27)
To ćwiczenie wykonywane jest w pracy w parze.
Jeden z uczniów otrzymuje kartę pracy A, drugi kartę pracy B. Karty należy tak trzymać, by
druga osoba z pary nie widziała, co jest na drugiej karcie.
Uczeń z kartą A pyta ucznia z kartą B i nanosi odpowiedz w odpowiednie miejsce w swojej
tabeli. Następnie pytanie zadaje uczeń z kartą B uczniowi z kartą A. Partnerzy wzajemnie
wypytują się o brakujące informacje w swoich tabelach i uzupełniają je. Używają przy tym
podane zwroty i wyrażenia (Redemittel).
W przedostatnim wierszu jest miejsce na zapisanie naszych zakupów. Informacje, które
otrzymamy od naszego partnera, zapisujemy w ostatnim wierszu.
● Bestellungen im Restaurant (załącznik nr 28)
Zaaranżować stoliki, przy których siedzi od 3 do 4 gości. Na każdym stoliku położyć kartę
dań. Do każdego stolika ustalić po jednego kelnera, który będzie notował wszystkie
zamówienia, polecał dania, przyjmował reklamacje i wystawiał rachunki. Goście naradzają
się, które dania zamówić, pytają i reklamują. Wcześniej wprowadzić zwroty i wyrażenia
stosowane w restauracji.
● Das Kochrezept (załącznik nr 29)
17
Uczniowie rozszyfrowują świąteczny przepis kulinarny zastępując symbole odpowiednimi
literkami.
Kultura (postacie ze znanych bajek i baśni)
1. Wprowadzenie nazw postaci z bajek i baśni (załącznik nr 30)
Uczniowie czytają nazwy postaci i dopasowują do nich cechy. Następnie opisują kolejno te
postacie.
2. Zabawy
•
Kto jest…..? Uczniowie zadają sobie pytania typu: Wer ist stark und schnell?
Reszta zgaduje i odpowiada na pytanie: Supermann ist stark und schnell.
• Bekannte Figuren
Uczniowie siadają w parach tyłem do siebie. Każdy z nich otrzymuje kartę pracy
odpowiednio 1a i 1b (załącznik nr 31). Każdy z nich musi uzupełnić puste pola na swojej
karcie pracy zadając koledze pytania typu: Wie heiβt Figur A? Woher kommt sie? Wo wohnt
sie? Wohin fӓhrt sie morgen? Drugi uczeń udziela odpowiedzi zgodnie z informacjami na
swojej karcie. Następnie uczniowie zamieniają się rolami. W tej zabawie poznają nazwy
sławnych bohaterów historycznych, postacie z legend i baśni z całego świata.
Sport (popularne dyscypliny sportowe)
1. Wprowadzenie słownictwa
● Uczniowie otrzymują nazwy dyscyplin sportowych (załącznik nr 32). Ich zadaniem
jest zapamiętanie jak najwięcej nazw w ciągu 2 minut. Następnie zakrywają kartki i
wymieniają wyrazy, które zapamiętali. Kolejnym zadaniem jest rozwiązanie
krzyżówki obrazkowej (załącznik nr 33).
● Uczniowie na podstawie opisów wykonywanych dyscyplin sportowych wpisują
odpowiednio imiona osób (załącznik nr 34)
● Uczniowie na podstawie obrazków uzupełniają zdania (dot. ulubionych i nielubianych
dyscyplin sportowych) (załącznik nr 35)
2. Zabawy
18
● Rasterspiel
Należy przygotować zdjęcia lub karty z obrazkami przedstawiającymi dyscypliny sportowe.
Karty wieszamy na tablicy.
Uczniowie oglądają obrazki na tablicy i starają się zapamiętać, który obrazek gdzie wisi.
Następnie wszyscy zamykają oczy, a w tym czasie jeden uczeń zdejmuje z tablicy jedną kartę.
Uczniowie zgadują, jaki obrazek zniknął z tablicy. Ten, kto zgadł, zabiera obrazek i
podchodzi do tablicy. Wygrywa osoba, która zgarnie najwięcej obrazków.
Tą zabawę można wykorzystywać w celu powtórzenia słownictwa również z innych działów.
Źródło: Büttner S., Kopp G., Alberti J.; Tamburin. Deutsch für Kinder 1
● Małe zamieszanie
Nauczyciel pisze na tablicy słowa oznaczające dyscypliny sportowe z wymieszanymi literami.
Uczniowie odgadują, jakie to słowa. Potem tworzą własne zagadki dla pozostałych uczniów,
np. NINETS = TENNIS
Świat przyrody (nazwy zwierząt, typowe zjawiska pogodowe)
Typowe zjawiska pogodowe
1. Utrwalenie słownictwa
Uczniowie dopasowują obrazki do odpowiednich nazw (załącznik nr 36) oraz opowiadają
jaka jest pogoda o danej porze roku używając wyrażeń typu: Im Sommer ist es warm/ Im
Winter schneit es/ Im Herbst regnet es.
2. Praca plastyczna.
Uczniowie dobierają się w grupy poprzez pytania Welche Jahreszeit magst du am liebsten?
Uczniowie lubiący tą samą porę roku siadają w jednej grupie i otrzymują kartę pracy
(załącznik nr 37 w powiększeniu). Ich zadaniem będzie podpisanie pór roku, pomalowanie
odpowiednio wszystkich obrazków oraz opisanie każdej pory roku (z uwzględnieniem
warunków pogodowych, kolorów, typowych czynności związanych z daną porą roku). Pod
koniec zajęć następuje prezentacja prac.
3. Zabawy.
•
Memory
Uczniowie otrzymują kartę pracy (załącznik nr 38) jedną na trzy lub cztery osoby. Wycinają
obrazki i napisy. Następnie układają kartki napisem (obrazkiem) do dołu. Jeden z uczniów
19
rozpoczyna grę odkrywając dwie kartki. Jeśli stanowią one parę (obrazek i odpowiadający
napis) uczeń odkłada je obok siebie, jeśli nie jest to para odkłada ją na miejsce, z którego ją
podniósł i kolejny uczeń kontynuuje grę. Wygrywa ten, kto zbierze najwięcej kart.
Gra Memory może być wykorzystana do każdego tematu. Należy jedynie przygotować pary
kart ( np. obrazki zwierząt i ich niemieckie odpowiedniki).
•
Wieje wiatr……
Uczniowie ustawiają się w kole jeden za drugim. Nauczyciel czyta po niemiecki tekst, w
którym występują różne zjawiska pogodowe, np. Es regnet (pada deszcz) , der Wind weht
(wieje wiatr) und plӧtzlich scheint die Sonne (i nagle świeci słońce). Uczniowie słysząc
kolejne zjawiska pogodowe demonstrują je na plecach kolegi, który stoi przed nim używając
rąk (palców). Zabawa może odbywać się przy spokojnej muzyce.
Nazwy zwierząt
1. Wprowadzenie i utrwalenie słownictwa.
Uczniowie otrzymują nazwy zwierząt (załącznik nr 39). Za zadanie mają zapamiętać jak
najwięcej nazw w ciągu 2 minut. Następnie zakrywają kartki i wymieniają zwierzęta, które
zapamiętali. Kolejnym zadaniem jest rozwiązanie krzyżówki obrazkowej (załącznik nr 40).
Uczniowie siadają w grupach i opisują każde zwierzę podając jego cechy wyglądu oraz
miejsce, w którym dane zwierzę mieszka (można tu skorzystać ze słowników i przy tej okazji
omówić zasady korzystania ze słowników języka niemieckiego).
2. Zabawy
•
Jakim zwierzęciem jestem?
Każdy uczeń na kartce papieru pisze nazwę jakiegoś zwierzęcia nie pokazując jej nikomu.
Następnie nauczyciel przyczepia kartki na plecy każdego z uczniów. Zadanie polega na
zgadnięciu jakim jestem zwierzęciem poprzez zadawanie odpowiednich pytań, na które
odpowiedź brzmi tak lub nie, np. Bin ich klein? Wohne ich im Wald?
• Odpowiedz szybko
Uczniowie stają w szeregu. Nauczyciel rzuca kolejno do uczniów piłkę i zadaje proste pytania
typu: Wie ist der Elefant? Wo wohnt der Tiger? Uczeń powinien natychmiast odpowiedzieć
(krótko). Jeśli odpowiedź jest prawidłowa, uczeń pozostaje w szeregu, jeśli błędna to wypada
z gry. Wygrywa uczeń, który najdłużej pozostał w szeregu.
Ta zabawa może być wykorzystana przy różnych tematach (np. jedzenie, pogoda).
20
Źródło: G. Werner; Spiel mit uns
• Złap piłkę
Uczniowie stają w szeregu. Nauczyciel lub uczeń prowadzi grę. Najpierw ustalamy, że piłkę
łapiemy tylko przy nazwach zwierząt domowych (czy też wolnożyjących). Uczeń, który
zareaguje nieprawidłowo (złapie piłkę przy nieodpowiednim wyrazie lub też nie złapie jej
przy właściwej nazwie) wypada z gry. Prowadzący powinien rzucać piłkę po kolei do
każdego ucznia podając za każdym razem inne słówko. Wygrywa uczeń, który najdłużej
został w grze (w nagrodę może poprowadzić następną zabawę).
Ta zabawa może być wykorzystana przy każdym temacie w celu utrwalenia słownictwa z
danego działu.
Źródło: Na podstawie: G. Werner; Spiel mit uns
Technika (obsługa komputera – słownictwo)
1. Wprowadzenie słownictwa.
Uczniowie otrzymują karty pracy (załącznik nr 41). W zadaniu pierwszym należy podpisać
obrazki odpowiednimi nazwami z ramki. Zadanie drugie polega na połączeniu nazw
przedmiotów z odpowiednimi czynnościami.
•
Po uzupełnieniu kart pracy można pójść do sali informatycznej i poprosić uczniów o
pokazanie wprowadzonych przedmiotów.
• Następnie uczniowie mogą pracować na komputerach.
Nauczyciel prosi uczniów w języku niemieckim o wykonanie czynności na komputerze; np.:
włączcie komputer, napiszcie w Wordzie swoje imię i nazwisko; naciśnijcie klawisz enter;
włóżcie płytę Cd do napędu, włączcie płytę, wybierzcie „otwórz” na ekranie itp. Nauczyciel
powinien przygotować płytę z programem do nauczania języka niemieckiego lub też sam
przygotować zestaw ćwiczeń np. na powtórzenie słownictwa z poprzednich zajęć. Ciekawym
programem do ćwiczeń różnych sprawności językowych oraz proponującym zestaw ćwiczeń
na powtórzenie i utrwalenie słownictwa jest kurs „Sprechen Sie Deutsch” wydany przez:
„Edgard językiobce.pl” i Gazetę Wyborczą.
Elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych (dane geograficzne, system
szkolny w Niemczech, święta i uroczystości niemieckie)
21
Dane geograficzne
1. Wprowadzenie nazw krajów niemieckojęzycznych i podstawowych pojęć z nimi
związanych
● Uczniowie poznają nazwy krajów niemieckojęzycznych i ich flagi – kolorują
odpowiednio pola obrazka i otrzymują w ten sposób kolorystykę flag (załącznik nr 42)
● Uczniowie zaznaczają na mapce podane nazwy miast krajów niemieckojęzycznych
(załącznik nr 43)
2. Zabawy
● Städte lokalisieren (załącznik nr 44)
To ćwiczenie wykonywane jest w pracy w parze.
Jeden z uczniów otrzymuje kartę pracy A, drugi kartę pracy B. Karty należy tak trzymać, by
druga osoba z pary nie widziała, co jest na drugiej karcie.
Zadaniem uczniów jest wypytanie partnera o miejsce położenia podanych w poleceniu miast
oraz udzielenie mu odpowiedzi na to samo pytanie.
● Frage-Antwort-Spiel (załącznik nr 45)
Każdy uczeń losuje kartę, na której zapisane jest imię i nazwa miasta. Zadaniem ucznia jest
przedstawienie się wg podanych danych. Utrudnieniem jest to, że uczeń musi podać również
nazwę państwa, z którego pochodzi.
Święta i uroczystości niemieckie
1. Wprowadzenie słownictwa
● Uczniowie uzupełniają luki w kalendarzu wpisując w odpowiednie miejsca nazwy
świąt, a następnie dopasowują obrazki do podanych pojęć (załącznik nr 46)
● Der Wortschatz-Adventskalender – uczniowie dopasowują numerki do pojęć zw. ze
świętami Bożego Narodzenia (załącznik nr 47)
● Uczniowie uzupełniają luki w zdaniach, a następnie łączą odpowiednio niemieckie
wyrazy z ich odpowiednikami w języku polskim. Słownictwo to związane jest ze
świętami Wielkanocy (załącznik nr 48)
2. Zabawy
● Karneval (załącznik nr 49)
To ćwiczenie wykonywane jest w pracy w parze.
22
Jeden z uczniów otrzymuje kartę pracy A, drugi kartę pracy B. Karty należy tak trzymać, by
druga osoba z pary nie widziała, co jest na drugiej karcie.
Zadaniem uczniów jest wypytanie partnera o elementy pasujące do przedstawionych postaci
oraz udzielenie mu odpowiedzi na to samo pytanie.
● Labirynt (załącznik nr 50)
Uczeń, który najszybciej „pomoże” odnaleźć Św. Mikołajowi drogę do dziecka, wygrywa
● Wo liegen die Ostereier? (załącznik nr 51)
Uczeń, który najszybciej policzy ilość ukrytych na obrazku jajek i poda prawidłową ilość,
wygrywa.
● Majsterkujemy kalendarz adwentowy (załącznik nr 52)
● Majsterkujemy zająca wielkanocnego (załącznik nr 53)
3. Piszemy list do Św. Mikołaja
W landzie Dolna Saksonia leży mała miejscowość Himmelspforten, w której mieszka Święty
Mikołaj - Weihnachtsmann. Jego adres to: An das Christkind Postfach 10 01 00; 21709
Himmelpforten. Uczniowie spisują na kartkach swoje życzenia do Św. Mikołaja, mogą
ozdobić swoje kartki rysunkami i wysyłają je do Świętego Mikołaja.
Źródło: Język Niemiecki – pismo dla nauczycieli i lektorów języka niemieckiego nr 4/2007
23
Załącznik nr 1
Źródło: E. Reymont, A. Sybiga, M. Jezierska-Wiejak; Dachfenster, podręcznik do języka niemieckiego dla klasy
24
Załącznik nr 2
Żródło: E. Reymont, A. Sybiga, M. Jezierska-Wiejak; Dachfenster, podręcznik do języka niemieckiego dla klasy
25
Załącznik nr 3
Żródło: E.Krawczyk, M.Kozubska, L.Zastąpiłło; Was ist los? Zeszyt ćwiczeń dla klasy 1
26
Załącznik nr 4
Wpisz brakujące litery w podanych przyborach szkolnych:
BL_IST_FT
KUG_LSCHR_IB_R
L_NE_L
P_NS_L
M_LK_STEN
F_RBST_FT
F_DERT_S_HE
R_DI_RG_MMI
TU_N_EUG
F_LL_R
M_P_E
SP_TZ_R
H_FT
Z_RK_L
SCH_R_
B_OC_
FI_ZS_IFT
TIN_EN_ILL_R
TA_CHE_RECH_ER
AT_AS
27
R_C_SACK
Załącznik nr 5
Żródło: E.Krawczyk, M.Kozubska, L.Zastąpiłło; Was ist los? Zeszyt ćwiczeń dla klasy 1
28
Załącznik nr 6
Żródło: Büttner S., Kopp G., Alberti J., Tamburin. Deutsch für Kinder 1
29
Załącznik nr 7
A
30
B
Źródło: Dreke M., Salgueiro S.,Wechselspiel Junior. Bilder & mehr
31
Załącznik nr 8
Źródło: Mit Kreuzworträtseln Deutsch lernen. Band 2
32
Załącznik nr 9
Źródło: Mit Kreuzworträtseln Deutsch lernen. Band 2
33
Załącznik nr 10
Wie heißen die Berufe?
Wie heißen die Berufe? Nenne die maskuline und feminine Form.
Jak się nazywają zawody? Podaj rodzaj męski i żeński.
Żródło: Buscha A. , Begegnungen Deutsch als Fremdsprache A1+
34
Załącznik nr 11
35
Żródło: Na podstawie: E.Krawczyk, M.Kozubska, L.Zastąpiłło; Was ist los? Zeszyt ćwiczeń dla klasy 1
36
Załącznik nr 12
Źródło: Luyken M., Tangram aktuell im Internet
37
Załącznik nr 13
Źródło:W. Lohfert, T. Scherling; Wӧrter-Bilder-Situationen
38
Załącznik nr 14
Ralf
Bauer
(der Vater)
Kino ☺
lustig, nett
Fuβball spielen ☺
singen Jochen Schmidt
(der Vater)
Theater ☺
kahl, sympathisch
Karate machen ☺
tanzen Peter Miller
(der Vater)
Technik☺
fit, witzig
Gitarre spielen ☺
fotografieren Heinrich Huber
(der Vater)
Schach ☺
groß, langweilig
Karate machen☺
Gymnastik machen
Steffen Bauer
(der Opa)
Theater ☺
alt, kahl
fotografieren ☺
am Computer spielen
Christina Bauer
(die Mutter)
Musik ☺
energisch, verrückt
Aerobic machen ☺
Schach spielen Susanne Schmidt
(die Mutter)
Fremdsprachen ☺
fit, schön
singen ☺
Schach spielen Ernestine Miller
(die Mutter)
Katzen ☺
laut, tolerant
Musik hören ☺
Karate machen Anna Huber
(die Mutter)
Kino ☺
mollig, nett
am Computer spielen☺
reisen Nadine Schmidt
(die Oma)
Musik ☺
pessimistisch, mollig
Klavier spielen ☺
reisen 39
Frank Bauer
(der Bruder)
Pizza ☺
sportlich, groß
Sport machen☺
lernen Sven Schmidt
(der Bruder)
Computer ☺
stark, intelligent
im Internet surfen ☺
Judo machen Thomas Miller
(der Bruder)
Musik ☺
optimistisch, ruhig
Klavier spielen☺
im Internet surfen Nicole Huber
(die Schwester)
Tango☺
jung, fit
tanzen ☺
Tennis spielen
Angelika Bauer
(die Schwester)
Reisen ☺
klein, traurig
fotografieren☺
Klavier spielen Stefanie Schmidt
(die Schwester)
Schule ☺
schlank, jung
lernen ☺
Sport machen Melanie Miller
(die Schwester)
Volleyball ☺
hübsch, attraktiv
Sport machen ☺
tanzen Gregor Huber
(der Bruder)
Computer ☺
energisch, laut
Musik hören ☺
Judo machen
Załącznik nr 15
40
41
42
43
Źródło: M. Kozubska, E. Krawczuk, L. Zastąpiło; der, die, das – Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy IV
44
Załącznik nr 16
45
Źródło: M. Dreke, Lind; Wechselspiel, Sprechanlӓsse fϋr die Partnerarbeit im kommunikativen Deutschunterricht
46
Załącznik nr 17
FERIENZEIT
na na na na na
4x
ref: Ferienzeit
na na na na na
Das ist die beste Zeit
na na na na na
Ferienzeit
na na na na na
Noch Ferien weit und weit na na na na na
Lange .................... und spät .........................
Und tun, was mir gefällt
Keine ............................. machen
Ist doch schönste auf der Welt
ref: Ferienzeit
na na na na na
Das ist die beste Zeit
na na na na na
Ferienzeit
na na na na na
Noch Ferien weit und weit na na na na na
Ferienzeit da ....................... ich .............................
Ferienzeit da .......................... ich richtig aus
Ferienzeit ich ........................ viele ...............................
Ferienzeit ich ............................ am liebsten aus
Und ich will auch noch verreisen
Die Koffer sind gepackt
Ohne .............................. lässt sich leben
Das wäre doch erlaubt
ref: Ferienzeit
na na na na na
Das ist die beste Zeit
na na na na na
Ferienzeit
na na na na na
Noch Ferien weit und weit na na na na na
Ferienzeit!!!
Źródło: Schroedel; Kolobri - Das Liederbuch
Załącznik nr 18
47
48
Źródło: mit Kreuzworträtseln Deutsch lernen
49
Załącznik nr 19
Żródło: E.Krawczyk, M.Kozubska, L.Zastąpiłło; Was ist los? Zeszyt ćwiczeń dla klasy 1
50
Załącznik nr 20
Suche das Essen. Znajdź 10 rzeczowników określających jedzenie.
Źródło: Mit Deutsch spielen. Band 1
51
Załącznik nr 21
Źródło: ELI. Bildwörterbuch Deutsch-Junior
52
Załącznik nr 22
Źródło: mit Kreuzworträtseln Deutsch lernen
53
Załącznik nr 23
Źródło: mit Kreuzworträtseln Deutsch lernen
54
Załącznik nr 24
Źródło: ELI. Bildwörterbuch Deutsch-Junior
55
Załącznik nr 25
56
Źródło: Lohfert W., Kommunikative Spiele für Deutsch als Fremdsprache
57
Załącznik nr 26
A
58
B
Źródło: Dreke M., Salgueiro S.; „Wechselspiel Junior. Bilder & mehr
59
Załącznik nr 27
KARTA A
Frag deinen Partner nach einer fehlenden Information und ergänze die Antwort.
Danach fragt dein Partner. Fragt immer abwechselnd. Benutzt dabei die Redemittel.
Zapytaj swojego partnera o brakujące informacje i uzupełnij odpowiedź. Następnie pytanie
zadaje twój partner. Pytajcie się na zmianę. Wykorzystajcie podane wyrażenia.
60
KARTA B
Frag deinen Partner nach einer fehlenden Information und ergänze die Antwort.
Danach fragt dein Partner. Fragt immer abwechselnd. Benutzt dabei die Redemittel.
Zapytaj swojego partnera o brakujące informacje i uzupełnij odpowiedź. Następnie pytanie
zadaje twój partner. Pytajcie się na zmianę. Wykorzystajcie podane wyrażenia.
Źródło: Dallapiazza R.-M., von Jan E., Schönherr; Tangram aktuell 1A
61
Załącznik nr 28
Speisekarte
Żródło: Lohfert W., Kommunikative Spiele für Deutsch als Fremdsprache
62
Załącznik nr 29
63
Załącznik nr 30
Źródło: G. Kopp, K. Frӧlich; Pingpong 1, Dein Deutschbuch
64
Załącznik nr 31
65
Źródło: M. Dreke, S. Salgueiro; Wechselspiel Junior
66
Załącznik nr 32
Źródło: mit Kreuzworträtseln Deutsch lernen
67
Załącznik nr 33
Źródło: mit Kreuzworträtseln Deutsch lernen
68
Załącznik nr 34
Źródło: ELI. Bildwörterbuch Deutsch-Junior
69
Załącznik nr 35
Źródło: ELI. Bildwörterbuch Deutsch-Junior
70
Załącznik nr 36
Źródło: W. Lohfert, T. Scherling; Wӧrter-Bilder-Situationen
71
Załącznik nr 37
Źródło: W. Lohfert, T. Scherling; Wӧrter-Bilder-Situationen
72
Załącznik nr 38
Źródło: H. Stasiak, E. Andrzejewska, A. Fuks; KӓngooKӓngoo Deutsch
73
Załacznik nr 39
Źródło: European Language Institute; Mit Kreuzwortrӓtsel Deutsch lernen
74
Załącznik nr 40
Źródło: European Language Institute; Mit Kreuzwortrӓtsel Deutsch lernen
75
Załącznik nr 41
Źródło: J. Rӧhr, M. Rӧhr; Trening słownictwa przed maturą
76
Załącznik nr 42
Źródło: Krawczyk E., Kozubska M., Zastąpiło L.; Was ist los? Zeszyt ćwiczeń dla klasy I
77
Załącznik nr 43
Źródło: Krawczyk E., Kozubska M., Zastąpiło L.; Was ist los? Zeszyt ćwiczeń dla klasy I
78
Załącznik nr 44
A
79
B
Źródło: Dreke/Lind; „Wechselspiel
80
Załącznik nr 45
81
Źródło: Krawczyk E., Kozubska M., Zastąpiło L.; Was ist los? Zeszyt ćwiczeń dla klasy I
Załącznik nr 46
82
Źródło: Perlmann-Balme M., Schwalb S, Wers D.; em Brückenkurs
Załącznik nr 47
83
Źródło: Funk, Keller, Koenig, Mariotta, Scherling, Strätz; SOWIESO Arbeitsbuch 2
Załącznik nr 48
84
Załącznik nr 49
A
Alle verkleiden sich. Wem gehört was? Frag deinen Partner und antworte ihm. Nimm
einen Stift und verkleide die Figuren.
85
B
Alle verkleiden sich. Wem gehört was? Frag deinen Partner und antworte ihm. Nimm
einen Stift und verkleide die Figuren.
86
Źródło: Dreke M., Salgueiro S.; Wechselspiel Junior. Bilder & mehr
Załącznik nr 50
87
Załącznik nr 51
88
Źródło: Reymont E., Sibiga A., Jezierska-Wiejak M.; DACHfenster Książka ćwiczeń dla klasy 2
Załącznik nr 52
89
Wir basteln einen Adventskalender
Źródło: Büttner S., Kopp G., Alberti J.;Tamburin. Deutsch für Kinder 1
Załącznik nr 53
90
Wir basteln einen Osterhasen
Źródło: Büttner S., Kopp G., Alberti J.;Tamburin. Deutsch für Kinder 1
5. Przykładowy scenariusz zajęć.
91
Temat: Familie – członkowie rodziny.
Cele ogólne:
Uczeń posługuje się słownictwem dotyczącym człowieka (dane personalne, wygląd
zewnętrzny, cechy charakteru, zainteresowania) i rodziny (członkowie)
Cele szczegółowe:
- uczeń wcielając się w rolę mówi jak się nazywa, ile ma lat, co lubi a czego nie, co
robi chętnie a co niechętnie, jak wygląda i jaki jest z charakteru;
- uczeń nazywa członków rodziny;
- uczeń zadaje pytania i udziela odpowiedzi;
- uczeń przetwarza zapisane informacje w formie krótkiej inscenizacji;
- uczeń integruje się z grupą;
Metody pracy:
- praca na materiale obrazkowym
- inscenizacja
- burz mózgów
- praca z materiałem tekstowym
Formy pracy:
- praca indywidualna
- praca w parach
- praca w grupach
I. Faza wstępna.
Nauczyciel informuje uczniów o temacie zajęć i prosi o wymienienie w języku niemieckim
wszystkich członków rodziny, poznanych na lekcjach.
II. Faza realizacyjna.
1) Utrwalenie nazw członków rodziny.
Uczniowie otrzymują karty pracy (załącznik nr 13). Ich zadaniem jest dopasowanie
nazw członków rodziny do obrazków. Zadanie wykonują w parach.
Zabawa: Familie
92
Uczniowie siadają w kole. Każdy z nich mówi głośno po niemiecku kim jest (mamą,
tatą, bratem itp.). Jeden z uczniów stoi na środku koła i wymienia po dwóch członków
rodziny. Wymienione osoby zamieniają się miejscami. W tym samym czasie uczeń
stający stara się również zająć miejsce. Osoba, która nie znajdzie dla siebie miejsca
pozostaje w środku i kontynuuje zabawę. Może ona zamiast podawać po dwóch
członków rodziny zawołać: Familie i wówczas wszyscy powinni wstać i zamienić się
miejscami.
2) Jesteśmy rodziną Miller! – wcielamy się w role członków rodziny.
Uczniowie losują karteczki (załącznik nr 14 ), na których podane są informacje o członku
rodziny, w którego rolę mają się wcielić. Każda rodzina składa się z czterech osób (w miarę
potrzeb można zmieniać ich liczbę). Na początku zabawy rodziny muszą się odnaleźć zadając
sobie pytanie: Wie heiβt du? Po ustaleniu składu rodziny uczniowie siadają w wyznaczonym
przez siebie miejscu w sali. Na podstawie podanych na kartkach informacji (dotyczących jego
zainteresowań, wieku, czynności, które wykonuje chętnie i niechętnie) każdy z członków
rodziny przygotowuje wypowiedź na swój temat. Następnie rodzina ma za zadanie
przygotowanie krótkiej prezentacji o sobie w ciekawy sposób (np. w formie ruchomego
zdjęcia).
Uczniowie prezentują efekty swojej pracy na forum.
III. Faza podsumowująca.
Uczniowie pozostają w swoich grupach. Nauczyciel prosi o wypisanie w ciągu minuty jak
największej ilości słów i wyrażeń z zajęć. Grupa, która wymieni ich najwięcej wygrywa. Na
koniec uczniowie odczytują swoje wyrażenia.
93
6. Ewaluacja programu.
Ewaluacja programu przeprowadzona zostanie dwa razy w ciągu roku szkolnego, tj.
na koniec pierwszego i drugiego półrocza. Ponieważ program zakłada naukę języka
niemieckiego poprzez zabawę i bez stresu, zrezygnowałyśmy z tradycyjnych form
sprawdzania postępów uczniów, tzn. kartkówek i testów. W związku z tym ewaluacji
dokonamy na podstawie analizy pracy własnej poszczególnych uczniów, obserwacji oraz
ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród uczestników naszego koła.
Zarówno systematyczna analiza pracy uczniów oraz obserwacja pozwolą nam na
bieżąco oceniać stopień realizacji założonych celów. Ankieta natomiast (przeprowadzona dwa
razy w roku szkolnym) wzbogaci ewaluację o informacje dotyczące poziomu opanowanego
materiału na podstawie opinii uczniów biorących udział w zajęciach.
94
Wykaz załączników
Załącznik nr 1
………………………………………………………………………….
24
Załącznik nr 2
………………………………………………………………………….
25
Załącznik nr 3
………………………………………………………………………….
26
Załącznik nr 4
………………………………………………………………………….
27
Załącznik nr 5
………………………………………………………………………….
28
Załącznik nr 6
………………………………………………………………………….
29
Załącznik nr 7
………………………………………………………………………….
30
Załącznik nr 8
………………………………………………………………………….
32
Załącznik nr 9
………………………………………………………………………….
33
Załącznik nr 10 ………………………………………………………………………….
34
Załącznik nr 11 ………………………………………………………………………….
35
Załącznik nr 12 ………………………………………………………………………….
37
Załącznik nr 13 ………………………………………………………………………….
38
Załącznik nr 14 ………………………………………………………………………….
39
Załącznik nr 15 ………………………………………………………………………….
40
Załącznik nr 16 ………………………………………………………………………….
45
Załącznik nr 17 ………………………………………………………………………….
47
Załącznik nr 18 ………………………………………………………………………….
48
Załącznik nr 19 ………………………………………………………………………….
50
Załącznik nr 20 ………………………………………………………………………….
51
Załącznik nr 21 ………………………………………………………………………….
52
Załącznik nr 22 ………………………………………………………………………….
53
Załącznik nr 23 ………………………………………………………………………….
54
Załącznik nr 24 ………………………………………………………………………….
55
Załącznik nr 25 ………………………………………………………………………….
56
Załącznik nr 26 ………………………………………………………………………….
58
Załącznik nr 27 ………………………………………………………………………….
60
Załącznik nr 28 ………………………………………………………………………….
62
Załącznik nr 29 ………………………………………………………………………….
63
Załącznik nr 30 ………………………………………………………………………….
64
Załącznik nr 31 ………………………………………………………………………….
65
95
Załącznik nr 32 ………………………………………………………………………….
67
Załącznik nr 33 ………………………………………………………………………….
68
Załącznik nr 34 ………………………………………………………………………….
69
Załącznik nr 35 ………………………………………………………………………….
70
Załącznik nr 36 ………………………………………………………………………….
71
Załącznik nr 37 ………………………………………………………………………….
72
Załącznik nr 38 ………………………………………………………………………….
73
Załącznik nr 39 ………………………………………………………………………….
74
Załącznik nr 40 ………………………………………………………………………….
75
Załącznik nr 41 ………………………………………………………………………….
76
Załącznik nr 42 ………………………………………………………………………….
77
Załącznik nr 43 ………………………………………………………………………….
78
Załącznik nr 44 ………………………………………………………………………….
79
Załącznik nr 45 ………………………………………………………………………….
81
Załącznik nr 46 ………………………………………………………………………….
82
Załącznik nr 47 ………………………………………………………………………….
83
Załącznik nr 48 ………………………………………………………………………….
84
Załącznik nr 49 ………………………………………………………………………….
85
Załącznik nr 50 ………………………………………………………………………….
87
Załącznik nr 51 ………………………………………………………………………….
88
Załącznik nr 52 ………………………………………………………………………….
89
Załącznik nr 53 ………………………………………………………………………….
90
96
Bibliografia
1.
Buscha A., Begegnungen Deutsch als Fremdsprache A1+
2.
Büttner S., Kopp G., Alberti J.; Tamburin. Deutsch für Kinder 1
3.
Dallapiazza R.-M., E. von Jan, Schönherr; Tangram aktuell 1A
4.
Dreke M., Lind; Wechselspiel. Sprechanlässe für die Partnerarbeit im
kommunikativen Deutschunterricht
5.
Dreke M., Salgueiro; Wechselspiel Junior. Bilder & mehr
6.
ELI; Bildwörterbuch. Deutsch - Junior
7.
ELI; Mit Kreuzworträtseln Deutsch lernen. Band 1
8.
ELI; Mit Kreuzworträtseln Deutsch lernen. Band 2
9.
Funk, Keller, Koenig, Mariotta, Scherling, Strätz; SOWIESO – Arbeitsbuch 2
10.
Język Niemiecki – pismo dla nauczycieli i lektorów języka niemieckiego nr 4/2007
11.
Kopp G., Frölich K., Pingpong 1. Dein Deutschbuch
12.
Kozubska M., Krawczyk E., Zastąpiłło L., der, die, das – Podręcznik do języka
niemieckiego dla klasy IV
13.
Krawczyk E., Kozubska M., Zastąpiłło L.; Was ist los? Zeszyt ćwiczeń dla klasy I
14.
Lohfert W., Kommunikative Spiele für Deutsch als Fremdsprache
15.
Lohfert W., Scherling T., Wörter-Bilder-Situationen
16.
Luyken M., Tangram aktuell im Internet
17.
Perlmann – Balme M., Schwalb S., Wers D., em Brückenkurs
18.
Reymont E., Sybiga A., Jezierska-Wiejak M; DACHfenster – książka ćwiczeń dla
klasy II
19.
Reymont E., Sybiga A., Jezierska-Wiejak M; DACHfenster – podręcznik do języka
niemieckiego dla klasy I
20.
Röhr J., Röhr M; Trening słownictwa przed maturą
21.
Schroedel; Kolibri - Das Liederbuch
22.
Stasiak H., Andrzejewska E., Fuks A., KangooKangoo Deutsch
23.
Werner G.; Spiel mit uns
97