Załącznik

Transkrypt

Załącznik
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W KONKURSIE „MOJA FIRMA”
I. Informacje o uczestniku konkursu:
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Wydział, kierunek i rok
studiów na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu:
e-mail:
numer telefonu:
Oświadczam, że:
a) prowadzę własną działalność gospodarczą, lub
b) jestem wspólnikiem w spółce cywilnej, lub
c) jestem wspólnikiem spółki kapitałowej i posiadają w niej przynajmniej 20% udziałów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego Konkursu w celach
marketingowych przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. Nr 101 z 2002 r. , poz.926, z późn. zm.).
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Moja firma”.
Data i Podpis
II. Informacje o przedsiębiorstwie uczestnika konkursu:
Nazwa przedsiębiorstwa:
Forma prawna:
Adres przedsiębiorstwa:
Numer REGON:
Krótki opis zakresu działalności (maksymalnie 600 znaków):
1
III. Pytanie konkursowe
Jaka jest największa bariera w rozwoju Twojej firmy? Jak ją przezwyciężyłeś lub jak planujesz tego
dokonać? (Odpowiedź – maksymalnie 1 strona A4)
2