Z życia Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana

Komentarze

Transkrypt

Z życia Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana
W numerze :
Budżet 2011
str. 3- 9
Inwestycje Gminnego Ośrodka
Kultury w Szepietowie
str. 10
Nasi wyróżnieni
str. 10
Zapraszamy do GOK
str. 11
Z życia szkoły podstawowej
str. 16
Już za nami pierwsze półrocze
str. 17
Co słychać w Sparcie przed
rundą wiosenną
str. 19
OSP z Szepietowa
str. 20
Wybory Sołtysów
str. 21
Złoty Wiek w Szepietowie
str. 22
Nasi Kresowiacy
str. 23
Dane statystyczne z parafii
str. 24
Terminarz rundy wiosennej
str. 27
klubu sportowego SPARTA 1951
Zainteresowanych działalnością GOK w Szepietowie
zapraszamy do odwiedzania strony internetowej
www.szepietowo.pl
Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych wiarą, nadzieją i miłością,
pogody ducha, radości, serdecznych spotkań
w gronie rodzinnym
wszystkim Mieszkańcom Gminy Szepietowo życzy:
Burmistrz Szepietowa
Stanisław Roch Wyszyński
Tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego stopniowo przemienia mroki ludzkich
serc. Wiara, która pozwala przyjąć radosną nowinę o zmartwychwstaniu, daje
również rozumowi światło tak, by mógł
dobrze pokierować ludzkim życiem.
Niech radość z faktu, ze grób jest
pusty, zagości na trwałe w naszych
sercach i odzywa się nieustannie, a zwłaszcza wtedy, gdy będą nas dotykać trudne
doświadczenia. Pamiętajmy wówczas,
że mamy zmartwychpowstać.
Zmartwychwstały Chrystus niech
błogosławi wszystkim moim Parafianom,
Mieszkańcom Gminy Szepietowo oraz
Władzom Samorządowym naszej małej
Ojczyzny.
Ks. Antoni Bardłowski
Z okazji
Świąt Wielkanocnych moc
życzeń zdrowia, pogody
ducha i wielu radosnych chwil
spędzonych w gronie najbliższych wszystkim
Czytelnikom i Mieszkańcom
Gminy Szepietowo
składają:
Dyrektor i Pracownicy Gminnego
Ośrodka Kultury oraz Redakcja
GMINNE ECHA
BUDŻET GMINY SZEPIETOWO
Budżet gminy na 2011 rok zakłada dochody w wysokości 20.486.969 zł i wydatki zamykające się kwotą 20.688.074 zł.
Gmina na koniec 2010 roku była zadłużana na kwotę 3.356.007 zł, w wego Programu Budowy dróg Lokalnych na lata 2009 –2011 na przebudowę ulicy Piwnej i Mickiewicza w Szepietowie w wysokości
tym:
446.000 zł.
z tytułu zaciągniętego kredytu na modernizację systemu oświetle- Gospodarka mieszkaniowa
nia drogowego na terenie gminy Szepietowo 209.219 zł,
W gospodarce mieszkaniowej planuje się uzyskać dochody
z tytułu zaciągniętego kredytu na pomoc finansową dla Powiatu w kwocie 97.500 zł w tym: z tytułu najmu lokali w budynkach po
Wysokomazowieckiego na budowę drogi Dąbrówka Kościelna – ośrodku zdrowia, przy ulicy Nowej w Szepietowie oraz wpływów za
Wojny Szuby 433.268 zł,
dzierżawę gruntów 70.000 zł, za wieczyste użytkowanie 20.000 zł,
z tytułu zaciągniętego kredytu na pomoc finansową dla Powiatu z wpływów za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania
Wysokomazowieckiego na budowę drogi Średnica - Dąbrówka w prawo własności 1.800 zł, z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych łącznie z odsetkami 4.000 zł, z tytułu innych opłat lokalnych
Kościelna 300.000 zł,
z tytułu zaciągniętego kredytu na remont oświetlenia ulicznego 1.700 zł.
w miejscowościach: Szymbory Andrzejewięta, Wyliny Ruś, Wy- Administracja publiczna
szonki Posele, Dąbrowa Zabłotne, Dąbrowa Kaski, Stawiereje
W administracji dochody wyniosą 101.000 zł w tym: dotacja
Podleśne, Wojny Pietrasze, Szepietowo Janówka, Średnica z budżetu województwa na zadania rządowe zlecone 96.000 zł.
Maćkowięta. Wykonanie uzupełniającego oświetlenia ulicznego Z różnych dochodów planuje się uzyskać 5.000 zł.
we wsiach: Wojny Pietrasze, Wojny Krupy, Szepietowo Janówka,
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochroŚrednica Mackowięta 170.000 zł,
z tytułu zaciągniętego kredytu na przebudowę drogi gminnej Woj- ny prawa oraz sądownictwa – dział 751
Plan dochodów w kwocie 1.233 zł stanowi dotacja z Krajowego
ny Pogorzel 342.100 zł,
Biura Wyborczego Delegatura w Łomży na prowadzenie i aktualizapożyczki na finansowanie udziału własnego projektu: „Budowa
cję stałego rejestru wyborców.
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Szepietowa: Henryka Sienkiewicza, Wincentego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Witosa, Krótka, Lipowa, Prusa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Plan dochodów w wysokości 1.028.296 zł stanowi dofinansowaPlac Słoneczny, Cicha, Sportowa oraz budowa sieci wodociągo- nie z RPOWP na projekt: „Ochrona dziedzictwa naturalnego oraz
wej w miejscowości Szepietowo Janówka” 737.973 zł,
bezpieczeństwa ludności poprzez zakup specjalistycznego ciężkiego
pożyczki na prefinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją do ograniczania stref
sanitarnej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej w ulicach skażeń chemicznych”.
Szepietowa: Henryka Sienkiewicza, Wincentego Witosa, Krótka,
Lipowa, Prusa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Plac Słoneczny, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednoCicha, Sportowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowo- stek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
ści Szepietowo Janówka” 1.163.447 zł
z ich poborem
Zakłada się, że dochody tego działu w 2011 roku wyniosą
4.799.163 zł, planowane są na poziomie wykonanych dochodów roku
DOCHODY BUDŻETU
2010. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyniosą łącznie
Dochody gminy na 2011rok ustalono w wysokości 20.486.969 1.330.000 zł, z tytułu podatku rolnego 554.500 zł, z tytułu podatku
zł, na podstawie: informacji Ministra Finansów o wysokości poszcze- leśnego 70.000 zł, podatku od środków transportowych 370.000 zł.
gólnych subwencji i wysokości udziału w podatku dochodowym od Podatek dochodowy od działalności gospodarczej od osób fizycznych
osób fizycznych. Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego opłacany w formie karty podatkowej 2.000 zł. Opłata targowa 5.000
w Białymstoku otrzymano informację o wysokości należnych gminie zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się
dotacji na świadczenia z opieki społecznej oraz dotacji na realizację w wysokości 60.000 zł. Wpływy z opłaty skarbowej planuje się
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. w kwocie 15.000 zł. Z opłaty pobieranej przy wydawaniu zezwoleń
W zakresie podatków i opłat za podstawę przyjęto stawki podatkowe na sprzedaż napojów alkoholowych 95.000 zł. Z opłat za wpisy do
ewidencji działalności gospodarczej 3.000 zł. Dochody z tytułu udziai wykonanie w 2010 roku.
łu w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą 2.274.663 zł
zgodnie z informacją Ministra Finansów. Dochody z tytułu udziału
Rolnictwo i łowiectwo
Dochody tego działu stanowić będzie dofinansowanie z Programu w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 15.000 zł.
Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu „Budowa sieci kanalizacji Zgodnie ze wskaźnikami Ministra Finansów wpływy podatku dochosanitarnej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Sze- dowego od osób fizycznych będą wyższe o 37.631 zł w stosunku do
pietowa: Henryka Sienkiewicza, Wincentego Witosa, Krótka, Lipowa, planowanych w roku 2010.
Prusa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Plac Słoneczny, Cicha,
Sportowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szepieto- Różne rozliczenia
Dochody tego działu w kwocie 7.722.196 zł stanowią: subwencja
wo Janówka” w wysokości 1.163.447 zł – etap pierwszy
z
budżetu
państwa oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych
i planowane dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Szepietowo w wysokości 1.280.488 zł oraz oraz sprzedaży akcji i tak:
subwencja oświatowa 4.986.704 zł w porównaniu do otrzymanej
wpłaty od ludności na te inwestycje w łącznej kwocie 600.000 zł.
w 2010 roku zwiększenie o 0,7%,
Leśnictwo
część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.651.699 zł spadek
W leśnictwie dochody w kwocie 3.000 zł stanowić będą czynsze
o 17,5% w stosunku do 2010 roku,
za obwody łowieckie.
dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych
10.000 zł,
Transport i łączność
dochody ze sprzedaży akcji spółki MNI S.A. 1.066.793 zł.
Dochody tego działu stanowić będzie dofinansowanie z Narodo-
3
GMINNE ECHA
Oświata i wychowanie
W oświacie planuje się uzyskać dochody w kwocie 16.000 zł,
z czynszu za wynajem lokali w szkołach podstawowych dla spółki
MNI S.A na potrzeby central telefonicznych.
Opieka społeczna
Dochody w tym dziale stanowią dotacje z Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie 1.912.000 zł w tym:
dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych 1.673.000 zł,
dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia społeczne 5.000 zł,
dotacja na zasiłki stałe 46.000 zł,
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia społeczne, zadania własne
82.000 zł,
dotacja na utrzymanie MGOPS 93.000 zł,
dotacja na świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.000 zł,
oraz wpływy za świadczone usługi opiekuńcze 400 zł i dochody
z zadań zleconych 3.000 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dochody w tym dziale stanowią wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 6.000 zł i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w wysokości 25.000 zł, a także dofinansowanie z RPOWP do projektu „Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo” w wysokości 522.660 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dochody tego działu stanowić będzie dofinansowanie z PROW
w wysokości 200.000 zł do projektu „Remont świetlicy w Dąbrowie
Łazach” i 84.273 zł do projektu „Poprawa bazy sportowej na terenie
gminy Szepietowo, we wsiach: Szepietowo Janówka, Wojny Pogorzel, Szepietowo Wawrzyńce, Dąbrowa Moczydły” oraz dochody za
wynajem sali w budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej
w Wojnach Szubach 30.000 zł.
Kultura fizyczna i sport
Dochody tego działu stanowić będzie dofinansowanie do projektu
„Poprawa bazy sportowej na terenie gminy Szepietowo,
we wsiach: Szepietowo Janówka, Wojny Pogorzel, Szepietowo
Wawrzyńce, Dąbrowa Moczydły” w wysokości 132.774 zł i 273.539
zł do budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz parkingu
w miejscowości Wojny Krupy.
WYDATKI BUDŻETU
Wydatki budżetu na 2011r. zaplanowano w kwocie 20.688.074
zł. Na bieżące zadania gminy planuje się kwotę 13.076.730 zł,
na inwestycje 7.611.344 zł, co stanowi 36,8% wydatków budżetu.
Planowane są środki dla jednostek organizacyjnych gminy
w wysokości – 9.774.958 zł, w tym:
6.383.007 zł na oświatę i wychowanie wraz edukacyjną opieką
wychowawczą,
2.392.377 zł dla MGOPS na realizację zadań statutowych,
350.000 zł dotacja podmiotowa dla GOK.
120.000 zł, na utrzymanie jednostek OSP.
Na finansowanie zadań gminy wykonywanych przez inne podmioty: dotacja dla podmiotów prowadzących zadania za zakresu
kultury fizycznej – 45.000 zł, Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie – 400.000zł. Znaczącą pozycją budżetu jest także transport
i łączność, czyli środki na utrzymanie i modernizację dróg 1.936.197
zł, czyli prawie 10% budżetu gminy oraz rolnictwo i łowiectwo, czyli
wydatki na budowę kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków 3.386.227 zł, tj. 16% budżetu gminy .
4
Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki planuje się w kwocie 3.386.227 zł, w tym:
7.000 zł na remonty urządzeń melioracyjnych stanowiących
własność gminy (przepusty w drogach gminnych - umowa
z GSW„ Mianka”) i 100 zł na składkę członkowską dla GSW,
7.000 zł na zakup materiałów i usług oraz różne opłaty związane z rolnictwem,
15.000 zł planuje się na odpisy dla Podlaskiej Izby Rolniczej,
1.237.876 zł wydatki inwestycyjne na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Szepietowa: Henryka Sienkiewicza, Wincentego Witosa,
Krótka, Lipowa, Prusa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Plac
Słoneczny, Cicha, Sportowa oraz budowa sieci wodociągowej
w miejscowości Szepietowo Janówka” - etap II,
2.000.000 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Szepietowo,
12.575 zł na zmniejszenie i wyczyszczenie stawów w dwóch
sołectwach Dąbrowa Dołęgi i Szepietowo Podleśne w ramach
środków funduszu sołeckiego
6.676 zł wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości
Szepietowo Wawrzyńce (fundusz sołecki).
Transport i łączność
W transporcie budżet zakłada wydatki w wysokości 1.936.197 zł,
w tym:
344.200 zł na bieżące utrzymanie z podziałem:
40.000 zł zakupy materiałowe m.in. zakup znaków drogowych
i nazw miejscowości, zakup przystanków autobusowych,
60.000 zł, odśnieżanie dróg i ulic, montaż przystanków autobusowych,
220.000 zł remonty dróg – żwirowanie, remonty istniejących
przystanków autobusowych usługi równiarką,
24.200 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników
robót publicznych, zatrudnianych do prac na drogach gminnych.
Wydatki na bieżące utrzymanie zawierają wydatki, w wysokości
239.451 zł, które finansowane będą ze środków funduszu sołeckiego.
Na modernizację dróg planuje się kwotę 1.191.997 zł.
Pomoc finansowa dla powiatu w budowie dróg powiatowych
wyniesie 400.000 zł.
Gospodarka mieszkaniowa
W tym dziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem budynku
byłego Ośrodka Zdrowia i budynku po byłym WDK w Plewkach.
Plan wydatków wynosi – 147.200 zł, z tego:
na bieżące utrzymanie budynku byłego Ośrodka Zdrowia (środki
czystości, opał, opłata palacza) i budynku po byłym WDK
w Plewkach – 67.200 zł.
wykup nieruchomości gruntowych przy realizacji zadań inwestycyjnych gminy 80.000 zł
Działalność usługowa
W tym dziale zaplanowano środki na prace geodezyjne
(szacunki nieruchomości przez rzeczoznawców, wypisy, wyrysy,
wnioski wieczysto - księgowe, rozgraniczenia, podziały działek) –
20.000 zł, 27.000 zł na usługi urbanistyczne – projekty decyzji
o warunkach zabudowy, 26.000 zł na opracowanie miejscowych
planów zagospodarowania dla fragmentów miejscowości
Szepietowo. Na cmentarnictwo 6.000 zł.
Administracja publiczna
Na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano kwotę –
1.984.600 zł. Największą pozycją są wydatki na administrację samorządową 1.576.700 zł, w ramach, których – 120.000 zł planuje się na
zakup materiałów i wyposażenia (olej do ogrzewania, materiały
biurowe, programy komputerowe, prenumerata itp.),
GMINNE ECHA
90.000 zł usługi (poczta, telefony, internet, ksero itp.). Wydatki na
administrację rządową wyniosą 198.900 zł, w tym wynagrodzenia
i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone: 175.500 zł.
Planuje się 115.000 zł na utrzymanie rady gminy (szkolenia, diety,
ryczałt przewodniczącego rady gminy, prenumerata, napoje, koszty
podróży radnych), 25.000 zł diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady gminy, 4.000 zł na zakup tablic ogłoszeń i tablic „Sołtys”.
22.000 zł na zakup usług i prowizje bankowe. 18.000 zł to kwota
zaplanowana na opłaty składek dla Stowarzyszenia Powiatów i Gmin
Nadbużańskich za ubezpieczenia sprzętu i mienia gminnego na wydatki związane z promocją gminy planuję się kwotę 25.000 zł.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan tego działu obejmuje 1.233 zł na aktualizację rejestru wyborców.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zaplanowano ogólne wydatki w wysokości – 120.000 zł
na utrzymanie jednostek OSP z terenu gminy i 1.202.440 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dziedzictwa naturalnego
oraz bezpieczeństwa ludności poprzez zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją do ograniczania
stref skażeń chemicznych”.
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Planuje się 70.000 zł na wynagrodzenie prowizyjne dla
inkasentów za pobór podatków i opłat.\
Obsługa długu publicznego
Są to wydatki zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych
kredytów i pożyczek w wysokości 70.000 zł .
Różne rozliczenia
W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 100.000
zł i rezerwy celowe w wysokości: 50.000 zł zgodnie z zapisami
ustawy o zarządzaniu kryzysowym., 300.000 zł na nieprzewidziane
wydatki bieżące w oświacie oraz zwroty zasiłków rodzinnych i
zaliczek alimentacyjnych pobranych niesłusznie lub w nadmiernej
wysokości wraz z odsetkami w łącznej kwocie 7.000 zł. 924 zł to
kwota zaplanowana na wypłatę renty zasądzonej od gminy wyrokiem
sądowym.
Oświata i wychowanie
Na oświatę i wychowanie zaplanowano środki w kwocie
6.317.307 zł, tj. 30,5% budżetu gminy. Największą pozycję po
stronie wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi
nauczycieli i personelu obsługi - 4.590.800 zł. Poza wydatkami na
wynagrodzenia istotniejsze kwoty wydatków na bieżące utrzymanie
szkół, to :
zakup materiałów i wyposażenia - 215.200 zł (opał, sprzęt
szkolny i biurowy).
zakup energii – 81.000 zł,
zakup usług pozostałych – 105.000 zł. Największą pozycję
w tych wydatkach stanowi obsługa kotłowni (opłata palaczy).
podróże służbowe krajowe – 10.800 zł
różne opłaty i składki – 9.600 zł,
320.000 zł to plan na dowożenie uczniów do szkół.
24.000 zł na doskonalenie zawodowe i dokształcanie nauczycieli.
W pozostałej działalności w oświacie zaplanowano 31.400 zł,
na wypłaty nagród i pochodnych od nich oraz na fundusz zdrowotny
dla nauczycieli, a także 50.800 zł na odpis świadczeń socjalnych dla
nauczycieli emerytów i rencistów oraz 3.500 zł na różne usługi
na wydatki związane z przeprowadzaniem postępowań wynikających
z ustawy o zamówieniach publicznych w sprawach oświaty
(ogłoszenia o przetargach) i koszty komisji egzaminacyjnych
związane z awansami zawodowymi nauczycieli.
Ochrona zdrowia
Planowane wydatki działu wyniosą – 95.000 zł na zadania
związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, są one
równe planowanym dochodom z opłaty pobieranej za wydawanie
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Opieka społeczna
Plan wydatków – 2.392.377 zł
63.100 zł na domy opieki społecznej i inne ośrodki wsparcia,
1.673.000 zł wydatki na realizację ustawy o świadczeniach
rodzinnych i zaliczkach alimentacyjnych.
200.000 zł pomoc dla mieszkańców gminy (zasiłki i inne formy
pomocy),
307.529 zł utrzymanie MGOPS,
50.000 zł dodatki mieszkaniowe,
17.748 zł zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych dla
podopiecznych,
76.000 zł dożywianie,
5.000 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Edukacyjna opieka wychowawcza
W tym dziale zaplanowano środki w kwocie – 65.700 zł na
utrzymanie świetlic. Dział ten uzupełnia dział oświata i wychowanie. Główne wydatki to wynagrodzenia personelu – 61.400 zł i zakup
usług, materiałów i wyposażenia – 1.000 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan wydatków – 1.045.015 zł.
Najwyższa pozycja wydatków - oświetlenie dróg i ulic – 260.600
zł, w tym: 230.000 zł zakup energii, 20.000 zł konserwację
i 1.000 zł na materiały.
Na utrzymanie wysypisk odpadów stałych 56.000 zł.
Na utrzymanie zieleni (koszenie, siew traw) 29.200 zł.
Na oczyszczanie na terenie gminy – wywóz śmieci, sprzątanie
ulic i dróg 38.000 zł.
14.000 zł stanowi dotacja przedmiotowa do ceny wody dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie.
Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska w wysokości 25.000 zł.
622.215 zł wydatki inwestycyjne na „Realizacja kompleksowego
projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo”
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie
planuje się dotację w kwocie 350.000 zł. Na wydatki związane
z utrzymaniem budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej
w Wojnach Szubach 30.000 zł. Na wydatki inwestycyjne planuje się
387.298 zł na remont świetlicy w Dąbrowie Łazach. Kwota 12.180 zł
to planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację zabytków w sołectwach: Jabłoń
Kikolskie i Szepietowo Janówka.
Kultura fizyczna i sport
Wydatki ogółem - 636.226 zł, w tym:
45.000 zł dotacja dla podmiotów prowadzących zadania z zakresu kultury fizycznej,
27.172 zł utrzymanie stadionu wraz z opłatą opiekuna gospodarza
stadionu oraz kompleksu „ORLIK 2012”,
26.212 zł o planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego
z przeznaczeniem na urządzenie placów zabaw we wsiach: Dąbrowa Bybytki i Szepietowo.
537.842 zł wydatki inwestycyjne, w tym na poprawę bazy sportowej na terenie gminy Szepietowo, we wsiach: Szepietowo
Janówka, Wojny Pogorzel, Szepietowo Wawrzyńce, Dąbrowa
Moczydły (etap końcowy) 92,884 zł i 444.958 zł na budowę
wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz parkingu w miejscowości Wojny Krupy
5
GMINNE ECHA
BUDŻET GMINY SZEPIETOWO
UCHWAŁA NR IV/12/11 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE
z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art.188 ust.2 pkt 1, art.195
ust.2, ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45,
poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 19.918.211 zł, z tego :
bieżące w wysokości 14.286.447 zł,
majątkowe w wysokości 5.631.764 zł, zgodnie z Załącznikiem
nr 1.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 20.848.191 zł, z tego :
bieżące w wysokości 12.909.736 zł,
majątkowe w wysokości 7.938.455 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
ogólną w wysokości - 100.000 zł;
celową w wysokości - 350.000 zł, z przeznaczeniem na:
- na nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie - 300.000 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego w kwocie - 50.000 zł.
Lp.
§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku
2011, zgodnie z Załącznikiem nr 3.
Nazwa wsi
Kwota w zł
7
Dąbrowa Wilki
6.079,00
8
Dąbrowa Zabłotne
6.059,00
9
Dąbrówka Kościelna
12.055,00
10
Jabłoń Kikolskie
5.330,00
11
Jabłoń Samsony
5.642,00
12
Kamień Rupie
5.476,00
13
Stary Kamień
6.517,00
14
Moczydły Jakubowięta
5.559,00
15
Moczydły Stanisławowięta
5.476,00
16
Nowe Gierałty
6.204,00
17
Nowe-Szepietowo Podleśne
5.372,00
18
Nowe Warele
7.183,00
19
Nowe Zalesie
6.767,00
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.368.766 zł,
oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.438.786 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 4.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
20
Plewki
5.559,00
21
Pułazie Świerże
8.203,00
22
Pułazie Wojdyły
4.518,00
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000 zł
23
Stawiereje Podleśne
5.080,00
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 929.980 zł;
24
Szepietowo
20.820,00
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 828.287 zł
finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w ramach WPF zaciąganych w państwowych funduszach celowych
na - w kwocie 856.602 zł
25
Szepietowo Janówka
6.850,00
26
Szepietowo Podleśne
5.850,00
27
Szepietowo Wawrzyńce
13.679,00
§ 8.
28
Szepietowo Żaki
6.079,00
Ustala się dochody w kwocie 95.000 zł z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Ustala się wydatki w kwocie10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
Ustala się dochody w kwocie 25.000 zł i wydatki w kwocie
25.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą
Prawo ochrony środowiska.
§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 304.097 zł, do dyspozycji
sołectw, z tego dla:
29
Szymbory Andrzejowięta
6.038,00
30
Szymbory Jakubowięta
5.100,00
31
Szymbory Włodki
5.476,00
32
Średnica Jakubowięta
5.496,00
33
Średnica Maćkowięta
7.683,00
34
Średnica Pawłowięta
6.996,00
35
Warele Filipowicze
5.913,00
36
Włosty Olszanka
6.558,00
37
Wojny Izdebnik
5.871,00
Kwota w zł
38
Wojny Krupy
5.059,00
§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 929.980 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie –
929.980 zł,
Lp.
6
Nazwa wsi
1
Dąbrowa Bybytki
5.392,00
39
Wojny Piecki
6.204,00
2
Dąbrowa Dołęgi
6.725,00
40
Wojny Pietrasze
6.454,00
3
Dąbrowa Gogole
5.309,00
41
Wojny Pogorzel
8.203,00
4
Dąbrowa Kaski
5.913,00
42
Wojny Szuby Włościańskie
9.744,00
5
Dąbrowa Łazy
7.849,00
43
Wojny Wawrzyńce
5.476,00
6
Dąbrowa Moczydły
7.662,00
44
Wyliny Ruś
8.619,00
GMINNE ECHA
§ 10. Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy, zgodnie z Załącznikami: nr 5, nr 6 i nr 7.
§ 11.
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów
budżetowych: przychody – 1.619.000 zł, koszty - 1.617.000 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 8.
Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków
dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 226.000 zł; wydatki - 226.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9.
§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:
zaciągania kredytów i pożyczek na:- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu -w kwocie 300.000 zł;- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 929.980 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 828.287 zł, - na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie
1.684.889 zł;
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do za-
w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - z wyłączeniem
przeniesień wydatków między działami;
dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych,
polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień
do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych
gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie
wydatków;
lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach
bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę
budżetu gminy.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
ciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
Zadania inwestycyjne w 2011 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/12/11 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 24 stycznia 2011 r.
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
Łączne
koszty
Nazwa zadania inwestycyjnego
finansowe
rok
budżetowy dochody kredyty środki
2011
własne i pożyczki pochodzące
(8+9+10+11)
z innych
źródeł*
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłącza- 1.533.084 1.533.084
mi i sieci kanalizacji deszczowej w ulicach
Szepietowa: Henryka Sienkiewicza, Wincentego
Witosa, Krótka, Lipowa, Prusa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Plac Słoneczny, Cicha,
Sportowa oraz budowa sieci wodociągowej w
miejscowości Szepietowo Janówka
152.102 552.695 A.
B.
C.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Szepietowo
119.512
2.000.000 2.000.000
Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości 6.676
Szepietowo Wawrzyńce(fundusz sołecki)
RAZEM
6.676
6.676
A. B.
C.600000
A.
B.
C.
Jednostka
organizacyjna
Środki wymie- realizująca
nione w art. 5
program lub
ust. 1 pkt 2 i 3 koordynująca
u.f.p.
wykonanie
programu
828.287 Urząd Miejski
1.280.488 Urząd Miejski
Urząd Miejski
3.539.760
7
GMINNE ECHA
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
Łączne
koszty
Nazwa zadania inwestycyjnego
finansowe
rok
budżetowy dochody kredyty środki
2011
własne i pożycz pochodzące
(8+9+10+11)
ki
Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic:
B. Prusa, Plac Słoneczny, Wincentego Witosa,
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Lipowej w
Szepietowie
17.700
17.700
Budowa ulicy Piwnej w Szepietowie
446.000
446.000
Przebudowa drogi gminnej do wsi Pułazie
Wojdyły
300.000
300.000
RAZEM
1.105.800
„Ochrona dziedzictwa naturalnego oraz bezpie- 1.202.440
czeństwa ludności poprzez zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń
chemicznych.
1.202.440
RAZEM
1.202.440
Realizacja kompleksowego projektu z zakresu 622.215
gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo
622.215
RAZEM
622.215
Remont świetlicy w Dąbrowie Łazach
387.298
387.298
z innych
źródeł*
Jednostka
organizacyjna
Środki wymie- realizująca
nine w art. 5
program lub
ust. 1 pkt 2 i 3 koordynująca
u.f.p.
wykonanie
programu
A. B. C.
Urząd Miejski
446.000
A. B. C.
Urząd Miejski
300.000
A. B. C.
Urząd Miejski
17.700
180.366
1.022.074 Urząd Miejski
ABC
99.555
ABC
522.660 Urząd Miejski
187.298
ABC
200.000 Urząd Miejski
273.539 Urząd Miejski
RAZEM
387.298
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego 444.958
oraz parkingu w miejscowości Wojny Krupy
444.958
171.419
ABC
Poprawa bazy sportowej na terenie gminy Sze- 92.884
pietowo, we wsiach: Szepietowo Janówka,
Wojny Pogorzel, Szepietowo Wawrzyńce,
Dąbrowa Moczydły
92.884
36.593
A. B. C.
56.291 Urząd Miejski
Dokumentacja na zagospodarowanie zbiorni- 10.000
ka wodnego dla potrzeb rekreacji wraz z boiskiem i drogą dojazdową we wsi
Dąbrowa Dołęgi
10.000
10.000
A. B. C.
Urząd Miejski
Dokumentacja na urządzenie terenów rekrea- 8.100
cyjno-integracyjno-sportowych w
miejscowości Wyliny Ruś
8.100
8.100
A. B. C.
Urząd Miejski
RAZEM
555. 942
7.413.455 7.413.455
Ogółem
8
2.077.421 552.695 A.B.C.
600000
4.183.339
GMINNE ECHA
Plan przychodów i rozchodów
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/12/11 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 24 stycznia 2011 r.
Plan przychodów
Treść
Po zmianie
Przychody zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
828.287,00 zł
183.877,00 zł
1.256.602,00 zł
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
100.000,00 zł
Razem
2.368.766,00zl
Plan rozchodów
Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej
1.043.994,00zł
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
394.792,00zł
1.438.786,00zł
Razem
Dotacje podmiotowe w 2011 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/12/11 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 24 stycznia 2011 r.
Lp.
Dział
Rozdział
1
2
3
1.
801
2.
921
§1
Nazwa instytucji
Kwota dotacji
4
5
6
80104
2540
Niepubliczne Przedszkole w Szepietowie
400.000
92109
2480
Gminny Ośrodek Kultury
350.000
Ogółem
750.000
Dotacje przedmiotowe w 2011 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/12/11 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 24 stycznia 2011 r.
Lp. Dział Rozdział
1
2
1.
900
§**
3
Nazwa jednostki otrzymującej dotację
4
90017
Zakres
Ogółem kwota
dotacji
6
7
Dopłata do ceny
wody
14.000
5
Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania
2650
w Szepietowie
Ogółem
14.000
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do
sektora finansów publicznych w 2011r.
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/12/11 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 24 stycznia 2011 r.
Lp.
Dział
Rozdział
§*
Nazwa zadania
1
2
3
4
5
6
1.
926
92605
2820
Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę
45.000
2.
851
85154
2820
Prowadzenie zajęć profilaktycznych
2.500
Ogółem
Kwota dotacji
47.500
9
GMINNE ECHA
Nasi wyróżnieni
W uznaniu za dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
nagrodę Starosty Wysokomazowieckiego
w postaci statuetki oraz nagrody rzeczowej otrzymał Zbigniew Piszczatowski, od
2006 roku Prezes Klubu Tenisa Stołowego
w Wysokiem Mazowieckiem.
Zbigniew Piszczatowski jest bardzo
zaangażowany w pracę z młodzieżą szkolną.
Posiada uprawnienia instruktorskie do tenisa
stołowego i szachów, których jest również
wielkim propagatorem. Prowadzi szereg
zawodów na terenie powiatu. Prowadzony
przez niego Klub Tenisa Stołowego
cyklicznie startuje w zawodach sportowych na
szczeblu powiatowym, wojewódzkim
i ogólnopolskim, osiągając bardzo dobre
wyniki. Zawodnicy uczestniczą w rozgrywkach ligowych i indywidualnych organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego. W rozgrywkach ligowych w sezonie 2009/2010 pierwszy zespół występował
w rozgrywkach II ligi obejmującej województwo podlaskie i lubelskie, zajmując III
miejsce. Drugi zespół w rozgrywkach III
ligi, obejmującej województwo podlaskie,
zajął IX miejsce. W rozgrywkach indywidualnych zawodnicy liczą się nie tylko w województwie podlaskim, ale również
w Polsce.
W tym sezonie zawodnicy zostali sklasyfikowani w następujący sposób: Patrycja
Kostro - III miejsce w województwie
w kategorii kadet; Bartosz Kostro - III miej-
sce w województwie w kategorii junior;
Jakub Włostowski - I miejsce w województwie w kategorii żaków; Paweł Piszczatowski - III miejsce w województwie w kategorii żaków.
Zbigniew Piszczatowski od 1991 roku
pełni funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Dąbrówce Kościelnej, jest nauczycielem
matematyki i prezesem Uczniowskiego
Klubu Sportowego Lider przy Szkole Podstawowej Dąbrówce Kościelnej.
Inwestycje Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie w 2010 r.
Dzięki staraniom pracowników Ośrodka Kultury i władz
samorządowych budynek GOK-u w Szepietowie został wewnątrz wyremontowany po 23 latach swojej działalności. Remont trwał kilka miesięcy tj. od marca do listopada, a jeszcze
w ostatnich dniach grudnia w sali kina zamontowano nowe
fotele. Środki na remont GOK-u pochodziły z przyznanej pomocy w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013,
oraz środków własnych.
10
Zakres prac wykonanych w budynku jest ogromny
i obejmuje przede wszystkim całkowitą wymianę instalacji
elektrycznej i oświetlenia, nowy system wentylacyjno - grzewczy sali widowiskowej i kawiarni, położenie nowych posadzek, wyrównanie ścian i sufitów, renowację sceny, zamontowanie profesjonalnego oświetlenia scenicznego. Okazale prezentuje się sala byłej kawiarni, która dzięki przebudowie kilku
ścian zyskała nowy wygląd i funkcjonalność.
GMINNE ECHA
Ogółem w 2010 roku na remont i zakupy GOK wydano około
1 mln złotych. W 2010 roku GOK pozyskał również dofinansowanie
na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy Oś 4 Leader
w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju. Na łączną wartość 41.571 zł. zakupiono: 100 krzeseł, 15 stolików, 5 biurek, 5 krzeseł obrotowych, 8 tablic wystawowych, 10 kompletów świetlicowych (stoliki i krzesła składane),
zestaw multimedialny (projektor multimedialny i komputer), 5 wieszaków na garderobę, 42 calowy telewizor do świetlicy, 6 sztalug malarskich, komputer stacjonarny, pianino oraz nowoczesny zestaw do
sprzątania.
Mamy nadzieję, że odnowione pomieszczenia i zakupione wyposażenie będą sprzyjały wszystkim działaniom realizowanym w naszej
placówce.
Beata Wyszyńska
Tomasz Paduch
Zapraszamy do GOK
Sekcja plastyczna
W ramach działalności sekcji plastycznej odbywały się zajęcia
plastyczne w dwóch grupach dla dzieci w wieku 6 – 16 lat. Realizowane były zadania takie jak:
organizowanie i udział w konkursach plastycznych,
organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,
tworzenie warunków dla rozwoju rękodzieła artystycznego,
wykonywanie scenografii i dekoracji.
Osiągnięcia sekcji plastycznej w 2010 roku:
6 wyróżnień w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Wiosna,
wiosna wokół” w Ciechanowcu
I miejsce i trzy wyróżnienia w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Ekologiczny Powiat Wysokomazowiecki”
I miejsce, II miejsce i wyróżnienie w Konkursie Plastycznym
w Ramach Tygodnia Czystości Wód w Szepietowie
III miejsce w Konkursie Plastyczny pn. „Chrońmy Lasy” w Rudce
Dwa II miejsca w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom” w Komendzie
Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem
II miejsce w XIII Regionalnym Konkursie na Wykonanie Palmy
Wielkanocnej
Dwa wyróżnienia w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom” w Białymstoku
II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Zapobiegajmy Pożarom” w Warszawie
I miejsce, III miejsce i dwa wyróżnienia w Regionalnym Konkursie
Plastycznym "Baśniowa Przyroda” w Czyżewie
11
GMINNE ECHA
I miejsce, II miejsce i dwa wyróżnienia w Powiatowym Konkursie
Plastycznym pn. „Pejzaże Powiatu Wysokomazowieckiego”
w Szepietowie
I miejsce, III miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym pn.
„Boże Narodzenie-Kraina Św. Mikołaja” w Czyżewie. Dwa
I miejsca i dwa wyróżnienia w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego o tematyce pożarniczej
„Zapobiegajmy Pożarom”
Wystawy w GOK w 2010 roku:
Styczeń - wystawa pokonkursowa I Gminnego Konkursu
Plastycznego "Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa"
Orkiestra 2010 roku wystąpiła m.in.:
w pięciu parafiach naszego regionu z koncertami kolęd
w Hodyszewie w Sanktuarium
w „Spotkaniu z kolędą”
Matki
Bożej
Pojednania
w Częstochowie podczas VI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę
w II Paradzie Orkiestr Dętych w Boćkach
w powiatowych obchodach Dni Strażaka w Wysokiem Mazowieckiem
w III Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Szepietowie
w zjeździe absolwentów LO w Wysokiem Mazowieckiem
w II Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych
w Białymstoku
w obchodach Święta 1 Łomżyńskiego Batalionu Remontowego w przeddzień Święta Wojska Polskiego
W V Międzynarodowym Festiwalu Folkloru
„Podlaskie Spotkania”
w Kurowie na „Święcie Miodu” w uroczystościach 25
-lecia powstania parafii Szepietowo
Zespół wokalny
Zespół wokalny jest nową formą działalności GOK. Na
zajęciach młodzież ma okazję nieodpłatnie kształcić
śpiew solowy i zespołowy. W roku 2010 zespół wystąpił
m.in.:
Luty – wystawa pn. „Szepietowo w starej fotografii” i „Gmina
Szepietowo z lotu ptaka”
z koncertem kolęd w Klukowie, Dąbrówce Kościelnej,
Wyszonkach Kościelnych, Wojnach Krupach, Hodyszewie oraz w Szepietowie,
Marzec – wystawa Batiku z WOAK Białystok
przygotował i wykonał program artystyczny w V rocznicę śmierci
Papieża Jana Pawła II w Szepietowie,
Czerwiec – wystawa pokonkursowa X Powiatowego Konkursu
Plastycznego pn. „Pejzaże Powiatu Wysokomazowieckiego”
w Ostródzie na koncercie podsumowującym warsztaty muzyczne
naszej orkiestry,
Sekcja muzyczna
Młodzieżowa
Orkiestra
Dęta
GOK
w Szepietowie
Orkiestra powstała w styczniu 2008 r. przy
GOK w Szepietowie. Debiutowała na scenie już po
czterech miesiącach nauki, wykonując swój pierwszy koncert z okazji Dnia Matki. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodku Kultury
w Szepietowie bierze udział w uroczystościach religijnych i państwowych organizowanych na terenie
Gminy Szepietowo, powiatu wysokomazowieckiego, województwa podlaskiego, a także naszego kraju. Uczestnictwo w orkiestrze nie jest odpłatne.
Orkiestrę prowadzą: Józef Deniziak – I Kapelmistrz
i Tomasz Paduch – II Kapelmistrz. Dotychczas orkiestra wykonała ok. 100 koncertów. Repertuar
orkiestry stanowią utwory muzyki sakralnej, marszowej i rozrywkowej.
W 2010 r. na zajęcia orkiestry uczęszczało ok.
33 uczniów i absolwentów Szkół Podstawowych
i Gimnazjum gminy Szepietowo. Uzupełniono
umundurowanie i instrumentarium. Formą nagrody za pracę instrumentalistów w naszej orkiestrze był ich udział w zorganizowanych
przez GOK warsztatach muzycznych w ośrodku wypoczynkowym
„Bajka” koło Ostródy nad Jeziorem Drwęckim, gdzie orkiestra wykonała koncert podsumowujący warsztaty przed tamtejszą publicznością.
12
w jednostce wojskowej w Łomży podczas obchodów Święta
1. Łomżyńskiego Batalionu Remontowego w przeddzień Święta
Wojska Polskiego
GMINNE ECHA
wykonał koncerty podczas imprez kulturalnych organizowanych przez GOK takich
jak: „Pożegnanie Wakacji” i „Powitanie
Nowego Roku w Szepietowie”.
Do osiągnięć zespołu wokalnego należą m.in.:
II miejsce – Marleny Jabłońskiej i III miejsce
– Anny Śliwowskiej w X Powiatowym Konkursie Piosenki w Szepietowie.
W ramach działania sekcji muzycznej:
Kontynuowane były zajęcia nauki gry na
instrumentach
muzycznych.
Zajęcia
z instruktorem
odbywały
się
raz
w tygodniu. Na zajęcia uczęszczało
2 uczniów. Opłata za naukę wynosiła 100 zł
miesięcznie.
Kontynuował działalność Chór Klubu
Seniora. Chór uczestniczył w wielu imprezach
kulturalnych gminnych i powiatowych.
GOK przygotowywał różnego rodzaju przeglądy, konkursy, festiwale i koncerty.
Ciechanowiec, Klukowo, Czyżew. Przedstawiciele wymienionych klubów odwiedzają
się wzajemnie, co stwarza możliwość nawiązania nowych znajomości, wymiany
doświadczeń jak również pozwala mile spędzić czas.
Prócz organizowanych spotkań klubowych, pielgrzymek autokarowych, wycieczek krajoznawczych i ognisk integracyjnych na szczególną uwagę zasługują programy artystyczne przygotowane przez członków klubu. W programach można było usłyszeć piękne piosenki w wykonaniu Chóru
Klubu Seniora przygotowywane na spotkania okolicznościowe.
Kawiarenka internetowa Ikonka”
Funkcjonująca w GOK-u kawiarenka
internetowa „IKONKA” udostępnia mieszkańcom gminy trzy zestawy komputerowe
z nieodpłatnym dostępem do Internetu. Poprzez tę działalność GOK pomaga
w pokonywaniu barier informacyjnych,
oferuje pomoc w nauce obsługi komputera.
Izba Tradycji Regionalno –
Historycznej
Izba mieszcząca się w budynku GOK
pełni funkcję swego rodzaju muzeum regionalnego i historycznego. W sali ekspozycyjnej znaleźć można ok. 100 eksponatów
pochodzących z terenu naszej gminy, które
uszeregowane są w kilku działach: ludzie
regionu, archiwalia, numizmatyka, etnografia, kroniki, wydawnictwa regionalne, gospodarstwo domowe i stare sprzęty. Celem funkcjonowania izby jest m.in. podtrzymywanie
i upowszechnianie tradycji, kształtowanie
postaw patriotycznych, wzmacnianie więzi
lokalnych oraz identyfikacja z miejscem
pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym.
W zakresie strony muzycznej, GOK służył
pomocą dzieciom i młodzieży w przygotowaniu
wszelkich uroczystości.
Sekcja tańca
Kontynuował swoją działalność Dziecięcy Regionalny Zespół Pieśni i Tańca
„Podlasie”. W ramach sekcji dzieci uczyły się
tańca i śpiewu ludowego. Zespół uczestniczył
w wielu imprezach gminnych, powiatowych
i regionalnych m.in. VIII Wojewódzkich Prezentacjach Zespołów Ludowych w Bielsku
Podlaskim, X Podlaskim Święcie Chleba
w Ciechanowcu, w V Międzynarodowym
Festiwalu Folkloru „Podlaskie Spotkania”,
w „Ogólnopolskim Spotkaniu Asów Młodego
Biznesu w Krainie Bobra” w Szepietowie,
w „Wykopkach”
w Muzeum
Rolnictwa
w Ciechanowcu, występował podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Szepietowie.
Dziecięcy Regionalny Zespół Pieśni i Tańca
"Podlasie'' uczestniczył w warsztatach artystycznych w Hodyszewie.
Kino „Bajka”
W Kinie „Bajka” w 2010 roku
odbyło się 5 seansów filmowych, które obejrzało 351 widzów. Głównym odbiorcą takiej
oferty kulturalnej są zorganizowane grupy
szkolne. Mała liczba seansów spowodowana
była remontem sali kina
Klub Seniora „Złoty wiek”
Jest to forma, która umożliwia starszym
osobom miłe spędzenie wolnego czasu. Nasz
Klub Seniora jest najstarszy i najliczniejszy
w powiecie wysokomazowieckim. W 2010 r
klub obchodził uroczyście XX rocznicę powstania. Klub Seniora liczy 80 członków.
Zarząd Klubu Seniora składa się z 12 osób.
Spotkania klubu odbywają się średnio dwa
razy w miesiącu. Utrzymywane są bliskie
kontakty z Klubami Seniora z innych miejscowości, takich jak: Wysokie Mazowieckie,
13
GMINNE ECHA
Świetlica
Świetlica dysponuje stolikiem piłkarskim, stołem do tenisa i grami stolikowymi. W ramach tej sekcji organizowane były m.in.:
turnieje tenisa stołowego
turnieje gry w piłkarzyki
turnieje szachowe
festyny sportowo - rekreacyjne
Działalność imprezowa
Biblioteka i czytelnia
W 2010 roku zarejestrowano 180
czytelników, w tym 31 do lat 15. Według wykonywanych zajęć jedną trzecią
czytelników
stanowią
uczniowie
i studenci.
Wypożyczono ogółem 1746 woluminów. 1254 woluminów stanowiła
literatura piękna dla dorosłych, 277
woluminów literatura piękna dla dzieci
i młodzieży, a 215 literatura niebeletrystyczna. W ciągu roku zanotowano 571
odwiedzin w bibliotece.
Stan księgozbioru na koniec 2010
roku wynosił 18315 woluminów w tym
literatura piękna dla dorosłych 8020,
dla dzieci 4669 i 5625 literatura popularno naukowa.
Do zbiorów bibliotecznych przybyło 209 woluminów na łączną kwotę
4582 zł. Ze środków budżetowych własnych 126 woluminów na sumę 2521 zł,
z dotacji Ministerstwa Kultury 68 woluminów na sumę 1560 zł., z darów 15
woluminów na sumę 501 zł. Biblioteka
jest w trakcie tworzenia bazy informatycznej księgozbioru.
Poprzedni sezon kulturalny na terenie naszej gminy obfitował różnorodnością imprez kulturalnych. Spośród kilkudziesięciu zorganizowanych bądź
współorganizowanych imprez przez
GOK na szczególną uwagę zasługują
imprezy takie jak: X Powiatowe Dyktando Gimnazjalistów, X Powiatowy
Konkurs Plastyczny „Pejzaże Powiatu
Wysokomazowieckiego”, X Powiatowy
Konkurs Piosenki, III Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych, VII Powiatowy
Turniej Szachowy, III Powiatowa Biesiada Rodzin Muzykujących, II Gminny
Przegląd Jasełek Szkolnych, Zielone
Świątki, V Międzynarodowym Festiwalu Folkloru „Podlaskie spotkania”.
Ponadto Gminny Ośrodek Kultury
w Szepietowie zapewniał obsługę akustyczną
na
różnych
imprezach
i uroczystościach na terenie naszej gminy i powiatu.
Krzysztof Niemyjski
Kalendarz Imprez w 2010 roku
STYCZEŃ
II Gminny Przegląd Jasełek Szkolnych w GOK w Szepietowie
koncert kolęd orkiestry dętej i zespołu wokalnego w Klukowie
obsługa techniczna egzaminu próbnego z języka angielskiego
w Publicznym Gimnazjum w Szepietowie
koncert kolęd orkiestry dętej i zespołu wokalnego w Dąbrówce
Kościelnej
udział w podsumowaniu eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy Pożarom”
w Komendzie Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem – II
miejsce – Sebastian Mężyński, II – miejsce – Emil Gąsowski
impreza z okazji „Dnia Babci i Dziadka” w sali widowiskowej
GOK. Występy dzieci z Niepublicznego Przedszkola
w Szepietowie
udział orkiestry dętej i zespołu wokalnego w „II Spotkaniu
z kolędą” w Hodyszewie
obsługa techniczna pokazowych zajęć z dziećmi realizowanych
w ramach projektu „Akademia Lokalnego Animatora w Gminie
Szepietowo” w Wojnach Szubach
koncert kolęd orkiestry dętej i zespołu wokalnego w Wyszonkach
Kościelnych
projekcja filmu „Saga Zmierzch: Księżyc w nowiu”
14
25.01. - 07.02. 2010 Ferie w GOK: warsztaty muzyczne, instrumentalne, wokalne, gry i zabawy komputerowe w kawiarence
internetowej „Ikonka”, zajęcia plastyczne „Zimowy krajobraz”,
turnieje gry w piłkarzyki, turnieje gry w tenisa stołowego, konkurs
„Jaka to melodia”, gry i zabawy zręcznościowe, karnawałowa
dyskoteka dla dzieci, zabawy na śniegu, koncert orkiestry dętej,
zajęcia biblioteczne pn. „Podróże z Kubusiem Puchatkiem” na
podstawie książek A.A. Milne’a, gry, zabawy, quizy dla najmłodszych pn. „Zimą wkoło jest wesoło”, wycinanki kurpiowskie
i łowickie pn. „Zimowa akademia rękodzieła”, spektakl teatralny
„Rubinowy Książę” w wykonaniu aktorów z teatru ART-RE
z Krakowa, bezpłatny seans filmowy w kinie „Sezon na misia 2”
udział Klubu Seniora w IV Powiatowych Prezentacjach Twórczości Seniorów w Ciechanowcu
koncert kolęd orkiestry dętej i zespołu wokalnego w kościele
w Wojnach Krupach i Szepietowie
LUTY
udział delegacji Klubu Seniora w rocznicy powstania
Klubu Seniora w Klukowie
uroczysta sesja Rady Miasta w sali widowiskowej GOK
w Szepietowie
udział w podsumowaniu eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy Pożarom”- dwa
wyróżnienia Emil Gąsowski i Sebastian Mężyński
GMINNE ECHA
projekcja filmu „Ciacho”
Natalia Dworakowska, Dominika Jabłońska
wieczór taneczny Klubu Seniora
obsługa techniczna próby do uroczystości nadania imienia
w Szkole Podstawowej w Szepietowie
obsługa techniczna egzaminu próbnego w Publicznym
Gimnazjum w Szepietowie
MARZEC
trzy seanse filmu „Avatar”
uroczyste spotkanie Klubu Seniora z okazji „Dnia Kobiet”
obsługa techniczna programu profilaktycznego o tematyce narkomanii w Publicznym Gimnazjum w Szepietowie
malowanie pisanek – warsztaty dla dorosłych
obsługa sesji Rady Miejskiej w Szepietowie
KWIECIEŃ
udział orkiestry dętej w uroczystościach mszy rezurekcyjnej
w kościele NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie
udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zapobiegajmy
Pożarom” w Warszawie - II miejsce Emil Gąsowski
spotkanie wielkanocne Klubu Seniora „Złoty Wiek”
w Szepietowie
program artystyczny w piątą rocznicę śmierci Jana Pawła II
przedstawiony w kościele w Szepietowie przygotowany przez
młodzież uczestniczącą w zajęciach GOK
obsługa techniczna przedstawienia w piątą rocznicę śmierci Jana
Pawła II w Publicznym Gimnazjum w Szepietowie
udział delegacji Klubu Seniora w powiatowym spotkaniu wielkanocnym w Wysokiem Mazowieckiem
sesja Rady Miejskiej – uroczyste posadzenie „Dębów Pamięci” udział w uroczystościach orkiestry dętej
udział orkiestry dętej w VI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę
udział w podsumowaniu Regionalnego Konkursu Plastycznego
"Baśniowa Przyroda” w Czyżewie: I miejsce-Kamila Borys, III
miejsce-Alina Wojno, wyróżnienia-Wiktoria Jankowska, Mateusz
Chaberek
obsługa techniczna egzaminu z języka angielskiego
w Publicznym Gimnazjum w Szepietowie
udział w podsumowaniu Powiatowego Konkursu Plastycznego
w Ciechanowcu "Wiosna, wiosna wokół" wyróżnienia: Natalia
Dworakowska, Mateusz Chaberek, Sebastian Mężyński, Patrycja
Reczko, Jakub Mioduszewski, Wiktoria Jankowska
MAJ
219 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - udział orkiestry
dętej we mszy św. w kościele w Szepietowie
udział orkiestry dętej we mszy św. i XIII festynie rodzinnym
w Jabłoni Kościelnej
organizacja i obsługa techniczna imprezy na stadionie miejskim
pn. „Gmina Szepietowo Biega” przeprowadzonej w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”
konkurs plastyczny organizowany w Ramach Tygodnia Czystości
Wód przez Koło Wędkarskie w Szepietowie - nagrody: Sebastian
Mężyński – I miejsce, Amelia Dołęgowska – II miejsce, Anastazja Wnorowska – wyróżnienie
udział orkiestry dętej w Święcie Szkoły Podstawowej nr 49
w Białymstoku
udział DRZPiT „Podlasie” w VIII Wojewódzkich Prezentacjach
Zespołów Pieśni i Tańca w Bielsku Podlaskim
III Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych, Zielone Świątki, Dzień
Dziecka koncert orkiestry GOK w Klukowie
udział orkiestry w uroczystości religijno-patriotycznej pn. „Katyń
– ocalić od zapomnienia” w kościele parafialnym w Szepietowie
CZERWIEC
obsługa techniczna „Święta Szkoły” w Publicznym Gimnazjum
w Szepietowie
udział orkiestry dętej w obchodach święta Bożego Ciała
w Szepietowie
udział orkiestry dętej w festynie w Łapach Osse
podsumowanie konkursu plastycznego pn. „Chrońmy Lasy”
w Rudce: III miejsce – Kamila Borys
podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego pn.
„Pejzaże Powiatu Wysokomazowieckiego”: I – miejsce Emil
Gąsowski, II – miejsce Wiktoria Jankowska, wyróżnienia – Natalka Dworakowska i Patrycja Mężyńska
obsługa techniczna próby w Szkole Podstawowej w Szepietowie
obsługa techniczna uroczystości nadania sztandaru i nazwy Szkole Podstawowej w Szepietowie. Udział w uroczystościach orkiestry dętej
udział Dyrektora GOK w Szepietowie w jury II Prezentacjach
Pieśni i Piosenki Wojskowej „Na żołnierska nutę” w Łomży
współorganizacja Pikniku Rodzinnego pn. „Nasza Gmina Jak
Rodzina”
obsługa techniczna XV Przeglądu Zespołów Osób Niepełnosprawnych w Kozarzach
obsługa techniczna zakończenia roku szkolnego w Publicznym
Gimnazjum w Szepietowie
udział orkiestry dętej w zjeździe absolwentów LO w Wysokiem
Mazowieckiem
udział orkiestry dętej w II Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr
Dętych w Białymstoku
LIPIEC
II Wysokomazowiecki Piknik Seniorów powitanie wakacji,
współorganizacja z Urzędem Miejskim imprezy pn. „Rodzina
szepietowska spędza czas zdrowo i relaksowo”
SIERPIEŃ
udział orkiestry w II Paradzie Orkiestr Dętych w Boćkach
warsztaty muzyczne orkiestry dętej w Ostródzie
udział orkiestry w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka
w Wysokiem Mazowieckiem
koncert orkiestry dętej w Łomży z okazji święta 1 Łomżyńskiego
Batalionu Remontowego w przeddzień Święta Wojska Polskiego
udział orkiestry w VII Hodyszewskich Dniach Gimnazjalistów
udział DRZPiT „Podlasie” w „X Święcie Chleba”
w Ciechanowcu
organizacja i obsługa techniczna X Jubileuszowego Dyktanda
Gimnazjalistów
wyjazd do Święcka Wielkiego na podsumowanie Powiatowego
Konkursu Plastycznego "Ekologiczny Powiat Wysokomazowiecki”: I miejsce-Kamila Borys, wyróżnienia-Patrycja Mężyńska,
udział DRZPiT „Podlasie” i orkiestry dętej w V Międzynarodowym Festiwalu Folkloru „Podlaskie spotkania”
koncert orkiestry dętej w Kurowie na Święcie Miodu
impreza pn. „Zakończenie wakacji”
15
GMINNE ECHA
w kościele w Szepietowie
WRZESIEŃ
obsługa techniczna rozpoczęcia roku szkolnego w Publicznym
Gimnazjum w Szepietowie
X Powiatowy Konkurs Piosenki Szepietowo 2010
wybory samorządowe
obsługa techniczna uroczystości nadania sztandaru OSP
w Wojnach Szubach – uczestnictwo w uroczystościach orkiestry
dętej
spotkanie andrzejkowe orkiestry dętej
spotkanie andrzejkowe Klubu Seniora „Złoty Wiek”
obsługa techniczna imprezy pn. „Ogólnopolskie Spotkanie Asów
Młodego Biznesu w Krainie Bobra” w Szepietowie Wawrzyńcach
GRUDZIEŃ
koncerty orkiestry dętej: w Boćkach na dożynkach w Szepietowie
na „Ogólnopolskim Spotkaniu Asów Młodego Biznesu w Krainie
Bobra”, występ DRZPiT „Podlasie” na „Ogólnopolskim Spotkaniu Asów Młodego Biznesu w Krainie Bobra”
udział DRZPiT „Podlasie” w imprezie pn. „Wykopki” w Muzeum
Rolnictwa w Ciechanowcu
obsługa techniczna na stadionie sportowym uroczystego wręczenia piłkarzom „Sparty 1951” koszulek promujących gminę Szepietowo
obsługa techniczna na stadionie sportowym imprezy dla Gimnazjum pn. „Sprzątanie świata”
obsługa techniczna i pomoc plastyczna w uroczystości nadania
imienia i ustanowienia sztandaru Publicznemu Gimnazjum
w Szepietowie, udział w uroczystościach orkiestry dętej.
PAŹDZIERNIK
20 rocznica powstania Klubu Seniora w Szepietowie
VII Powiatowy Turniej Szachowy udział orkiestry dętej
w obchodach 85-lecia OSP w Rudce
LISTOPAD
udział orkiestry dętej w uroczystościach 25-lecia powstania parafii
Szepietowo
udział orkiestry dętej w uroczystej mszy św. za Ojczyznę
wyjazd do Czyżewa na podsumowanie Powiatowego Konkursu
Plastycznego pn. „Boże Narodzenie-Kraina Św. Mikołaja” I miejsce -Anastazja Włostowska, III-miejsce-Kamila Borys
obsługa techniczna przedstawienia na „Światowy dzień walki
z Aids” w Publicznym Gimnazjum w Szepietowie
III Powiatowa Biesiada Rodzin Muzykujących
obsługa techniczna IV Powiatowego Konkursu Gimnazjalistów
pn. „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” w Publicznym Gimnazjum
w Szepietowie
organizacja choinki dla dzieci z Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Szepietowie
obsługa techniczna przedstawienia jasełkowego w Publicznym
Gimnazjum w Szepietowie
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o tematyce pożarniczej
"Zapobiegajmy Pożarom 2010”, szczebel powiatowy - I miejsce –
Hanna Borys, I miejsce-Kamila Borys, wyróżnienia: Natalia Dworakowska, Kacper Szabłowski
spotkanie opłatkowe DRZPiT „Podlasie”
udział orkiestry dętej w pasterce w kościele NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie
spotkanie opłatkowe Rady Miejskiej, pracowników Urzędu Miejskiego, sołtysów i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych powitanie Nowego Roku w Szepietowie
Redakcja
Z życia Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie
Jak co roku, tak i w obecnym, Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Szepietowie pod przewodnictwem dyrektora szkoły - Pani Anny Pawłowskiej dokonała podsumowania pracy szkoły za
I półrocze roku szkolnego 2010/2011.
Pracowaliśmy zgodnie z ustalonym
planem, który zrealizowaliśmy we
wszystkich obszarach. Jednym z celów
pracy szkoły jest nauka. Nasi uczniowie
w I semestrze osiągnęli zadowalające
wyniki. W klasach I – III na 97 uczniów
jest 30 wyróżniających się w nauce oraz
39 w zachowaniu. W klasach IV – VI
uczy się 106 uczniów; 19 uzyskało średnią ocen powyżej 4,75 a 23 uczniów
wzorową ocenę z zachowania. Na wyróżnienie zasługuje 27 uczniów, którzy w I
semestrze nie opuścili ani jednego dnia
nauki.
16
GMINNE ECHA
Praca wychowawcza szkoły obejmuje również kultywowanie tradycji,
akcentowanie ważnych wydarzeń państwowych, historycznych, społecznych.
Na uwagę zasługuje uroczystość zorganizowana w dniu 11 listopada. W Święto
Odzyskania Niepodległości przygotowaliśmy akademię, którą przedstawiono
dla mieszkańców miasta i gminy Szepietowo w Kościele Parafialnym NMP
Matki Miłosierdzia.
W listopadzie gościliśmy autora książki o naszym Patronie p. Piotra Kordyasza. Autor zaprezentował naszym uczniom treść „swojego dzieła” o szkolnych latach kardynała. Książka nosi tytuł „Stefek”.
W grudniu ważnym wydarzeniem było spotkanie wigilijne, na które zaproszono władze miasta, księży oraz rodziców. Nasi wychowankowie przygotowali Jasełka. Zaprezentowano je również mieszkańcom Szepietowa.
Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie mogą na nich rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać wiedzę i umiejętności, przygotowywać się
do różnych konkursów. Dużym osiągnięciem jest uzyskanie tytułu laureata
przez 2 naszych uczniów oraz tytułu finalisty w przedmiotowych konkursach
organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Tytuł laureata zwalnia
ucznia z obowiązku pisania sprawdzianu zewnętrznego szóstoklasisty, gwarantując jednocześnie maksymalną ilość punktów możliwych do uzyskania na
sprawdzianie. W obecnym roku szkolnym są to:
Patrycja Sieńczuk, uczennica klasy VI a – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego,
Paweł Pawlak, uczeń klasy VI b – laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.
Mateusz Wróblewski uczeń klasy VI b - finalista Wojewódzkiego Konkursu
Historycznego
Gratulujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom.
Ireneusz Bańkowski
Już za nami pierwsze półrocze
Zakończył się pierwszy semestr nauki.
Jak zwykle dokonaliśmy podsumowania
naszych osiągnięć. W Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w uczyło się
286 uczniów. Średnia ocen za wyniki w
nauce w I semestrze wyniosła 3,34. Najwyższą średnią uzyskała klasa III b – 3,55. Drugi
wynik uzyskała klasa III c – 3,53. Trzeci
wynik – klasa III a – 3,37.
Indywidualnie najwyższe wyniki
w nauce osiągnęli uczniowie:
1. Katarzyna Mystkowska III c – 5,23
2. Elżbieta Wyszyńska III c – 5,23
3. Martyna Sawicka III c – 5,08
4. Karolina Uszyńska I a – 5,08
5. Anna Powojska III b – 5,00
6. Karol Skłodowski III c – 5,00
7. Katarzyna Zaręba III b – 5,00
8. Marta Wojno II b – 4,88
9. Sylwia Brulińska I a – 4,85
10. Magdalena Kulesza III a – 4,85
11. Kamil Jabłoński I b – 4,85
12. Milena Pietrzak II c – 4,81
13. Marlena Dąbrowska III b – 4,77
14. Emilia Piszczatowska III a – 4,77
15. Gabriela Putkowska I a – 4,77
16. Joanna Zaremba III a – 4,77
Uczniowie naszej szkoły brali udział
w wielu konkursach przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.
Dziewiętnaścioro spośród nich zakwali-
fikowało się do etapu rejonowego. Z matematyki pięcioro uczniów: Katarzyna Mystkowska, Marek Mystkowski, Martyna
Sawicka, Karol Skłodowski, Elżbieta Wyszyńska. Z języka angielskiego dwie uczennice: Katarzyna Mystkowska, Elżbieta
Wyszyńska. Z chemii dwoje uczniów: Katarzyna Mystkowska, Marek Mystkowski.
Z biologii ośmioro uczniów: Beata Dmochowska, Magdalena Kulesza, Katarzyna
Mystkowska, Anna Powojska, Martyna Sawicka, Karol Skłodowski, Elżbieta Wyszyńska, Joanna Zaremba. Z języka polskiego
jedna uczennica: Anna Powojska. Z fizyki
jeden uczeń: Marek Mystkowski.
17
GMINNE ECHA
Odbyły się już konkursy rejonowe
i wojewódzkie. Do etapu wojewódzkiego
z matematyki, fizyki i chemii zakwalifikował się
Marek Mystkowski.
Uczeń ten został laureatem we wszystkich trzech konkursach. Do etapu wojewódzkiego konkursu biologicznego zakwalifikowały się trzy uczennice: Elżbieta Wyszyńska
została laureatką, a Katarzyna Mystkowska
i Martyna Sawicka – uzyskały tytuł finalisty
wojewódzkiego konkursu z biologii. Do
etapu wojewódzkiego konkursu z języka
polskiego zakwalifikowała się Anna
Powojska. Została ona finalistką tego konkursu.
Nasi uczniowie odnieśli znaczące sukcesy
sportowe:
drużyna chłopców w składzie: Szymon
Czartoszewski, Jakub Demiańczuk, Grzegorz Fiedorek, Paweł Hajduczyk, Adrian
Kalisz, Bartosz Krystosiak, Juliusz
Mokrzewski, Krzysztof Pruszyński,
Bartłomiej Sosnowski, Rafał Werpachowski, Jakub Wierciński, Mateusz Wyszyński
i Mateusz Wojno zajęła II miejsce w finale
powiatu wysokomazowieckiego i II miejsce półfinale mistrzostw województwa
podlaskiego w piłce siatkowej;
drużyna chłopców w składzie: Karol Ambroziak, Mariusz Ambroziak, Jakub Wasilewski i Mateusz Wyszyński zajęła I miejsce w finale powiatu wysokomazowieckiego i III miejsce w półfinale województwa
podlaskiego w tenisie stołowym;
Arkadiusz Margol zajął III miejsce
w biegu na 100 m w półfinale województwa podlaskiego w lidze lekkoatletycznej;
Ewelina Pieńkos zajęła IV miejsce w skoku w dal w półfinale województwa podlaskiego w lidze lekkoatletycznej;
Mateusz Wojno zajął V miejsce w rzucie
oszczepem w półfinale województwa
podlaskiego w lidze lekkoatletycznej.
Działania zwiększające ofertę edukacyjną,
kształtujące postawy uczniów
Po lekcjach uczniowie naszej szkoły
mogli brać udział w wielu zajęciach organizowanych w celu wyrównywania wiedzy,
rozwijania zainteresowań czy też przygotowania do egzaminu gimnazjalnego. Szczegó-
18
łowe informacje dotyczące rodzaju zajęć,
godzin ich realizacji znajdują się na naszej
stronie internetowej
www.gimszep.republika.pl
Uczymy naszych uczniów wrażliwości
i niesienia pomocy potrzebującym. Uczniowie naszej szkoły pomagali i organizowali
pomoc. Pomogli powodzianom, przeprowadzając aukcję i zbiórkę pieniędzy na ten cel.
Łącznie zebrali 2000 zł. i przesłali je
na konto Urzędu Miasta i Gminy
w Gąbinie. Po raz dziewiąty
uczestniczyli w akcji Góra Grosza, przekazali na ten cel 612 zł.
Uczestniczyli czynnie w grającej
po raz kolejny w naszej szkole
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej
Pomocy i przekazali do Fundacji
2200 zł.
Od 8 lat utrzymujemy
współpracę z Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą w Zambrowie (dawnym Domem Dziecka).
W tym roku zaprosiliśmy wychowanków tej placówki na andrzejki
oraz wystawę i aukcję ich prac
uczniowskich. Mogli oni sprzedawać stroiki świąteczne nie
tylko w naszej szkole, ale także
w Urzędzie Miejskim i w przerwie obrad sesji Rady Miejskiej.
Delegacja uczniów naszej szkoły udała się do Zambrowa na
choinkę. Zawieźli oni dzieciom
drobne upominki i słodycze.
14 grudnia w naszej szkole
odbył się Powiatowy Konkurs
Pierwszej Pomocy Przedmedycznej przygotowany przez
panią Ewę Niemyjską przy
wsparciu Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wysokiem Mazowieckiem. Była
to już czwarta edycja tego konkursu i po
raz kolejny okoliczne szkoły nas nie zawiodły – przyjechało osiem delegacji.
Nasi uczniowie współpracowali ze
środowiskiem lokalnym, biorąc udział
w konkursach organizowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie,
przeglądzie jasełek 2011, przeglądzie kolęd
w Sanktuarium w Hodyszewie.
Największym przedsięwzięciem w I semestrze organizowanym przez szkołę we
współpracy z samorządem gminnym była
uroczystość nadania imienia Adama Mickiewicza Publicznemu Gimnazjum w Szepietowie. Poczet sztandarowy naszej szkoły brał udział w uroczystościach z okazji
25-lecia powstania Parafii Szepietowo
i uroczystej Mszy Świętej z okazji Święta
Niepodległości.
W ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki odbył się w szkole koncert pt. „Złodzieje życia” Jarosława Tioskowa, gitarzysty zespołu Kasa Chorych.
W szkole odbyły się trzy koncerty
muzyków Filharmonii Podlaskiej.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum
w Szepietowie brali również udział w innych działaniach. Za udział szkoły w międzynarodowym programie „Szkoła Globalna” szkoła otrzymała tytuł Szkoły Globalnej przyznany przez Polską Akcję Humanitarną. A Szkoła Globalna to placówka,
która uwzględnia sprawy globalne w nauczaniu i wychowaniu, zachęca uczniów do
odkrywania swojej roli w społeczności
lokalnej, w kraju i w świecie oraz podejmuje konkretne działania, aby spowodować rzeczywistą zmianę w sprawach dotyczących problemów globalnych.
Dyrekcja szkoły i Rada Pedagogiczna zdaje sobie sprawę, jak ważna
dla właściwego funkcjonowania szkoły jest współpraca z rodzicami. Przy
szkole działa Rada Rodziców, która
współuczestniczy w podejmowaniu
decyzji dotyczących pracy szkoły, jest
fundatorem nagród dla uczniów.
W każdy drugi czwartek miesiąca organizujemy spotkania z rodzicami
w ramach dni otwartych szkoły.
W kwietniu zorganizowaliśmy dla
rodziców uczniów klas I i II prelekcję
psychologa Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem na temat problemów wieku
dojrzewania.
Opracowała Renata Szczęsna
GMINNE ECHA
Co słychać w SPARCIE przed rundą wiosenną?
Szepietowska Sparta intensywnie przygotowuje się do zbliżającej się rundy wiosennej sezonu
2010/2011. Podopieczni trenera R.
Mioduszewskiego przygotowania
rozpoczęli w połowie stycznia treningami na hali gimnazjum w Szepietowie. W osiągnięciu dobrej
dyspozycji pomóc mają również
zajęcia na siłowni.
Jeżeli zimowy okres przygotowawczy, to również udział drużyn w
różnego rodzaju turniejach halowych i
meczach sparingowych. Nasi zawodnicy
wzięli udział w 2 turniejach halowej
piłki nożnej, w Krypnie i rodzimym Szepietowie. Oczywistym jest, że pierwsza
faza przygotowań ma na celu przygotowanie fizyczne zawodników do rundy
poprzez ciężki trening siłowy, dlatego
turnieje halowe są pewnego rodzaju
przerywnikiem. W silnie obsadzonym
turnieju
w Krypnie – w turnieju wystąpiły również zespoły 3 i 4 ligowe,
nasza drużyna zajęła dobre 3 miejsce
ustępując jedynie drużynom Promienia
Mońki oraz gospodarzom – drużynie
Krypnianki. Najlepszym zawodnikiem
turnieju wybrano naszego zawodnika
Mariusza Piszczatowskiego. Gorzej natomiast poszło naszym zawodnikom w
turnieju w rodzimym Szepietowie, tutaj
okazaliśmy się wyjątkowo gościnni,
ustępując wszystkim biorącym udział w
turnieju
drużynom.
Panujące tej zimy warunki niestety
nie sprzyjają drużynom w przygotowaniach. Wszystkie mecze rozgrywane są
więc na boiskach ze sztuczną nawierzchnią białostockiego MOSP oraz Zespołu
Szkół Mechanicznych. W pierwszym
rozegranym meczu sparingowym nasza
drużyna potykała się z występującą
w klasie okręgowej mazowieckiego
okręgu PN, drużyną MKS Małkinia. W
tym „dziwnym” acz ciekawym spotkaniu
niestety ponieśliśmy porażkę 0-3. Piszemy „dziwnym”, bo na przestrzeni całego
meczu to nasza drużyna miała przewagę,
ale pojawił się stary problem drużyny –
nieskuteczność. Natomiast pisząc ciekawym, mamy na myśli prezentowaną
postawę zawodników na boisku, ciekawe
akcje, zaangażowanie etc.
W drugim rozegranym sparingu Sparta
spotkała się z drużyną IV ligowej Perspektywy Łomża. Był to typowy mecz
sparingowy, w którym trener Robert
Mioduszewski próbował różnych ustawień zawodników na boisku. Mecz zakończył się wygraną naszej ekipy 3-2 po
bramkach niezawodnego M. Piszczatowskiego 2 bramki oraz K. Wnorowskiego.
W następnym meczu sparingowym
nasi zawodnicy mogli się sprawdzić na
tle 3 ligowej drużyny Promienia Mońki.
Pomimo wysokiej wydawać by się mogło porażki 1-5 (bramka dla Sparty M.
Piszczatowski), drużyna rozegrała dobry
mecz. Do 85 minuty utrzymywał się
wynik 2-1 dla Promienia, ale to spartanie
byli stroną atakującą. Gdyby testowany
tego dnia w drużynie Sparty zawodnik..
strzelił swoje 100% sytuacje … mecz
mógł zakończyć się zupełnie innym wynikiem. W 85 min. meczu, na boisku w
drużynie Promienia pojawiło się kilku
świeżych zawodników, co pozwoliło
skutecznie skontrować nasz zespół. Ale
brawa za postawę, takie mecze dają drużynie bardzo wiele.
W czwartym meczu sparingowym
przeciwnikiem naszej drużyny był dobrze znany lokalny rywal - drużyna Orląt
Czyżew. Przeciwnik tylko w pierwszej
połowie starał się dotrzymać kroku naszym zawodnikom, w drugiej dominowała już Sparta. Mecz zakończył się
wygraną Sparty 4-1 po bramkach Wojtka
Gosiewskiego, Patryka Dłuskiego oraz
Mariusza Piszczatowskiego, strzelca 2
bramek. Trzeba przyznać, że po
wzmocnieniach z ZKS. Olimpia
Zambrów, zespół Orląt ma
naprawdę mocną ekipę mogącą
namieszać w swojej klasie
rozgrywkowej.
W kadrze naszej drużyny
doszło do kilku zmian. Ze składu
ubył bramkarz Daniel Krystosiak, który wypożyczony był na
rundę jesienną z klubu Piast Białystok. Niestety, działacze Piasta
nie podjęli rozmów na temat transferu
Daniela do Sparty, SZKODA! Z treningów zrezygnował niestety długoletni
zawodnik Sparty, obrońca Ireneusz
Brzozowski, jest to również strata dla
drużyny. Do składu dołączyło za to kilku
nowych zawodników, są nimi obiecujący
bramkarz Damian Suchodolski mający
za sobą grę w drużynie juniorów
starszych Ruchu Wysokie M., pomocnik
Sylwester Perkowski, młody obiecujący
zawodnik wypożyczony z ZKS Olimpia
Zambrów. W drużynie występować
będzie również transferowany definitywnie do Sparty bardzo zdolny Patryk
Pasko. Do drużyny powinni dołączyć
inni zawodnicy testowani obecnie
w meczach sparingowych.
Podsumowując, jeżeli drużynę omijać będą pechowe kontuzje oraz organizacyjnie potrafimy sprostać wyzwaniom
stawianym wyższej lidze, to powinniśmy
zrealizować postawiony sobie cel, jakim
jest awans do 4 ligi. W osiągnięciu
celu mogą pomóc również władze miasta
oraz wszyscy jego mieszkańcy. Bardzo
w tym może pomóc przekazywanie
przez wszystkich mieszkańców 1% podatku na rzecz
klubu, który posiada
status organizacji pożytku publicznego.
Apelujemy do wszystkich - wspomóżmy
klub, który działa na rzecz nas wszystkich. Bez takiego wsparcia nie będziemy
w stanie zapewnić naszym dzieciom,
młodzieży i dorosłym odpowiednich
warunków do rozwoju sportu w Szepietowie. Nie bądźmy bierni, dajmy swoim
bliskim szansę na realizowanie sportowych aspiracji.
Do przekazania 1% wystarczy w
druku PIT wpisać nr. Wpisu do KRS.
0000205633 i kwotę 1% należnego podatku - to wszystko.
Tomasz Nowacki
19
GMINNE ECHA
OSP z Szepietowa
Gdy obowiązek wezwie mnie
Tam wszędzie gdzie się pali
Ty mi, o Panie, siłę daj
Bym życie ludzkie ocalił
Pozwól niech dziecko póki czas
Z płomieni cało wyniosę
Przerażonego starca daj
Ustrzec przed strasznym losem
Daj Panie czujność, abym mógł
Najsłabszy słyszeć krzyk
Daj sprawność i przytomność, bym
Ugasił pożar w mig
Swe powołanie pełnić chcę
I wszystko z siebie dać
Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec
I o ich mienie dbać
A jeśli taka wola Twa
Bym życie dał w ofierze
Ty bliskich mych w opiece miej
O to Cię proszę szczerze
Do wielu pożarów i akcji ratowniczych w gminie Szepietowo Ochotnicza Straż Pożarna z naszej miejscowości przyjeżdża jako pierwsza.
O tym, jak bardzo Ochotnicza Straż Pożarna w Szepietowie jest potrzebna, mieszkańcy przekonywali się nieraz. Strażacy z tej jednostki zajmują się bowiem nie tylko gaszeniem
pożarów, ale i usuwaniem zwalonych drzew, odśnieżaniem
powierzchni dachowych czy braniem udziału w akcjach związanych z wypadkami drogowymi. Często nasi ochotnicy odpompowują wodę z zalanych po obfitych deszczach terenów
i budynków. Tradycyjnie strażacy zapewniają ochronę
i zabezpieczają uroczystości kościelne takie jak: Droga Krzyżowa, Adoracja, odpust, pielgrzymka do Hodyszewa z Szepietowa i Racibor, Uroczystości Misyjne, obchody 25 - lecia
Parafii Szepietowo czy przejścia dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie na
rekolekcje. Nie brakuje naszych ochotników na uroczystościach pogrzebowych i ślubach. Dzięki naszej straży w sposób bezpieczny mogą przebiegać imprezy w PODR w Szepietowie Wawrzyńcach, zabawy sylwestrowe naszych mieszkańców, Dzień Dziecka, czy inicjatywy podjęte przez GOK
w Szepietowie np.: Przegląd Orkiestr Dętych, Festiwal Folkloru.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że strażacy cały czas się
szkolą. Warto wymienić chociażby:
kierowanie ruchem na drodze – ta umiejętność jest potrzebna np. podczas wypadków, do których straż pożarna
nieraz szybciej przyjeżdża niż policja,
kurs ratowników medycznych,
współpraca z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
szkolenie dowódców,
Ratownictwo Techniczne dla strażaków,
szkolenie komendantów gminnych i wiele innych.
To również dzięki systematycznemu dokształcaniu nasza
jednostka jest świetnie przygotowana do każdej akcji.
W zeszłym roku OSP Szepietowo wzięła udział w 173
akcjach ratowniczych. Była zatem bardzo aktywna. Obecnie
20
liczymy 60 członków, z których utworzono 3 drużyny.
W roku 2010 spotkaliśmy się na zbiórkach szkoleniowych –
53 razy oraz zbiórkach przygotowujących – 45 razy. Naszą
dumą jest drużyna dziewcząt, która 5 września 2010 roku
zajeła I miejsce w województwie i zakwalifikowała się do
Krajowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych.
Bardzo budującym jest fakt, iż nasza OSP planuje rozwijać swoją działalność przy całkowitej akceptacji Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem
Mazowieckiem Andrzeja Koca, mimo że już teraz jest silną i
dużą jednostką, jedną z największych organizacji pozarządowych w Szepietowie. Zrzesza ludzi najróżniejszych profesji i
różnego wieku. Jest to „coś” w naszej straży, co ich przyciąga. Do tego stopnia, że w remizie OSP Szepietowo w ciągu
dnia często ktoś jest, dzięki czemu ta jednostka gaśnicza może niemal od razu ruszać do akcji. Ponadto młodzież i dzieci
mogą korzystać z „Wioski Internetowej”, którą nieodpłatnie
prowadzi druhna Monika Zaremba.
Działalność i plany OSP Szepietowo powinny więc interesować wszystkich mieszkańców naszej miejscowości. Tym
bardziej, że ta organizacja wychodzi ze swymi inicjatywami
na zewnątrz. W tym roku zaplanowane są między innymi
szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży, czy ścisła współpraca ze szkołami gminy Szepietowo.
Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo uczniów, dyrektorzy szkół współpracowali z naszą jednostką w wielu zakresach, organizowali w swoich placówkach konkursy o tematyce pożarniczej, wspierali akcje już istniejące. W dniu
15.01.2011 roku na uroczystym spotkaniu sprawozdawczo –
wyborczym wszyscy dyrektorzy szkół podstawowych z terenu
gminy Szepietowo zostali odznaczeni brązowym medalem
„Zasłużony dla Pożarnictwa”. Ponadto medale otrzymali:
Ksiądz Kanonik Antoni Bardłowski
Dyrektor PODR Marek Skarżynski
Prezes EMG Marek Trawiński
Doktor Zygmunt Olszówka
Elżbieta Rzymska
GMINNE ECHA
Również w dniu 15.01.2011 roku na tymże spotkaniu wybrano nowy Zarząd naszej jednostki. Przedstawia się on następująco:
Chrzanowski Zbigniew – Prezes Zarządu
Maruszewski Stanisław - Naczelnik Wiceprezes
Zaremba Monika – Sekretarz
Plichta Mariusz – Skarbnik
Pawlukowiec Jacek – Gospodarz
Już pod kierunkiem nowego Zarządu OSP Szepietowo nasza
reprezentacja brała udział w spotkaniu z ministrem rolnictwa
Markiem Sawickim w Wysokiem Mazowieckiem w dniu
17.02.2011 roku. Niestety, to wszystko nie oznacza, że OSP
Szepietowo nie ma problemów. Główny to wysłużone już
wozy strażackie, dwa z nich mają już ponad 30 lat. Tymczasem w państwowej, zawodowej straży w Polsce auta gaśnicze
wycofuje się z eksploatacji już po 10 latach.
Przy tej okazji informujemy, że w razie pożaru w Szepietowie albo innej groźnej sytuacji, wymagającej interwencji
strażaków należy dzwonić nie tylko na numer 998, ale także
na bezpośredni numer dyżurny OSP Szepietowo 608 203 083
oraz 864762798 Może to bowiem skrócić czas oczekiwania na
przyjazd straży, co niejednokrotnie wiąże się z ratowaniem
największego daru od Boga – życia ludzkiego.
Komendant Gminny OSP
Stanisław Maruszewski
WYBORY SOŁTYSÓW
W kwietniu br. zostały przeprowadzone zebrania wiejskie, na których dokonano wyboru organów jednostek pomocniczych gminy.
Na 48 sołectw w 46 sołectwach dokonano wyboru sołtysa. W jednym sołectwie zebranie przełożono na późniejszy termin, w drugim sołectwie
nie dokonano wyboru sołtysa. W 13 sołectwach wybrano nowych sołtysów (nowi sołtysi – pogrubiona czcionka), w 11 sołectwach funkcję
sołtysa pełnią kobiety.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Dąbrowa Bybytki - Jankowska Alicja
Dąbrowa Dołęgi - Bagińska Iwona
Dąbrowa Gogole - Dąbrowski Stanisław
Dąbrowa Kaski - Sutkowski Kazimierz
Dąbrowa Łazy - Ertman Wojciech
Dąbrowa Tworki - Łętowski Kazimierz
Dąbrowa Moczydły - Dąbrowski Maciej
Dąbrowa Wilki - Stypułkowski Stanisław
Dąbrowa Zabłotne - Dołkowski Eugeniusz
Dąbrówka Kościelna - Koc Irena
Jabłoń Kikolskie - Grodzki Jacek
Jabłoń Samsony - Jabłoński Zbigniew
Kamień Rupie - Dąbrowski Janusz
Stary Kamień - Godlewski Jacek
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Moczydły Jakubowięta - Moczydłowski Ryszard
Moczydły Stanisławowięta - Pruszyński Henryk
Nowe Szepietowo Podleśne - Gromadka Grzegorz
Nowe Warele - Kostro Agata
Nowe Zalesie - Śnieciński Radosław
Plewki - Włostowski Jerzy
Pułazie Świerże - Murawska Małgorzata
Pułazie Wojdyły - Kotowski Mirosław
Stawiereje Michałowięta - Szymborski Henryk
Stawiereje Podleśne - Majewska Urszula
Szepietowo - Pietrzak Andrzej
Szepietowo Janówka - Łętowska Jadwiga
Szepietowo Podleśne - Lenard Henryk
21
GMINNE ECHA
28.
29.
30.
31.
32.
33.
35.
36.
37.
Szepietowo Wawrzyńce - Kalisz Mirosława
Szepietowo Żaki - Koc Grzegorz
Szymbory Andrzejewięta - Szymborski Dariusz
Szymbory Jakubowięta - Bogucki Władysław
Szymbory Włodki - Wnorowska Mirosława
Średnica Jakubowięta - Szepietowski Eugeniusz
Średnica Maćkowięta - Mioduszewski Robert
Średnica Pawłowięta - Zawistowski Janusz
Warele Filipowicze - Godlewski Stanisław
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Włosty Olszanka - Murawski Bogumił
Wojny - Izdebnik - Ambroziak Bogusław
Wojny - Krupy - Kostro Stanisław
Wojny - Piecki - Wyszyński Jan
Wojny - Pogorzel - Jabłoński Zdzisław
Wojny - Szuby Szlacheckie - Kietlińska Halina
Wojny - Szuby Włościańskie - Pawłowicz Sylwester
Wojny - Wawrzyńce - Andrzejczuk Jadwiga
Wyliny- Ruś - Fiedorczuk Leszek
Wyszonki - Posele - Porowski Andrzej
„Z ł o t y W i e k ” w S z e p i e t o w i e
JESTEŚMY AKTYWNI W KAŻDYM WIEKU!
Kardynał Stefan Wyszyński w swych zapiskach więziennych tak pisze: „Tak mało w nas zmysłu społecznego,
tak mało w nas śmiałości i inicjatywy społecznej. Tak mało
odwagi do pokazania, że tego jednego potrzeba: bezinteresowności w służbie człowiekowi.” Z takiej to potrzeby służenia ludziom powstała myśl założenia Klubu Seniora
w Szepietowie. Klub powstał przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szepietowie. Pierwszą osobą, która pomagała nam
w założeniu klubu i stawiania pierwszych kroków był ówczesny dyrektor GOK Pan Marian Kruszewski, a pierwszym
przewodniczącym został Pan Roman Podbielski. Do klubu
zapisali się seniorzy nie tylko z Szepietowa, ale i z okolicznych miejscowości: z Dąbrówki, Gierałt, Średnicy, Włost
i Dołąg. Do naszego klubu należą: nauczyciele, sprzedawczynie, panie z biur, gospodynie domowe, które swój czas
i chęci chcą poświęcić dla innych. Nasz klub jest najstarszym w powiecie wysokomazowieckim. W tym roku
w listopadzie będzie już 21. rocznica naszego istnienia.
Mamy również najstarszą seniorkę Panią Zofię Zawistowską z
Dołąg, która w maju 2011 roku kończy 92 lata. Jest osobą bardzo
miłą, koleżeńską, która swymi wierszami
i przyśpiewkami umila
nam spotkania.
Przez ten czas zmienił się dyrektor GOK, a nasz przewodniczący wyjechał za granicę. Jego funkcję pełnił przez pewien okres Pan
Stanisław Perkowski, a obecnie Pani Krystyna Bańkowska, która
swoim optymizmem i chęcią do pracy pociąga innych do działania.
Dzięki klubowi część członków miała okazję być w miejscach Polski,
których nigdy by nie zobaczyli. A zwiedziliśmy Polskę od wschodu
do zachodu, od północy do południa. Zwiedzaliśmy sanktuaria maryjne i miejsca historyczne. Byliśmy tam, gdzie zginęły miliony ludzi:
Oświęcim, Majdanek, Treblinka. W Gierłoży mieliśmy możliwość
zobaczenia bunkrów Hitlera, przy budowie których również ginęli
ludzie. Te miejsca powinien zobaczyć każdy Polak, aby pamięć o
ludziach, którzy tam zginęli, była wieczna. Byliśmy w Wilnie u Matki Bożej Miłosierdzia, w Częstochowie, Licheniu,
Wadowicach,
Krakowie, Łagiewnikach, Kalwarii Zebrzydowskiej, Świętej Lipce,
Gietrzwałdzie, Kodniu, Leśnej Podlaskiej. Zwiedziliśmy Stoczek
Warmiński, gdzie był więziony Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński,
oraz Zuzelę - Jego miejsce urodzenia. Oglądaliśmy nowoczesne świątynie i małe drewniane kościółki z pochylonymi wieżyczkami. Wszędzie tam widzieliśmy i czuliśmy wielką miłość oraz uwielbienie dla
Maryi i Jej Syna. Co roku jeździmy do Hodyszewa do naszej Królowej Podlasia Matki Bożej Pojednania, prosząc Ją
o błogosławieństwo Boże dla naszej Ojczyzny i dla nas wszystkich.
Na pewno nie wymieniłam wszystkich miejsc, gdzie byliśmy,
ale za wszystko jesteśmy wdzięczni Matce Bożej, że dała nam siłę
i zdrowie do zobaczenia tego wszystkiego. Najwięcej wyjazdów było
z Panem Marianem Kruszewskim, dzięki jego chęciom i zapałowi, z
jakim organizował nowe podróże. Prawda, że byliśmy wtedy młodzi i
sił było więcej, ale dziękujemy Panu Marianowi z całego serca za
22
czas i siły, które nam poświęcił. Obecnym dyrektorem GOK jest
Pan Tomasz Paduch, który swoimi zdolnościami muzycznymi pomaga nam w przygotowaniach występów słowno-muzycznych. Naszym
klubem opiekuje się instruktor GOK Pan Krzysztof Niemyjski. Jest to
człowiek młody, ale pracuje się z nim wspaniale.
Najstarsi członkowie Klubu Seniora i dyrektor GOK w Szepietowie.
Pomaga nam chętnie w organizowaniu naszych wieczorków
tanecznych, spotkaniach andrzejkowych i wyjazdach integracyjnych. Spotykamy się z klubami
z naszego powiatu. Są to kluby z
Wysokiego Mazowieckiego,
Ciechanowca, Czyżewa i Klukowa. Wymieniamy się doświadczeniami,
spotykamy się na
różnych imprezach organizowanych przez poszczególne kluby,
urządzamy wystawy prac wykonanych przez panie i panów. W
okresie Bożego Narodzenia
organizujemy spotkanie, na którym łamiemy się opłatkiem,
Przewodnicząca Krystyna Bańkowska
a w okresie Wielkanocy dzielimy się jajkiem. W naszym klubie czujemy się jak jedna wspaniała rodzina. Zapraszamy wszystkich
chętnych seniorów do naszego klubu.
W imieniu Klubu Seniora „Złoty Wiek”
Pani Zofia Ostaszewska
GMINNE ECHA
Kącik Historyczny
W obecnym numerze pragnę przedstawić sylwetki dwóch kresowiaków, którzy urodzili się w województwie
nowogródzkim, a po II wojnie światowej zamieszkali na terenie gminy Szepietowo. Województwo nowogródzkie
w okresie II Rzeczypospolitej było najbardziej na wschód położonym województwem w kraju. Obecnie była stolica
województwa, Nowogródek i większa część byłego województwa znajduje się na terenie Białorusi.
Chodzi o Pana Bolesłwa Bonderowicza i Pana Witolda Rychłowskiego. Sądzę, że większość
mieszkańców znała tych wysokich, postawnych mężczyzn. Pan Bonderowicz pracował w Centrali Żywca i w Spółdzielni
Wielobranżowej w Szepietowie, natomiast Pan Witold Rychłowski w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Wawrzyńcach. Życiorysy spisałem, gdy jeszcze obaj żyli, zdjęcia przekazała rodzina.
Ryszard Grodzki
Nasi Kresowiacy
Urodziłem się 07 kwietnia 1921 roku w Lidze w woj. nowogródzkim (52 km od Nowogródka),
mieście liczącym 45 tys. mieszkańców przed II wojną światową . Mieszkałem z rodziną na ulicy Chłodnej 39. Miasto to było dobrze położone, okolica miała dobre gleby, był dobrze rozwinięty przemysł.
W 1935r. po skończeniu szkoły podstawowej byłem praktykantem w odlewni żelaza i fabryce maszyn rolniczych, której właścicielem był Żyd Szapiro.
Przed samym wybuchem II wojny światowej wstąpiłem do organizacji strzelców i zajmowaliśmy się głównie usuwaniem szkód po bombardowaniach niemieckich. Po wkroczeniu wojsk sowieckich zwolniłem się z fabryki i podjąłem naukę na kursie samochodowym, który trwał 6 miesięcy.
Po skończeniu kursu pracowałem jako kierowca autobusu. Gdy przyszli Niemcy, byłem kierowcą
straży pożarnej.
W 1943 roku wstąpiłem do Armii Krajowej do oddziału „Krysia”. Brałem udział m.in. w akcji
wyzwolenia Wilna w lipcu 1944r. Miasto Wilno wyzwoliliśmy przed wkroczeniem wojsk sowiecWitold Rychłowski
kich. Po zdobyciu Wilna wycofaliśmy się do Puszczy Rudnickiej celem koncentracji oddziałów z
ur. 07 IV 1921r.
zm. 20 XI 1999 r.
zamiarem pójścia z pomocą powstaniu warszawskiemu. Lecz wojsko sowieckie otoczyło nas czołgami, samoloty zaczęły bombardować i rzucać ulotki. W miejscowości Budełki rozbroili nas i zapędzili do zamku w miejscowości Miedniki (15 tys. ludzi). Tam siedzieliśmy na ogół bez jedzenia przez 2 tygodnie. Przyjechał
pułk. Sorokow i namawiał do wstąpienia do Armii Berlinga. Nasze dowództwo się nie zgodziło i zostaliśmy wywiezieni do
Rosji do Kaługi, za Moskwę. Tam pracowaliśmy przy wyrębie drzewa, byli tam m.in. artyści Bernard Ładysz, Henryk Gryś.
Karmili nas na ogół kapustą. Najgorsze były pluskwy szczególnie nocą, mieszkaliśmy w ziemiankach.
Byliśmy tam do stycznia 1945r. i za sprawą działań dyplomatycznych Mikołajczyka zostaliśmy zwolnieni. Przez
Moskwę wróciliśmy do Polski. Moje tereny rodzinne były już zajęte przez ZS, postanowiłem wrócić do kraju, gdzie jest
władza polska i język polski. Takich osób z obozu, które chciały wrócić do Polski było 3 tys. Dowieźli nas do Białej Podlaskiej i tu gdzie kto chciał, mógł jechać. Pojechałem do Gdyni tam pracowałem jako dowódca straży portowej. Z mojej rodziny brat i dwie siostry zostały w Lidzie, a trzecia siostra i drugi brat zamieszkali w Polsce. Z Gdyni przeniosłem się do
Piaszczyna w koszalińskim następnie mieszkałem w Stoczku Węgrowskim, a od 1955r. w Szepietowie Wawrzyńcach.
Bolesław Bonderowicz ur. 27.11.1916 roku w miejscowości Hołuby województwo nowogrodzkie
w rodzinie rolniczej.
W 1932 roku wraz z rodziną przeniosłem się do Kasymaro w pow. Oszmiana woj. wileńskie.
Ukończyłem w Oszmianie liceum, w 1937 roku zostałem powołany do czynnej służby wojskowej
i służyłem w KOP na granicy wschodniej w mieście Stołpce.
Rodzina moja w miejscowości Kasymaro dzierżawiła majątek ziemiański Zan o pow. 200 ha,
którego właścicielem był tatar Tarkowski Zan. W 1939 roku mój batalion został przeniesiony do Lwowa przed samym wybuchem wojny. W czasie działań wojennych brałem udział w walkach pod
Przemyślem i Sadową Wiśnią. W Sadowej Wiśni byłem ranny. Po 17.09.1939 roku po wejściu wojsk
sowieckich pułk mój wycofał się na zachód w kierunku Krakowa. W tamtym rejonie w okolicach
Krakowa, Przemyśla, Przeworska walczyłem z Niemcami do 28.09.1939 roku. W dniu 28 września
1939 roku zostałem zabrany do niewoli niemieckiej. W niewoli przebywałem do grudnia 1939 roku.
Bolesław Bonderowicz
W grudniu razem z dwoma kolegami z wojska udało nam się zbiec z niewoli niemieckiej.
ur. 27 XI 1916r.
Ponieważ mieliśmy daleko do domu, zgłosiliśmy się na komendę niemiecką i otrzymaliśmy
zm. 12 IV 2005r.
przepustki umożliwiające powrót do domu. W związku z tym, że z Krakowa do Warszawy nie było
połączenia, jechaliśmy do Warszawy przez Frankfurt, przespaliśmy dojechaliśmy aż do Berlina. W Berlinie na dworcu spotkaliśmy oficera niemieckiego, który znał język polski i skierował nasi do pociągu na Bydgoszcz. Z Bydgoszczy jechaliśmy do
Warszawy. Do Warszawy pociąg nie dotarł. Z Ożarowa do Mińska Mazowieckiego szliśmy piechotą.
23
GMINNE ECHA
W Mińsku Mazowieckim dowiedzieliśmy się, że w Siedlcach
są sowieci. W Siedlcach musiałem przebrać się w cywilne ubranie ,
ponieważ sowieci wyłapywali wojskowych. Na wigilię udało nam się
dotrzeć do domu. W 1940 roku sowieci aresztowali brata i wywieźli
na Półwysep Komi w ZSSR potem służył w Armii Andersa. W
przeddzień wojny niemiecko - sowieckiej moją rodzinę: matkę, brata
i siostrę wywieziono w Ałtajski Kraj a mnie do Tobolska. W 1942
roku zaczęto tworzyć wojsko polskie. Zgłosiłem się do wojska.
Przejeżdżając przez Ałtajski Kraj, wysiadłem na stacji Alijsk, od
której było 280 km do sowchozu, gdzie była moja rodzina. Jechałem
samochodem odkrytym przy -40° C mrozu. Po przyjechaniu do rodziny zachorowałem, byłem w szpitalu. Półtora miesiąca po wyjściu ze
szpitala pracowałem w sowchozie. Armia Sikorskiego wyjechała z
ZSRR. Pracowałem w sowchozie do czasu organizowania 1 Dywizji
Piechoty im. T. Kościuszki w Sielcach nad Oką w 1943 roku. W
Sielcach zostałem przydzielony do 1 Brygady Artylerii Baterii Sztabowej razem z 1 Dywizją walczyłem pod Lenino. Po bitwie zostałem skierowany na szkołę oficerska łączności w Riazaniu. Po promocji zostałem w dalszym ciągu w Razaniu jako dowódca plutonu łączności, następnie służyłem do końca wojny w Zamościu. W 1946 roku
poszedłem do cywila w stopniu porucznika. Zamieszkałem w Jeleniej
Górze, następnie w Cieplicach, Myśliborzu woj. szczecińskie. W
1951 roku przeniosłem się do Szepietowa, od 1 stycznia 1952 roku
pracowałem w Centrali Mięsnej jako kierownik Oddziału.
D a n e s t a t y s t y c z n e z a 2 0 1 0 r. p a r a f i i ,
d o k t ó r y c h uc z ę s z c z a j ą m i e s z k a ń c y g m i n y S z e p i e t o w o .
Parafia pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie
Liczba wiernych: 2159
Liczba chrztów: 35
Liczba zgonów:19
Miejscowości wchodzące w skład parafii: Szepietowo,
Szepietowo Janówka, Średnica Maćkowięta
Obchodzone odpusty: 16 XI Św. Maksymiliana
16 XI NMP. Matki Miłosierdzia
Proboszcz: Ks. kan. Antoni Bardłowski
Parafia pw. św. Apostoła Piotra i Pawła w Jabłoni Kościelnej
Liczba wiernych: 1850
Liczba chrztów: 20
Liczba zgonów: 27
Miejscowości z terenu gm. Szepietowo wchodzące w skład parafii: Jabłoń Kilolskie,
Jabłoń Samsony, Moczydły Jakubowięta, Szymbory
Andrzejewięta, Szymbory Jakubowięta, Szymbory Włodki,
Obchodzone odpusty: 29 VI św. Ap Piotra i Pawła, 16.VII. Matki Bożej
z Góry Karmel czyli Matki Bożej Szkaplerznej, 28 X św. Ap Judy Tadeusza
16 XI NMP. Matki Miłosierdzia
Proboszcz: Ks. kan. dr Andrzej Łapiński
Parafia pw. NMP Królowej Świata w Wojnach Krupach
Liczba wiernych: 595
Liczba chrztów: 18
Liczba zgonów : 6
Miejscowości wchodzące w skład parafii:
Wojny Krupy, Piętki Żebry (gm. Klukowo), Warele Filipowicze, Wojny Pietrasze,
Wojny Szuby Włościańskie, Wojny Szuby Szlacheckie, Wojny Wawrzyńce .
Obchodzone odpusty NMP Królowej Świata.
Proboszcz: Ks. mgr Janusz Strzelczyk
24
GMINNE ECHA
Parafia pw. św. Anny w Dąbrówce Kościelnej
Liczba wiernych: 1849
Liczba chrztów: 29
Liczba zgonów: 28
Miejscowości wchodzące w skład parafii: Dąbrówka Kościelna, Gierałty, Wojny Izdebnik,
Kostry Litwa (gm. Nowe Piekuty), Moczydły Stanisławowięta, Wojny Piecki , Wojny Pogorzel, Wyszonki
Posele , Pułazie Świerże, Stawiereje Michałowięta, Stawiereje Podleśne, Szepietowo Janówka Kolonie,
Szepietowo Podleśne Nowe, Szepietowo Podleśne Stare , Szepietowo Wawrzyńce , Średnica Pawłowięta,
Pułazie Wojdyły.
Obchodzone odpusty: 14 II św. Anny, 26 VII św Walentego
Proboszcz: Ks. mgr lic. Grzegorz Śniadach
Parafia . pw. św. Stanisława BM w Dąbrowie Wielkiej
Liczba wiernych: 2373
Liczba chrztów: 24
Liczba zgonów : 44
Miejscowości z terenu gm. Szepietowo wchodzące w skład parafii:
Dąbrowa Bybytki, Dąbrowa Dołęgi, Dąbrowa Gogole, Dąbrowa Łazy,
Dąbrowa Moczydły, Dąbrowa Tworki, Dąbrowa Wilki, Dąbrowa Zabłotne ,
Kamień Rupie , Kamień Stary, Szepietowo Żaki
Obchodzone odpusty: św. Stanisława BM, św. Mikołaja Biskup
Proboszcz: Ks. kan. Antoni Mierzejewski
Parafia pw. Narodzenia NMP w Wyszonkach Kościelnych
Liczba wiernych: 1620
Liczba chrztów: 21
Liczba zgonów : 27
Miejscowości z terenu gm. Szepietowo wchodzące w skład parafii:
Warele Nowe , Wyliny Ruś , Zalesię Nowe ,
Obchodzone odpusty: św. Antoniego, Narodzenia NMP
Proboszcz: Ks. mgr lic. Roman Kulasik
25
GMINNE ECHA
Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła Wysokiem Mazowieckiem
Miejscowości z terenu gm. Szepietowo wchodzące w skład parafii:
Wlosty Olszanka, Plewki, Średnica Jakubowięta
Obchodzone odpusty: św. Ap. Piotra i Pawła.
Proboszcz: Ks. kan. Edward Łapiński
Dane zebrał Ryszard Grodzki
Bobry atakują !
Bóbr - europejski gryzoń, którego osobniki dorosłe osiągają
wagę 30 kg - jest w Polsce gatunkiem chronionym. Aktywny jest
nocą i o zmierzchu. Latem bobry żywią się głównie roślinami wodnymi i przybrzeżnymi, zimą odżywiają się łykiem drzew liściastych.
Budują kopce z gałęzi i mułu, otoczone wodą zwane żeremiami.
Wejście znajduje się pod wodą. Starają się ścinać drzewo w ten sposób, aby przewróciło się w kierunku wody. Bóbr jest w kraju chroniony ze względu na poprawę ekosystemu, zwiększający retencję
wód oraz przyczyniający do odtworzenia śródleśnych bagien, odwraca melioracyjne osuszanie terenu. Ale obecnie ilość bobrów jest już
bardzo duża. Są na rzekach, strumieniach, rowach melioracyjnych, stawach
itp.
26
Tamy wykonane przez bobry powodują spiętrzenia i podtopienia
użytków rolnych i leśnych. Powodują straty dla rolników, a także
w infrastrukturze. Drążą nory w koronach dróg, na łąkach i pastwiskach przyległych do cieków wodnych. Zgodnie z obowiązującym
prawem kompetentną instytucją w sprawie szkód i odszkodowań jest
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
Na zdjęciu poniżej bóbr który 12 IV 2011r. spacerował na
ul. Plac Słoneczny w Szepietowie. Rozkopana ulica z kałużami bardzo mu się podobała.
Ryszard Grodzki
15.00
25.05.2011
śr.
2829.05.2011
04.06.2011
sob.
12.06.2011
niedz.
19.06.2011
niedz.
Godz
Data
01.05.2011
niedz.
07.05.2011
sob.
15.05.2011
niedz.
-
Seniorzy
SPARTA 1951
– KS Wasilków
Narew Choroszcz
SPARTA 1951
SPARTA 1951
– Korona Dobrzyniewo
Pogoń II Łapy
- SPARTA 1951
SPARTA 1951
– Podlasiak Knyszyn
Kolejarz Czeremcha
– SPARTA 1951
SPARTA 1951
– Sokół II Sokółka
Magnat Juchnowiec
– SPARTA 1951
SPARTA 1951
– Forty Piątnica
16.00
16.00
16.00
16.00
-
15.00
15.00
11.00
13.00
10.00
12.00
16.00
11.00
30.04.2011
sob.
08.05.2011
niedz.
15.05.2011
niedz.
21.05.2011
sob.
29.05.2011
niedz.
0405.06.2011
12.06.2011
niedz.
Supraślanka Supraśl
- SPARTA 1951
Włókniarz Białystok
- SPARTA 1951
SPARTA 1951
- Rudnia Zabłudów
BSP Białystok
- SPARTA 1951
SPARTA 1951
- Gryf Gródek
LZS Narewka
-SPARTA 1951
SPARTA 1951
-Kolejarz Czeremcha
Godz
Data
Trampkarze Starsi
Terminarze rundy wiosennej sezonu 2010/2011
Z dj ę c i a z 2 0 I V 2 0 11 r .
Las o każdej porze roku wygląda pięknie.
Szczególnie wiosną, gdy kwitną zawilce.
Niestety, jest też bardzo dużo miejsc w lasach na terenie gminy,
gdzie zamiast zawilców leżą sterty śmieci.
Gminne Echa
Wersja elektroniczna: www.szepietowo.pl
Wydawca: Urząd Miejski w Szepietowie, 18-210 Szepietowo, email: [email protected],
ISSN: 2082-744X, tel.: (86) 476 01 32
Adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury, 18-210 Szepietowo, tel. (86) 476 01 02
Redaktor naczelny: Ryszard Grodzki
Sekretarz redakcji: Dariusz Tomaszewski
Druk. Mazowieckie Zakład Graficzne s.c. , 18 –200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 89
tel. 086 275 41 31, tel/fax 086 275 49 85, e-mail: [email protected]
GOK Szepietowo 2011

Podobne dokumenty

Gminne Echa Nr 19

Gminne Echa Nr 19 1. .Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka...

Bardziej szczegółowo

Gminne Echa 15 poprawione

Gminne Echa 15 poprawione Niższe niż planowano dochody gmina otrzymała z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - planowano 2.987.362 zł, zaś wpłynęło 2.878.406 zł; dochody z tego tytułu przekazuje gminie Mi...

Bardziej szczegółowo