Zakończono negocjacje z wykonawcą terminalu LNG

Transkrypt

Zakończono negocjacje z wykonawcą terminalu LNG
09.09.2015
Zakończono negocjacje z wykonawcą terminalu
LNG
Zakończenie budowy i pierwsza dostawa skroplonego gazu
ziemnego w tym roku, brak zwiększenia wynagrodzenia, wyższe
kary umowne oraz większa odpowiedzialność wykonawcy. Polskie
LNG i konsorcjum będące wykonawcą terminalu LNG w
Świnoujściu, sfinalizowali negocjacje w zakresie zakończenia
inwestycji.
Generalny wykonawca, konsorcjum na czele z włoską firma Saipem, zobowiązał się na mocy podpisanego
dzisiaj aneksu do Umowy z dnia 15 lipca 2010 r., zakończyć prace budowlane i odebrać pierwszą dostawę
LNG w tym roku. Gaz z pierwszej dostawy, po schłodzeniu instalacji, jej rozruchu i przeprowadzeniu prób,
zostanie wtłoczony do sieci przesyłowej i trafi do polskich odbiorców. Druga dostawa, która zapewni
surowiec na testy eksploatacyjne, zostanie zrealizowana w pierwszym kwartale przyszłego roku, a
komercyjna eksploatacja terminalu LNG będzie możliwa w drugim kwartale, po podpisaniu protokołu
odbioru do użytkowania. Okres ten, gwarantujący pełną funkcjonalność operacyjną terminalu LNG, uwzgl
ędnia dochowanie wszelkich niezbędnych wymogów bezpieczeństwa oraz kontroli jakości.
Nie ulegnie zmianie wynagrodzenie umowne wykonawcy, co oznacza, że inwestor na podstawie aneksu nie
dopłaci do realizacji inwestycji. Konsorcjum zaakceptowało ponadto wyższe kary umowne związane z
terminową realizacją prac. Całkowite wynagrodzenie w ramach kontraktu wynosi 2,4 mld zł. Ponadto,
wykonawca przyjął na siebie dodatkową, nieprzewidzianą dotychczas w kontrakcie odpowiedzialność za
proces dostawy LNG na rozruch terminalu.
- Wykonawca zapewnił wiarygodność i ostateczność terminów wskazanych w zaktualizowanym szczegó
łowym harmonogramie prac. Przyjął na siebie dodatkowe obowiązki oraz odpowiedzialności, w szczególno
ści związane z dostawą LNG na potrzeby technologiczne terminalu – powiedział Jan Chadam, prezes
Polskiego LNG SA.
Strony uzgodniły przeprowadzenie dodatkowego audytu technologicznego całej instalacji. Szczegółowa
kontrola zostanie przeprowadzona po zakończeniu prac budowalnych przez niezależnego, mi
ędzynarodowego audytora o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. Jej celem jest potwierdzenie
najwyższej jakości instalacji, nad którą bieżący nadzór sprawują służby Transportowego Dozoru
Technicznego (TDT), nadzoru inwestorskiego (Multiconsult Group), a w zakresie certyfikacji kluczowych
instalacji - Jednostka Notyfikowana (TÜV Nord Hamburg). Spółka Polskie LNG informuje, że do tej pory
przeprowadzono niemal 50 tys. szczegółowych inspekcji i kontroli w zakresie wykonawstwa instalacji,
wydanych zostało blisko 250 tys. raportów wymaganych przez przyjęty w ramach inwestycji plan kontroli
jakości. Konsorcjum, w ramach kontraktu, zobowiązane jest także do uzyskania wszelkich wymaganych
prawem dokumentów oraz zezwoleń na eksploatację zgodnie z polskim prawem.
Podjęcie przez spółkę negocjacji z wykonawcą, podpisanie aneksu i uaktualnienie harmonogramu ma na
celu jak najszybsze zakończenie projektu w najwyższym standardzie. Brak wiążącego harmonogramu
utrudniał realizację inwestycji. Stan zaawansowania projektu, zgodnie z raportami wykonawcy, wynosi 98,2
proc. Dostawy wszystkich urządzeń na terenie terminalu zostały zrealizowane w 100 proc. Równolegle z
ostatnimi pracami budowlanymi, wykonywane są próby i czynności związane z odbiorami oraz czynności
utrudniał realizację inwestycji. Stan zaawansowania projektu, zgodnie z raportami wykonawcy, wynosi 98,2
proc. Dostawy wszystkich urządzeń na terenie terminalu zostały zrealizowane w 100 proc. Równolegle z
ostatnimi pracami budowlanymi, wykonywane są próby i czynności związane z odbiorami oraz czynności
przygotowawcze do próbnych rozruchów. Na placu budowy pracuje średnio 1000 osób dziennie.
Terminal LNG to istotny elementem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wraz z nowymi
gazociągami, interkonektorami, wirtualnym i fizycznym rewersem na gazociągu jamalskim, a także
podziemnymi magazynami i własnym wydobyciem, wzmocni fundament naszej niezależności gazowej.
Inwestycja umożliwi odbiór gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie.
3
Początkowa zdolność regazyfikacyjna wyniesie 5 mld m rocznie i odpowiadać będzie jednej trzeciej
polskiego zapotrzebowania na gaz ziemny. Trwa opracowanie studium wykonalności dla rozbudowy mocy
3
terminalu o połowę – do 7,5 mld m .
<- Wstecz do: Aktualności