FA literatura powszechna n - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Transkrypt

FA literatura powszechna n - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
SYLLABUS PRZEDMIOTOWY
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Instytut Neofilologii
Kierunek: filologia
Specjalność: filologia angielska nauczycielska
Przedmiot: LITERATURA POWSZECHNA
Liczba punktów ECTS: 8
Status przedmiotu: z zakresu treści kierunkowych, obowiązkowy
Rodzaj studiów/semestr: stacjonarne/semestr I, II
Forma zajęć i liczba godzin: wykład (15 godz. + 15 godz.), konwersatorium (15 godz.
+ 15 godz.)
Rygor: zaliczenie, zaliczenie z oceną
Cele realizacji przedmiotu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z najwaŜniejszymi
zjawiskami i konwencjami w literaturze współczesnej. W ramach zajęć konwersatoryjnych
studenci analizują współczesne teksty literackie przez pryzmat nurtujących dzisiejszą
rzeczywistość problemów takich jak rasizm, globalizm czy terroryzm. Na zajęciach
szczególny nacisk kładziony jest na umiejętność rozpoznawania w utworach nowego
pokolenia interesujących opinię publiczną zagadnień.
Wykłady mają na celu zapoznanie studentów z tekstami modernistycznymi, które przeszły do
historii literatury powszechnej. Wśród poruszanych zagadnień znajdują się: nowe techniki
narracyjne w powieści, epistemologia i poetyka modernizmu, oraz eksperymentalne sposoby
przedstawiania wydarzeń historycznych w powieści, często określane mianem
historiograficznej metafikcji.
Treści programowe: Przemiany w filozofii, sztuce i literaturze europejskiej: koniec XIX
i przełom XIX i XX wieku. Literatura i sztuka początku XX wieku. Literatura wobec
problemów politycznych, społecznych i moralnych XX wieku. Kierunki w prozie XX wieku.
Literatura francuska i niemiecka po II wojnie światowej. Pozytywizm w literaturze
europejskiej. Realizm w literaturze francuskiej i rosyjskiej. Naturalizm. Przemiany w
filozofii, sztuce i literaturze europejskiej: koniec XIX i przełom XIX i XX wieku. Literatura
i sztuka początku XX wieku. Literatura wobec problemów politycznych, społecznych
i moralnych XX wieku. Kierunki w prozie XX wieku. Literatura francuska i niemiecka po II
wojnie światowej. Literatura i sztuka Japonii. Literatury słowiańskie. Literatura popularna.
Pojęcie kiczu.
Literatura podstawowa:
Adamski J., Historia literatury francuskiej. Zarys, Wrocław 1970,
Brooks C., Penn Warren R. (eds.), Understanding Fiction, 1959,
Durand G., Wyobraźnia symboliczna, przeł. C. Rowiński, Warszawa 1986,
Dzieje literatur europejskich. Pod red. W. Floriana, t. I-III, Warszawa 1977-1988,
Literatura francuska. Pod red. A. Adam i in., t.1-2, Warszawa 1974-1980,
Peyre H., Co to jest symbolizm?, przeł. M. śurowski, Warszawa 1990,
Pieszczachowicz J., Koniec wieku. Szkic o literaturze, Warszawa 1994,
Promiński M., Świat w stylach literackich. Szkice i recenzje, oprac. M. Sprusiński, Kraków
1977,
Rybicka E., Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej
literaturze polskiej, Kraków 2003,
Sheppard R., Problematyka modernizmu europejskiego, przeł. P. Wawrzyszko, [w:]
Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. R. Nycz, Kraków 2004,
Stegner W. & M. (eds.), Great American Short Stories, 1980,
Szenes D., Najsłynniejsze powieści literatury światowej. Leksykon, Łódź 1994,
Tomkowski J., Literatura powszechna, Warszawa 1997,
West R. B., Jr, The Short Story in America, 1969,
Wybrane artykuły z czasopism:
„Nowa Fantastyka”, „Literatura na Świecie”, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i
Kultura Popularna”, „Teksty Drugie”, „Kultura Współczesna”.
Literatura uzupełniająca:
Barnet S., et. al. (ed.), An Introduction to Literature. Fiction. Poetry. Drama, Longman, New
York 1997,
Caillois R., Odpowiedzialność i styl. Eseje, wybór M. śurowski, słowo wstępne J. Błoński,
Warszawa 1967.
EcoCO U., Poetyki Joyce’a, przeł. M. Kośnik, Warszawa 1998,
Gazda G., Izdebska A., Płuciennik J. (red.), Wokół gotycyzmów: wyobraźnia – groza
okrucieństwo, Kraków 2002,
Głowiński M., Mity przebrane. Dionizos – Narcyz – Prometeusz – Marchołt - Labirynt,
Kraków 1990.
Jaworski S., Awangarda. [w]: Literatura polska w okresie międzywojennym, red. Kądzieli J.,
Kwiatkowskiego J., Wyczańskiej I., t. I, Kraków 1979,
Leksykon pisarzy świata XX wieku, Warszawa 1993,
Maski. Wybór, opracowanie i red. M. Janion i S. Rosiek, t. II, Gdańsk 1986,
Melanowicz M., Literatura japońska. Od połowy VI do połowy XIX wieku, t. I-III, Warszawa
1994,
Porębski M., O wielości przestrzeni, [w:] Przestrzeń i literatura, red. M. Głowiński, A.
Okopień-Sławińska, Wrocław 1978,
Wilkoszewska K. (red.), Estetyka japońska. Antologia. Kraków 2003, t. I-III,
Winterson J., O sztuce. Eseje o ekstazie i zuchwalstwie, przeł. Z. Batko, Poznań 2001,
Zgorzelski A., Fantastyka. Utopia. Science fiction, Warszawa 1980,
śabski T. (red), Słownik literatury popularnej, Wrocław 1997.