Literatura światowa

Transkrypt

Literatura światowa
teksty drugie 2014 / 4
s p i s
t r e ś c i
Literatura światowa
wstęp
7
Anna Nasiłowska
Pole literatury
S z k i c e
13
Przemysław Czapliński
Literatura światowa i jej figury
41
Adam F. Kola
iędzy komparatystyką literacką
M
a literaturą światowąTM
64Dorota Kołodziejczyk
ojna światów? Postkolonialny
W
kontrapunkt w nowej komparatystyce
85
łoski wkład w debatę wokół literatury
W
światowej i literatur narodowych
Hanna Serkowska
P r e z e n t a c j e
100David Damrosch
ość czasu i świata
D
Przeł. Adam F. Kola
131
Franco Moretti
rzypuszczenia na temat literatury
P
światowej
Przeł. Przemysław Czapliński
148
Franco Moretti
Więcej przypuszczeń
Przeł. Przemysław Czapliński
R o z t r z ą s a n i a i r o z b i o r y
159
Przemysław Chojnowski
167Elżbieta Skibińska
Na tropach emigracyjności
rzekład zniewalany. O transferze
P
literackim z krajów Europy Środkowej
i Wschodniej do Francji (1947-1989)
179
Adam F. Kola
szyscy jesteśmy komparatystami!
W
(Na szczęście różnymi)
I n t e r p r e t a c j e
195Magdalena Siwiec
e stygmatem romantyzmu. O Norwidzie
Z
i Baudelairze z perspektywy nowoczesności
215Dorota Filipczak
od „powierzchnią życia” – twórczyni
P
i Femme Maison w prozie Alice Munro
229
zesi: naród bohaterów! O kukiełkowym
C
sabotażu, kobiecym wywiadzie, recese
i innych nieoczywistych formach oporu
Agata Firlej, Štěpán Balík
240Beata Kowalczyk
oświadczenie i słowo. Podmiotowość
D
w egzofonicznej literaturze Tawady Yōko
258
Nawigowani Proustem
Anna Jarmuszkiewicz
Dociekania
278Bożena Shallcross
equiem dla kanonu? Szczególny
R
przypadek kanonu transatlantyckiego
Przeł. Alicja Skarbińska-Zielińska
295
tnografia produkcji przekładu.
E
(Semi)peryferyjne literatury na
niemieckim rynku książki
Paweł Zajas
319Marek Zybura udeczku mój drogi… Droga Alice…
D
O pewnej amitié amoureuse a trois
w dziejach niemieckiej recepcji twórczości
Witolda Gombrowicza
339
Co jest oryginałem i czym jest tłumaczenie?
Anna Bednarczyk
357Grzegorz Piotrowski
Teatr Piosenki

Podobne dokumenty