Kierunek i poziom studiów - Filologia polska

Transkrypt

Kierunek i poziom studiów - Filologia polska
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział
str. 1
Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia
stacjonarne (poziom I)
Sylabus modułu: Zagadnienia literatury powszechnej
Kod modułu: 02-FP-LIT-S1-ZLP
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe
Dr Piotr Bogalecki
2016-2017
pierwszy (zimowy)
stacjonarne
ocena końcowa z danego kursu jest równoważna ocenie końcowej modułu
------------------------------
2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
Zagadnienia literatury powszechnej
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
Dr Piotr Bogalecki
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
Ćwiczenia (30 godz.)
kod
--------------
Program zajęć obejmuje zaznajomienie studentów z wybranymi zagadnieniami i problemami
literatury powszechnej, jak również z wybranymi arcydziełami pochodzącymi z literatur
innych niż polskojęzyczna. W trakcie kursu zaproponowane zostaną przykładowe
interpretacje tych ostatnich; wskaże się również na związane z nimi konteksty
historycznoliterackie, społeczne i ogólnokulturowe.
30
110
Przygotowanie do zajęć, obejmujące zalecone pozycje literackie i krytycznoliterackie;
przygotowanie pisemnej pracy interpretacyjnej; udział w przygotowaniu dłuższej
wypowiedzi ustnej (referatu); aktywność na zajęciach, obejmująca samodzielne próby
analizy i interpretacji omawianych tekstów literackich
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
Kurs obejmuje zajęcia o charakterze konwersatorium
1. W. Szekspir, Król Lear
2. Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII wieku (S. Barańczak) – wybór
wierszy
3. H. Melville, Kopista Bartleby. Historia z Wall Street
4. E.A. Poe, Ligeja
5. Ch. Baudelaire, Kwiaty zła; W. Benjamin, Pasaże (fragmenty o Baudelairze)
6. G. Flaubert, Pani Bovary
7. L. Tołstoj, Sonata Kreutzerowska
8. F. Dostojewski, Bobek
9. S. Mallarmé, Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypadku; Kryzys wiersza
10. J. Joyce, Epifanie, Ulisses, Finneganów Tren (fragmenty)
11. V. Woolf, Fale
12. T.S. Eliot, E. Pound, G. Benn – wybór wierszy
13. F. Kafka, Przemiana, Głodomór
14. P. Celan – wybór wierszy
15. J. M. Coetzee, Hańba
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
str. 2
1. E. Auerbach, Filologia literatury światowej, przeł. A. Szewczukowa, w:
Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. II, Kraków 1976.
2. D. Attridge, Czytanie Joyce’a, przeł. A. Zdrodowski, „Literatura na Świecie”
2004, nr 7-8.
3. A. Barcz, Posthumanizm i jego zwierzęce głosy w literaturze, „Teksty Drugie”
2013, nr 1/2.
1. H. Bloom, The Western Canon. The Books and School of the Ages, New York
1995.
4. G. Deleuze, Bartleby albo formuła, przeł. G. Jankowicz, w: Kopista. Bartleby,
przeł. A. Szostkiewicz, Warszawa 2009.
5. Edgar Allan Poe – klasyk grozy i perwersji. Red. E. Kasperski, Ż. Nalewajk.
Warszawa 2009).
6. V. Nabokov, Wykłady o literaturze, przeł. Z. Batko, Warszawa 2005.
7. Nienasycenie. Filozofowie o Kafce, red. Ł. Musiał, A. Żychliński, Kraków 2011.
8. P. Lacoue-Labarthe, Poezja jako doświadczenie, przeł. J. Margański, Gdańsk
2004.
9. J. Rancière, Dlaczego należało zabić Emmę Bovary? Literatura, demokracja i
medycyna, „Teksty Drugie” 2012, nr 4.
10. Wielcy artyści ucieczek. Antologia tekstów o "Życiu i czasach Michaela K"
Johna Maxwella Coetzeego w trzydziestą rocznicę publikacji powieści, red.
P.Jakubowski, M. Jankowska, Kraków 2013.
-
3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa
kod
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział
Zagadnienia literatury powszechnej
kod zajęć
osoba
przeprowadzająca
weryfikację
grupa
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
str. 3
-------------------------
--------------------dr Piotr Bogalecki
Student zna teksty omawiane na zajęciach: historyczno-kulturowy kontekst ich
powstania, możliwe interpretacje, wyznaczniki gatunkowe. Zna podstawową
terminologię z zakresu historii literatury. Posiada wiedzę na temat różnych
kryteriów wartościowania tekstów literackich, rozumie kulturowy charakter
literatury, wie o historycznej zmienności jej wyznaczników. Potrafi przeprowadzić
analizę i przedstawić spójną interpretację tekstu literackiego z wykorzystaniem
kontekstów kulturowych.
Końcowa ocena kursu jest wypadkową oceny pracy pisemnej (50% oceny końcowej)
oraz oceny za aktywny udział w ćwiczeniach, obejmujący przynajmniej jedną dłuższą
wypowiedź/ referat (50% oceny końcowej).
Ocena końcowa z kursu zostanie ustalona na ostatnich zajęciach przez pracownika
prowadzącego kurs, przy uwzględnieniu obecności i aktywności na wszystkich
odbytych zajęciach.
-