Audiofilia - Wydawnictwo IBL

Transkrypt

Audiofilia - Wydawnictwo IBL
2
teksty drugie 2015 / 5
s p i s
t r e ś c i
Audiofilia
Wstęp
7
Jakub Momro
Szkice
13
Współpraca merytoryczna: Dariusz Brzostek
Fenomenologia ucha
Dariusz Brzostek
yrania oka, pokora ucha?
T
O potrzebie sound studies
28Artur Szarecki
offitivity: dźwięk, praca kreatywna
C
i posthegemonia
45Robert Losiak
alowniczość pejzażu dźwiękowego.
M
O pewnym aspekcie estetycznego
doświadczenia audiosfery
58
źwięki natury a sztuka dźwięku.
D
O rozumieniu reprezentacji
w fonografii
Justyna Tuszyńska
71Katarzyna Marak
dgłosy w bezgłosie: niesamowitość
O
dźwięku według Davida Toopa
88Andrzej Hejmej
W kulturze dźwięku. Słuchanie literatury
103Aleksandra Kremer
łośna poezja. Uważne słuchanie
G
w badaniach literackich
126
udiobook. Od brzmienia słów do głosu
A
autora
Dominik Antonik
148Agnieszka Kramkowska-
-Dąbrowska
R o z t r z ą s a n i a i r o z b i o r y
Dźwiękochłonne dramaty
Janusza Krasińskiego
167Zofia Mitosek
Bachtin raz jeszcze
175Agata Stankowska
róbowanie poematu prozą,
P
czyli dylematy i roszczenia badacza
genologii
188Iwona Sowińska-Fruhtrunk Doświadczenie muzyki, doświadczenie
w muzyce. Refleksje na podstawie książki
Przeciw muzykologii niewrażliwej Macieja
Jabłońskiego
199Wojciech Śmieja
łopoty z innością, inność z kłopotami.
K
Recenzja książki Mariana Bieleckiego
Kłopoty z Innością
210Tomasz Szymon Markiewka R
ortiański konstruktywizm wobec
krytycznego intencjonizmu. Rozważania
wokół książki Danuty Szajnert
p r e z e n ta c j e
229Roland Barthes
Ziarno głosu
Przeł. J. Momro
238
Polityka głosu
Przeł. P. Bożek, G. Nowak
Mladen Dolar
261Salomé Voegelin 283
Dociekania
S łuchając hałasu i ciszy. Ku filozofii
sztuki dźwiękowej
Przeł. P. Bożek, G. Nowak
Małgorzata Mikołajczak
iędzy mimikrą a rebelią. Pejzaż
M
(post)kolonialny regionalnej literatury
306Anna Nasiłowska
eografia literatury polskiej:
G
rozpoznawanie Wschodu
321Kamila Gieba
róba epopei. O narracjach założycielskich
P
tzw. Ziem Odzyskanych
glossy
336Wojciech Ryczek
Politropia: retoryka Odyseusza
357Elżbieta Zarych
ocna rozmowa – nokturn w muzyce,
N
literaturze i malarstwie romantyzmu
386
arbarzyńca w ogrodzie Suhrkampa.
B
Zbigniew Herbert i jego niemiecki
wydawca
Paweł Zajas

Podobne dokumenty