umowa 2 1 4 3 - - 0

Transkrypt

umowa 2 1 4 3 - - 0
CŁO - TŁUMACZENIA – SPEDYCJA
UMOWA
- 2 0 1 4 roku, pomiędzy :
3 ul. Pana Tadeusza 8/76, 20-609 Lublin
Agencją Celną Ekspert Andrzej Szczęśniak, Robert Góźdź,
Zawarta w dniu:
-
reprezentowaną przy podpisywaniu niniejszej umowy przez Roberta Góźdź albo Andrzeja Szczęśniaka,
zwaną dalej Zleceniobiorcą
a ......................................................................................................................................................
(nazwa podmiotu)
.......................................................................................................................................................
(siedziba / adres)
reprezentowaną przez: 1.
.......................................................................................................................................................
2.
......................................................................................................................................................
zwaną dalej Zleceniodawcą.
§1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie świadczenia usług w imieniu Zleceniodawcy
w zakresie następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą:
1) przygotowania niezbędnych dokumentów i dokonania zgłoszenia celnego,
2) wnoszenia wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne,
3) wnoszenia odwołań podlegających rozpatrzeniu przez organy celne.
§2
Cena za usługę Zleceniobiorcy obowiązuje w chwili zawarcia niniejszej umowy i jest następująca:
1. Przygotowanie niezbędnych dokumentów i dokonanie zgłoszenia celnego:
a) dok. SAD - EKSPORT - 120,00 zł,
b) dok. SAD - IMPORT - 120,00 zł,
c) każda pozycja taryfowa na dok. SAD EKSPORT/IMPORT - 10,00 zł,
2. Inne czynności Agencji Celnej:
1
a) wypełnienie świadectwa pochodzenia - 50,00 zł,
b) wypełnienie karnetu TIR - 20,00 zł,
c) inne np. dokonanie operacji TIR - 50,00 zł,
d) wypełnienie dokumentu CMR - 20,00 zł,
e) opracowanie i wnoszenie wniosków dotyczących procedur gospodarczych
podlegających rozpatrzeniu przez organy celne - 200,00 zł,
f) opracowanie i wnoszenie pozostałych wniosków/podań podlegających rozpatrzeniu
przez organy celne - 50,00 zł,
g) deklaracja skrócona - 50,00 zł,
h) rejestracja w podsystemie PDR - 20 ,00 zł,
i) wypełnienie wniosku o nadanie numeru EORI - 20,00 zł,
j) unieważnienie zgłoszenia celnego – 50,00 zł,
k)uczestnictwo agenta celnego w rewizji celnej towaru – 30,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę, (w
przypadku rewizji pojazdu mechanicznego przez towar rozumie się każdą szt. takiego pojazdu).
l) uczestnictwo agenta celnego w czynnościach urzędu celnego (np. przesłuchaniu) związanych z
wyjaśnieniem sytuacji celnej towaru – 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę,
m)wnoszenie odwołań podlegających rozpatrzeniu przez organy celne: - cena do indywidualnego
ustalenia pomiędzy Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą.
Powyższe ceny są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT zgodnie ze stawką
obowiązującą w chwili wykonania powierzonej usługi.
§3
1. Faktura za świadczoną przez Zleceniobiorcę usługę będzie wystawiana bezzwłocznie po wykonaniu
usługi.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłacenia należności za usługę w terminie siedmiu dni od dnia
wystawienia faktury na konto mBank nr: 49 1140 2004 0000 3602 4163 2104 lub na inne konto
wskazane przez Zleceniobiorcę.
3. W razie opóźnienia w płatności Zleceniodawca zobowiązuje się uiścić Zleceniobiorcy zapłatę za
wykonana usługę powiększoną o odsetki ustawowe, naliczone bez uprzedniego wezwania. Nadto,
Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy koszty windykacji i ryczałtową opłatę z
tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 50 (pięćdziesiąt) zł.
4. Zleceniodawca oświadcza, że posiada numer podatkowy NIP nr :
2
P L
oraz niniejszym upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby
upoważnionej do odbioru faktury VAT ze strony Zleceniodawcy.
§4
Umowa zostaje zawarta na czas:
nieokreślony , a jej rozwiązanie następuje z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia,
określony, do dnia :
-
-
roku.
§5
1. Zleceniobiorca może rozwiązać bez wypowiedzenia Umowę zawartą na czas oznaczony
lub
nieoznaczony jeśli Zleceniodawca nie dokona zapłaty w terminie.
2. Zleceniodawca oświadcza, że wraz z podpisaną Umową przekaże Zleceniobiorcy kopie
dokumentów rejestrowych swojego przedsiębiorstwa.
3. Zleceniodawca zobowiązuje się do bieżącego oraz niezwłocznego informowania Zleceniobiorcy o
wszelkich zmianach związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą Zleceniodawcy w tym o:
zmianie siedziby przedsiębiorstwa, sposobu reprezentacji przedsiębiorstwa oraz innych istotnych
zmianach mogących mieć wpływ na powstanie zobowiązania w stosunku do budżetu Państwa.
4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności prawnej powstałej w związku z niedopełnieniem
obowiązku, do którego wykonania zobowiązał się Zleceniodawcy, o którym mowa w § 5 pkt 3
Umowy.
5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron Umowy.
7. Wszelkie spory wynikłe w związku z niewykonaniem, bądź nienależytym wykonaniem Umowy
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zleceniobiorcy.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
Zleceniodawca
Zleceniobiorca
(Agencja Celna Ekspert)
…………………………………
……………………………............
ODDZIAŁ
LUBLIN 20-468, UL.ENERGETYKÓW 24, TEL/FAX:
81
749 02 53
ODDZIAŁ
PUŁAWY 24-100, UL. DĘBLIŃSKA 2, IV p., pok.412,
TEL/FAX: 81 473 21 29
www.acekspert.eu
[email protected]
3