Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Transkrypt

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Zielonej Górze
Zielona Góra, 2010.04. 23
RIO I-092/51/10
Pan
Franciszek Sitko
Burmistrz Szprotawy
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 1 ust. 2
ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), przeprowadziła w okresie
od 22.12.2009 r. do 31.03.2010 r. kontrolę kompleksową gospodarki finansowej i zamówień
publicznych w Gminie Szprotawa o statusie miejsko-wiejskim za 2009 rok. Wyniki kontroli
omówiono i podpisano protokół w dniu 31.03.2010 r.
Zasadniczym celem kontroli była ocena realizacji budŜetu, zgodności wewnętrznych
regulacji
prawnych
z
obowiązującymi
przepisami,
prowadzenia
rachunkowości
i przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych.
W związku z przeprowadzoną kontrolą, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych przekazuję Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.
Sprawdzając wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej inspektorzy
stwierdzili, Ŝe Burmistrz Szprotawy nie przeprowadził w 2009 r. kontroli realizacji procedur
w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
obejmujących co najmniej 5 % wydatków w Ŝadnej z podległych jednostek organizacyjnych,
niezgodnie z art. 187 ust. 2 i 3 obowiązującej do dnia 31.12.2009 r. Ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). PowyŜsza
nieprawidłowość stwierdzona została równieŜ w toku poprzedniej kontroli kompleksowej.
Przyczyny niedopełnienia obowiązku wynikającego z art. 187 ust. 2 i 3 obowiązującej do dnia
31.12.2009 r. ustawy o finansach publicznych oraz nie wykonania wniosku pokontrolnego
w tym zakresie, Burmistrz Szprotawy wyjaśnił wakatem na stanowisku kontroli wewnętrznej.
Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), nakładający na Burmistrza
obowiązek zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarządczej.
Obowiązująca w Urzędzie dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości,
zawiera elementy określone w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) i jest
aktualizowana, stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy. Prowadzone są wszystkie wymagane księgi
rachunkowe, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Ewidencja operacji
gospodarczych następuje na kontach przewidzianych w zakładowym planie kont. W badanych
próbach, dowody księgowe będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych, były
prawidłowo ujmowane w ewidencji księgowej i spełniały wymogi określone w art. 21 ust. 1
ustawy o rachunkowości. Księgi rachunkowe dot. badanej próby dowodów księgowych
prowadzone są rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieŜąco, w myśl art. 24 ustawy
o rachunkowości.
Sprawozdania budŜetowe zostały sporządzone w sposób czytelny, trwały, w terminach
określonych w wówczas obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca
2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŜetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.). Dane
wykazane w rocznych sprawozdaniach budŜetowych w poddanych kontroli próbach, były
zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej i dowodów księgowych.
Od dnia 8 lutego 2010 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r.
w sprawie sprawozdawczości budŜetowej (Dz. U. Nr 20 poz. 103).
Bankową obsługę budŜetu Gminy Szprotawa i podległych jednostek organizacyjnych
wykonuje Bank Zachodni WBK S.A., w oparciu o umowę zawartą na czas oznaczony, do dnia
28.02.2011 r. Prognozowany koszt obsługi bankowej w okresie obowiązywania umowy, nie
przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 z późn. zm.).
2
Raporty kasowe sporządzane były za właściwe okresy, ich salda początkowe były
zgodne z poprzednimi, przy zachowaniu kolejności numeracji. Operacje kasowe ujmowane
były w raportach w dniu ich realizacji, stosownie do art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy
o rachunkowości, jednakŜe z raportów wyłączone zostały przychodowe dowody kasowe,
bez wskazania miejsca ich przechowywania, niezgodnie z art. 24 ust. 4 pkt 1 i 4 ustawy
o rachunkowości. Tym samym ksiąg rachunkowych nie moŜna uznać za sprawdzalne.
Skarbnik Gminy potwierdziła nieprawidłowość stwierdzając, Ŝe przychodowe dowody kasowe
przekazywane były na stanowiska zajmujące się księgowaniem. Skarbnik nadmieniła,
Ŝe w powyŜszym zakresie zostanie dostosowana polityka rachunkowości.
Stan gotówki w kasie w dniu kontroli zgodny był ze sporządzonym raportem kasowym,
a ewidencja druków ścisłego zarachowania prowadzona była prawidłowo w odpowiednich
księgach.
W zakresie rozrachunków kontroli poddano prawidłowość funkcjonowania konta 234,
na którym ewidencjonowano zaliczki oraz konta 201. W przyjętej próbie stwierdzono
2 przypadki rozliczenia zaliczek po terminie określonym we wniosku oraz 1 przypadek
nierozliczenia zaliczki, co było niezgodne z zasadami określonymi w § 14 pkt 4 obowiązującej
instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych. Przyczyny
braku nadzoru nad przestrzeganiem zasad rozliczania zaliczek, Skarbnik Gminy wyjaśniła
nieobecnością pracownika odpowiedzialnego za ten zakres. Skarbnik nadmieniła, Ŝe w celu
wyeliminowania nieprawidłowości, w instrukcji zostanie zawarty zapis, iŜ w przypadku
nierozliczenia w terminach określonych we wniosku, zaliczki będą potrącane z najbliŜszego
wynagrodzenia. W ewidencji konta 201 nieprawidłowości nie stwierdzono.
Na ostatni dzień 2009 r. Gmina Szprotawa wykazuje zadłuŜenie ogółem w kwocie
11.401.837,00 zł, w tym 4.164.600,00 zł z tytułu dwóch zaciągniętych długoterminowych
kredytów, 7.000.000,00 zł w długoterminowych papierach wartościowych, zaś pozostałą kwotę
237.237,00 zł stanowią wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług. Spłata
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów następowała w wysokości i terminach
określonych w umowach. Ponadto Gmina wykazała rozchody z tytułu udzielenia poŜyczki,
w kwocie 300.000 zł, Miejskiemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w likwidacji w Szprotawie, z przeznaczeniem na spłatę części zadłuŜenia.
Uchwalony w dniu 22 grudnia 2008 r. budŜet Gminy Szprotawa na 2009 r., określał
dochody 68.742.208 zł oraz wydatki w kwocie 73.739.441 zł. Deficyt budŜetowy w kwocie
4.997.233 zł Rada Miejska postanowiła pokryć przychodami z zaciągniętej poŜyczki i kredytu.
Ostatecznie Gmina wygenerowała dochody w wysokości 52.222.570,02 zł, co stanowiło
3
96,4 % wielkości załoŜonej planem, zaś wydatki osiągnęły kwotę 60.584.543,21 zł, tj. 91,5 %
wartości planowanej.
Dochody z tytułu subwencji zostały prawidłowo ujęte w ewidencji księgowej
i wykazane w sprawozdaniu budŜetowym.
Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanych na realizację zadań własnych
sprawdzono w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 – „Pomoc
materialna dla uczniów” w kwocie 1.069.368,00 zł stwierdzając, Ŝe dotacja została
wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na wypłatę stypendiów i wyprawkę szkolną,
a niewykorzystana kwota została zwrócona dysponentowi.
W zakresie dochodów z podatków i opłat lokalnych kontroli poddano terminowość
składania deklaracji podatkowych, wpłaty podatków, doręczenia decyzji podatkowych,
podejmowanie czynności egzekucyjnych oraz udzielanie ulg i umorzeń w zakresie podatku
od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych.
Kontrola poprawności składania deklaracji na podatek od nieruchomości wykazała, Ŝe spośród
20 skontrolowanych podatników - osób prawnych, 6 podatników złoŜyło deklaracje
z opóźnieniem wynoszącym od 19 dni do 8 miesięcy. Organ podatkowy w jednym przypadku
wezwał do złoŜenia deklaracji, po czym podatnik dopełnił tego obowiązku. W pozostałych
przypadkach organ podatkowy nie skorzystał z moŜliwości wynikającej z art. 274a § 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60
z późn. zm.), nie zaŜądał złoŜenia wyjaśnień w sprawie przyczyn nie złoŜenia deklaracji ani nie
wezwał do jej złoŜenia, pomimo Ŝe deklaracja nie została złoŜona mimo takiego obowiązku.
Podinspektor W.S. odpowiedzialna za wymiar wyjaśniła, Ŝe nieprawidłowość powstała na
wskutek braku doświadczenia, gdyŜ pracę na stanowisku podjęła w lutym 2009 r.
W toku kontroli ujawniono 7 przypadków, w tym wobec 4 podatników – osób
prawnych, płatników podatku od nieruchomości oraz 3 podatników – osób prawnych,
płatników podatku rolnego, w których organ nie podjął czynności zmierzających
do zastosowania środków egzekucyjnych, do czego zobowiązuje art. 6 § 1 ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r.
Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541 z późn. zm.), jeŜeli
naleŜność nie zostanie zapłacona w terminie określonym w decyzji lub wynikającym
z przepisu prawa, wierzyciel moŜe wszcząć postępowanie egzekucyjne bez uprzedniego
doręczenia upomnienia w przypadkach określonych w § 13. Podinspektor K. M. wyjaśniła,
Ŝe nieprawidłowość powstała wskutek jej niewiedzy i braku doświadczenia, gdyŜ stanowisko
4
ds. windykacji i analiz objęła w kwietniu 2009 r. Ponadto nadmieniła, Ŝe w przypadku
płatników podatku rolnego nie zdołała wystawić tytułów wykonawczych ze względu na zbyt
szeroki zakres obowiązków.
W zakresie windykacji zaległości podatkowych stwierdzono, Ŝe organ podatkowy
dla zabezpieczenia zaległości podatkowych nie wystąpił w stosunku do 4 podatników, w tym
do: 1 osoby prawnej – płatnika podatku od nieruchomości posiadającego zaległość
w wysokości 40.355,40 zł oraz do 3 podatników - osób fizycznych płatników podatku
od środków transportowych z zaległościami odpowiednio 6.361,50 zł, 2.763 zł i 3.083,10 zł,
o zabezpieczenie zaległości wpisem na hipotekę. Zgodnie z art. 34 § 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
Skarbowi Państwa i jednostce samorządu terytorialnego przysługuje hipoteka na wszystkich
nieruchomościach podatnika z tytułu zobowiązań podatkowych, a takŜe z tytułu zaległości
podatkowych w podatkach stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych
zaległości. Odpowiedzialna za powyŜsze podinspektor K. M. ds. windykacji i analiz podała,
Ŝe nieprawidłowość w przypadku płatnika podatku od nieruchomości powstała wskutek jej
niewiedzy i braku doświadczenia, natomiast w pozostałych przypadkach na występujące
zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze, w związku z tym wierzyciel nie widział
konieczności zakładania hipoteki.
W 15 przypadkach (4 podatników podatku od nieruchomości – osób prawnych i 2 osób
fizycznych, 9 osób prawnych - płatników podatku od środków transportowych) stwierdzono
takŜe niedokonanie zwrotu nadpłat w podatku, co było niezgodne z art. 76 § 1 ustawy
Ordynacja podatkowa stanowiącym, Ŝe nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają (...)
zwrotowi z urzędu, chyba Ŝe podatnik złoŜy wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub
w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Ponadto w 13 przypadkach nadpłaty
zaliczono na poczet bieŜących zobowiązań podatkowych, jednakŜe nie wydano stosownych
postanowień, wymaganych art. 76a § 1 ww. ustawy. Odpowiedzialne za powyŜsze inspektor
H. K-S. i A. Ś. wyjaśniły, Ŝe spowodowane to było natłokiem spraw, jednakŜe w trakcie
trwania kontroli dokonały zwrotu występujących na kontach nadpłat.
Kontrola stosowania ulg w zapłacie zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych
wykazała, Ŝe w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości,
w 2 wydanych decyzjach organ podatkowy nie określił kwot zwolnienia, tym samym
nie zawarł rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 210 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa.
Zgodnie, z art. 207 § 2 ww. ustawy, decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty albo w inny
sposób kończy postępowanie w danej instancji.
5
W toku kontroli ujawniono 17 przypadków zaniechania wystawienia tytułów
wykonawczych, pomimo bezskuteczności upomnień, w tym: 11 przypadków dotyczyło
podatku od nieruchomości, 4 podatku rolnego i 2 podatku od środków transportowych.
Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. Nr 137, poz. 1541 z późn. zm.), po bezskutecznym upływie terminu określonego
w upomnieniu wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy. Odpowiedzialna za powyŜsze
podinspektor K.M. wyjaśniła, Ŝe w przypadku 11 zaległości, niewystawienie tytułów
spowodowane było brakiem doświadczenia na nowym stanowisku pracy, wobec 4 podatników
posiadających zaległości - wystawianiem w pierwszej kolejności tytułów wykonawczych
mogących ulec przedawnieniu, zaś w 2 pozostałych wystawieniem decyzji określających
zobowiązania podatkowe.
W przypadku 2 podatników - osób fizycznych, posiadających zaległości odpowiednio
w podatku rolnym i od środków transportowych, pomimo braku efektów działań
egzekucyjnych, organ podatkowy nie występował do Urzędu Skarbowego o informację
o sposobie załatwienia wniosków egzekucyjnych. Stosownie do § 8 rozporządzenia w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
wierzyciel jest uprawniony do uzyskania w organie egzekucyjnym informacji o sposobie
załatwienia wniosku egzekucyjnego, a organ egzekucyjny ma obowiązek udzielić
wierzycielowi wyczerpującej odpowiedzi. Z wyjaśnień podinspektor K. M. wynika,
Ŝe nieprawidłowości powstała wskutek przeoczenia, jednakŜe w trakcie trwania kontroli
wierzyciel – organ podatkowy skorzystał z przewidzianego uprawnienia i wystąpił do Urzędu
Skarbowego o informację o sposobie załatwienia wniosków egzekucyjnych.
Inspektor A. Ś. w przypadku 1 płatnika podatku od środków transportowych nie
zaliczyła wpłaty proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za
zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty
odsetek za zwłokę, niezgodnie z art. 55 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Przyczyną
nieprawidłowości było niedopatrzenie ze strony pracownika.
W realizacji dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych,
doręczeń decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego i rozliczeń inkasentów
nieprawidłowości nie stwierdzono.
W zakresie dochodów z majątku kontrolą objęto wpływy ze sprzedaŜy nieruchomości,
sprzedaŜy lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom, egzekwowanie zwrotu bonifikat
udzielonych przy sprzedaŜy lokali z zasobu mieszkaniowego j.s.t. dokonanych w latach 2000 –
2009 r., opłaty za uŜytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego
6
w prawo własności, dochody uzyskane z dzierŜawy oraz opłaty z tytułu trwałego zarządu.
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zaewidencjonowane
zostały w dziale 700 rozdziale 70005 § 087. Zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości ewidencjonuje się w § 077.
Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207).
Skarbnik
powstałą
nieprawidłowość
tłumaczy
przeoczeniem,
nadmieniając
jednocześnie, Ŝe wpływy z tego tytułu ewidencjonowane będą wg właściwej podziałki
klasyfikacyjnej.
Kontroli poddano 9 transakcji zbycia nieruchomości niezabudowanych łącznej wartości
419.590 zł (27,8 % wartości zbytych nieruchomości w kontrolowanym okresie) oraz
8 sprzedaŜy lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym, na rzecz osób, którym przysługuje
pierwszeństwo w ich nabyciu, na łączną kwotę 207.359,80 zł (12 % ogółu). Ceny
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy zostały ustalone na podstawie ich wartości
określonych przez rzeczoznawcę majątkowego w formie aktualnych operatów szacunkowych,
zgodnie z art. 67 ust. 1, w związku z art. 150 ust. 1 i 5 oraz 156 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 261,
poz. 2603 z późn. zm.). Zostały sporządzone i podane do publicznej wiadomości wykazy
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy i ujęto w nich
wszystkie informacje wymagane przepisem art. 35 ust. 2. Ogłoszenia o przetargu podane
zostały do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami określonymi w art. 38 ust. 2 ustawy.
Z przetargów i rokowań sporządzane zostały protokoły, stosownie do art. 28 ust. 3 ustawy.
Zapłata ceny nabycia nastąpiła nie później niŜ do dnia zawarcia umowy sprzedaŜy, stosownie
do art. 70 ust. 1 ustawy. Umowy sprzedaŜy zostały zawarte w formie aktu notarialnego, o czym
stanowi art. 27 ww. ustawy.
We wszystkich poddanych kontroli transakcjach, osoby korzystające z pierwszeństwa
w nabyciu nieruchomości nie złoŜyły oświadczeń o wyraŜeniu zgody na cenę ustaloną
w sposób określony w ustawie, co było niezgodne z art. 34 ust. 5 ustawy o gospodarce
nieruchomościami. Osoba odpowiedzialna M. S. – podinspektor wyjaśniła, Ŝe nabywcy
wyrazili zgodę podpisując protokół uzgodnień, nadmieniając jednocześnie, Ŝe oświadczenia te
będą egzekwowane.
7
W zakresie egzekwowania zwrotu bonifikat przy sprzedaŜy lokali mieszkalnych
ustalono, Ŝe w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2009 r. Gmina Szprotawa udzieliła
bonifikaty przy sprzedaŜy 712 lokali mieszkalnych. Łączna wartość zbytych lokali
mieszkalnych z zastosowaniem bonifikaty w badanym okresie wyraŜała się kwotą 16.090.503
zł, z czego 13.670.033 zł stanowiła udzielona bonifikata, zaś 2.420.470 zł dochody ze
sprzedaŜy. Kontrolą objęto 103 akta dotyczące sprzedaŜy lokali z zastosowaniem bonifikaty
(14,5 % ogółu transakcji sprzedaŜy). W badanej próbie nie wystąpiły przesłanki do zwrotu
udzielonej bonifikaty przy sprzedaŜy lokali mieszkalnych, określone w art. 68 ustawy
o gospodarce nieruchomościami.
Ponadto kontrolą objęto dochody z tytułu opłat za uŜytkowanie wieczyste
nieruchomości. Stwierdzono, Ŝe zobowiązani wnieśli ww. opłaty w prawidłowych
wysokościach, w przypadku opóźnień w zapłacie naleŜności kaŜdorazowo naliczone i pobrane
zostały odsetki za zwłokę w odpowiedniej wysokości.
W zakresie odpłatnego przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo
własności kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.
Opłaty z tytułu trwałego zarządu wnoszone były terminowo i w wysokości wynikającej
z decyzji. Kontrolującym nie przedstawiono protokołu zdawczo – odbiorczego przekazania
nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie,
niezgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
W zakresie dochodów z dzierŜawy stwierdzono, Ŝe wobec 5 dzierŜawców ogródków
przydomowych posiadających zaległości, wierzyciel nie kierował wezwań do zapłaty,
niezgodnie z art. 476 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93
z późn. zm.). Osoba odpowiedzialna - W. M. - podinspektor wyjaśniła, Ŝe zaniechała
wystawiania wezwań z uwagi na niskie kwoty zaległości, zobowiązując się do wykonywania
tych czynności w przyszłości.
W zakresie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów
alkoholowych ustalono, Ŝe Burmistrz Szprotawy wydał 3 zezwolenia, pomimo braku decyzji
właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa
w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia
(Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.), niezgodnie z art. 18 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.). Z wyjaśnień Burmistrza wynika,
Ŝe nieprawidłowość powstała wskutek nieznajomości przepisów prawa w tym zakresie.
Ponadto 3 przedsiębiorców korzystających łącznie z 6 zezwoleń na sprzedaŜ napojów
alkoholowych, opłatę za korzystanie z tych zezwoleń wniosło z naruszeniem terminów
8
określonych w art. 11¹ ust. 7 cyt. ustawy. Stosownie do treści art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy,
zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych wygasa w przypadku niedokonania opłaty
w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w art. 111 ust. 7
ustawy. Zgodnie z art. 18 ust. 13 powyŜszej ustawy, przedsiębiorca, którego zezwolenie
wygasło z przyczyn określonych w art. 18 ust. 12 pkt 5, moŜe wystąpić z wnioskiem o wydanie
nowego zezwolenia nie wcześniej niŜ po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji
o wygaśnięciu zezwolenia. Z wyjaśnień Burmistrza wynika, Ŝe nieprawidłowość powstała
wskutek nieznajomości przepisów prawa w tym zakresie.
Z dochodów uzyskanych z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaŜ napojów
alkoholowych niewykorzystana pozostała kwota 53.621,86 zł. Skarbnik Gminy wyjaśniła,
Ŝe niewykorzystana kwota zmniejszyła deficyt budŜetowy, co było niezgodne z art. 18² ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowiącym, Ŝe dochody
z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat
określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa
w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być
przeznaczane na inne cele.
W zakresie dochodów uzyskanych z opłat za zajęcie pasa drogowego kontrolujący nie
stwierdzili nieprawidłowości.
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym stawki wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego, ustalone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami,
a składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy za kaŜdy miesiąc 2009 r.
odprowadzane były terminowo.
Zwrot kosztów poniesionych przez pracowników w badanej próbie na wydatki z tytułu
podróŜy słuŜbowych, odbywał się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania
naleŜności przysługujących pracownikowi zatrudnianemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budŜetowej z tytułu podróŜy słuŜbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236,
poz. 1990 z późn. zm.). Zwrot kosztów za jazdy lokalne następował po złoŜeniu pisemnych
oświadczeń o wykorzystaniu pojazdu prywatnego do celów słuŜbowych w danym miesiącu.
JednakŜe w przypadku trzech osób korzystających z ryczałtów, liczba dni wykazanych
w oświadczeniach nie pokrywała się z danymi wynikającymi z kart ewidencji czasu pracy i list
obecności. W związku z powyŜszym 2 osoby pobrały ryczałt w kwocie zawyŜonej łącznie
o 26,60 zł, natomiast jedna osoba w kwocie zaniŜonej o 22,80 zł. PowyŜsze było niezgodne
z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie
9
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów uŜywania do celów
słuŜbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością
pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.). Skarbnik Gminy zobligowała osobę
dokonującą wypłat ryczałtów do weryfikacji danych wykazanych w oświadczeniach
nadmieniając, Ŝe nienaleŜnie pobrane kwoty ryczałtów zostaną uwzględnione przy ich
wypłacie za kolejne miesiące.
Wysokość nienaleŜnie pobranych diet przez radnych Gminy Szprotawa w 2009 r.
wyraŜa się kwotą 1.290 zł. Błędne wyliczenie było następstwem niespójności zapisów uchwały
Rady Miejskiej określającej zasady wypłat diet dla radnych i statutu Gminy Szprotawa,
w zakresie potrąceń za nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji bądź komisji. Uchwała
w sprawie zasad wypłat diet dla radnych jest uchwałą szczególną w stosunku do postanowień
statutu gminy w tym zakresie. W trakcie trwania kontroli Rada Miejska w Szprotawie podjęła
uchwałę, która wyeliminowała niespójności.
W zakresie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych
stwierdzono, Ŝe Gmina Szprotawa w 2009 r. udzieliła 32 podmiotom dotacji w łącznej kwocie
634.362 zł, z których kontroli poddano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych udzielone 3 podmiotom wartości 50.000 zł oraz
na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu udzielone 3 podmiotom, na kwotę 130.200 zł.
W przypadku 2 dotacji udzielonych na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu,
oferty klubów sportowych spełniały warunki określone w ogłoszeniach, nie oznaczono jednak
na nich daty wpływu do Urzędu, co uniemoŜliwia sprawdzenie zachowania terminu jej
złoŜenia. PowyŜsze narusza postanowienia § 6 ust. 11 załącznika do rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin
i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112 poz.1319 z późn. zm.), zgodnie z którymi, na
kaŜdej wpływającej do Urzędu korespondencji (nośniku papierowym) umieszcza się pieczątkę
wpływu określającą datę otrzymania. Wskazując przyczyny Sekretarz Gminy wyjaśniła, Ŝe
nieprawidłowość powstała wskutek przeoczenia pracownika Biura Obsługi Interesanta
przyjmującego korespondencję nadmieniając, Ŝe zwróci uwagę by takie uchybienia nie miały
miejsca. W zakresie wykorzystania i rozliczeń dotacji nieprawidłowości nie stwierdzono.
W 2009 r. Gmina Szprotawa przeprowadziła 28 postępowań i udzieliła 28 zamówień
publicznych, w tym 4 na dostawy i usługi oraz 24 na roboty budowlane, o łącznej wartości
7.683.215,65 zł. W zakresie dostaw i usług kontroli poddano prawidłowość udzielenia
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fotoradaru
dla potrzeb StraŜy Miejskiej w Szprotawie wartości 112.118,00 zł oraz postępowanie
przeprowadzone w 2008 r. w trybie zapytania o cenę, na remont nawierzchni chodników
10
ul. Niepodległości w Szprotawie – część I zamówienia – dostawa kostki betonowej wartości
145.058,00 zł. Natomiast w zakresie robót budowlanych kontrolą objęto 6 zamówień łącznej
wartości 4.166.526,27 zł, w tym 5 w trybie przetargu nieograniczonego oraz 1 w trybie
z wolnej ręki, na realizację zadań pn.: Modernizacja mostu przy ul. Kochanowskiego
w Szprotawie, BieŜące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Szprotawa
w latach 2009-2010, Budowa nawierzchni drogi w miejscowości Leszno Górne – Etap II
-budowa nawierzchni drogi ul. Kolonia oraz budowa pozostałej części kanalizacji deszczowej
ul. Kolonia, Wymiana okien w budynku Ratusza w Szprotawie, Remont ul. Kościuszki
w Szprotawie oraz roboty dodatkowe do tego zadania.
W dniu 10.04.2008 r. Burmistrz Szprotawy Franciszek Sitko zatwierdził listę
wybranych przez zamawiającego 5 wykonawców zaproszonych do składania ofert,
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę, na realizację zadania pn.: „Remont
nawierzchni chodników ul. Niepodległości w Szprotawie – część I zamówienia – dostawa
kostki betonowej”. Burmistrz wykonując czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
nie złoŜył oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), co było niezgodne z art. 17 ust. 2 ustawy. Jako przyczynę
zaniechania złoŜenia oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy, pomimo
wykonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Burmistrz
Szprotawy wskazał niedopatrzenie. Zamówienie publiczne udzielone zostało na podstawie
umowy nr IR.VII.342-6/2008 zawartej w dniu 07.05.2008 r. pomiędzy Gminą Szprotawa
reprezentowaną przez Zastępcę Burmistrza – Ryszarda Barylaka a dostawcą – Eko-Dom
Sp. z o. o. z Warszawy, określającą wynagrodzenie za dostawę zamówionego przedmiotu
w kwocie 145.058,00 zł brutto.
Ogłoszeniem z dnia 02.06.2009 r. wszczęte zostało postępowanie w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Remont ul. Kościuszki w Szprotawie”. Wartość
szacunkowa zamówienia ustalona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę
1.098.830,36 zł. Z treści pkt 3.1 i 3.2 ogłoszenia o zamówieniu wynikało, Ŝe na potwierdzenie
spełnienia warunku, iŜ wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, przedłoŜą polisę potwierdzającą ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niŜ
5.000.000 zł oraz informację z banku lub kasy oszczędnościowo poŜyczkowej, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową w kwocie minimum 3.000.000 zł.
Wymagania zawarte w ogłoszeniu były toŜsame z wymaganiami określonymi w SIWZ. Tym
samym zamawiający ustalił warunki udziału w postępowaniu nieadekwatnie do wartości
11
zamówienia, tj. w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zgodnie z art. 7 ust. 1
ustawy
Prawo
zamówień
publicznych,
zamawiający
przygotowuje
i
przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty,
z których najkorzystniejszą i spełniającą warunki udziału okazała się oferta nr 1
-Przedsiębiorstwa Drogowego KONTRAKT Sp. z o. o. z Krosna Odrzańskiego, oferującego
wykonanie zamówienia za cenę 1.070.084,81 zł brutto i została wybrana. Zamówienia
publicznego udzielono na podstawie umowy nr IR.VII.342-16/09 zawartej w dniu
08.07.2009 r. pomiędzy Gminą Szprotawa reprezentowaną przez Burmistrza Franciszka Sitko
a Przedsiębiorstwem Drogowym KONTRAKT Sp. z o. o. Wskazując przyczyny udzielenia
zamówienia publicznego, którego warunki zostały określone w sposób naruszający zasady
uczciwej konkurencji, Burmistrz Szprotawy wyjaśnił, Ŝe zamawiający ustalił wysokie warunki
udziału w postępowaniu chcąc zapobiec sytuacji, w której zamówienie udzielone byłoby mało
doświadczonej firmie, mogącej mieć problemy z prawidłowym i terminowym wykonaniem
zadania. Burmistrz nadmienił, Ŝe w postępowaniu nie wystąpiły protesty, odwołania ani skargi.
ZłoŜone wyjaśnienie Burmistrza potwierdza, iŜ warunki udziału w postępowaniu ustalone
zostały w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
W dniu 02.11.2009 r., w oparciu o umowę nr IR.VII.342-16/2009, Burmistrz
Szprotawy Franciszek Sitko, działając na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, udzielił Przedsiębiorstwu Drogowemu KONTRAKT Sp. z o. o. zamówienia
publicznego w trybie z wolnej ręki, na wykonanie robót dodatkowych dotyczących zadania
pn.: „Remont ul. Kościuszki w Szprotawie” wartości 213.731,15 zł. W toku kontroli
stwierdzono, iŜ nie zaszły okoliczności określone w art. 67 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, pozwalające na udzielenie niniejszego zamówienia z wolnej ręki. Protokół
konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 22.10.2009 r. stanowił, Ŝe w trakcie
przebudowy nawierzchni jezdni ul. Kościuszki stwierdzono, iŜ przylegający odcinek drogi,
będący poza zakresem robót, jest w złym stanie technicznym, a wykonanie remontu poprawi
estetykę ulicy. Protokół konieczności potwierdza, iŜ nie wystąpiły okoliczności określone
w art. 67 ust. 1 ustawy, uzasadniające moŜliwość zastosowania trybu zamówienia z wolnej
ręki. Burmistrz Szprotawy wyjaśnił, Ŝe znacznemu pogorszeniu technicznemu uległ odcinek
drogi nie objęty pierwotnie Dokumentacją Projektową, a konieczność jego remontu wystąpiła
w trakcie przeprowadzania robót budowlanych. Wyjaśnienie Burmistrza Szprotawy
nie wskazuje okoliczności do udzielenia zamówienia z wolnej ręki, określonych w art. 67 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
12
Ponadto we wszystkich poddanych kontroli postępowaniach, zamawiający nie dopełnił
obowiązku niezwłocznego zamieszczenia ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w Biuletynie
Zamówień Publicznych, niezgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
a opóźnienia wyniosły od 9 do 34 dni. Osoba odpowiedzialna - M. R. - inspektor w Wydziale
Infrastruktury i Rozwoju wyjaśnił, Ŝe nieprawidłowość powstała wskutek niedopatrzenia
spowodowanego duŜą ilością postępowań nadmieniając, ich ogłoszenia będą publikowane
z zachowaniem terminów ustawowych.
W zakresie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz w zakresie terminowości, częstotliwości, udokumentowania
i rozliczenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Szprotawa nie wniesiono
zastrzeŜeń.
W zakresie realizacji zadań zleconych kontroli poddano prawidłowość wykorzystania
dotacji na łączną kwotę 466.846,15 zł, na zwrot podatku akcyzowego, co stanowiło ≈ 6%
ogółu dotacji na te zadania. Dotacja wykorzystana została w całości i zgodnie
z przeznaczeniem. Gmina nie otrzymała ani nie udzieliła w 2009 r. dotacji na zadania
realizowane w ramach porozumień.
W zakresie rozliczeń Gminy Szprotawa z jej jednostkami organizacyjnymi
stwierdzono, Ŝe księgowość wszystkich oświatowych jednostek budŜetowych prowadzi
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Szprotawie, a funkcję głównego księgowego w tych
jednostkach pełni Skarbnik Gminy. Kierownicy jednostek oświatowych nie powierzyli
w 2009 r. Skarbnikowi Gminy obowiązków i odpowiedzialności w zakresie, o którym mowa
w art. 45 ust. 1 do dnia 31.12.2009 r. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Od dnia 01.01.2010 r. regulacje
w powyŜszym zakresie zawarte są w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe pełnienie
przez nią w 2009 r. funkcji głównego księgowego w tych jednostkach, wynikało z przejęcia,
w oparciu o art. 5 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) przez Urząd Miejski w Szprotawie,
obsługi finansowo-księgowej szkół i przedszkoli, a zorganizowanie wspólnej obsługi
finansowo-księgowej, miało na celu obniŜenie kosztów działalności.
Kierownicy wszystkich jednostek złoŜyli roczne sprawozdania budŜetowe Rb-27S oraz
Rb-28S, jednakŜe nie złoŜyli pozostałych wymaganych sprawozdań, o których mowa w § 4 pkt
2 lit. b wówczas
obowiązującym
rozporządzeniu
Ministra Finansów w sprawie
sprawozdawczości budŜetowej (Rb-27ZZ, Rb-50, Rb-Z, Rb-N). Skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe
pozostałe sprawozdania były sprawozdaniami zerowymi, jednakŜe będą egzekwowane.
13
Obecnie obowiązek składania ww. sprawozdań wynika z § 4 pkt 3 lit. b rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budŜetowej
(Dz. U. Nr 20 poz. 103).
Kwoty dochodów wykazane w sprawozdaniach jednostkowych Rb-27S Szkoły
Podstawowej w Wiechlicach, Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie oraz Zespołu Szkół
w Szprotawie, nie odpowiadały kwotom na stronie Wn konta 222 – rozliczenie dochodów
budŜetowych, a kwoty wydatków wykazane w sprawozdaniach jednostkowych Rb-28S
Gimnazjum w Wiechlicach, Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie, Szkoły Podstawowej
w Lesznie Górnym, Przedszkola Komunalnego nr 1 oraz Przedszkola Komunalnego nr 3,
nie odpowiadały kwotom na stronie Ma konta 223 – rozliczenie wydatków budŜetowych.
PowyŜsze było niezgodne opisem kont bilansowych zawartym w załączniku nr 1
do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu
terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142,
poz. 1020 z późn. zm.). Skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe z uwagi na prowadzenie ksiąg
rachunkowych jednostek oświatowych przez Urząd, podstawą zapisów na tych kontach była
ewidencja księgowa uwzględniająca korekty zapisów księgowych, a dopiero wówczas
kierownicy jednostek złoŜyli korekty sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków
budŜetowych. Tym samym zbiorcze sprawozdania roczne o dochodach i wydatkach
budŜetowych sporządzone zostały z pominięciem sprawozdań jednostkowych oświatowych
jednostek budŜetowych, niezgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie sprawozdawczości budŜetowej. Burmistrz Szprotawy potwierdził nieprawidłowość
stwierdzając, Ŝe pracownik merytorycznie odpowiedzialny sporządził sprawozdania zbiorcze
na podstawie ewidencji księgowej jednostek, prowadzonej w Urzędzie. Burmistrz nadmienił,
Ŝe kierownicy jednostek złoŜyli skorygowane sprawozdania jednostkowe, na podstawie
których dokonano ewidencji na kontach 222 i 223, a następnie sporządzono sprawozdania
zbiorcze, przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze.
Obecnie sposób sporządzania sprawozdań zbiorczych określa § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budŜetowej
(Dz. U. Nr 20 poz. 103).
W zakresie rozliczeń Gminy Szprotawa z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Szprotawie, zakładem budŜetowym - Szprotawskimi Wodociągami i Kanalizacją oraz
samorządowymi instytucjami kultury - Szprotawskim Domem Kultury i Miejską Biblioteką
Publiczną w Szprotawie, nie wniesiono zastrzeŜeń.
14
Przedstawiając powyŜsze uwagi, na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych wnoszę o:
1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych sprawdzalnie, stosownie do art. 24 ust. 4 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1223 z późn. zm.).
2. Przestrzeganie zasad rozliczania zaliczek określonych w przepisach wewnętrznych,
w szczególności w instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów
finansowo – księgowych.
3. Korzystanie z moŜliwości wynikającej z art. 274a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) poprzez
Ŝądanie składania wyjaśnień w sprawie przyczyn nie złoŜenia deklaracji lub wezwanie
do jej złoŜenia, jeŜeli deklaracja nie została złoŜona mimo takiego obowiązku.
4. Wydawanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, w przypadku
nie złoŜenia deklaracji, stosownie do art. 21 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa.
5. Podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych
wobec podatników uchylających się od wykonania obowiązku podatkowego, do czego
zobowiązuje art. 6 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn.
zm.).
6. Wystawianie
tytułów
wykonawczych
po
bezskutecznym
upływie
terminów
określonych w upomnieniach, stosownie do § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541
z późn. zm.).
7. Korzystanie z moŜliwości wynikającej z przepisu art. 34 § 1 ustawy Ordynacja
podatkowa dotyczącego hipoteki przymusowej, celem zabezpieczenia zaległości
podatkowych.
8. Przestrzeganie obowiązku zwrotu nadpłat, stosownie do art. 76 § 1 ustawy Ordynacja
podatkowa, a takŜe wydawania postanowień w sprawach zaliczania nadpłaty
w podatku na poczet zaległych oraz bieŜących zobowiązań podatkowych zgodnie
z art. 76a § 1 tej ustawy.
9. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań
podatkowych zawierających rozstrzygnięcie, o którym mowa w art. 210 § 1 pkt 5
ustawy Ordynacja podatkowa.
15
10. Korzystanie z uprawnienia wierzyciela do uzyskania informacji o sposobie załatwienia
wniosku egzekucyjnego, określonego w § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541 z późn.
zm.).
11. Zaliczanie wpłat proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty
odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty, pozostawała kwota zaległości
podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę, stosownie do art. 55 § 2 ustawy Ordynacja
podatkowa.
12. Ewidencjonowanie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
uŜytkowania wieczystego w § 077, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207).
13. Egzekwowanie od osób korzystających z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości
oświadczeń, Ŝe wyraŜają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie,
o czym stanowi art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
14. Egzekwowanie obowiązku sporządzania protokołu zdawczo – odbiorczego przy
przekazywaniu, objęciu nieruchomości w trwały zarząd, stosownie do art. 45 ust. 3
ustawy o gospodarce nieruchomościami.
15. W przypadkach zwłoki w spłatach przez dłuŜników naleŜności cywilnoprawnych,
korzystanie z wynikającej z art. 476 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), moŜliwości kierowania do dłuŜników wezwań
do zapłaty.
16. Wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaŜ napojów
alkoholowych, w przypadku niedokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń
w terminach, o których mowa w art. 111 ust. 7, stosownie do art. 18 ust. 12 pkt 5
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).
17. Wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych na podstawie wniosku
przedsiębiorcy,
do
którego
dołączone
są
wszystkie
dokumenty
określone
w art. 18 ust.6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
16
18. Przeznaczanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych
wyłącznie na cele określone w art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U.
z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).
19. Pomniejszanie kwot ustalonego ryczałtu, zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztów uŜywania do celów słuŜbowych samochodów
osobowych,
motocykli
i
motorowerów
niebędących
własnością
pracodawcy
(Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).
20. Naliczanie i wypłatę diet dla radnych na zasadach określonych w podjętej w tej
sprawie szczególnej uchwale Rady Miejskiej.
21. Postępowanie z dokumentami wpływającymi do Urzędu Miejskiego w sposób
określony w § 6 ust. 11 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków
międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.).
22. Egzekwowanie składania przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe
zeznania, pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności wyłączenia
z postępowania, stosownie do obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 z późn. zm.).
23. Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców,
zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
24. Udzielanie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z zasadą określoną w art. 10 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadkach jeŜeli zachodzi co najmniej
jedna z okoliczności określonych w art. 67 ust. 1 tej ustawy.
25. Zamieszczanie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień
Publicznych niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
albo umowy ramowej, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
26. Egzekwowanie od kierowników jednostek budŜetowych obowiązku składania
wszystkich wymaganych sprawozdań, o których mowa w § 4 pkt 3 lit. b
rozporządzenia Ministra
Finansów
z dnia 3
lutego
sprawozdawczości budŜetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).
17
2010
r.
w sprawie
27. Sporządzanie sprawozdań zbiorczych, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych
na
podstawie
sprawozdań
jednostkowych
jednostek
podległych,
zgodnie
z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości
budŜetowej.
28. Dokonywanie zapisów na kontach bilansowych zgodnie z opisem zawartym
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa,
budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora
finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, do wniosków
zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeŜenia
do Kolegium Izby.
Informację o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania,
proszę przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, w terminie 30 dni
od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
Prezes Izby
/-/
Andrzej Skibiński
Do wiadomości:
1. Rada Miejska w Szprotawie
2. RIO II
3.
aa
18

Podobne dokumenty