Pomyśl: - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Transkrypt

Pomyśl: - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Co moŜesz zrobić, aby zwiększyć
szanse zatrudnienia
Jeśli naprawdę chcesz pracować to pracę
znajdziesz !
- zastanów się, koniecznie musisz wykonywać
pracę podobną do tej, którą wykonywałeś
dotychczas,
- zastanów się, jakie posiadasz kwalifikacje
i co juŜ zrobiłeś, aby je podwyŜszyć,
- nie myśl, Ŝe praca sama przyjdzie do ciebie,
weź własne sprawy w swoje ręce.
Pomyśl:
co lubisz robić
co robisz dobrze
czy masz jakieś umiejętności
jakie masz zdolności i predyspozycje
jakie zebrałeś doświadczenia zawodowe i jak
mógłbyś je wykorzystać
Informacja o zawodzie
ANKIETER
Poszukując pracy moŜesz:
PAMIĘTAJ, śE NAWET
Z POZORU NIEATRAKCYJNA
PRACA MOśE OKAZAĆ SIĘ
TWOJĄ SZANSĄ,
GDYś STWORZY CI MOśLIWOŚĆ
ZAISTNIENIA
NA RYNKU PRACY.
Zanim przystąpisz do aktywnego poszukiwania
pracy przyjrzyj się sobie
szczerze i bezwzględnie – nie ma na to za wiele
czasu, od tego zaleŜy sukces !
♦ wykorzystać swoich znajomych
♦ śledzić ogłoszenia
♦ skontaktować się bezpośrednio
z pracodawcami
♦ zwrócić się o pomoc do zawodowych
pośredników w urzędach pracy
NIE ZRAśAJ SIĘ
NIEPOWODZENIAMI, POSTĘPUJ
SYSTEMATYCZNIE,
UCZ SIĘ NA BŁĘDACH ,WIERZ W SWOJE
SZCZĘŚCIE.
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej
Opis zawodu:
Ankieter
przeprowadza
wywiady bezpośrednie, telefoniczne, uliczne
lub
ankietowe
badania
audytoryjne,
posługując się narzędziami do zbierania
danych przygotowanymi przez zespół
badawczy
realizujący
badania
opinii
społecznej, badania postaw i zachowań
konsumenckich, odbioru reklamy. Ankieter
zajmuje się przeprowadzaniem wywiadów
kwestionariuszowych – zadawaniem pytań
i odnotowywaniem odpowiedzi. Osoba
zatrudniona na tym stanowisku wyszukuje
respondentów do badania i przeprowadza
wywiad. W zaleŜności od specjalizacji,
ankieter moŜe realizować wywiady osobiste
lub telefoniczne z wykorzystaniem komputera.
Wywiady osobiste mogą być prowadzone
w oparciu o ankietę drukowaną, bądź takie, do
których wykorzystuje się komputer osobisty.
Realizacja
przez
ankietera
badań
z wykorzystaniem komputera wymaga
specjalnego dodatkowego przeszkolenia.
Niekiedy
ankieterom
powierza
się
prowadzenie indywidualnych wywiadów
pogłębionych. Przy tego rodzaju wywiadach
mówi się nie tyle o kwestionariuszu, co
scenariuszu wywiadu, bowiem jego postać nie
jest tak standaryzowana, jak w przypadku
pozostałych typów wywiadów. Prowadzenie
wywiadów pogłębionych powierza się
wybranej, doświadczonej grupie ankieterów.
Ze względu na to, Ŝe praca w tym zawodzie
wiąŜe się z kontaktami z wieloma ludźmi,
cechą niezbędną jest łatwość nawiązywania
kontaktów, komunikatywność i łatwość
wypowiadania się w mowie i w piśmie.
WaŜna jest zdolność koncentracji, precyzja
i logiczność wypowiedzi.
Ankieterzy prowadzący wywiady osobiste
pracują w róŜnych miejscach – w domach
respondentów, w miejscu pracy respondenta,
na ulicy bądź w innej wybranej do badania
lokalizacji. Praca ankietera prowadzącego
wywiady telefoniczne przypomina pracę
telemarketera.
Kwalifikacje ogólnozawodowe
- Analizuje tekst celem zapoznania się
z koncepcją projektu badawczego,
procedurą doboru respondentów oraz
narzędziami badawczymi.
- Formułuje ustnie i pisemnie wnioski
i
zapytania
celem
konsultacji
z przełoŜonym.
- Buduje
dobrą
atmosferę
wywiadu
sprzyjającą współpracy między nim
i respondentem.
- Szacuje średni czas potrzebny do
przeprowadzenia
wywiadu
podczas
badania pilotaŜowego.
- Pozyskuje do badania kompetentnego
informatora.
- Wykorzystuje w pracy kwestionariusze
pilotaŜowe kaŜdego rodzaju.
- Definiuje
trudności,
jakie
stwarza
kwestionariusz
pilotaŜowy
dla
respondenta.
Cechy psychofizyczne
- Spostrzegawczość.
- Łatwość wypowiadania się w mowie
i w piśmie.
- Operatywność i skuteczność.
- Empatia.
- Dokładność.
Kwalifikacje specjalistyczne dla zawodu
Umiejętności
- Obsługa komputera i niezbędnych
aplikacji do prowadzenia wywiadów
bezpośrednich z komputerem.
- Obsługa
niezbędnych
aplikacji
teleankieterskich.
- Planowanie swojego stanowiska według
zasad ergonomii pracy.
- Umiejętność zachęcenia respondenta do
podjęcia rozmowy telefonicznej.
- Odczytywanie przez telefon informacji
i pytań wywiadu telefonicznego.
- Poprawne
notowanie
odpowiedzi
respondenta
podczas
wywiadu
telefonicznego.
- Prowadzenie
wywiadu
pogłębionego
w sposób indywidualny.
- Prowadzenie dokumentacji z pracy
w terenie.
- Realizacja scenariusza indywidualnego
wywiadu pogłębionego oraz dopytanie
respondenta
w
celu
uzyskania
wyczerpujących odpowiedzi.
Wiadomości
- Zasady obsługi komputera, aplikacji
teleankieterskiej.
- Zasady obsługi sprzętu do nagrywania
wywiadów.
- Znajomość obowiązujących standardów w
relacji ankieter – respondent, w tym
Ustawa o ochronie danych osobowych
oraz norm branŜowych związanych
z wywiadami pogłębionymi.
- Zasady
prowadzenia
badań
audytoryjnych.