tutaj.... - E

Komentarze

Transkrypt

tutaj.... - E
Numer 04/2012 (7)
04/2012
Od Autora
Spis treści
W kolejnym numerze e-wydania pojawiło się
kilka zmian, powstały nowe działy jak:
Oprogramowanie
–
w
którym
będą
zamieszczane informacje o programach
komputerowych
wykorzystywanych
w
procesach spawalniczych zarówno przez
spawalników, jak i technologów oraz dział
Próby technologiczne (spawalnicze) który
będzie zawierał informacje na temat
używanych jak i zapomnianych próbach
technologicznych.
Wszelkie
propozycje
materiałów jakie powinny się znajdować w ewydaniu
proszę
zgłaszać
na
maila
znajdującego
się
na
stronie
www.espawalnik.pl. Zapraszam także serdecznie do
zapoznania się z konkursem który jest
organizowany po raz pierwszy.
Nowości……………………………………3
Kontrola jakości…………………………..4
Historia spawania…………………………6
Próby technologiczne…………………....9
Zawód – spawacz......……………….…..10
Przepisy ASME…………………………..12
Konkurs…………….……………………..20
Oprogramowanie………………………..23
Urządzenia spawalnicze………………..24
Komunikat prasowy…………………….27
Robotyzacja……………………………...28
R.G.
Ocena radiograficzna spoin…….……..32
2
04/2012
Nowości
Zmiany na stronie E-spawalnik.pl
Wraz z początkiem marca zakończyła się modernizacja strony e-spawalnik.pl, która
stała się bardziej przyjazna (otwarta) dla użytkowników, dodano miejsce gdzie mogą
wymieniać się swoimi pracami, doświadczeniami itd…
Jedną z podstawowych zmian to układ dwukolumnowy który jest układem bardziej
przejrzystym, zawierającym najważniejsze pozycje strony.
Poniżej zostały opisane inne zmiany strony e-spawalnik.pl (punkt zmiany odpowiada
numerowi na rysunku)
1. KONTO – miejsce do rejestrowania (logowania) użytkowników, po tym etapie
uzyskuje się dostęp do kalkulatorów, oraz testów a w przyszłości do innych
ciekawych pozycji.
2. Prace badawcze – po zarejestrowaniu się na stronie a następnie zalogowaniu
użytkownik może dostaje możliwość dodania własnej pracy badawczej, bądź jakiegoś
ciekawego artykułu naukowego itd. (po akceptacji administratora)
3. Kącik MIG/MAG – jest to miejsce o którym chyba nie trzeba zbytnio dużo mówić, jest
tworzone przez użytkownika strony e-spawalnik.pl,
3
04/2012
Kontrola jakości
Skrót CE pochodzi od francuskich słów Conformité Européenne, co po polsku oznacza
zgodny z dyrektywami UE. Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie oznacza, że wyrób
jest zgodny z wymaganiami wszystkich mających do niego zastosowanie dyrektyw nowego
podejścia, łącznie z wymaganiami dotyczącymi procedur oceny zgodności.
Oznakowanie CE uważane jest za podstawową informację zarówno dla państw
członkowskich, jak i dla stron trzecich, np. dystrybutorów, konsumentów i innych
użytkowników. Państwa członkowskie powinny przyjąć, że wyrób z oznakowaniem CE
spełnia wszystkie wymagania odpowiednich dyrektyw regulujących nadanie tego
oznakowania. Zgodnie z tym państwa członkowskie nie mogą na swoim terytorium
zabraniać, ograniczać ani utrudniać wprowadzania na rynek i oddawania do użytku wyrobu z
oznakowaniem CE, chyba że to oznakowanie zostało naniesione z naruszeniem
obowiązujących
zasad.
Oznakowanie CE nie powinno być wykorzystywane do celów komercyjnych. Oznakowanie
CE nie jest znakiem potwierdzającym pochodzenie wyrobu ani też nie oznacza, że dany
wyrób został wyprodukowany w UE. Oznakowanie CE nie jest też znakiem poświadczającym
bezpieczeństwo wyrobu ani jego jakość.
Wygląd znaku CE (po lewej stronie) jest dokładnie określony. Logo China Export różni się
od niego tylko jednym detalem i mniejszym ostępem pomiędzy literami
4
04/2012
Kontrola jakości
Warto dokładnie mu się przyglądać, bo są fałszerze etykiet. Niektóre importowane
produkty są oznaczone logotypem CE , który do złudzenia przypomina znak CE, ale
oznacza China Export.
Niedawno usłyszałem ciekawą rzecz, która miała miejsce na Międzynarodowych Targach
Spawalnictwa. Pojawili się tam chińscy producenci urządzeń spawalniczych którzy oferowali
swoje wyroby łudząco w niektórych przypadkach przypominające liczące się firmy w
produkcji urządzeń, którzy (nie mówię wszyscy ale połowa) oferuje swoje produkty
oznaczone jako CE - China Export. W katalogach tych producentów zostały zamieszczone
informacje o zasilaniu spawarki 220 V lub 380 V. Producenci, których produkt jest faktycznie
zgodny z dyrektywami europejskimi podają w swoich katalogach zasilania 230 V lub 400 V.
W supermarketach bardzo często można spotkać wspomniane wyżej urządzenia
spawalnicze Made by ChRL, są tanie i często o bardzo dobrych parametrach ale warto też
pamiętać że te urządzenia mają być przede wszystkim bezpieczne.
5
04/2012
Historia spawania
Najstarszym sposobem łączenia metali za pomocą ciepła jest zgrzewanie kowalskie lub
ogniskowe, polegające na zagrzaniu do stanu plastycznego łączonych części i późniejszym
ich skuciu.
Zgrzewanie ogniskowe sięga jeszcze czasów przedhistroycznych, lutowanie cyną i spawanie
ołowiu - czasów starożytnych.
Jest rzeczą charakterystyczną, że proces zgrzewania nie uległ zasadniczym zmianom aż do
końca XIX wieku, to znaczy do czasu odkryć związanych z zbadaniem i wykorzystaniem
energii elektrycznej oraz energii chemicznej gazów palnych oraz termitu dla celów
spawalniczych. Chodzi tu w pierwszym rzędzie o prace znanych uczonych, a mianowicie
H.Davy'ego, W.W Pietrowa, (1802r.), N.N Benardosa (1882r.), N.G Sławianowa (1888r.),
którzy opracowali zasady elektrycznego spawania łukowego. Dalszy, coraz intensywniejszy,
rozwój technik spawalniczych dotyczy już bieżącego stulecia i wiąże się z dużą liczbą takich
wynalazków jak opracowanie zasad spawania łukowego elektrodami otulonymi (Kjellberg 1908r.), spawania automatycznego łukiem krytym (Dulczewski - 1929r.), spawania
elektrożużlowego, spawania półautomatycznego w atmosferze gazów ochronnych (1940r.1950r.) i innych, których nie sposób wymienić, a które w sumie decydują o współczesnym
stanie spawalnictwa.
Rys. Metoda Olszewskiego-Benardosa
Rys. Metoda Sławianowa
6
04/2012
Rys. Metoda Zerenera
Rys. Patent Olszewskiego - Benardosa
7
04/2012
Rys. Dawne metody spawania (Życie Techniczne nr.5)
Rys. Dawne metody spawania (Życie Techniczne nr.5)
8
04/2012
Próby technologiczne
Próba zwijania ze zginaniem. Próba ta (PN-62/H-04405) tzw. próba zginania
podwójnego zamka, stosowana dla cienkich blach o grubości gp 0,8 mm polega na ścisłym
złączeniu dwóch odcinków blachy przez podwójne ich zawinięcie, jak to pokazano na rys.5.
Złączone odcinki blach zgina się o kąt α 45° na trzpieniu o promieniu r = (3  5)gp wzdłuż
osi prostopadłej do osi zawinięcia, a następnie prostuje. Zginanie i prostowanie
przeprowadza się wielokrotnie do osiągnięcia wymaganej liczby zgięć.
a)
f)
b)
c)
L=150
d)
e)
g)
r
45°
Rys.5. Schemat próby zawijania ze zginaniem blachy: a)  e) kolejne etapy zawijania blachy, f), g) sposób zginania blachy.
9
04/2012
Zawód - spawacz
Spawacz – co dalej??
3 marca Poseł Jarosław Gowin na konferencji prasowej przedstawił listę 49 zawodów, do
których zostanie ułatwiony dostęp dzięki deregulacji, jest to projekt ustawy którą
przygotowuje rząd.
Pomysł deregulacji niektórych zawodów poparł premier Tusk -Chodzi o przełamanie
dominacji korporacji w wielu branżach, ułatwienie dostępu do zawodów. Jarosław Gowin
może liczyć na moje pełne wsparcie – powiedział na konferencji prasowej.
Na liście znalazły się takie zawody:


Spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych
Spawacz w zakładach górniczych wydobywających
wiertniczymi
kopaliny
otworami
Według obowiązujących przepisów kandydat na w/w stanowiska powinien posiadać
następujące kwalifikacje:

ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej o profilu ogólnym ,albo

ukończenie szkoły ponadpodstawowej i posiadanie tytułu kwalifikacyjnego w
zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie
"technicy" lub w grupie "robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy", albo

ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i
posiadanie kwalifikacji w zawodzie
określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy" lub
w grupie "robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy".
Wymagane kursy:

ukończenie
kursu
specjalistycznego
z
zakresu
zagrożeń:
wybuchowego
i
pożarowego w ruchu zakładów górniczych,

posiadanie kwalifikacji spawacza. Jednostka szkoleniowa, której program szkolenia
został zatwierdzony przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
Staże:

3 miesiące pracy w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego pod nadzorem
upoważnionego spawacza
10
04/2012
W projekcie wymogi ustawowe znoszone są całkowicie, czyli:

zniesiony zostaje wymóg wykształcenia (szkoły i kwalifikacje), ukończenia
specjalistycznego kursu oraz odbycia stażu.
Jak powszechnie wiadomo spawaczem się jest albo nie jest, rząd polski sugeruje nam aby
każdy mógł zostać spawaczem wystarczy certyfikat spawacza. Niestety z własnego
doświadczenia wiem, iż certyfikat to nie wszystko, potrzebna jest minimalna wiedza z
zakresu spawania poparta solidnym doświadczeniem zawodowym (mówię tu o spawaczach
którzy wykonują najbardziej odpowiedzialne konstrukcje, urządzenia a spawanie w
zakładach górniczych też się do tego zalicza wszak chodzi o bezpieczeństwo człowieka)!
11
04/2012
Przepisy ASME
Krzysztof Josz
Przepisy ASME „kluczem na nowe rynki”.
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono rosnące znaczenie certyfikacji produktu znakiem ASME w
globalnym handlu urządzeniami ciśnieniowymi. Dokonano krótkiego wprowadzenia w rodzaje
przepisów ASME
Code dla kotłów, elementów urządzeń jądrowych, zbiorników
ciśnieniowych oraz rurociągów. Omówiono wymagania związane z uzyskaniem akredytacji
do stosowania stempli ASME oraz możliwości częściowego spełniania wymagań przepisów
według ustaleń kontraktowych bez konieczności posiadania akredytacji. Zwrócono uwagę na
konieczność poznania przepisów lokalnych obowiązujących w miejscach instalacji urządzeń.
WSTĘP
Wprowadzona w 2002 roku dyrektywa „ciśnieniowa” ustaliła reguły, których spełnienie przez
producentów oznacza zapewnienie swobodnego przepływu wytwarzanych urządzeń
ciśnieniowych na obszarze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Podobną rolę w USA, Kanadzie, Meksyku, jak również w wielu krajach Ameryki Południowej,
Azji i Afryki odgrywają od dziesiątków lat przepisy ASME Code.
PRZEPISY ASME
Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników (ASME) jest organizacją działającą
na rzecz zapewnienia wszystkim krajom możliwości swobodnego konkurowania i handlu na
światowych rynkach urządzeń ciśnieniowych. ASME jest nie tylko stowarzyszeniem
inżynierów mechaników, jak sugeruje nazwa, ale przede wszystkim organizacją publikującą
międzynarodowo uznawane przepisy dotyczące projektowania, wytwarzania oraz inspekcji
kotłów, zbiorników ciśnieniowych oraz elementów urządzeń jądrowych (ASME Boiler and
Pressure Vessel Code) oraz rurociągów (ASME Piping Code).
Publikowane przez tą organizację od 1914 roku przepisy są ciągle rozwijane i aktualizowane.
Grupa ponad 950 inżynierów i ekspertów reprezentujących producentów, instytucje
inspektorskie i użytkowników pracuje na zasadzie wolontariatu w Komisjach zajmujących się
wprowadzaniem zmian w kolejnych edycjach przepisów.
Konieczność spełniania przez amerykańskich producentów wymagań wprowadzonej w
Europie dyrektywy „ciśnieniowej” stymuluje ASME do wprowadzania zmian harmonizujących
przepisy ASME Code z wymaganiami europejskimi. Taki kierunek potwierdzają zmiany
wprowadzone w 2007 roku do przepisów zbiornikowych ASME Code, Sec. VIII, Div.2,
upodobniające je w swojej strukturze do normy EN 13445 „Nieogrzewane płomieniem
zbiorniki ciśnieniowe”. Otwarte w 2005 w Brukseli Europejskie Biuro ASME prowadzi bieżący
monitoring wymagań europejskiego rynku. Takie działania mają wpływ na obserwowany
stały wzrost znaczenia i popularności przepisów ASME Code jako przepisów
międzynarodowych.
12
04/2012
GDZIE STOSOWANE SĄ PRZEPISY ASME CODE ?
W Ameryce Północnej brak jest jednolitych przepisów prawnych dotyczących elementów
obciążonych ciśnieniem. We wszystkich stanach USA i w prowincjach Kanady obowiązują
lokalne przepisy, które w większości zobowiązują użytkowników urządzeń ciśnieniowych do
stosowania przepisów ASME Code odpowiednich dla tych elementów. Ponadto często
nakładane są różne inne wymagania, takie jak wstępne sprawdzenie rysunków i obliczeń
przez urzędowe organizacje inspekcyjne w poszczególnych stanach czy prowincjach. Każde
importowane urządzenie ciśnieniowe musi spełniać wszystkie wymagania związane z
obowiązującymi lokalnymi przepisami.
Rys.1 Biuletyn NB-370.
Informacje o przepisach prawnych obowiązujących w każdym z 50 stanów USA i każdej z 10
prowincji Kanady publikowane są w aktualizowanym biuletynie NB-370 (rys.1) dostępnym na
stronie internetowej National Board, organizacji ściśle współpracującej z ASME.
Wraz z rozwojem przepisów ASME Code również inne kraje zaczęły je stosować jako
obowiązujące lub stanowiące jedną z wielu możliwych do stosowania alternatyw, zachowując
zasadę nadrzędności wymagań prawnych obowiązujących w miejscu zainstalowania.
Szacuje się, że przepisy ASME Code są akceptowane jako zapewniające spełnienie
wymagań bezpieczeństwa w ponad 100 krajach świata. W pełni są uznawane w ponad 70
krajach oraz w 40 dalszych po akceptacji ich krajowych urzędów (rys.2).
13
04/2012
Rys. 2 Kraje akceptujące przepisy ASME Code.
PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW STEMPLEM ASME
Spełnienie wszystkich mających zastosowanie wymagań przepisów ASME Code,
związanych z materiałami, projektowaniem, wytwarzaniem, badaniami, kontrolą oraz
certyfikacją pozwala wytwórcy po akceptacji Autoryzowanego Inspektora (AI)
reprezentującego wybraną przez wytwórcę Autoryzowaną Agencję Inspekcyjną (AIA) na
oznakowanie produktu odpowiednim stemplem ASME.
Do certyfikacji wyrobów na zgodność z przepisami ASME Code upoważnieni są tylko
wytwórcy posiadający ważną akredytację wydaną przez ASME do stosowania odpowiednich
stempli.
Od lat siedemdziesiątych również producenci spoza USA i Kanady mogą ubiegać się o
uzyskanie akredytacji ASME. Stale wzrasta liczba firm, tzw. „stamp holders” akredytowanych
do stosowania stempli ASME głównie w Europie oraz Środkowym i Dalekim Wschodzie
(Rys.3). W 2010 roku liczba takich wytwórców po raz pierwszy przekroczyła liczbę
amerykańskich firm posiadających akredytację ASME.
14
04/2012
6.500
Australia & N. Zealand
6.000
5.500
Africa
5.000
East Asia
4.500
Middle East
4.000
Europe
3.500
South America
3.000
North America
2.500
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Rys.3 Tendencje wzrostu liczby certyfikowanych wytwórców na świecie.
Aktualnie akredytację do stosowania stempli ASME w różnych zakresach przepisów ASME
Code posiada ponad 6000 wytwórców w 75 krajach całego świata. Możliwe zakresy
certyfikacji produktów są przyporządkowane do 28 różnych rodzajów stempli.
Szybko rozwijający się programu certyfikacji skłonił ASME do wprowadzenia nowego
jednego stempla zastępującego wszystkie dotychczas stosowane. Takie rozwiązanie ma
ułatwić zarządzanie systemem akredytowania wytwórców. Po okresie przejściowym od
01.01.2013 używanie nowego stempla stanie się obowiązkowe. Dotychczas stosowane
stemple będą grawerowane na tabliczce znamionowej (Certification Designator) dla opisania
zakresu certyfikacji (Rys. 4).
Rys.4 Przykład tabliczki znamionowej z nowym stemplem ASME.
15
04/2012
Wymaganie certyfikacji wytwórcy dla uzyskania akredytacji na stosowanie stempli ASME
wynika przede wszystkim z przepisów ASME Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC)
obowiązujących dla kotłów, zbiorników ciśnieniowych, zaworów oraz elementów urządzeń
jądrowych.
Przepisy rurociągowe (ASME Piping Code) wymagają od wytwórców akredytacji na
stosowanie stempla ASME tylko w zakresie tzw. rurociągów zewnętrznych kotłów (BEP).
Wymagania techniczne podane są w przepisach B 31.1 Power Piping. Zasady certyfikacji
ustalają przepisy BPVC, Sekcja I – Kotły parowe (Power Boilers).
JAK ZOSTAĆ WYTWÓRCĄ AKREDYTOWANYM DO CERTYFIKACJI WYROBÓW
STEMPLEM ASME
W procesie certyfikacji istotną rolę odgrywa ustanowienie i wdrożenie systemu jakości
zgodnego z wymaganiami odpowiedniej sekcji przepisów. Wdrożony system opisany w
Księdze Jakości (QC Manual) oraz zaprojektowany i wykonany element demonstracyjny
stanowią przedmiot auditu certyfikacyjnego (Joint Review) przeprowadzanego przez
przedstawiciela ASME z udziałem inspektorów Autoryzowanej Agencji Inspekcyjnej (AIA).
Pozytywny wynik auditu jest podstawą otrzymania akredytacji do stosowania odpowiednich
stempli (code stamps) dostarczanych wytwórcy przez ASME wraz z certyfikatem
uprawniającym do ich stosowania w terminie do 1 miesiąca od daty auditu. Certyfikat
akredytacyjny ważny jest przez 3 lata.
Po stronie firmy leży dokonanie wyboru Autoryzowanej Agencji Inspekcyjnej (AIA) i
podpisanie z nią umowy o świadczeniu usług inspekcyjnych (Inspection Service Agreement).
Aktualna lista wszystkich akredytowanych agencji dostępna jest na stronie internetowej
ASME.
TÜV NORD współpracuje z organizacja OneBeacon America Insurance Company
akredytowaną przez ASME jako Autoryzowana Agencja Inspekcyjna. W Europie Agencja ta
jest reprezentowana przez centrum operacyjne ONE/TÜV/BV z siedzibą w Essen.
Wiele informacji związanych z szeroką ofertą ONE/TÜV/BV, w tym również listę referencyjną
można znaleźć na stronie internetowej http://www.onetb.com/
Szczegółowa procedura certyfikacji dostępna jest na stronie TÜV NORD w zakładce ASME
http://www.tuv-nord.pl/asme.htm
ZWIĘZŁY PRZEGLĄD PRZEPISÓW ASME CODE.
Przepisy ASME Code regulują wytwarzanie urządzeń ciśnieniowych od chwili złożenia
zamówienia, poprzez zakup materiałów, wykonawstwo, kontrole i badania, ewentualny
montaż na budowie aż do próby ciśnieniowej. Uregulowania szczególnie akcentują
odpowiedzialność i obowiązki producenta.
Od 2010 roku wprowadzono zasadę wydawania nowej edycji przepisów co dwa lata. Do
końca 2011 roku obowiązującymi są przepisy ASME Code Edycja 2010 4. Wcześniej
16
04/2012
przepisy były publikowane w edycjach co trzy lata i uzupełniane corocznymi aktualizacjami
zwanymi Addendami. Obowiązującym dla danego elementu ciśnieniowego wydaniem
przepisów jest to wydanie, które było aktualne w momencie podpisywania kontraktu z
wytwórcą.
Zbiór przepisów ASME Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC) zawiera 12 sekcji, z
których 6 stanowi wymagania konstrukcyjne będące podstawą certyfikacji urządzeń.
Przepisy związane z przepisami konstrukcyjnymi zawarte są w 3 sekcjach. Pozostałe 3
sekcje nie mają związku z certyfikacją i są przepisami eksploatacyjnymi mającymi
zastosowania dopiero po zainstalowaniu urządzeń u użytkowników.
Przepisy konstrukcyjnych oraz związane z nimi podstawowe stemple certyfikacyjne:
Sekcja I – Kotły parowe (Power Boilers) - S, A,
Sekcja III-Div.1, Div.2, Div.3 –Urządzenia jądrowe (Nuclear Facility Components) - N
Sekcja IV – Kotły grzewcze (Heating Boilers) - H
Sekcja VIII- Div.1, Div.2, Div.3 – Zbiorniki ciśnieniowe (Pressure Vessels) – U1, U2, U3,
Sekcja X – Zbiorniki z tworzyw sztucznych (Fiber-Reinforced Plastic Vessels) – RP,
Sekcja XII – Zbiorniki transportowe (Transport Tanks) – T,
B 31.1 – Rurociągi energetyczne (Power Piping) – PP.
Przepisy związane z przepisami konstrukcyjnymi:
Sekcja II – Materiały
Część A – Specyfikacje materiałów żelaznych (Ferrous Material Specifications),
Część B – Specyfikacje materiałów nieżelaznych (Nonferrous Material Specifikation),
Część C – Specyfikacje materiałów dodatkowych do spawania (Specification for Welding
Rods, Elektrodes and Filler Metals),
Część D – Własności wytrzymałościowe i fizyko-chemiczne (Properties)
Sekcja V – Badania nieniszczące (Nondestructive Examination),
Sekcja IX – Spawanie i lutowanie twarde ( Welding and Brazing Qualification) .
Każda edycja przepisów ASME Code zawiera zestawienia przywoływanych przepisów i norm
wydawanych przez różne branżowe organizacje, takie jak: API, ASTM, ANSI, ASNT, AWS
czy ISO wraz z podaniem ich akceptowanej daty edycji.
17
04/2012
KORZYŚCI DLA WYTWÓRCY Z POSIADANIA CERTYFIKATÓW ASME
W wyniku globalizacji przemysłu chemicznego i energetycznego wzrasta liczba projektów,
dla których użytkownicy żądają zastosowania urządzeń zbudowanych w oparciu o jednolite
światowe normy. Żądania te są uzasadnione względami ekonomicznymi. Znormalizowane
projekty obiektów przemysłowych wymagają mniejszych nakładów inwestycyjnych podczas
realizacji oraz są prostsze do uruchomienia dzięki wcześniej uzyskanym doświadczeniom.
To samo dotyczy konserwacji, napraw i zapewnienia dostaw zamiennych komponentów. Na
wybór przepisów ASME Code jako podstawy wymagań w zapytaniach ofertowych ma wpływ
sprawdzone wieloletnie doświadczenie w ich stosowaniu oraz coraz bardziej powszechna
międzynarodowa uznawalność.
Firmy posiadające akredytacje są umieszczane na liście certyfikowanych wytwórców
dostępnej na stronie internetowej ASME. Pozwala to klientom szukającym konkurencyjnych
wytwórców w dowolnym kraju świata na łatwe wstępne wyszukiwanie potencjalnych
dostawców,
gwarantujących
potwierdzone
certyfikatem
spełnianie
uznawanych
międzynarodowych standardów. Aktualnie na liście znajdują się 24 polskie firmy z
certyfikatami potwierdzającymi akredytację ASME.
Wiele zapytań ofertowych na wykonanie elementów ciśnieniowych nie wymagających
obowiązkowej certyfikacji stemplem ASME lub znakiem CE opartych jest o własne standardy
międzynarodowych korporacji. Wymagania w takich zapytaniach mają często odniesienia do
różnych wybranych fragmentów wymagań ASME Code i przepisów z nimi związanych czy
przepisów rurociągowych grupy B 31 Piping Codes. Może to dotyczyć np. uprawnień
spawaczy i zatwierdzania technologii spawalniczych wg. ASME Code Sekcja IX lub
przepisów AWS D1.1, czy kwalifikowania personelu NDE wg procedury opartej o standard
SNT-TC-1A obowiązujący w ASME Code oraz wykonywanie samych badań NDE w oparciu
o procedury wg ASME Code Sekcja V. Można się również spotkać z odniesieniami do
standardów grupy ASME/ANSI B16 związanymi z zaworami, armaturą rurociągów,
kołnierzami i ich klasami ciśnieniowymi, uszczelkami, śrubami oraz standardami
wymiarowymi i tolerancjami w systemie calowym. Do tego dochodzą standardy ASME/ASTM
na materiały.
W takich przypadkach firmy z certyfikatami ASME posiadają przewagę konkurencyjną
dysponując przygotowanym personelem posiadającym wiedzę i kwalifikacje do kompetentnej
realizacji takich zleceń.
Zastosowanie przepisów ASME Code jest również możliwe dla elementów ciśnieniowych
wymagających certyfikacji znakiem CE. Warunkiem jest tylko spełnienie dodatkowych
wymagań wynikających z różnicy w wymaganiach pomiędzy PED i ASME Code. Powstało
wiele ogólnie dostępnych opracowań identyfikujących te różnicowe wymagania. Często
wyniki analiz ekonomicznych porównujących całkowite koszty wykonania elementu
obejmujące zakup materiałów, wytwarzanie, kwalifikowanie personelu, badania NDE i koszty
zewnętrznych inspekcji wskazują na wybór przepisów ASME Code.
18
04/2012
Bibliografia
[1] Kölbl D., Josz K. „Zbiornik ciśnieniowy wg przepisów ASME” - Przegląd Techniczny (1999) Nr 5.
[2] Merten R. „Herstellung von Druckgeräten“ – Technische Überwachung Bd.45 (2004) Nr.4.
[3] Whittle E. „News from ASME and NB“ - Annual Training Session 2011, Essen.
[4] ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Edition 2010, ASME, New York.
[5] Certification & Accreditation (09.2011) – www.asme.org
[6] Comparative Study on Standards for Pressure Equipment EU versus USA – CEOC Bulletin(2004),
Supplement to n⁰ 17, Brussels.
19
04/2012
Konkurs
KONKURS
FOTOGRAFICZNY
pt. „Niezgodność
spawalnicza”
Przyślij najciekawsze zdjęcie przedstawiające
niezgodność spawalniczą na adres
[email protected]
Wygraj kombinezon spawalniczy firmy KEMPPI
Najciekawsze zdjęcie zostanie nagrodzone
Szczegóły i regulamin na stronie www.e-spawalnik.pl
Sponsorzy:
Organizator:
20
04/2012
Konkurs
1. Konkurs jest organizowany przez stronę www.e-spawalnik.pl oraz firmę Centromet
Warszawa
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich użytkowników strony e-spawalnik.pl.
3. Każdy z autorów może nadesłać max. 2 zdjęcia.
4. Technika wykonania prac jest dowolna (zdjęcie może przedstawiać niezgodność
spawalniczą przed wykonaniem badań nieniszczących, lub niezgodność spawalniczą po
przeprowadzeniu badań nieniszczących oraz niszczących.)
5. Prace należy nadsyłać jedynie poczta elektroniczną przez Internet.
6. Prace w formacie JPG o wymiarach min 800x600 pikseli i max w plikach nie
przekraczających 4MB należy nadsyłać na adres [email protected] w formie
załączników do listu elektronicznego.
7. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł zdjęcia, imię , adres zamieszkania
(tylko miasto), ewentualny komentarz do zdjęcia oraz oświadczenie o posiadaniu praw
autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zał. do
niniejszego regulaminu (tekst z załącznika może być skopiowany oraz przesłany e-mailem
wraz ze zdjęciem, organizator nie wymaga oświadczenia w formie dokumentu
zeskanowanego)
9. Przesłane pliki nie będą zwracane. Zwycięskie zdjęcie zostanie zamieszczone na stronie
www.e-spawalnik.pl oraz w e-wydaniu strony.
10. Zdjęcia należy nadsyłać od 16.04. do 31.05. 2012 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
do 10.06.2012 r.
11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
12. Tylko zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej.
15. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną – kombinezon spawalniczy firmy
KEMPPI
Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
16. Nagroda przesłana zostaną zwycięzcy na koszt organizatorów w okresie 10 dni od daty
ogłoszenia wyników konkursu.
17. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego
ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną
uwzględnione.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
19. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody
na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w
celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997
r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją
zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do
niniejszego regulaminu.
21
04/2012
Konkurs
Oświadczenie
imię i nazwisko uczestnika,
wiek
adres zamieszkania,
kontakt: telefon, e-mail
1. Oświadczam, iż jestem autorem prac zgłoszonych na konkurs fotograficzny „Niezgodność
spawalnicza” i przysługuje mi z tego tytułu pełnia praw autorskich osobistych oraz
majątkowych do zgłoszonych prac.
2. Nieodpłatnie przenoszę przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do prac zgłoszonych
na konkurs na Organizatora.
3. Zakres przeniesionych autorskich praw majątkowych o których mowa w punkcie 2
oświadczenia obejmuje prawo do rozpowszechniania prac zgłoszonych na konkurs, w formie
publikacji na stronie e-spawalnik.pl oraz w e-wydaniu strony e-spawalnik.pl
4. Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez stronę
e-spawalnik.pl według zasad określonych w ustawie z dnia 19.08.1997 „O ochronie danych
osobowych” (Dz.U. Nr 133/97 poz. 883).
5. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu, warunki którego akceptuję”.
data … ,
podpis uczestnika Konkursu
22
04/2012
Oprogramowanie
OPROGRAMOWANIE INŻYNIERSKIE
PROGRAMY ESI - PAM
Technologia obróbki cieplnej i spawania: PROGRAM SYSWELD
Program SYSWELD jest unikalnym programem do trójwymiarowej symulacji technologii spawania i
obróbki cieplnej metali. Dowolna obróbka cieplna czy też proces spawania powodują powstanie w
materiale naprężeń i odkształceń residualnych wynikający zarówno ze zjawisk termicznych jak i z
pochodnych zmian fazowych zachodzących w materiale. Program odpowiada na podstawowe pytania
inżynierskie występujące przy obróbce cieplnej i spawaniu:










czy wybrana obróbka cieplna da oczekiwane wyniki
czy wybrany jest prawidłowy do oczekiwań typ materiału
czy poprawnie zostały dobrane media hartownicze
czy wybrane parametry procesu zapewniają uzyskanie odpowiednich tolerancji wynikowych
parametrów materiału
czy detal będzie posiadał odpowiednią twardość w wybranych przez konstruktora obszarach
czy nie wystąpi podczas i po obróbce cieplnej lub spawaniu zjawisko pękania
czy występujące po obróbce odkształcenia są dopuszczalne
czy uzyskany poziom naprężeń residulanych po obróbce cieplnej jest dopuszczalny i
prawidłowo umiejscowiony
jak poprawnie mocować spawany detal
jaka powinna być kolejność spawania złożonych konstrukcji
System jest systemem Metody Elementów Skończonych. Wykorzystywany model matematyczny
uwzględnia zjawiska termiczne, metalurgiczne, elektromagnetyczne, dyfuzję wtrąceń i wynikowe
zjawiska mechaniczne. Uwzględnia sprzężenia pomiędzy:





zmianami fazowymi a zastosowaną obróbką termiczną części
zmianami fazowymi związanymi z efektami ciepła wewnętrznymi
właściwościami termofizycznymi materiału a przemianami fizycznymi
wymianą ciepła w materiale a jego właściwościami mechanicznymi
zjawiskami elektromagnetycznymi w materiale a powstającymi strumieniami ciepła
Zainstalowane modele i bazy danych pozwalają na analizę zjawisk termo-metalurgicznych dla stopów żelaza i aluminium. Przy analizie
zagadnień obróbki cieplej stali, wykorzystywany jest model przemiany fazowej zgodny z prawem Johnson-Mehl-Avrami'ego z
uwzględnieniem prawa Koistiena-Marburger'a dla przemiany martenzytycznej. Przy modelowaniu obróbki cieplnej aluminium
zastosowano dwa modele: dla stopów hartowanych dyspersyjnie oraz dla stopów utwardzanych przez krystalizację.
Analiza mechaniczna udostępniona przez program pozwala na wyznaczenie charakterystyk wytrzymałościowych materiału wynikających
z zastosowanej obróbki cieplnej lub spawania oraz poziom przewidywanych stanów naprężeń i odkształceń residualnych.
Modelowane procesy spawalnicze uwzględniają wszystkie typowe technologie spawania jak spawanie łukowe, oporowe, laserowe z
różnymi typami stopiwa. Do modelowania procesu spawalniczego wykorzystywane są algorytmy adaptacyjnego zagęszczania,
rozgęszczania oraz narodzin, anihilacji i przecinania elementów siatki. Program dysponuje techniką łączenia elementów bryłowych i
powłokowych pozwalających na modelowanie konstrukcji cienkościennych - np. blach karoseryjnych.
Obserwowane wyniki, to m.in. rozkłady temperatur, naprężeń, odkształceń, faz,
wtrąceń, twardości materiału itp.
23
04/2012
Urządzenia spawalnicze
SuperSnake
SuperSnake GT02S znacznie zwiększa zasięg standardowych uchwytów spawalniczych
MIG, umożliwiając podawanie różnych rodzajów drutu na odległości do 30 m.
SuperSnake bezproblemowo współpracuje z podajnikami drutu FastMig MXF, zapewniając
wysoką jakość spawania w miejscach niedostępnych dla innych producentów.
SWOBODA SPAWANIA
Większa swoboda ruchu oznacza większe możliwości dla całego zespołu spawaczy.
SuperSnake GT02S eliminuje konieczność przenoszenia ciężkich i nieporęcznych
podajników drutu, minimalizując zmęczenie pracowników i zwiększając bezpieczeństwo oraz
wydajność pracy.
LEKKI I WYDAJNY
Tradycyjne konstrukcje uchwytów push-pull i uchwytów z własną szpulą poważnie obciążają
nadgarstek spawacza, a dodatkowo nakładają istotne ograniczenia co do zasięgu, rodzaju
drutu i intensywności eksploatacji. SuperSnake GT02S rozwiązuje wszystkie te problemy,
zapewniając duży zasięg i wysoką wydajność spawania bez obciążania nadgarstka
spawacza, jak ma to miejsce w przypadku uchwytów tradycyjnych.
24
04/2012
Urządzenia spawalnicze
SMUKŁY KSZTAŁT - dzięki wytrzymałemu i smukłemu korpusowi model SuperSnake
GT02S dociera ze spawaczem nawet do trudno dostępnych miejsc. Koniec z przenoszeniem
dużych, ciężkich podajników i naręczy kabli.
WIELE OPCJI - dostępne modele posiadają kable o długościach 10, 15, 20 lub 25 m,
chłodzone gazem lub płynem. A to pozwala dobrać optymalne rozwiązanie do
wykonywanego zadania.
ZDALNE STEROWANIE - Parametry spawania można łatwo i wygodnie zadawać
bezpośrednio na stanowisku pracy. Daje to możliwość doboru optymalnych nastaw w czasie
rzeczywistym.
WYŚWIETLACZ PARAMETRÓW - duży, czytelny wyświetlacz pokazuje istotne dla
spawacza wartości. Dla większej wygody dane są wyświetlane jeszcze przez 30 s po
zakończeniu pracy.
BRIGHTS™ - diodowe oświetlenie komory podajnika zapewnia dobrą widoczność całego
mechanizmu podającego, zwiększając wygodę i bezpieczeństwo prac eksploatacyjnych przy
niedostatecznym oświetleniu.
GT WIREDRIVE™ - zapewnia wiele lat niezawodnej pracy. Łatwe korygowanie siły docisku
rolek oraz ich szybka wymiana gwarantuje prostą i wygodną eksploatację.
WYBÓR UCHWYTU - standardowe eurozłącze umożliwia korzystanie z dowolnego uchwytu,
w tym z uznanych uchwytów o zwiększonym zasięgu Kemppi WeldSnake.
MINIMALNE OPORY - WeldSnake wykorzystuje opatentowane przez Kemppi
dwuwarstwowe prowadnice teflonowe o niskim współczynniku tarcia, które gwarantują
bezproblemowe podawanie drutów na duże odległości.
CHŁODZENIE POD KONTROLĄ - modele chłodzone płynem po podłączeniu do systemu
HydroCool umożliwiają spawanie nawet 25 m powyżej układu chłodzenia. Odpływ płynu
podczas przerw w pracy jest blokowany, dzięki czemu uchwyt cały czas pozostaje zalany.
BEZPIECZNY I WIDOCZNY - zewnętrzna osłona modelu SuperSnake GT02 jest wykonana
z wytrzymałego i doskonale widocznego tworzywa w kolorze pomarańczowym. Jej śliska
powierzchnia doskonale chroni kabel przed uszkodzeniami, a jaskrawy kolor zapewnia
bezpieczeństwo.
NA PODŁODZE LUB WYSIĘGNIKU - urządzenie można umieścić na podłodze lub
wysięgniku. Opcjonalny zestaw do
zawieszania umożliwia ulokowanie podajnika
SuperSnake GT02S blisko stanowiska pracy, tworząc system podawania drutu z
wysięgnika.
25
04/2012
Urządzenia spawalnicze
26
04/2012
Komunikat prasowy
Legnica, 04.04.2012 r
Dokładniej znaczy taniej
Kompleksowa obróbka metali gotowych pod połączenia śrubowe w wielu przypadkach
wymaga wycięcia
precyzyjnych i równomiernie przelotowych otworów.
Niejednokrotnie wiązało się to z dodatkowymi operacjami jak np. nawiercania na
odrębnych stanowiskach. Rozwiązanie tego uciążliwego problemu powodującego
wydłużenie czasu obróbki i jej kosztów przedstawiła na tragach STOM 2012 firma
ECKERT, polski producent maszyn tnących w czterech technologiach cięcia.
Wdrożona technologia Perfect Hole System (PHS) pracuje na przecinarce plazmowogazowej Jantar i umożliwia wycinanie otworów charakteryzujących się prostopadłością
wycinanych krawędzi. Wycięty otwór nie zawęża się ku dołowi, ale jest idealnie
i równomiernie przelotowy. Palenie otworu odbywa się przy pomocy palnika plazmowego
pracującego w technologii High Definition. Technologia ta jest w pełni zoptymalizowana
i najlepiej sprawdza się dla stali miękkich. Idealną jakość wycinanych otworów uzyskaliśmy
dzięki odpowiedniemu ustawieniu parametrów takich jak: typ gazu procesowego i jego
przepływ, natężenie prądu, metodologia przebijania, technika ścieżki wejścia/wyjścia,
szybkość cięcia, kompensacja szczeliny cięcia, kontrola wysokości, kierunek cięcia,
synchronizacja w czasie i odpowiednie dopasowanie ich do danego typu i grubości materiału
oraz żądanej średnicy otworu. System ten będzie prezentowany m.in. podczas majowych dni
otwartych w firmie ECKERT oraz Targów Mach Tool w Poznaniu.
www.eckert.com.pl
Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Zawadzka
Tel. +48 76 850 27 96
e-mail: [email protected]
27
04/2012
Robotyzacja
Robotyzacja w zasięgu ręki czyli stanowiska spawalnicze FlexArc w nowej odsłonie .
W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się optymalizacji procesu produkcji. Dotyczy to
zarówno inwestowania w nowe urządzenia i maszyny, jak również reorganizacji linii
produkcyjnej, która przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania istniejących zasobów.
Także zmiana profilu produkcji czy współpraca z nowym odbiorcą często wymaga nowego
rozstawiania stanowisk, co jest szczególnie istotne dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Jak zatem kupując nowego robota przemysłowego nie stać się zakładnikiem miejsca jego
instalacji i w najlepszy sposób wykorzystać jego możliwości? ABB opracowało rozwiązanie
które eliminuje wszystkie ograniczenia.
Jest to nowa linia doskonale znanych i
sprawdzonych cel spawalniczych FlexArc .
Nowe roboty
Wszystkie stanowiska wyposażone są w najnowszej generacji roboty przemysłowe ABB.
Nowe roboty IRB 1600ID oraz IRB 2600ID zapewniaja znacznie większą wydajność
wykorzystując mniej cennego miejsca w celi spawalniczej. Okablowanie procesowe, czyli
wszystkie kable i przewody w robotach IRB 1600ID oraz IRB 2600ID (litery „ID” oznaczają
Internal Dressing - upakowanie wewnętrzne) przeprowadzone są wewnątrz górnego
ramienia, co sprawia, że robot idealnie nadaje się do spawania łukowego. Zestaw gotowego
okablowania procesowego przygotowany jest do dostarczania wszystkich mediów
niezbędnych do spawania łukowego (zasilanie, drut spawalniczy, gaz osłonowy i sprężone
powietrze).
IRB 2600ID-8/2.00 ze zintegrowaną obudową,
znajduje zastosowanie przy spawaniu łukowym oraz przenoszeniu materiałów
28
04/2012
Z robotami IRB 1600ID i IRB 2600ID czas cyklu ulega znacznemu skróceniu, a
niezawodność całej aplikacji wzrasta. Dzięki wszystkim przewodom zintegrowanym
wewnątrz ramienia robota, ruchy robota mogą być precyzyjnie przewidziane (nie istnieje
ryzyko zahaczenia przewodami o inne elementy celi), co zapewnia proste i pewne
programowanie off-line oraz symulację stanowiska doskonale odzwierciedlającą rzeczywistą
celę spawalniczą. Programowanie robota jest szybsze i bardziej niezawodne. Dodatkowo,
zintegrowane
okablowanie
zapewnia
możliwość
wykorzystania
maksymalnego
przyspieszenia robota.
Nowe roboty IRB 1600ID oraz IRB 2600ID dzięki kompaktowej, wąskiej konstrukcji
nadgarstka i zintegrowanemu okablowaniu mają możliwość dosięgnięcia tam, gdzie inne
roboty spawalnicze nie sięgają. Wąskie przestrzenie, zamknięte profile z trudnymi ruchami
procesowymi to zadanie idealne dla tego robota.
Nowe pozycjonery
Rozwój nastąpił także w stosowanych pozycjonerach w celach FlexArc.
Przykładem nowej generacji pozycjonerów jest pozycjoner typu R, który posiada dwie stacje
robocze. Zaprojektowano go tak, aby po jednej stronie mógł pracować robot a po drugiej
operator, który zdejmuje bądź zakłada obrabiany element. Przedmiot zamocowany na
każdym ze stołów może być dowolnie obracany w osi równoległej do podłoża. Obie osie
robocze są w pełni skoordynowane z ruchem robota. Ekran który znajduje się pomiędzy
dwoma stacjami chroni oczy operatora przed oślepiającym światłem jarzącego się łuku.
Każdy z pozycjonerów typu IRB R wyposażany jest w funkcję „Tripple drive” zapewniającą
możliwość jednoczesnego obrotu wszystkich 3 osi pozycjonera (przy wymianie detali
jednocześnie odbywa się obrót pozycjonera i obrócenie detalu do pozycji rozładunkowej).
Moduł falowników dla pozycjonera jest zintegrowany z kontrolerem robota gdzie pozycjoner
działa jako wewnętrzna oś robota. Modularna budowa, niewiele części ruchomych bardzo
odpornych na ciężkie warunki pracy oraz niewielkie wymagania konserwacyjne sprawiają,
że pozycjoner IRBP R jest bardzo łatwy w serwisowaniu.
W porównaniu z poprzednią generacją tych pozycjonerów zwiększone zostały udźwigi
poszczególnych stołów. Zmiany zaszły także w samej budowie mechanicznej. Konstrukcja
spawana zastąpiona została odlewami, które czynią ten pozycjoner bardziej sztywnym i
wytrzymałym.
Poszczególne typy stanowisk FlexArc różnią się od siebie ilością sterowanych osi –
pozycjonery typu R, K oraz B maja trzy zsynchronizowane z robotem osie, kontrolowane
przez sterownik robota (oś wymiany stanowisk oraz dwie osie przeznaczone do montażu
przyrządów spawalniczych). Typ C ma dwa nieruchome stoły po obu stronach oraz
mechanizm wymiany stanowisk.
W szczególnych przypadkach, jeśli wymaga tego
technologia spawania, cele mogą być wyposażone również w inne niestandardowe typy
pozycjonerów.
29
04/2012
Cela spawalnicza -FlexArc R
Nowe funkcje
Cele spawalnicze FlexArc wyposażone zostały w najnowocześniejsze rozwiązania, które
czynią proces spawania powtarzalnym i bezawaryjnym. Jednym z takich urządzeń jest układ
serwisowania palnika TC96 wraz z układem do korekcji punktu TCP – BullsEye. Zadaniem
pierwszego z urządzeń jest okresowe oczyszczenie palnika z odprysków a także
natryśnięcie środka antyadhezyjnego na szyjkę palnika, co ułatwia przepływ gazu
osłonowego a w efekcie przekłada się na jakość i estetykę spoiny. Zadaniem drugiego
urządzenia tzw. BullsEye jest sprawdzenie i automatyczna korekcja położenia końcówki
wolnego wylotu elektrody (np. po kolizji lub wskutek naprężeń cieplnych). Nowa generacja
cel FlexArc może być wyposażone również w zaawansowane funkcje spawalnicze, których
celem jest detekcja elementów spawanych i optymalne prowadzenie spoiny. Wyszukiwanie
statyczne typu SMARTAC umożliwia wyszukiwanie pozycji elementu do spawania na
podstawie dotknięcia końcówką drutu spawalniczego – proces wyszukiwania realizowany
jest przed zajarzeniem łuku spawalniczego. Śledzenie dynamiczne WeldGuide umożliwia
natomiast spawanie z jednoczesną korekcją trajektorii spawania dzięki pomiarowi impedancji
łuku. Ten typ śledzenia spoin idealnie nadaje się do spawania elementów, które mogą
wykazywać dużą niezgodność wymiarów (wskutek nie optymalnego procesu przygotowania
detali).
30
04/2012
Urządzenie - BullsEye
Nowe możliwości
Oprócz wspomnianych zalet, należy zaakcentować także niskie koszty inwestycji. Dzięki
standaryzacji rozwiązania, FlexArc charakteryzują się niższą ceną niż stanowiska
projektowane i wykonywane na specjalne zamówienie. Jest to szczególnie istotne dla małych
i średnich przedsiębiorstw, dla których do niedawna robotyzacja była rozwiązaniem zbyt
kosztownym. Dla takich firm istotne znaczenie może mieć również fakt, że urządzenia serii
FlexArc nie wymagają skomplikowanej instalacji, dzięki czemu czas, a zarazem koszty
uruchomienia są minimalne. Wszystkie elementy są dostarczone wstępnie zmontowane i
gotowe do działania natychmiast po uruchomieniu i przyłączeniu do instalacji zasilającej oraz
gazów spawalniczych. Wszystkie cele spawalnicze FlexArc wyposażone są w certyfikowany
układ bezpieczeństwa chroniący obsługę i miejsca pracy. Dodatkowo, dzięki zamkniętej
konstrukcji wzrasta wskaźnik bezpieczeństwa pracy operatora oraz otoczenia. Wszystkie
stanowiska posiadają znak CE.
Autor jest pracownikiem ABB
Marcin Kruczyński, tel: + 48 695 420 130
31
04/2012
Ocena radiograficzna spoin
W tym numerze pokazana została możliwość zastosowania różnych filtrów na zdjęciach poddanych digitalizacji. Pierwsze zdjęcie od lewej jest zdjęciem
oryginalnym. Więcej informacji na stronie www.krysdor.pl oraz pod adresem e-mail: [email protected]
32

Podobne dokumenty