Deklaracja właściwości użytkowych

Transkrypt

Deklaracja właściwości użytkowych
Deklaracja właściwości użytkowych
Nr: DWU 07
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Klej do glazury KR 1.
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu
budowlanego:
Numer partii wyrobu jest zgodny z datą podaną na opakowaniu.
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego
zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Cementowa zaprawa klejąca typu C1, do przyklejania płytek ceramicznych podłogowych i ściennych,
wewnątrz pomieszczeń.
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta:
P.W. „ROLAS” Roszowicki Las – Lipowina 47-253 Cisek
5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:
------
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: 3
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego objętego normą
zharmonizowaną : PN-EN 12004:2008 „Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja
i oznaczenie.” Jednostka notyfikowana nr 1487, ISCMOiB, Oddział Mineralnych Materiałów
Budowlanych w Krakowie, Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej AB 605, przeprowadził badanie
właściwości użytkowych wyrobu, w systemie 3 i wydał sprawozdanie z badań typu nr 41/09.
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana
została europejska ocena techniczna: ------9.
Deklarowane właściwości użytkowe
Zasadnicze charakterystyki
Reakcja na ogień:
Przyczepność początkowa:
Przyczepność po starzeniu termicznym:
Właściwości użytkowe
Zharmonizowana specyfikacja
techniczna
klasa A1
≥ 0,5 N/mm2
NPD
PN-EN 12004:2008
2
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie:
≥ 0,5 N/mm
Przyczepność po cyklach zamrażania –
rozmrażania:
NPD
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi
deklarowanymi w pkt. 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność
producenta określonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisał:
Paweł Papiernik - technolog
Roszowicki Las – Lipowina, 01.07.13