zamość: P|zebudowa chodnika przy u|. Lazurowej w zamościu

Transkrypt

zamość: P|zebudowa chodnika przy u|. Lazurowej w zamościu
hĘ //b4. pofu|'lą'eo\ plind.\'php:oEl6/i t-ho\&eołcj''
pżedmÓtem famó{ienb Je* pu eb
bzurwel w zamoścuETAP l, obejmująG]
a) budowęchodńrkana odc|nkumiędfy u|.amIAbc]ołą- (a|inową-Pałiąo po" eE(hn 3s4 ń2 b)
zamość:P|zebudowachodnikaprzy u|.Lazurowejw zamościuETAP
Numerogłoszenia:217232- 2013ida|^zamieszczenia:06'05.2013
oGŁoszENIE o UDz|ELENIUZAMÓWIEN|A. Robotybudow|ane
ob.wązkwe.
Żm|*zcanieogłdś2.nl.:
ogłoŚŹ.nl.dotycry:amówienapublidmqo
cży ańówi.nl.
byłop@dFio{ćń ogloćz.n|. w B|ul.tynieanó'ilń
Pub|lcznych:lak' nurel
w BzP 173340.2013r
ogłovenia
czy w Biuletyńlezarńwi.ń Pub|idnyoh żoŚt.|ó 2.nl.dcen.
ogło*eni€ o żńiańl€ osłGuen|a:
SEKCJA ITZAMAWIAJACY
RyEkWeki13 22'!oozańÓść'woj lubeskiele 034
|'1) NAzwAIADRES:MiastÓZamość
6392034faks 0346393054
stEc]a samządwa
|' 2) RoDz^, zoń]lAW|AJĄcEGo:AdmLn
zAMówlEN|A
sEKCJAt|:PRzEDMIoT
||.1)N.M
nad.n. zanńlieniu
pzez ańawla]ąc.go: Pfubudowa ctEdnika pęy d. LaalMe] w
||'2)Rodza] zarńwienia: RÓboty bućow.n6'
ohodńkaplzyU|,
||'3)okEś|.n|.pn.dmiotu ańówieńl': Pfudń olemżnńwienia]€ s l plrebudowe
ETAP. ' obejmuJąca:
a)budowęcrodn]kana.dcinkunięd4 ulaniAkaojową
Lazulw€ j w zAńÓśc]U
Ka|neą P& ą o p.W€ @ hn 33,4m2 b) bud@ęfiŹdóW z kostk b.uk ejo gruboŚc3omi
pMiefuhn 227 m2 c)Ebezpi*ene
ińflaŚtrLj(tulypod'amrejruEm os|orcwymiLÓkŹ żĆja fubót
bL'ow arych famśĆ u LafurMa
9
u.,r)wśpóhygownikz.móyi€ń (cPv):4523,30'00
SEKCJA lll: PROCEDUM
.n TRYB UoZELENA zq ow|EN|,Ą P@1ar9neogradcbl'y
hlp'/b4o'pońl'Ę'gpYpyitrd.x'php?oglGań.=lhowaporyja''
n'ł NFoRI\|ACJEADMIN|sTR,cYJllE
z.móli.n|o doty.ry .ioi.ktu/pb'ram
f|n.nloMnego t śrcd*ówUnI|Eurcpej.kl.} nie
sEKcJA |v:UDZELENIEZAMóW|EN|A
M]) DArAUoaELEl||AzA óW|EN|A 04,06'20]3'
l''2) UczBA oTRfYłtA'lYcH oFERr: 3'
M3) L|cŹad oDRzucoNYcH oFERn l '
M4) NAz^lAI ADRES wYXoM'/vcY KIóREMU uDzELoNo zA ów|EN|A
zakbd Remniowo Bud |any'TMl'Es Pias.cki i4alysEk sp'J , u|'G6Ma
M5) saouńtóM
3b.22400 z.'Dść'
Mńośó zanówl.n|. (b.f V/4': 130266'77PLN'
o CEN|EWYBMNEJ oFERTY oRlz o oFERTACH z NAJl,l|ŹszĄ| NAJwYŹszĄ
M6) |NFoR|l/|AcJA
c.n. wybńnoi ólotiy: 3ł223'17
o|..i. 2 n.inĘĘą @nł 90559,30/ ol.rta ż n.iĘ'zł
@ni: 90559'30