zaświadczenie o zatrudnieniu

Transkrypt

zaświadczenie o zatrudnieniu
................................................
............................, dn. ......................................
(pieczęć zakładu pracy)
ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU
Zaświadcza się, że Pani/Pan .......................................................................................................
Zamieszkała/y .............................................................................................................................
Jest zatrudniona/y w ...................................................................................................................
Pracownik POZ Tak/Nie*
na stanowisku ............................................................................................................................,
na czas określony*/ na czas nieokreślony* od ..................................... do ..................................
Uwaga:
W przypadku udziału w kursie kwalifikacyjnym uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia
potwierdzającego co najmniej 6 miesięczny staż pracy w zawodzie.
......................................................................................
Podpis i pieczęć pracodawcy lub osoby upoważnionej)
*- podkreślić właściwe
Projekt „Pielęgniarki i położne na miarę XXI wieku” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Podobne dokumenty