pobierz - Urząd Gminy Sienno

Transkrypt

pobierz - Urząd Gminy Sienno
Protokół Nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Oświaty , Kultury i Zdrowia
odbytego w dniu 15 kwietnia 2015 roku
Posiedzenie odbyło się w lokalu Urzędu Gminy w Siennie od godziny 14.15
do godziny 15.45 .
W posiedzeniu uczestniczyli :
1.Komisja w pełnym składzie
2.Kierownik GOPS w Siennie – Grażyna Antoszewska
Porządek posiedzenia :
1.Ocena działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennie za 2014 rok.
2.Zapoznanie się z pismem dotyczącym inicjatywy budowy basenu w Lipsku.
Przebieg posiedzenia :
Ad.1.Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siennie za 2014 rok.
W 2014 roku GOPS objął pomocą w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych dożywiania
dzieci i usług opiekuńczych 458 osób z 267 rodzin. Zaobserwowano nieznaczny wzrost w stosunku
do roku poprzedniego. Głównym powodem przyznawania pomocy było ubóstwo, bezrobocie,
niepełnosprawność i długotrwała choroba.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennie podejmował różnorakie działania mające na celu
zapewnienie rodzinie pomocy i specjalistycznego wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji
życiowych, uaktywnienia podopiecznych, by mogli sprostać wymaganiom życia codziennego i
przystosowania w środowisku lokalnym. W ramach swoich działań GOPS współpracował w 2014
roku z instytucjami i rożnymi organizacjami działającymi na terenie gminy Sienno. GOPS realizował
również zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. W ramach środków na realizację programu opłacono pobyt na obozie letnim 15
dzieci z rodzin ubogich i z różnymi problemami. Komisja stwierdziła, iż wszystkie zaplanowane na
2014 rok działania zostały zrealizowane zgodnie z planem, dotacje wykorzystano w całości.
Kierownik GOPS Grażyna Antoszewska zwróciła uwagę na wzrost wydatków na opłaty za pobyt
mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. Jest to spowodowane zwiększaniem się liczby osób
kierowanych i rosnącymi opłatami za pobyt. Bolączką jest brak wolnych mieszkań socjalnych. W tej
chwili wszystkie lokale socjalne są zajęte. Konieczne jest podjęcie działań mających na celu
wydzielenie przynajmniej kilku lokali socjalnych w budynkach należących do gminy.
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek o zabezpieczenie lokali socjalnych dla potrzebujących.
Komisja dokonała podsumowania pracy GOPS w 2014 roku i oceniła ją pozytywnie.
Ad.2.Komisja Oświaty Kultury i Zdrowia zapoznała się z pismem Starosty Lipskiego dotyczącym
wyrażenia opinii w sprawie budowy krytego basenu w Lipsku oraz partycypowania przez gminy
w kosztach budowy i późniejszego użytkowania.
Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko, iż nie popiera inicjatywy budowy basenu w Lipsku.
Jakkolwiek Komisja uważa, iż basen byłby użyteczny i jest to szczytna idea, to koszty
partycypowania w budowę oraz dalsze koszty utrzymania są za wysokie do udźwignięcia przez
Gminę Sienno. Szacunkowy koszt budowy tego typu basenu kształtuje się w granicach 5 – 31 mln zł,
a późniejsze roczne koszty dofinansowania do utrzymania ponoszone przez samorządy na
przykładzie pływalni w Ożarowie i Kozienicach wynoszą 1-3,5 mln zł. Komisja uważa, iż gminy nie
stać na ponoszenie tak dużych kosztów. Ponadto Komisja podkreślała, iż mieszkańcy gminy
korzystają z pływalni w pobliskim Ostrowcu Świętokrzyskim oraz z basenów w Ożarowie oraz
Kozienicach i jest to na chwilę obecną wystarczające.
Na tym posiedzenie zakończono .
Przewodnicząca Komisji
Beata
Ćwik