Zgłoszenie zdjęć do konkursu

Transkrypt

Zgłoszenie zdjęć do konkursu
Zgłoszenie zdjęć do konkursu
Imię i Nazwisko:…………………………………………….
Adres:……………………………………………………….
………………………………………………………………
Telefon:……………………………………………………...
e-mail:……………………………………………………….
Krótką informację o prezentowanym obiekcie i miejscu oraz przybliżoną datę wykonania
zdjęcia /minimum rok i miesiąc/:
Zdjęcie 1Zdjęcie 2Zdjęcie 3Zdjęcie 4-
*Oświadczam, że posiadam pełnie praw autorskich do nadesłanych prac, przekazuje organizatorowi konkursu
prawa do publikacji nadesłanych prac w wydawanych przez LGD materiałach promocyjnych jak również
prezentowania ich na wystawach pokonkursowych oraz wyrażam zgodę na przetwarzania swoich danych
osobowych.
Poniższe oświadczenie proszę wypełnić jeśli osoba biorąca udział w konkursie jest nieletnia.
Ja niżej podpisany ………….……………. …………….…….………….. legitymujący sie dowodem osobistym
nr ................... ..................................... oświadczam, że biorę pełna odpowiedzialność za udział osoby
niepełnoletniej...........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, pesel)
w „Konkursie foto 2013” organizowanym przez Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”
ul. Warszawska 24, 96-321 Żabia Wola, Polska
Biuro: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00
Tel: + 48 46 858 91 51, + 48 795 58 86 21, + 48 795 58 71 14, +48 532 51 52 16
www.ziemiachelmonskiego.pl [email protected]
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”
ul. Warszawska 24, 96-321 Żabia Wola, Polska
Biuro: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00
Tel: + 48 46 858 91 51, + 48 795 58 86 21, + 48 795 58 71 14, +48 532 51 52 16
www.ziemiachelmonskiego.pl [email protected]