Przedmiot: Ekonomika turystyki i rekreacji Kod: Kierunek: Turystyka i

Transkrypt

Przedmiot: Ekonomika turystyki i rekreacji Kod: Kierunek: Turystyka i
Przedmiot:
Ekonomika turystyki i rekreacji
Kierunek:
Turystyka i rekreacja
Specjalność:
Wszystkie
Kod:
Rok/Semestr:2/3
Tryby: S/NS
Liczba godzin / semestr: 30/24
Wykłady:
15/8
Ćwiczenia:
15/8
Laboratoria: Projekty:0/8 Seminaria:
Punkty ECTS: 5
1. Wykładowca: dr Arletta Pozorska
e-mail: [email protected]
2. Katedra:
Zarządzania i Marketingu
e-mail: [email protected]
3. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
4. Miejsce przedmiotu w programie studiów (rodzaj przedmiotu):
Przedmiot z grupy treści kierunkowych
5. Wymagania wstępne i dodatkowe:
Studenci powinni wykazywać się zainteresowaniami turystycznymi i rekreacyjnymi.
Powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, turystyki i rekreacji.
6. Cel przedmiotu:
Zaznajomienie studentów z problematyką szeroko rozumianej gospodarki turystycznej, i
innymi ważnymi zagadnieniami z tego zakresu jak: przemysł turystyczny, ekonomiczne
aspekty turystyki i rekreacji, polityka turystyczna, turystyka i rekreacja jako determinanta
rozwoju gospodarczego oraz międzynarodowe transakcje i stosunki w zakresie turystyki.
7. Efekty kształcenia:
Wiedza:
Studenci posiadają wiedzę w zakresie istoty i roli dziedziny turystyki i rekreacji w życiu
gospodarczym. W efekcie są oni w stanie określić podstawowe definicje z zakresu turystyki i
rekreacji i potrafią zastosować to w sferze praktycznej. Słuchacze posiadają szczegółową
wiedzę odnośnie podstawowych pojęć i terminów w obszarze turystyki i rekreacji, rynku
usług turystycznych i rekreacyjnych, popytu turystycznego i podaży turystycznej, funkcji cen
i produktu turystycznego.
Studenci powinni umieć rozpoznać wyniki ekonomiczne i pozaekonomiczne w obszarze
turystyki i rekreacji.
Umiejętności:
Słuchacz potrafi określić, które to czynniki ekonomiczne mają największy wpływ na
rozwój turystyki i rekreacji. Potrafi również dostrzec pozaekonomiczne determinanty
warunkujące stabilny rozwój i funkcjonowanie sfery usług turystycznych i rekreacyjnych.
Poprzez udział w zajęciach studenci nabywają umiejętności rozpoznawania czynników
umożliwiających trwały i stabilny poziom rozwoju turystyki i rekreacji, oraz rozpoznają całe
zaplecze geograficzne, społeczne i kulturowe w procesie tworzenia i budowania turystyki i
rekreacji.
Inne kompetencje (personalne i społeczne):
Studenci kończący przedmiot : „Ekonomika turystyki i rekreacji” , nabywają zdolność do
poprowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, w zakresie turystycznym, hotelarskim,
gastronomicznym, oraz nabywają niezbędnych umiejętności, które decydują o ich kompetencjach
w zakresie pracy pilota wycieczek, rezydenta lub przewodnika.
8. Metody dydaktyczne:
wykład, prezentacja multimedialna, praca w grupach, dyskusja dydaktyczna.
9. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia
poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu:
- ocenianie ciągłe, frekwencja, ćwiczenia praktyczne, egzamin pisemny,
kolokwium z zagadnień z ćwiczeń.
10. Elementy składowe oceny końcowej:
Egzamin pisemny, Kolokwium- 50 %, aktywność na zajęciach – 25 %, referat,
prezentacja multimedialna- 25 %.
11. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w godzinach:
Udział w wykładach i ćwiczeniach – 30, czas na przygotowanie się do zajęć – 10,
czas na wykonanie prezentacji – 5, czas na przygotowanie się do egzaminu- 20, czas
na przygotowanie się do kolokwium- 20, razem 85 godzin.
12. Treści merytoryczne przedmiotu:
1. Ekonomika turystyki i rekreacji w systemie nauk ekonomicznych.
2. Podstawowa terminologia turystyczna.
3. Funkcje turystyki i rekreacji.
4. Turystyka i rekreacja jako sektor gospodarki.
5. Rynek usług turystycznych.
6. Popyt turystyczny.
7. Podaż turystyczna.
8. Ceny usług turystycznych.
9. Jakość usług turystycznych.
10. Polityka turystyczna.
11. Turystyka międzynarodowa.
12. Przedsiębiorstwo turystyczne.
13. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia
danego przedmiotu:
Literatura obowiązkowa:
1. Ekonomika turystyki i rekreacji, A.Panasiuk , Wyd. PWN, Warszawa 2011.
2. Jakość usług turystycznych, A.Panasiuk , WNUSz, Szczecin 2007.
3. Przedsiębiorstwo turystyczne, Ujecie statystyczne i dynamiczne. G. Gołembski , PWE
Warszawa 2007.
4. Ekonomiczne podstawy turystyki, A. Panasiuk., Fundacja na rzecz Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin 2004.
5. Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomika B.Filipiak, A.Panasiuk Wyd. PWN, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca:
1. Gospodarka turystyczna, A. Panasiuk , Wyd. PWN, Warszawa 2008.
2. Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Meyer B., WNUSz, Szczecin
2004.
3. Ekonomiczne podstawy turystyki, Panasiuk A., Katedra Zarządzania Turystyką, Uniwersytet
Szczeciński, Szczecin
4. Kompendium pilota wycieczek, red. Z. Kruczek, Wyd. Proksenia, Kraków 2006.
5. Obsługa ruchu turystycznego, red. Z. Kruczek., Kraków 2004.
14. Język wykładowy: polski.