Nazwa przedmiotu JĘZYK ANGIELSKI Jednostka prowadząca

Komentarze

Transkrypt

Nazwa przedmiotu JĘZYK ANGIELSKI Jednostka prowadząca
Nazwa przedmiotu
JĘZYK ANGIELSKI
Jednostka prowadząca
Zakład Języków Obcych
Jednostka dla której
przedmiot jest przygotowany
Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa
Rodzaj przedmiotu
kształcenia ogólnego; obowiązkowy
Rok studiów/semestr;
forma studiów
I/1 i 2, studia licencjackie
Forma stacjonarna
Liczba punktów ECTS
1
Prowadzący
st.wykł. Beata Ludwiczak
Cel zajęć
Nauczanie języka angielskiego branżowego z zakresu design oraz terminologii akademickiej.
Przygotowanie do pracy i studiów za granicą i w środowisku angielskojęzycznym.
Wymagania wstępne
znajomość języka angielskiego na poziomie B1
Efekty kształcenia w zakresie:
– wiedzy
Student zna podstawową wiedzę z zakresu terminologii akademickiej, oraz z zakresu projektowania
wnętrz. W drugim semestrze zapoznaje się z wstępną terminologią dotyczącą wzornictwa.
– umiejętności
Student potrafi zastosować poznane zwroty w rozmowie, czytać teksty z w/w zakresu, opisywać swoje
prace i rozumieć programy tel./materiały filmowe poświęcone tym zagadnieniom.
– kompetencji personalnych
i społecznych
Student nabiera pewności w podejmowaniu pracy i nauki w języku angielskim w dziedzinie, którą studiuje.
Jest świadomy różnic w edukacji polskiej i zagranicznej, wyzwań związanych z kształceniem i pracą w środowisku angielskojęzycznym i wymagań językowych.
Treść zajęć
Tematy rozdziałów/Lekcji: Akademia Sztuk Pieknych, Meble, Oświetlenie, Farby i Kolory, Detale
Architektoniczne, Okna i Drzwi, Podłogi, Kuchnie i Łazienki, Oceny projektów wnętrz, Wstęp do
projektowania, Etapy projektowania, Rysunek Techniczny i Perspektywa.
Forma i wymiar zajęć
ćwiczenia, 30 godz./sem.
Metody i kryteria oceny
70% test pisemny, 10% obecność i aktywność na zajęciach, 20% zadania domowe
Sposób zaliczenia
AW i Scenografia: I sem: zaliczenie, II sem: zal + ocena, Wzornictwo: I i II sem: zal + ocena
Literatura
"Design English" Beata Ludwiczak
Pomoce dydaktyczne
Pomocą dydaktyczną jest film DVD dołączony do podręcznika, praca z którym"zastępuje" drugą lekcję w
tygodniu.
Język wykładowy
Polski i angielski

Podobne dokumenty