oBwtEszczENlE - bip.um.raciaz.

Transkrypt

oBwtEszczENlE - bip.um.raciaz.
oBwtEszczENlE
o
[email protected] ps!ipo'.'il .dniriJtr.cyj!.go !pŃi. łYdIj. de'uji
'
o BrJ.IiD loł!lż..jialu [email protected]Ęp
sl! 6l$ 4 i !tt' ł9 uJta*f z dlia 14 fua 1960. Kodeks poś{Neia
ldńinigt*iŃgo (.tsj€d.olity| Dz. u. zż0l1r' pŻ2€l ) w niązku z a!t53 Nt'l ustvy z
dlia 27 l!)!M 20o] r' o plmwiu i zs$podNfuiu [email protected] (tckś j.dŃli9: I}. U' ż
d'i! 12 @20|2l'
641' z pó^' n'), złi"i"nl4n , ż eLlo vwęte po'ĘPowie
ŻgÓd!i. z
afuilis1ą.yjm m
Mi .L
'Óż'Ż dni. 2ż'0l'20I4 ENERGA_oPERAToR
s'A' oddzjd v ?łŃku
srńBi€ ulaldia lołdia.ji i!*t$rgii elu publicaego dh
Grcnu oĘmująago działtę o uew'll46/52 pokżonĄ wReiążqw obsM dicy Je
P.*ła n' da inrestycji Pole8Eiąp.j M budo*i. linii klblowj niski€8o Mlię.ia z &ab
L.blo*}m w elu 4ilmia w ..€rgię €leLEycaą pŹPompoBi śćieków łomsLych.
slŃMie do 10 5 l Kodelo PÓstq'fuit adminigt irego' orgsy ldmini't eji
[email protected]€j obowią.a'e'n
ą aleMić 9trcnom czyDny udzi!ł * k!ż!ym śldim poĘpo*eil 'l
pfŻ.d wydeim dą)"zji moaivić ib ł'?owi.drnie się @ do [email protected] doldów i makndów
09-400 Płofu& ul.
Ęgerodzka
|
06 w
zgodli. z ań 49 Kodcku poslgDwjt aólinislracyjrego' awiadomiaie uMża się ż
dokoŃ po upb&i. 14 dni od dał publicmgo oglM'a v 4iqltu z poł'żlzym infońuję , iż w t mini. 14 dli od d.ry plblicft8o o3l(fuil [email protected]
lvyja& .da w ĘEłie oE śkładłćMiostd i UMgi
sogąŹpob!ć sĘ z skei s?t6ł1
'uąs!ać
do v.'żej wnioion j ;sttycji Elu pqblimego'
Ah! spńĘ mjdują {Ę do wBlądu w Biutr Uuędu MicJsb.8o w REi.żu ?l A -_
MicljewiĆz I 7 pok ' Nr l 4 w sodzjMb pBcy Uradu d po .d2jdł-pi4el godż 7'Ł l |ub l.l'
23 1619t161
''
*'4
[email protected]śMslę:
. w
si.&ibi. Uf4du Mi.j!*i.& *
Rrł'