protokół 8-2011

Transkrypt

protokół 8-2011
BR.KOŚiR.0063-1-8/11
Protokół nr 8/11
posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia
które odbyło się 16 sierpnia 2011 r.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie komisji, Dyrektor GOPS Małgorzata Brzezieńska, Hanna
Zawadka – sekcja metodyczna odpowiedzialna za pracę z osobami niepełnosprawnymi i
osobami starszymi, przedstawiciele spółki Pro Familia: dr. Ewa Malewska, dr Jan Krzysztof
Flaczyński, pielęgniarka Elżbieta Donaj.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Materiały sesyjne.
4. Pro familia
5. GOPS – praca z seniorami i osobami starszymi.
Ad.3. Materiały sesyjne.
Przewodnicząca komisji zwróciła uwagę na treść uzasadnienia projektu uchwały w
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta złożoną przez rodzica dziecka 6 – letniego,
w której uznaje się w części racje skarżącego. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Tatiana Kędziora powiedziała, że komisja przychyliła się wątku mówiącego o niewłaściwej
formie przekazania informacji na temat zorganizowania oddziału przygotowania
przedszkolnego dla dzieci 6-letnich w szkole podstawowej. Inne argumenty odnoszące się do
kwestii prawnych zostały przez komisję odrzucone.
Radny Jacek Sommerfeld poinformował, że komisja zwróciła się do Wójta o
uzupełnienie przez radcę prawnego przedłożonej opinii o wyjaśnienia dotyczące
odręcznego zapisu w karcie zgłoszeniowej dziecka z przedszkola w Koziegłowach o
skierowaniu dziecka do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego w Szkole
Podstawowej w Koziegłowach.
Komisja
przychyliła się do uzasadnienia Komisji Rewizyjnej uznając skargę za
bezzasadną z uwagą dotyczącą braku traktowania podmiotowego rodziców 6-latków.
Komisja omówiła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 do 2013. Przewodnicząca komisji wskazała na wysoki
stopień ogólności programu oraz brak daty przedstawiania sprawozdania z wykonania
programu.
Dyrektor GOPS wyjaśniła, że można wpisać termin przedkładania sprawozdania na I
kwartał roku. Ogólność programu wynika z zapisów ustawy, zgodnie z którą powołany zespół
interdyscyplinarny sporządzi cele i założenia programu.
Komisja zdecydowała o zarekomendowaniu programu.
Komisja podjęła decyzję, że należy kontynuować szczepienia HPV dla dziewczynek,
na które potrzebne będzie ok. 45-50 tys. zł przy założeniu, że połowę rocznika zaszczepi
Starostwo Powiatowe.
Radny Jacek Sommerfeld jest zwolennikiem częstych badań cytologicznych, uważa,
że należałoby zapoznać się bliżej ze tematem szczepionek ich wad i zalet.
Komisja zdecydowała o zarekomendowaniu dalszych szczepień dla dziewczynek z
terenu gminy.
Ad.4. Pro familia.
Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia zaprosiła lekarzy prowadzących
gabinety POZ na terenie Koziegłów, Czerwonaka i Owińsk oraz pielęgniarkę pełniąca
obowiązki higienistki w szkole, na swoje posiedzenie, aby zapoznać się ze specyfiką pracy
pielęgniarki w szkole oraz problemami związanymi z dostępnością usług w ramach POZ.
Jednocześnie komisja zwróciła się o dostarczenie dokumentu z zakresem obowiązków
pielęgniarki szkolnej.
Przewodnicząca komisji przekazała skargę sołtysa wsi Owińska na pracę laborantki,
która nie zgłasza swojej nieobecności w punkcie poboru krwi w Owińskach w wyznaczonym
stałym terminie i pacjenci muszą zgłaszać się ponownie w innym terminie.
Dr. Jan Krzysztof Flaczyńska wskazał, że sytuacje takie są losowe, a laboratorium jest
świetnie zorganizowane z bardzo dobrze wykształconą kadrą. W innych gminach nie ma
laboratoriów. Spółka na badania laboratoryjne wydawane jest 27% kontraktu NFZ. Dodał, że
spółka jest poddawana co roku audytowi, z którego wynika, że pacjenci wyrażają w ponad
90 % pozytywną opinię na temat pracy spółki. Zespół lekarza udziela ponad 100 tys. porad
rocznie, a otrzymuje kilka skarg. Pacjenci mają często skargi na działania nie będące w
kompetencjach lekarza rodzinnego. Dodał, że pacjenci są zadowoleni z wprowadzonego
systemu przyjmowania pacjentów na konkretną godzinę.
Przewodnicząca komisji zaapelowała o szerszą informacje na temat zasad na jakich
działa spółka by uświadomić pacjentom ich prawa i zakres pracy lekarzy rodzinnych.
Dr. Jan Krzysztof Flaczyński poinformował, że NFZ odmawia zawarcia kontraktów z
lekarzami specjalistami wskazując na pełną dostępność takich porad. Wskazał, że w 25 tys.
gminie jest tylko 1 specjalista: ginekolog, który ma kontrakt na ½ etatu. Inni specjaliści: chirurg,
ortopeda, okulista, dermatolog, dermatolog estetyczny, dietetyk pracują tylko prywatnie.
Brak możliwości kontraktowania usług specjalistycznych to główny powód
kłopotów
finansowych spółki.
Radny Jacek Sommerfeld zapytał czy w świetle informacji o szkodliwości szczepionek
dla dzieci, które zawierają rtęć i mogą powodować autyzm, spółka zwraca uwagę na jakość
kupowanego leku.
Dr. Jan Krzysztof Flaczyński wyjaśnił, że informacje o szkodliwości szczepionek dla dzieci
były oszustwem na zlecenie firmy farmaceutycznej. Szczepionki stosowane przez spółkę są
zalecane przez światową organizację zdrowia.
Radna Tatiana Kędziora zapytała o recepty dla pacjentów obłożnie chorych. Dr. Ewa
Malewska wyjaśniła, że co 3 m-ce lekarz rodzinny wykonuje obowiązkową wizytę, po której
wystawiana jest recepta lub recepty z podziałem na poszczególne miesiące.
Radna Tatiana Kędziora zwróciła się o kontrolowany dobór firm wykonujących
badania płatne korzystających z pomieszczeń spółki oraz o nie utrudnienie pacjentom
dostępu do specjalistów ograniczając wydawanie skierowań.
Dr. Jan Krzysztof Flaczyński wyjaśnił, że udostępnianie pomieszczeń dla firm czy
specjalistów wykonujących badania odbywa się bezpłatnie i nie jest pracę zleconą przez
spółkę. Odnosząc się do ograniczania wydawania skierowań do lekarzy specjalistów wyjaśnił,
że nie ma ograniczeń w tym zakresie, jednak wizyty u kolejnych lekarzy tej samej specjalizacji
w krótkim okresie czasu, tylko dla tego, że dany lekarz nie spodobał się pacjentowi nie mają
większego sensu z punktu widzenia medycznego.
Ustalono, że należy sporządzić ulotkę z najpotrzebniejszymi informacjami, z
odpowiedziami jakie najczęściej pacjenci zadają.
Na pytanie przewodniczącej komisji o ilość i status pielęgniarek szkolnych na terenie
gminy Pani Elżbieta Donaj wyjaśniła, że działają 3 pielęgniarki z kierunkowym wykształceniem.
Zakres pracy obejmuje: profilaktykę – badania bilansowe, przesiewy, kierowanie na
gimnastykę korekcyjną, pływalnię, szczepienia, udzielanie pierwszej pomocy, kontakt z
poradnią psychologiczno – pedagogiczną, GOPS-em, lekarzem rodzinnym. Pielęgniarki
dokonują również kontroli stanu sanitarnego szkoły. Zakres obowiązków pielęgniarki szkolnej
stanowi załącznik do protokołu.
Dr. Jan Krzysztof Flaczyński dodał, że pielęgniarka pracuje w szkole 4 godz. - szkole do
250 dzieci przysługuje ½ etatu, cały etat jest dla szkół, w których uczy się 880 do 1200 dzieci.
Ad.5. GOPS – praca z seniorami i osobami starszymi.
Przewodnicząca komisji poinformowała, że kluby seniora i podopieczni GOPS będą
mogli spotykać się z lekarzem psychiatrą i umawiać się z nim na wizyty domowe.
Pani Hanna Zawadka, z sekcji metodycznej odpowiedzialnej za pracę z osobami
niepełnosprawnymi i osobami starszymi przedstawiła założenia projektu dotyczące
zaspakajania podstawowych potrzeb socjalno - bytowych, zdrowotnych, rozwojowych,
pomoc w zakresie zaspokajania potrzeb dnia codziennego. Projekt zakłada 3 grupy
docelowe: osoby starsze niepełnosprawne samodzielne, osoby starsze niepełnosprawne
wymagające pomocy osób drugich, rodziny osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest
zapobieganie
marginalizacji
osób
starszych
niepełnosprawnych,
zabezpieczanie
podstawowych potrzeb życiowych, utrzymywanie kontaktu z zewnętrznymi instytucjami,
umożliwianie dostępu do aktywnych form integracji społecznej i zawodowej, zapewnianie
dostępu do korzystania z wszelkich form rehabilitacji społecznej. Pomoc realizuje się w
następującym zakresie: aktywizacja osób niepełnosprawnych samodzielnych, usługi
opiekuńcze o charakterze gospodarczo – higieniczno – pielęgnacyjnym dla osób starszych
niepełnosprawnych zależnych od osób drugich; dla osób wymagających pomocy
całodobowej poszukuje się miejsc w domach opieki, w kosztach utrzymania partycypuje
rodzina; pomoc finansowa – zasiłki; kierowanie do klubów seniora. Pani Hanna Zawadka
podkreśliła, że działania powyższe mają na celu wsparcie funkcjonowania osoby starszej czy
niepełnosprawnej jak najdłużej w swoim środowisku. Posiadanie na terenie gminy domu
całodziennej opieki byłoby idealnym rozwiązaniem.
Radny Jacek Sommerfeld zapytał o następujące kwestie:
- ilość seniorów korzystających z domów pomocy społecznej, a potrzeby w tym względzie;
- zniżki dla osób niepełnosprawnych w korzystaniu w obiektów użyteczności publicznej – np.
pływania;
- rodzaj pomocy dla dzieci z rodzin najbiedniejszych.
Dyrektor GOPS odpowiedziała, że osoby samotne wymagające opieki całodobowej
kierowane są kierowane do domów opieki w innych gminach, w chwili obecnej jest 9 takich
osób. W realizacji jest projekt mający na celu rehabilitację wodną, głównie dla
podopiecznych GOPS. Prawdopodobnie pływalna zapewnia zniżki dla różnych grup w
ramach swojego cennika usług.
Odnosząc się do pytania o pomoc dla dzieci wyjaśniła, że są przyznawane w
październiku stypendia dla dzieci z rodzin najbiedniejszych, jednak wskaźnik dochodu na 1 os.
(352 zł/os) jest bardzo niski i rzadko która rodzina może zostać zakwalifikowana do pomocy.
Przewodnicząca komisji
Renata Walerych