Wydanie 2/50/2007 - Powiat bełchatowski

Komentarze

Transkrypt

Wydanie 2/50/2007 - Powiat bełchatowski
echo02(50)s01.qxp
01-06-2007
11:01
Page 1
echo02(50)s02.qxp
01-06-2007
12:57
Page 2
INFORMACJE • FAKTY • WYDARZENIA
WYDARZENIA
Strażackie zetknięcie z wodą
Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie, jak
co roku obchodzili swoje święto. Głównym punktem uroczystości było wręczenie
awansów i odznaczeń.
szymi strażakami zostali Piotr Bartkiewicz, Michał Chwała, Zbigniew
Jakubczak, Krzysztof Jakóbczyk,
Karol Kotecki, Krzysztof Malinowski, Rafał Niewiadomski, Robert Sysmęd i Michał Wlazłowski.
Marzenę Rośniak, Kamila Rudziejewskiego, Piotra Stelmaszczyka
i Sławomira Tuchowskiego.
Na młodszych ogniomistrzów
awansowano: Sławomira Gajdę,
Krzysztofa Kuźnika, Piotra Rabenda
i Tomasza Sobańca, na stopień starszego sekcyjnego awansował Andrzej Seroczyński. Natomiast star-
Nie obyło się bez „chrztu” – kąpieli w zbiorniku na wodę. Fot. KPPSP
Złotym medalem za zasługi dla
pożarnictwa odznaczono mł. kpt.
Sylwestra Baranowicza, st. sekc.
Krzysztofa Kuźnika i mł. bryg.
Marcina Pryczka. Srebrne medale
otrzymali: Bogusław Chrzęst, Wojciech Maciejewski, Mieczysław
Stawski, Wojciech Stępnik, Tomasz
Tomecki. Brązowym medalem odznaczono Adama Pstrokońskiego,
Zarząd Powiatu w Bełchatowie zadecydował o pomocy osobom niepełnosprawnych w dostępie do usług stomatologicznych, poprzez bezpłatny transport na zabiegi do Łodzi.
Nr 2 (50) czerwiec 2007 r.
Na drzewie w samym centrum Bełchatowa rośnie nietypowy okaz
grzyba – żółciak siarkowy. – Ten
piękny grzyb niszczy niestety drzewo, na którym rośnie – tłumaczy
Tomasz Lottko, prezes bełchatowskiego oddziału Ligi Ochrony Przyrody (na zdjęciu). – Ciekawostką
jest to, że z młodych owocników
przyrządza się bardzo smaczne
sznycle grzybowe, wystarczy tylko
grzyba wypłukać i panierować. kb
Starosta
w komisji
Pomoc niepełnosprawnym
Osoba niepełnosprawna z terenu
powiatu bełchatowskiego zakwalifikowana do zabiegu stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym (mająca
wyznaczony termin zabiegu), może
skorzystać z bezpłatnych przewozów
na zabieg do specjalistycznej jednostki medycznej w Łodzi. Osoba niepełnosprawna zakwalifikowana do zabiegu stomatologicznego
w znieczuleniu ogólnym (mająca
wyznaczony termin zabiegu), może
skorzystać z bezpłatnych przewozów na w/w zabiegi, po uzgodnieniu
z jednostką koordynującą przewozy,
tj.: Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Bełchatowie, 97-400
Bełchatów, ul. Czaplinecka 66,
Tel.: 0-44 635 04 07, 733 05 45; codziennie – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00.
Warunkiem bezpłatnego przewozu osób jest przedłożenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, minimum dwa
tygodnie przed umówionym zabiegiem, następujących dokumentów:
Smaczny
niszczyciel
biegu stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym,
3) potwierdzenia zakwalifikowania
do zabiegu lub wykonania zabiegu przez specjalistyczną poradnię w Łodzi (przedłożone po zabiegu).
kb
1) orzeczenia o niepełnosprawności,
o którym mowa w ustawie z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
2) zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu ze wskazaniem za-
Od 3 do 4 kwietnia w Warszawie
odbywało się X Zgromadzenie
Ogólne Związku Powiatów Polskich. Podczas obrad między innymi wybierano Prezesa Zarządu
Związku Powiatów Polskich, członków Zarządu ZPP oraz członków
Komisji Rewizyjnej.
Jarosław Brózda, starosta bełchatowski, został wybrany do Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich. Jarosław Brózda jest
jednym z dziewięciu członków Komisji i jedynym przedstawicielem
z województwa łódzkiego w tej komisji. W wyniku głosowania na prezesa Zarządu Związku Powiatów
Polskich został wybrany Tadeusz
Nalewajk – starosta pułtuski. kb
Zasłużeni
przez sport
Na uroczystej Sesji Rady Powiatu 25 maja radni pozytywnie rozpatrzyli uchwały w sprawie przyznania
GKS-owi „Bełchatów”, Klubowi Piłki Siatkowej
SKRA Bełchatów, Danielowi Castellani – trenerowi
Skry oraz Orestowi Lenczykowi – trenerowi GKS-u,
tytułu „Zasłużony dla Powiatu Bełchatowskiego”.
Podczas Dnia Samorządu Terytorialnego pamiątkowe patery z rąk Jarosława Brózdy, starosty bełchatowskiego, odebrał Konrad Piechocki
(wiceprezes Skry) oraz Jerzy Ożóg (prezes
GKS-u). Kluby tytuły otrzymały za zasługi
2
na rzecz rozwoju powiatu bełchatowskiego
w dziedzinie sportowej związanej z propagowaniem i rozwojem sportu oraz promocją regionu.
Oczywiście pod uwagę wzięto sukcesy osiągane
w ostatnich latach przez kluby.
kb
j:kol03 4-6-2007 p:1 c:1 black–text
POWIAT
INFORMACJE • FAKTY • WYDARZENIA
Z Niemcami coraz bliżej
Po blisko czterech latach intensywnej współpracy Powiatu
Bełchatowskiego z niemieckim
powiatem Berchtesgadener Land
w Bawarii, oba samorza˛dy wyraziły wole˛ podpisania umowy partnerskiej. Che˛ć podpisania umowy potwierdzili zarówno radni
obu powiatów, jak i starostowie.
Gdy umowa zostanie podpisana,
powiat bełchatowski stanie sie˛
pia˛tym polskim powiatem, który
ma podpisana˛ umowe˛ z Bawaria˛.
6 maja podczas Dnia Europy
2007 w bawarskim Bad Reichenhall, starosta Berchtesgaden Georg
Grabner w obecności Jarosława
Brózdy, starosty bełchatowskiego
i Edwarda Olszewskiego, wicestarosty, ogłosił sfinalizowanie współpracy miedzy powiatami i podpisanie
umowy partnerskiej. Na uroczystości obecna była Emilia Muller, bawarski minister stanu do spraw europejskich oraz przedstawiciele partii CSU - Dr. Peter Ramsauer, przewodnicza˛cy frakcji parlamentarnej
w Bundestagu oraz Anton Kern.
Deklaracje podpisania umowy
partnerskiej zbiegły sie˛ z wizyta˛
młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu bełchatowskiego
oraz artystów.
- Istnieja˛ setki wzajemnych relacji polsko-niemieckich, jednak
dopiero cztery powiaty z Polski
maja˛ podpisana˛ umowe˛ partnerska˛ z Bawaria˛ - powiedział Franz
Werkstetter, były deputowany
do parlamentu bawarskiego, przewodnicza˛cy Europa-Union, który
od 2003 roku z pełnym zaangażowaniem koordynuje współprace˛
po stronie niemieckiej. - W październiku tego roku ma nasta˛pić
podpisanie umowy partnerskiej
mie˛dzy naszymi powiatami.
- Jest mi niezmiernie przyjemnie
po raz pierwszy odwiedzić Bawarie˛ - powiedział Jarosław Brózda, starosta bełchatowski, podczas
swojego wysta˛pienia. - Ciesze˛ sie˛,
że nasze kraje, nasze regiony tak
owocnie współpracuja˛, z korzyścia˛
dla wzajemnych relacji polskoniemieckich, jak i dla lokalnych
społeczności. Nasze wzajemne europejskie i chrześcijańskie korzenie sa˛ dodatkowym atutem, dzie˛ki
któremu możemy z optymizmem
patrzeć w przyszłość.
Oprócz wizyty w Bad Reichenhall, starostowie spotkali sie˛
z władzami miasta Freilasing. Jarosław Brózda zaprosił przedstawicieli powiatu Berchtesgaden do
złożenia wizyty w Polsce, we
wrześniu tego roku, podczas dożynek powiatowych.
Informacje o wizycie delegacji
z powiatu bełchatowskiego znalazła sie˛ w lokalnej prasie - „Freillasinger Anzeiger” oraz regionalnej telewizji i radiu.
Współpraca mie˛dzy Powiatem
Bełchatowskim a powiatem Berchtesgadener Land trwa od 2003
roku. W tym czasie odbyło sie˛
wiele spotkań na różnych płaszczyznach - uczniów szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli, dyrektorów szkół, przedsie˛biorców, rolników, sportowców, artystów,
pracowników opieki społecznej.
Na uwage˛ zasługuje zrealizowanie
projektu mie˛dzyszkolnego w ramach programu Comenius-Socrates „Moda - od historii po awangarde˛”, w którym udział wzie˛ło
5 państw: Polska, Niemcy, Austria, Dania, We˛gry. W projekcie
uczestniczyła młodzież Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr
4 w Bełchatowie, przygotowuja˛c
pokazy mody we wszystkich tych
krajach. Warto wspomnieć również o zorganizowanym sympozjum i wystawie polsko-niemieckiej w Bełchatowie pt. „Sztuka we
współczesnej kulturze”, co przyczyniło sie˛ do udziału artystów
z powiatu bełchatowskiego w tworzeniu wspólnego dzieła podczas
wystawy zatytułowanej „Ruch”,
uświetniaja˛cej obchody Dni Europy w Bad Reichenhall.
Krzysztof Borowski
Przełamywanie stereotypów
go typu wyjazdy stwarzaja˛ ku temu niepowtarzalna˛ okazje˛. Kolejna pojawi sie˛ już na pocza˛tku
września, kiedy to 50-osobowa
grupa z Bawarii be˛dzie gościć
w Bełchatowie, by wzia˛ć udział
w obchodach Dożynek Powiatowych. Przyjedzie do nas m. in.
zespół wykonuja˛cy bawarska˛ folklorystyczna˛ muzyke˛ i tańce, które
zostana˛ zaprezentowane 1 września w Oratorium przy Parafii Farnej, a naste˛pnego dnia na scenie
dożynkowej w ośrodku wypoczynkowym Słok k. Bełchatowa.
Anna Dobiecka
W ramach trwaja˛cej od 2003
r. współpracy z zaprzyjaźnionym powiatem Berchtesgadener Land w Bawarii, w tym
roku do Niemiec pojechały dwie
grupy z powiatu bełchatowskiego: artystów oraz uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
Od 1 do 6 maja sześciu artystów razem z twórcami niemieckimi pracowało w Bad Reichenhall, stolicy powiatu, nad stworzeniem wspólnego dzieła artystycznego, które naste˛pnie można było
podziwiać 6 maja podczas obchodów Dnia Europy. Grupa uczniów
przebywała w zaprzyjaźnionym
powiecie do 11 maja. Podczas
tych kilku dni młodzież brała
udział w zaje˛ciach lekcyjnych
w dwóch szkołach - gimnazjum
i w szkole zawodowej, zwiedzała
powiat oraz spotykała sie˛ z młodzieża˛ niemiecka˛. W pożegnalnym wieczorze wzie˛ło udział wie˛cej młodych Niemców niż Polaków, co najlepiej pokazuje, że stereotypy i wzajemne uprzedzenia
można i trzeba przełamywać, a te-
3
Nr 2(50) czerwiec 2007 r.
j:kol04 4-6-2007 p:1 c:1 black–text
INFORMACJE • FAKTY • WYDARZENIA
POWIAT
Kiedy zadzwonić po straż?
Wyłoniono zwycie˛zców powiatowych eliminacji ogólnopolskiego
konkursu plastycznego dla dzieci
i młodzieży „Kiedy dzwonie˛ po
straż pożarna˛?” Do finału spłyne˛ły prace z gmin: Kleszczów, Bełchatów, Zelów, Rusiec i Szczerców. Komisja konkursowa oceniła prace i zakwalifikowała po
5 najlepszych z każdej z czterech grup do kolejnego etapu.
Autorzy 5 wybranych prac
z grupy I: Katarzyna Kamińska SP nr 3 w Bełchatowie, Magda
Rozwandowicz - SP w Lubcu,
Kinga Zare˛ba - SP nr 4 w Bełchatowie, Marta Kowalczyk - SP
nr 4 w Bełchatowie, Dominika
Stala - SP nr 4 w Bełchatowie
Autorzy 5 wybranych prac
z grupy II: Paulina Brylska - SP
nr 13 w Bełchatowie, Hubert Bednarek - SP nr 3 w Bełchatowie,
Starosta Jarosław Brózda nagrodził zwycie˛zców podczas spotkania w starostwie
Aleksandra Jasek - SP nr 1 w Bełchatowie, Magdalena Rogut - SP
nr 2 w Zelowie, Klaudia Urbaniak
- SP nr 2 w Zelowie,
Autorzy 5 wybranych prac
z grupy III: Dawid Dziekan -
Ekologia podsumowana
Dni Ziemi odbywały sie˛ m.in. w Szkole Podstawowej w Dobiecinie
Odbyły sie˛ uroczystości podsumowuja˛ce Powiatowe Dni Ziemi
2007. W Miejskim Centrum Kultury
w Bełchatowie wysta˛piły zespoły
z placówek oświatowych powiatu
bełchatowskiego, które zgłosiły projekty ekologiczne. Organizatorem
Powiatowych Dni Ziemi jest Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Bełchatowie, gospodarstwo
pomocnicze starostwa.
Podobnie jak w ubiegłym roku,
RCEE otrzymało dotacje˛ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na organizacje˛ Powiatowych
Obchodów Dni Ziemi 2007. Kwota
dotacji to ponad 26 tysie˛cy złotych.
Opracowuja˛c Program Dni Ziemi
2007, RCEE wzie˛ło pod uwage˛ duże
zainteresowanie oraz zaangażowanie
Nr 2(50) czerwiec 2007 r.
ze strony nauczycieli, dzieci i młodzieży oraz efekty ekologiczne, jakie
działania przyniosły w roku 2006.
Powiatowe Obchody Dnia Ziemi ’07
obje˛ły działania podobne do zeszłorocznych. Zostały one jednak rozszerzone i zmodyfikowane. Do
współpracy z RCEE, w zakresie realizacji obchodów Dni Ziemi, zgłosiło sie˛ aż 17 placówek oświatowo-wychowawczych z terenu całego powiatu bełchatowskiego. kb
MOW w Łe˛kawie, Mariusz Zaprzałek - MOW w Łe˛kawie, Mateusz Cieślik - MOW w Łe˛kawie,
Kamil Garbacz - MOW w Łe˛kawie, Karolina Zochniak - SP nr 13
w Bełchatowie.
Autorzy 5 wybranych prac
z grupy IV: Jakub Kuligowski SOSW, Aneta Dródż - SOSW,
Justyna Je˛drzejewska - SOSW,
Justyna Zasada - SOSW, Monika
Różańska - SOSW.
Konkurs obejmuje 4 etapy:
gminny, powiatowy, wojewódzki
i finał ogólnopolski. Organizatorem
konkursu jest Wydział Zarza˛dzania
Kryzysowego Łódzkiego Urze˛du
Wojewódzkiego w Łodzi wspólnie
z Komenda˛ Wojewódzka˛ Państwowej Straży Pożarnej oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zachowania bezpieczeństwa w momencie wyste˛powania wszelkiego rodzaju zagrożeń. Konkurs ma kształtować właściwe zachowania młodzieży w obliczu zagrożenia, uświadamiać - jak
poste˛pować w momencie jego zaistnienia, w jakich sytuacjach należy dzwonić po straż pożarna˛ itp.
Etap wojewódzki rozstrzygnie˛ty
be˛dzie do 28 kwietnia, finał ogólnopolski odbe˛dzie sie˛ natomiast
w połowie maja.
kb
Radzili jak korzystać z funduszy
Małopolskie Forum Współpracy z Polonia˛ wraz ze Starostwem
Powiatowym w Bełchatowie zorganizowało II Ogólnopolskie
Konfrontacje Przedsie˛biorczości Lokalnej - Bełchatów ’2007.
W trakcie Konfrontacji zaprezentowane zostały fundusze krajowe i zagraniczne, w tym Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na współfinansowanie przedsie˛wzie˛ć inwestycyjnych, prorozwojowych i społecznych realizowanych przez samorza˛dy terytorialne, przedsie˛biorstwa i organizacje pozarza˛dowe.
Celem Konfrontacji była prezentacja dobrych praktyk krajowych
i europejskich w zakresie funkcjonowania instrumentów lokalnego
rozwoju w polityce regionalnej
i promocji przedsie˛biorczości,
w nowej perspektywie finansowej
UE w latach 2007-2013 w aspekcie Strategii Rozwoju Kraju 20072015 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013. Uczestnicy Konfrontacji otrzymali publikacje˛ pt.
„Instrumenty finansowania rozwoju lokalnego gmin w Polsce 20072015” wraz z płyta˛ CD, zawieraja˛ca˛ mape˛ pozycjonowania wszystkich doste˛pnych w latach 20072015 funduszy zewne˛trznych, krajowych i zagranicznych, w tym
UE i EOG oraz aktualny infor-
mator adresowy instytucji i organizacji zarza˛dzaja˛cych funduszami. Do udziału w Konfrontacjach
zaproszeni zostali przedstawiciele
samorza˛dów terytorialnych, firm
i instytucji z całego kraju, zajmuja˛cych sie˛ działaniami w zakresie
rozwoju regionalnego i przedsie˛biorczości oraz promocja˛ aktywności obywatelskiej.
kb
Echo Powiatu Bełchatowskiego
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Wydział Promocji i Rozwoju Przedsie˛biorczości, Regionalne
Centrum Edukacji Ekologicznej w Bełchatowie. Adres redakcji: 97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19, tel. (0...44)
635 86 14, tel./faks 635 86 17, www.powiat-belchatowski.pl Redaguje: Krzysztof Borowski ([email protected]). Łamanie: PAJ-Press, nadzór wydawniczy: Krzysztof Borowski, druk: Momag SA.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustacji tekstów i zmiany tytułów.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji przedstawianych przez poszczególne gminy.
Fotografie niepodpisane w numerze: Krzysztof Borowski.
4
j:kol05 4-6-2007 p:1 c:1 black–text
POWIAT
INFORMACJE • FAKTY • WYDARZENIA
Koronki i wiejski chleb w Bełchatowie
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie po raz pierwszy
zorganizowało Jarmark Kultury Ludowej, który odbył sie˛
19 maja w Bełchatowie, na placu Narutowicza.
Podczas jarmarku zaprezentowany został dorobek artytystyczny i oferta turystyczna powiatu bełchatowskiego,
5
gmin oraz współpracuja˛cych powiatów partnerskich: myślenickiego i proszowickiego. Lokalni twórcy prezentowali
wyroby re˛kodzieła artystycznego oraz regionalne potrawy,
zespoły ludowe uatrakcyjniły wydarzenie wyste˛pami.
kb
Nr 2(50) czerwiec 2007 r.
j:kol06 4-6-2007 p:1 c:1 black–text
INFORMACJE • FAKTY • WYDARZENIA
RUSIEC • KLUKI
Modernizacja czeka na decyzję
W Urze˛dzie Gminy w Klukach
trwa poste˛powanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje˛ rozbudowy drogi krajowej
numer 8.
Rozbudowa istnieja˛cej drogi
krajowej numer 8 dotyczy odcinka
o długości ponad 21 kilometrów,
przebiegaja˛cego przez obszar
4 gmin - mówi Urszula Herudziń-
ska z referatu gospodarki gruntami, budownictwa, rolnictwa i środowiska kluckiego urze˛du. - Rozbudowa "ósemki" przez gmine˛ Kluki dotyczy odcinka ok. 10-cio kilometrowego, a wie˛c zajmuje najwie˛ksza˛ cze˛ść terenu, na którym
planowane jest przedsie˛wzie˛cie,
dlatego decyzje˛ o środowiskowych
uwarunkowaniach wydaje wójt
gminy Kluki.
Zakres projektu obejmuje rozbudowe˛ istnieja˛cej drogi, przebudowe˛ poboczy, wzmocnienie istnieja˛cej nawierzchni, przebudowe˛
skrzyżowań z drogami powiatowymi, gminnymi, budowe˛ zjazdów
oraz zatok autobusowych, dróg dojazdowych, chodników, przepustów, kanalizacji deszczowej.
- Rozbudowa ma być prowadzona na terenie gmin: Szczerców,
Kluki, Bełchatów oraz Wola Krzy-
Remontują oświatę
W jednostkach oświatowych
gminy Rusiec wcia˛ż prowadzone sa˛
prace modernizacyjne i remontowe.
W zespole szkolno-przedszkolnym
w Ruścu odnawiane i malowane sa˛
kolejne korytarze, w zespole w Woli Wia˛zowej wymieniane sa˛ okna
w budynku przedszkola.
- Oświata wymaga cia˛głego inwestowania - mówi Dariusz Woźniak, wójt Ruśca. - Już druga˛ kadencje˛ staram sie˛ przystosowywać
gminne placówki oświatowe do
współczesnych wymogów cywilizacyjnych, aby nie był przypadków, że
z podłogi w sali lekcyjnej, która
pamie˛ta jeszcze czasy przedwojenne
wystaja˛ gwoździe, a okien nie można otwierać, bo sie˛ rozsypia˛. Zmiany widać gołym okiem, nie wstydzi-
my sie˛ już zapraszać gości do naszych szkół.
Ważnym elementem zmian
w gminnym systemie oświaty sa˛
remonty i inwestycje w obiektach
szkolnych. W szkołach na terenie
gminy dokonano wymiany całej
stolarki okiennej i drzwiowej, wyremontowano i docieplono również
dachy. Zmieniło sie˛ też otoczenie
szkół. W Ruścu i w Woli Wiazowej
dziedzińce szkół wyłożono kostka
brukowa˛, zmieniane sa˛ ogrodzenia,
tworzone skalniaki i tereny zielone,
boiska i place zabaw. Dla przewozu
uczniów zakupiono autobus szkolny "gimbus". Dla poprawy bezpieczeństwa w Woli Wia˛zowej zbudowano specjalna˛ zatoczke˛ autobuso-
Grzegorz Banasiak,
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Woli Wia˛zowej na tle nowej
zatoczki autobusowej.
Nr 2(50) czerwiec 2007 r.
sztoporska - mówi Bernard Stein,
wójt Kluk. - Jest to dla nas duża
szansa, ponieważ na odcinku drogi
przebiegaja˛cym nawet przez same
Kluki, stan nawierzchni jest fatalny, sa˛ koleiny, co powoduje, że
dochodzi do wypadków. Dzie˛ki
modernizacji i wybudowaniu dodatkowych skrzyżowań lewoskre˛tów i chodników nie tylko znacznie
poprawi sie˛ bezpieczeństwo mieszkańców, ale i zmniejszy o 1,5 decybela poziom hałasu powodowanego przez auta.
Krzysztof Borowski
wójta środkom
w obu szkołach
utworzono pracownie multimedialne do nauki
je˛zyków obcych.
Remonty to nie
tylko estetyka,
ale również ekonomia bowiem
na przykład po
wymianie okien
w Ruścu (rówNowy plac zabaw w Woli Wia˛zowej
nież w sali gimcieszy sie˛ dużym zainteresowaniem najmłodszych.
nastycznej)
rawa˛, aby dzieci nie wybiegały na
chunki za ogrzewanie zmniejszyły
jezdnie˛. Dzie˛ki pozyskanym przez
sie˛ o 8 tysie˛cy w skali roku. kb
Pojemnik na odpady pożądany
Urza˛d Gminy w Klukach apeluje do właścicieli posesji z terenu
gminy, którzy jeszcze do tej pory
nie zawarli umowy na wywóz odpadów z podmiotem posiadaja˛cym
zezwolenie na odbiór i transport
odpadów komunalnych, do niezwłocznego wyposażenia swojej
nieruchomości w pojemnik na odpady. Urza˛d przestrzega, że zgodnie z prawem: kto nie wykonuje
obowia˛zków wynikaja˛cych z ustawy o utrzymaniu czystości i porza˛dku w gminach podlega karze
grzywny, a poste˛powanie toczy sie˛
wg przepisów Kodeksu poste˛powania w sprawach o wykroczenie.
6
Lucyna Chłopik-Kostrzewa z Kluk
umowe˛ na wywóz odpadów
podpisana˛ ma już od dawna.
j:kol07 4-6-2007 p:1 c:1 black–text
KLESZCZÓW
INFORMACJE • FAKTY • WYDARZENIA
Jubileuszowe Dni Kleszczowa
W upalny, ostatni weekend maja mieszkańcy gminy oraz goście
przybyli z sa˛siednich miejscowości
uczestniczyli w imprezach, organizowanych z okazji X Dni Kleszczowa. Na estradzie ustawionej na
gminnym stadionie w Kleszczowie
zaprezentowali sie˛ m.in. Stachursky, Kabaret ELITA, a także zespoły The Bootels, Top One, Back
Up i Kramer.
Tradycyjnie już Dni Kleszczowa stały sie˛ okazja˛ do prezentacji
artystycznego dorobku Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Przed publicznościa˛ wysta˛piła
m.in. Młodzieżowa Orkiestra De˛ta
i zespoły taneczne. Zorganizowano także zaje˛cia warsztatowe z re˛kodzieła artystycznego.
Strażacy rywalizowali m.in. w biegu sztafetowym z przeszkodami
Puchar z ra˛k wójt Kazimiery Tarkowskiej odbiera kapitan drużyny
Ogniwo Wolica
Pozascenicznymi atrakcjami były
zawody sportowo-pożarnicze oraz
piłkarski turniej o Puchar Wójta
Gminy Kleszczów. Spośród ośmiu
gminnych jednostek strażackich najlepiej spisała sie˛ drużyna z OSP
Łe˛kińsko. W turnieju piłkarskim
zagrało pie˛ć zespołów. W finałowym meczu zwycie˛stwo odniosła
drużyna Ogniwa Wolica.
JS
Ruch na drogach
Zasilić z dwóch stron
rścień energetyczny.
Głównym elementem
w tym pierścieniu jest
BOT Elektrownia Bełchatów SA, w której
rozdzielni „spotykaja˛”
sie˛ kable zasilaja˛ce
w energie˛ komunalny
system energetyczny
gminy Kleszczów. Poza liniami energetycznymi niezwykle ważna˛
role˛ odgrywaja˛ stacje
transformatorowe (tzw.
GPZ): Kleszczów, Żłobnica i Bogumiłów,
Fragment gminnej infrastruktury energetyz których liniami średcznej
niego i niskiego napie˛cia pra˛d dostarczany
Najwie˛ksza w tym roku inwesjest do odbiorców.
JS
tycja elektroenergetyczna, realizowana przez gmine˛ Kleszczów
to budowa linii wysokiego napie˛cia (110 kV) Żłobnica - Bogumiłów. Jej wykonawca˛ jest konsorcjum, w którego skład wchodzi warszawskie Przedsie˛biorstwo Budownictwa ElektroenergeDla zawodników grupy kolarstycznego „ELBUD” oraz Enerkiej LKS KNAUF Kleszczów segoserwis Kleszczów
zon kolarski 2007 rozpocza˛ł sie˛ na
- Dzie˛ki zbudowaniu tego 9-kilopocza˛tku kwietnia. Młodzi kolarze
metrowego odcinka linii energetyczuczestniczyli dotychczas w siedmiu
nej odbiorcy energii obsługiwani
wyścigach, zdobywaja˛c kilka razy
przez naszego gminnego operatora miejsce na podium. Najlepsze wyspółke˛ „Energoserwis Kleszczów”
niki osia˛ga Mariusz Panasiuk, który
be˛da˛ mieli zapewnione bezawaryjm.in. wywalczył trzecie miejsce
ne, dwustronne zasilanie - mówi
w Ogólnopolskim Wyścigu Kolarswójt Kazimiera Tarkowska.
kim o Wielkanocny Puchar BurLinia elektroenergetyczna Żłobmistrza Strykowa, drugie - w Ogólnica - Bogumiłów be˛dzie oddana
nopolskim Wyścigu Kolarskim
do użytku w połowie lipca. Po jej
Szosami Zagłe˛bia oraz pierwsze wła˛czeniu zostanie zamknie˛ty piew Mie˛dzynarodowym Wyścigu
Drugi sezon
LKS KNAUF
Kleszczów
7
Prace przy drodze powiatowej w Łe˛kińsku
Spośród najwie˛kszych, zaplanowanych na ten rok inwestycji drogowych zakończone zostały dwie:
przebudowa kilometrowego odcinka drogi powiatowej Łe˛kińskoBrudzice oraz gminnej drogi Łuszczanowice Kolonia - Żłobnica.
Kolarskim
„Szlakiem
Jury”
w Szczekocinach.
Kolarska grupa młodzików została zorganizowana w Kleszczowie
w listopadzie 2005 roku. Propozycje˛
jej utworzenia złożyli samorza˛dowi
gminy przedstawiciele zawodowej
grupy kolarskiej KNAUF. Zainteresowanie udziałem w kolarskiej grupie zgłosili uczniowie najstarszych
klas szkół podstawowych oraz gimnazjalistów.
W swym pierwszym sezonie startowym młodzi kolarze z Kleszczowa uczestniczyli w 20 imprezach
kolarskich. Trzy razy stawali na
podium, a 31 razy zajmowali lokaty
w pierwszej dziesia˛tce. Zawodnicy
LKS KNAUF Kleszczów wyste˛puja˛ w dwóch kategoriach: młodzików i juniorów młodszych.
JS
Obydwie drogi zostały wzmocnione i poszerzone. Równocześnie
z modernizacja˛ dróg drogowcy
wykonali bezpieczne ścieżki dla
rowerzystów. Koszty przebudowy
drogi powiatowej wyniosły prawie
1,7 mln zł i obejmuja˛ m.in. wykonanie sieci kanalizacji deszczowej.
Od kwietnia trwaja˛ prace przy budowie kolejnego odcinka kleszczowskiej obwodnicy. Wykonawca˛ tej inwestycji jest konsorcjum
powołane przez: Przedsie˛biorstwo
Robót Drogowych i Mostowych
Bełchatów (lider konsorcjum),
DROG-BUD
Cze˛stochowa
i Przedsie˛biorstwo Robót Drogowo-Mostowych Radomsko.
Podobnie jak na wykonanej dotychczas cze˛ści obwodnicy szerokość jezdni wyniesie 7 metrów,
utwardzone pobocza asfaltowe be˛da˛ miały po 2,5 metra szerokości.
Obok drogi poprowadzona zostanie ścieżka rowerowa o szerokości
2,5 m. Budowany przez konsorcjum odcinek liczy prawie 4 i pół
kilometra. Droga ma być zbudowana do końca listopada.
JS
Nr 2(50) czerwiec 2007 r.
j:kol08 4-6-2007 p:1 c:1 black–text
INFORMACJE • FAKTY • WYDARZENIA
ZELÓW • SZCZERCÓW
Na inwestycje gminne 30% budżetu
Po podziale nadwyżki budżetowej za rok 2006, która wyniosła
ponad 1,3 mln zł, nakłady na inwestycje komunalne w Gminie
Zelów maja˛ wzrosna˛ć do kwoty
11, 5 miliona zł. Środki te przeznaczone be˛da˛ zarówno na zadania realizowane i kończa˛ce sie˛
w tym roku, jak i na przygotowanie nowych zadań, z którymi gmina be˛dzie wyste˛pować do funduszy unijnych w najbliższym czasie.
W tym roku zostanie zakończony
program współfinansowany ze środków UE „Przebudowa oczyszczalni ścieków i budowa systemów
wod.-kan. z odtworzeniem pasów
drogowych w Zelowie”, realizowany od 2005 r. Jego wartość to 17
mln zł z czego 12,2 mln zł gmina
uzyskała z funduszy unijnych
(przypomnijmy: to najwie˛kszy
grant w województwie łódzkim
w obszarze infrastruktury ochrony
środowiska). W tym roku zostały
już zakończone dwa inne programy
inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich: budowa wodocia˛gów w miejscowościach Zalesie Przecznia i Da˛browa (razem ok.
11,5 km sieci) oraz modernizacja
dróg wiejskich, prowadzona w różnym zakresie na ok. 20 km dróg.
Jednak szczególnie ważnym wyzwaniem jest dla samorza˛du dobre
przygotowanie sie˛ do pozyskiwania
środków unijnych w okresie programowania 2007-2013. Już przy
uchwalaniu budżetu w grudniu
2006 r. Rada Miejska w Zelowie
zapisała kilka programów inwestycyjnych, gotowych do zgłoszenia
w przyszłych konkursach. Sa˛ to:
budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla Łobudzic
i Kolonii Łobudzice, program rozbudowy wodocia˛gów wiejskich
(Mauryców -Sromutka, Marszywiec, Pawłowa, Ignaców, budowa
studni głe˛binowej w Kociszewie),
program modernizacji dróg na terenach wiejskich, zakładaja˛cy zainwestowanie w latach 2007-2013
5 mln zł oraz program modernizacji
i rozbudowy oświetlenia ulicznego
na obszarze całej gminy.
Wprowadzenie do budżetu środków z nadwyżki z 2006 r. umożliwiło rozszerzenie zakładanego
planu inwestycji. Jeszcze w tym
roku samorza˛d chce przysta˛pić do
prac nad dokumentacja˛ techniczna˛
dla kolejnych zadań inwestycyjnych, które be˛da˛ zgłaszane do funduszy unijnych. Najwie˛ksze z nich
to przejście z kompletem mediów
infrastrukturalnych (kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodocia˛g, nowa nawierzchnia dróg, chodniki,
nowe oświetlenie uliczne) przez cały odcinek drogi wojewódzkiej 484
biegna˛cy przez Zelów (ulice: Zachodnia, Kościuszki, Plac Da˛browskiego, Sienkiewicza, Piotrkowska).
To olbrzymie zadanie wymaga
oczywiście finansowego udziału
właściciela tej drogi, czyli Urze˛du
Marszałkowskiego w Łodzi, ale tu
już wste˛pna deklaracja współpracy
Ulica Krótka
jest. Drugi program o podobnym
charakterze, który ma być realizowany na terenie miasta od 2008 r.
obejmuje budowe˛ infrastruktury
w ulicach: Podleśna, Leśna, Poprzeczna, Zofii i Górna.
Do programu rozbudowy wodocia˛gów wiejskich doszły kolejne zadania – wodocia˛gi dla wsi: Chajczyny, Jawor, Pszczółki, Wola
Pszczółeczka i Walewice. Także
i tu rok 2007 be˛dzie poświe˛cony
wykonaniu dokumentacji technicz-
nej. Ze środków pochodza˛cych
z nadwyżki budżetowej sfinansowany be˛dzie także rozszerzony zakres modernizacji dróg na terenach
wiejskich oraz udział gminy w realizacji MEN-owskiego programu
„Blisko Boisko” (budowa nowego
boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej nr 4).
Ła˛cznie Gmina Zelów wyda
w 2007 r. na inwestycje kwote˛ ok..
11,5 mln zł, co stanowi 30% zaplanowanych na ten rok wydatków
budżetowych.
O.K.Ch.
Wyspa
jak nowa
Prace wznowiono wiosna˛ b.r.,
ułożono kostke˛ na drogach dojazdowych, powstał utwardzony plac
taneczny, zamontowano nowe ławki, posiana została trawa. Ostatni
etap prac wykonali pracownicy
szczercowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Pierwsza impreza na odnowionej Wyspie odbe˛dzie sie˛ 1 czerwca. Na ten dzień Urza˛d Gminy
zaplanował zabawe˛ plenerowa˛
z okazji Dnia Dziecka.. Kolejne
atrakcje czekaja˛ mieszkańców
Szczercowa i okolic w dniach 2324 czerwca, kiedy to odbe˛dzie sie˛
tradycyjna zabawa sobótkowa.
Dobiegaja˛ końca prace modernizacyjne na „Wyspie” w Szczercowie.
Zagospodarowanie
„Wyspy”
i przylegaja˛cych do niej terenów
rekreacyjnych Urza˛d Gminy rozpocza˛ł jeszcze w 2006r.:wykonano
drogi dojazdowe, ogrodzono teren,
powstały sanitariaty. Pod koniec
ubiegłego roku zakończono również budowe˛ zadaszonej muszli
koncertowej.
Nowy plac zabaw
W ostatnich dniach czerwca na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Szczercowie stana˛ł nowy plac zabaw. Na jego urza˛dzenie gmina
wydała około 32 tys. zł.
Plac zabaw powstał w sa˛siedztwie boiska do koszykówki i kortów
tenisowych. Wyposażony został w nowoczesne i bezpieczne zabawki dla
najmłodszych mieszkańców gminy. Na dzieci czekaja˛ m.in. piaskownica,
karuzela, huśtawki wagowe, bujaki na spre˛żynach, przeplotnia, zjeżdżalnia i mini ścianka wspinaczkowa.
JF
Nr 2(50) czerwiec 2007 r.
8
JF
j:kol09 4-6-2007 p:1 c:1 black–text
BEŁCHATÓW DRUŻBICE
INFORMACJE • FAKTY • WYDARZENIA
Zapracowane mamy w szkole
Maja z 1b ukradkiem w domu
ćwiczyła swój wierszyk, Asia z 2a
nawet przy obiedzie przypominała sobie kroki taneczne, a Krzyś
z 3a wczuwał sie˛ w swoja˛ role˛
w drodze po zakupy. Wszystko
po to by tego dnia zrobić najmilsza˛ niespodzianke˛ dla mamy.
W przeddzień tego świe˛ta, które
w Polsce obchodzimy od 85 lat,
w szkole podstawowej w Domiechowicach wszystko było zapie˛te
na ostatni guzik. Wielka gala dla
wyja˛tkowej dla każdego dziecka
osoby - matki była gotowa.
O 10 sala gimnastyczna była
już wypełniona ciekawymi atrakcji mamami. Zniecierpliwione
wypatrywały swoich pociech,
które przygotowały dla nich spora˛
dawke˛ emocji i humoru.
Spotkanie rozpocze˛ła dyrektor
szkoły Danuta Janus, która przywitała wszystkich zgromadzonych i przypomniała jak trudna
jest rola matki w dzisiejszych
czasach. Cze˛ść artystyczna˛ zainaugurowali najmłodsi wychowankowie. Z pomoca˛ wychowa-
wczyń - Katarzyny Kozikowskiej
- Nowak i Marii Kopani - przedstawili wiersze i piosenki które
wprowadziły wszystkich w dobry
nastrój. Pierwszaki, świetnie
przygotowane przez Dorote˛ Piechurska˛ i Dagmare˛ Rzepecka˛, recytowały wiersze, śpiewały pio-
Wszyscy byli na tak
Na kwietniowej sesji Rady Gminy Bełchatów radni jednogłośnie
udzielili absolutorium wójtowi
Grzegorzowi Ke˛pie za 2006 rok
oraz przyje˛li sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za ubiegły rok
Samochód od gminy
komputerowa˛. Sprze˛t pozyskano
dzie˛ki środkom z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Na zdje˛ciu
Danuta Janus, dyrektor szkoły
przy nowych komputerach. Podobna pracownia pojawi sie˛ wkrótce
w szkole w Dobiecinie. Sprze˛t dostarczany w ramach projektu to:
Dziewczynki
bardziej chętne
Z okazji Dnia Strażaka przekazano samochód pożarniczy „Lublin” dla jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Zawadowie.
W łe˛kawskim kościele odprawiona została msza świe˛ta w intencji strażaków, na której poświe˛cono
i przekazano samochód. Samochód
Urza˛d Gminy w Bełchatowie pozyskał od Okre˛gowej Spółdzielni
Mleczarskiej z Pabianic, która obecnie znajduje sie˛ w stanie likwidacji. Po dostosowaniu do wymogów
straży, został przekazany jednostce
OSP. Dodać należy, że OSP w Zawadowie istnieje od 80 lat.
serwer, 10 stacji uczniowskich,
switch, skaner, drukarka laserowa,
projektor multimedialny, komputer przenośny, 4 dodatkowe gniazda.
kb
Przed łódzka˛ publicznościa˛ zaprezentowało sie˛ Studio Tańca Kameleon z Drużbic, które działa pod
kierownictwem Renaty Lewandowskiej i Adama Żurka. Studio powstało w marcu tego roku.
- Na zorganizowanie zaje˛ć
z tańca namówiła mnie Bogusława
Kokocińska, zaste˛pca wójta Druż-
senki i przedstawiały scenki. Drugoklasiści przebrani w stroje ludowe tańczyli w rytm skocznych
i wesołych piosenek. Małgorzata
Klewin i Marlena Kral były bardzo dumne ze swoich wychowanków. Po wyste˛pach najstarszych
dzieci, wychowawczynie klas
trzecich Ewa Dymek oraz Beata
Ostre˛ga, zaprosiły wszystkie mamy do wspólnej zabawy w konkursach. Mierzenie długości
sznurka bez miary, rozpoznawanie smaków czy liczenie pienie˛dzy „na oko” to tylko niektóre
dyscypliny w których rywalizowały mamy. Na koniec gali na
cześć mam wre˛czono dyplomy
a życzeniom i uściskom nie było
końca. Pierwszy raz w historii
szkoły tak wiele zapracowanych
na co dzień mam znalazło czas by
świe˛tować wspólnie ze swoim
dziećmi w ich drugim domu czyli
szkole.
Dagmara Rzepecka
bic - mówi Adam Żurek. - Był to dobry pomysł, ponieważ zaje˛cia
spotkały sie˛ z ogromnym zainteresowaniem
dzieci i młodzieży.
Na pocza˛tku zgłosiło
sie˛ około 90 osób, obecnie grupa liczy 20 par.
Zaje˛cia sa˛ płatne, cze˛ściowo
finansowane
przez gmine˛. - Już od
wielu lat prowadze˛ zaje˛cia taneczne, ale tak zdyscyplinowanej grupy nigdy nie miałem - mówi
Adam Żurek - Praca z nimi to
przyjemność, widze˛ duże zaangażowanie tancerzy, radość z tego co
robia˛. Myśle˛, że grupa wkrótce stanie sie˛ bardzo znana w szerszych
kre˛gach. Problemem jest tylko niewystarczaja˛c ilość chłopców, czasami brakuje ich aby poła˛czyć wszystkich w pary - śmieje sie˛ Adam
Żurek.
Krzysztof Borowski
fot. Aleksandra Michael
Smalec, ogórek i placki
Ogromnym zainteresowaniem podczas Jarmarku Kultury Ludowej,
który odbywał sie˛ w Bełchatowie (fotoreportaż
na stronie 5) cieszyło sie˛
stoisko gminy Drużbice.
Najwie˛kszym powodzeniem cieszyły sie˛ smakołyki przygotowane przez
gospodynie z gminy
Drużbice (na zdje˛ciu degustacja).
kb
Informatyka na uwadze
Szkoła Podstawowa w Domiechowicach ma nowa˛ pracownie˛
9
Nr 2(50) czerwiec 2007 r.
j:kol10 4-6-2007 p:1 c:1 black–text
REKREACJA
POWIAT
Przez powiat na dwóch kółkach
Dariusz Cienkowski, nauczyciel historii i geografii w Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie przygotował „Przewodnik rowerowy po powiecie
bełchatowskim”. W Echu Powiatu Bełchatowskiego sukcesywnie publikujemy kolejne propozycje tras rowerowych
Trasa nr 6 - 36 km
Wycieczke˛ rozpoczynamy na
placu przy stacji benzynowej na
rogu ulic Ks. Kard. Wyszyńskiego i Wojska Polskiego. Ścieżka˛
rowerowa˛ na wschód w kierunku
Binkowa i prosto dojeżdżamy do
skrzyżowania w kierunku Zdzieszulic Górnych i oczyszczalni
ścieków (1,3 km). Mijamy je
i udajemy sie˛ dalej w kierunku
wschodnim wzdłuż linii kolejowej. Wkrótce napotykamy mały
wiadukt (4,3 km) i skre˛camy
w leśna˛ droge˛ w prawo, która
doprowadzi nas ona do Zdzieszulic Górnych.
Naste˛pnie jedziemy w lewo,
a przy kapliczce w prawo w kierunku Janowa. Mijamy rozjazdy
śla wierzbowe i zbiorowiska toni
wodnej. Jeziorko jest cenna˛ ostoja˛
różnych grup zwierza˛t, zwłaszcza
wodnych bezkre˛gowców, płazów,
gadów i ptaków. Mało znane
wśród mieszkańców Bełchatowa
może być doskonałym miejscem
odpoczynku dla tych, którzy lubia˛
przebywać na łonie natury.
Jeziorko objeżdżamy od strony
południowej i wschodniej leśna˛
droga˛ i kieruja˛c sie˛ najpierw skrajem lasu, a później polna˛ droga˛
w kierunku zachodnim dojeżdżamy do asfaltowej drogi Kamieńsk
- Bełchatów (17,8 km). Ruchliwa
droga stanowi wielki kontrast
z przed chwila˛ podziwianym krajobrazem. Jada˛c w lewo znajdziemy sie˛ wkrótce na zakre˛cie w Łe˛kawie (19,5 km), gdzie skre˛camy
do Kielchinowa, Janowa oraz
Zdzieszulic Dolnych i wkrótce
dojeżdżamy do drogi Borowa Góra - Bełchatów we wsi Augustynów (9,1 km).
Z tego skrzyżowania ruszamy
w lewo w kierunku Bukowej,
gdzie zgodnie z drogowskazem
skre˛camy do Zawadowa. W Zawadowie (13,7 km) mijamy
skrzyżowanie do Łe˛kawy i wybieramy droge˛ do Wólki Łe˛kawskiej. Tuż za wsia˛ za niewielkim
mostkiem skre˛camy w leśna˛ droge˛ w lewo (15,6 km). Nasza˛ dróżke˛ traktujemy jako główna˛ i nie
zwracamy uwagi na liczne krzyżówki. Wkrótce docieramy do
śródleśnego stawu oznaczanego
jako Jezioro Żółkin (16,5 km).
Jeziorka tego typu spełniaja˛ istotna˛ role˛ biocenotyczna˛ i środowiskotwórcza˛. Rozwijaja˛ sie˛ tutaj
szuwar pałkowy i trzcinowy, zaro-
w prawo. Na końcu wsi na wprost
drogi pożarowej nr 71 jedziemy
w lewo by szybko dotrzeć do
skrzyżowania dróg (21,5 km). Po
dwustu metrach w lewo docieramy do basenu i Hotelu „Wodnik”
(21,7 km).
Jesteśmy na terenie Ośrodka
Sportu i Rekreacji „Słok”. Tuż za
krytym basenem znajduje sie˛ wypożyczalnia sprze˛tu wodnego,
a dalej ka˛pielisko. Obok teren do
siatkówki plażowej i muszla koncertowa. W pobliskim lesie rozrzuconych jest wiele domków letniskowych. Jedziemy wzdłuż
brzegu zalewu mijaja˛c pole namiotowe i boisko sportowe.
„Słok” to miejsce organizacji wielu imprez, festonów i koncertów.
Doskonale nadaje sie˛ na długi wypoczynek po trudach wycieczki.
Ośrodek opuszczamy przy północno - wschodniej drodze obok
Nr 2(50) czerwiec 2007 r.
Hotelu „Słok” (23,6 km). Wyjeżdżaja˛c na asfalt kierujemy sie˛
w lewo i docieramy do drogi Bełchatów - Rogowiec (24,4 km).
Udajemy sie˛ w prawo i wkrótce
we wsi Rza˛sawa skre˛camy w lewo
(25,4 km), by po 900 metrach
dostać sie˛ do kolejnego miejsca
tłumnie odwiedzanego przez Bełchatowian.
Ośrodek Sportu i Rekreacji
„Wawrzkowizna” podobnie jak
„Słok” położony jest w malowniczym kompleksie lasów sosnowych przy zalewie na rzece Widawce. I tutaj czeka nas wiele atrakcji, Ka˛pielisko, zjeżdżalnia o długości 90 m, korty tenisowe, boiska
do siatkówki, czy jazda konna. Po
drugiej stronie ka˛pieliska na zalewie możemy skorzystać ze sprze˛tu
pływaja˛cego. Aby dostać sie˛ do
wypożyczalni należy przejść przez
(27,8 km). Jada˛c do Bełchatowa
możemy pokusić sie˛, by zobaczyć
bunkier ukryty w lesie, sta˛d mało
znany
przez
Bełchatowian.
W tym celu po przejechaniu 0,7
km skre˛camy w lewo. Po trzystu
metrach docieramy do linii energetycznej i jada˛c wzdłuż niej po
prawej stronie po kolejnych 300
metrach trafiamy na lekki schron
bojowy nr 15. Opis takich umocnień znajdziemy przy trasie nr 8.
Ponownie dojeżdżamy do drogi głównej i kierujemy sie˛ do
Bełchatowa (29, 7 km). Czeka
nas jazda dość ruchliwa˛ droga˛,
wie˛c zachowujemy szczególna˛
ostrożność. Po ośmiuset merach
mijamy po lewej bliźniaczy do
zwiedzanego bunkier, naste˛pnie
wieś Ksie˛ży Młyn, skrzyżowanie
w Pore˛bach i wjeżdżamy na ul.
Wojska Polskiego. Tutaj ścieżka˛
mostek obok boiska sportowego.
Na „Wawrzkowiźnie” po wcześniejszym uzgodnieniu możemy
rozpalić ognisko lub grilla.
Wracamy ta˛ sama˛ droga˛,
w Rza˛sawie skre˛camy w lewo
rowerowa˛ jedziemy do placu przy
stacji benzynowej, ska˛d podróż
rozpocze˛liśmy (36 km).
10
Dariusz Cienkowski
fot. autor
echo02(50)s11.qxp
01-06-2007
15:06
Page 11
SPORT
INFORMACJE • FAKTY • WYDARZENIA
Bełchatów
stolicą męskiej
piłki siatkowej
W piątek 18 maja 2007, w hali
ENERGIA w Bełchatowie przy ponad trzy tysięcznej widowni, został
rozegrany piąty, ostatni, finałowy
mecz Polskiej Ligi Siatkówki o Mistrzostwo Polski między: Bot Skra
Bełchatów – Jastrzębski Węgiel.
Dokładnie o godz. 18.37 Pliński posłał zagrywkę poza boisko
i BOT Skra Bełchatów po raz
trzeci pod rząd wywalczyła Mistrzostwo Polski. Takiego wyczynu nie dokonała ostatnio żadna z polskich drużyn. Jeśli
dodamy do tego zdobycie Pucharu Polski (15.04.), również trzeci
raz z rzędu, to sukces jest na miarę światową.
Data 18.05.2007 pozostanie
na długo w pamięci nie tylko zawodników i działaczy BOT, ale
i również wypełnionej po brzegi
publicznością hali Energia.
Po zdobyciu 25 punktu wszystkich ogarnął niespotykany szał ra-
dości. Łzy szczęścia, wzajemne
gratulacje i podziękowania, taniec
radości zawodników i działaczy
i oczywiście lejący się szampan,
W piątek 18 maja 2007 o godz. 18.37 Pliński posłał
zagrywkę poza boisko i BOT Skra Bełchatów
po raz trzeci pod rząd wywalczyła Mistrzostwo
Polski. Takiego wyczynu nie dokonała ostatnio
żadna z polskich drużyn. Jeśli dodamy do tego
zdobycie Pucharu Polski, również trzeci raz
z rzędu, to sukces jest na miarę światową.
przy śpiewanym przez ponad 3tysięczną publiczność, przy takich okazjach, tradycyjnej polskiej biesiadnej pieśni „Sto lat”.
Uroczystość uświetnił przejazd
złotych medalistów na motorach ulicami Bełchatowa. A jak
do tego doszło?
w którym skąpany został, ojciec
zwycięstwa, trener Castellani, to
obrazki, które przez długi czas gościły na hali.
Część oficjalna – wręczenie
medali i pucharu odbyła się
w scenerii wystrzeliwanych
złotych konfetti i serpentyn,
To nie było łatwe zwycięstwo.
Na przeciw siebie stanęli godni siebie rywale. Drużyny „wielkie”.
Drużyny, które po drodze do finału
pokonały takie renomowane zespoły, jak Wkręt-Met Częstochowa
i PZU AZS Olsztyn. I jeśli ktoś
miał wątpliwości, czy do finału
na pewno awansowały dwie najlepsze polskie drużyny, to po tym
meczu nie powinien ich mieć. Siatkarze BOT Skry i Jastrzębskiego
Węgla w tym decydującym meczu
(i nie tylko), stworzyli fantastyczne
widowisko, a publiczność przeżywała niesamowite emocje. Zawodnicy popisywali się wspaniałymi
atakami i jeszcze wspanialszymi
obronami. Gratulujemy!
Tekst i fot. Bolesław Bojanowski
Dla nas jesteście mistrzami!
większości z drużyny poprawiło
humor i pokazało, jak wielki sukces został osiągnięty. W pobitym
polu zostawiliśmy m.in. Legię
i Wisłę, a w dwumeczu z mistrzowskim Zagłębiem byliśmy
lepsi o jedną bramkę. Zabrakło
bardzo niewiele, ale mamy nadzieję, że to chwilowe rozgoryczenie
zamieni się w sportową złość.
Dzięki wszystkim tworzącym
wielką rodzinę BOT GKS, o Bełchatowie stało się głośno nie tylko
w piłkarskim światku. Przed nami
czas, by potwierdzić swą siłę.
Tytuł wicemistrzowski zobowiązuje, dlatego czynione są starania
o wzmocnienie pozycji finansowej
klubu, a co za tym idzie i samej drużyny, która ma godnie zaprezentować nas w europejskich pucharach.
Z niecierpliwością czekamy na międzynarodowy debiut i liczymy na kibiców, którzy walnie przyczynili się
do sukcesu drużyny i już od lipca będą wypełniać stadion po brzegi.
Michał Antczak
Walka o mistrzowski tytuł
w najpopularniejszej dyscyplinie
sportowej świata trwała do ostatnich minut jakże emocjonującego
sezonu Orange Ekstraklasy. Losy
trofeum rozstrzygnęły się w Warszawie, gdzie lubinianie spod znaku miedzi pokonali Legię i świętowali swój sukces.
Tymczasem w Szczecinie polały się męskie łzy, ponieważ zwycięstwo nad Pogonią nie dało giekaesiakom upragnionego tytułu.
Jednak już powitanie na placu Narutowicza przez kilka tysięcy sympatyków biało-zielono-czarnych,
Fot. Mariusz Pawlak
BOT GKS Bełchatów
został piłkarskim wicemistrzem Polski. To największy sukces w 30-letniej historii górniczego
klubu. Od lipca gramy
w Pucharze UEFA!
11
Nr 2 (50) czerwiec 2007 r.
echo02(50)s12.qxp
04-06-2007
12:21
Page 12
INFORMACJE • FAKTY • WYDARZENIA
EKOLOGIA
k o n k u r s y ,
t u r n i e j e . . .
„Międzyprzedmiotowy Konkurs Ekologiczno-Turystyczny”
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej wspólnie z Wojewódzkim
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
było organizatorem „XI Międzyprzedmiotowego Konkursu Ekologiczno-Turystycznego” dla uczniów szkół
gimnazjalnych. Konkurs składał się
z dwóch etapów:
• etap rejonowy – 23.03.2007 r.
• etap wojewódzki – 12.05.2007 r.
Celem konkursu była popularyzacja
treści ekologicznych i zagadnień ochrony środowiska wśród młodzieży zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.
Etap rejonowy odbył się w Szkole
Podstawowej nr 12 w Bełchatowie.
W konkursie wzięło udział 59 uczestników.
Etap wojewódzki odbył się w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie. W konkursie udział wzięło 39
uczestników.
Turniej Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej
„Młodzież Zapobiega Pożarom i Chroni Środowisko”
Eliminacje powiatowe
Uczniowie wykazali się dużą znajomością zagadnień ekologicznych
i sozologicznych.
Spośród uczestników etapu wojewódzkiego Komisja wyłoniła 3 laureatów i 6 finalistów z terenu powiatu
bełchatowskiego.
Laureaci:
• Mastalerz Sandra – Publiczne Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie
• Gajda Sylwia – Publiczne Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie
• Ejme Aleksandra – Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie
Finaliści:
• Brózda Mateusz – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie
• Członka Agnieszka – Publiczne
Gimnazjum nr 2 w Bełchatowie
• Łakoma Monika – Publiczne Gimnazjum nr 2 w Bełchatowie
• Kałużna Aleksandra – Gimnazjum
w Łobudzicach
• Pyszewska Aleksandra – Gimnazjum w Łobudzicach
• Burzyńska Ewelina – Gimnazjum
w Rasach
RCEE ufundowało nagrody dla
uczniów z terenu powiatu bełchatowskiego zakwalifikowanych do etapu
wojewódzkiego oraz nagrody dla
laureatów i finalistów z terenu Powiatu.
Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej we współpracy z Powiatową i Ochotniczą Strażą Pożarną
zorganizowało Turniej Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej „Młodzież Zapobiega Pożarom i Chroni Środowisko” – eliminacje powiatowe dla
szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy pożarniczo-ekologicznej.
Celem Turnieju była popularyzacja treści ekologicznych i zagadnień
ochrony środowiska wśród młodzieży
szkolnej zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i ochrony przeciwpożarowej. Eliminacje powiatowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej
odbyły się w dniu 28.03.2007 r. w Powiatowej Komendzie Państwowej
Straży Pożarnej w Bełchatowie.
W Turnieju wiedzy wzięło udział 34
uczestników, test składał się z 40 pytań dla poszczególnych grup wiekowych (I, II, III).
Młodzież biorąca udział w Turnieju wykazała się dużą wiedzą w zakresie ekologii, ochrony środowiska, ratownictwa w szerokim znaczeniu,
ratownictwa pożarowego.
W wyniku rozgrywek finałowych
kolejność zajętych miejsc przedstawia
się następująco:
I GRUPA
1. Dylak Arkadiusz – Szkoła Podstawowa w Kurnosie
2. Siekielski Kamil – Szkoła Podstawowa w Szczercowie
3. Kurowski Kornel – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bełchatowie
4. Piechulski Mateusz – Szkoła Podstawowa w Szczercowie
5. Bieliaszyn Wiktoria – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zelowie
6. Ciesielczyk Mateusz – Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Powiatowy Konkursu Plastyczny
„Zapobiegamy Pożarom i Chronimy Środowisko”
Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej we współpracy z Powiatową i Ochotniczą Strażą Pożarną
zorganizowało konkurs plastyczny
„ZAPOBIEGAMY POŻAROM
I CHRONIMY ŚRODOWISKO”
– etap powiatowy. Konkurs prowadzony był w 5 grupach wiekowych.
Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną
przeciwpożarową i ekologiczną, tradycją i życiem strażackich środowisk.
Tematyka konkursu obejmowała
udział jednostek straży pożarnych
w szkoleniu, zawodach, działalności
prewencyjnej i kulturalnej, akcjach
ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu
klęsk żywiołowych, ekologicznych,
historię pożarnictwa.
Na konkurs wpłynęło łącznie 68
prac:
– przedszkola (50 prac)
– szkoły podstawowe klasy 1 – 3
(5 prac)
– szkoły podstawowe klasy 4 – 6
(9 prac)
– gimnazjum (4 prace)
– szkoły ponadgimnazjalne (0 prac)
Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej i Starostwo Powiatowe
w Bełchatowie ufundowało nagrody
i dyplomy w każdej z grup zgodnie
z regulaminem konkursu:
2. Szymon Tyluś – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Zelowie
3. Michał Sienkiewicz – Przedszkole
Samorządowe nr 1 w Zelowie
Wyróżnienia
1. Maurycy Błoch – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Zelowie
2. Aleksandra Alama – Przedszkole
Samorządowe w Łuszczanowicach
II GRUPA
1. Magdalena Zawada – SP Domiechowice
2. Mateusz Rutkowski – SP Kurnos
III GRUPA
1. Ola Frączkowska – SP Domiechowice
2. Szymon Dobosz – SP Domiechowice
3. Wioletta Kowalczyk – SP Kurnos
Wyróżnienia
1. Małgorzata Cyzman – SP Kurnos
IV GRUPA
1. Łukasz Bartoszewski – Gimnazjum
w Kleszczowie
2. Marta Dudzińska – Gimnazjum
w Kleszczowie
3. Izabela Wojciechowska – Gimnazjum w Kleszczowie
Sesja popularno-naukowa dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej z Wojewódzkim Ośrodkiem
Doskonalenia Nauczycieli było organizatorem „Sesji popularnonaukowej” dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat: „Przewodnik przyrodniczo-ekologiczny po terenie Mojego powiatu”.
Tematyka obejmowała zagadnienia dotyczące terenów prawnie chronionych, ciekawych przyrodniczo, a także zagrożonych ekologicznie.
Celem zadania było opracowanie przewodnika przyrodniczo-ekologicznego
zawierającego miejsca chronione oraz ciekawostki przyrodnicze znajdujące się
na terenie Powiatu. Przewodnik mógł mieć formę prezentacji multimedialnej albumu lub plakatu.
Sesja odbyła się 17.04.2007 r. w sali konferencyjnej Delegatury Łódzkiego
Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.
Uczestnicy Sesji popularnonaukowej wykazali się dużym zaangażowaniem
w przygotowaniu prac. Wyróżnione prace zostały zaprezentowane przez autorów na sesji. Z terenu powiatu bełchatowskiego zostały przedstawione prace:
• Justyny Swędrak – ZSP Szczerców – opiekun mgr Małgorzata Swędrak
• Sylwii Sowała – ZSO w Zelowie – opiekun mgr Danuta Lipińska
• Pauliny Pawlickiej – ZSO w Zelowie – opiekun mgr Danuta Lipińska
• Agaty Stefańczyk – ZSO w Zelowie – opiekun mgr Danuta Lipińska
• Pawła Bartnika – ZSP nr 2 w Bełchatowie – opiekun mgr Ewa Krysztofik
• Mateusza Tokarczyka – ZSP nr 2 w Bełchatowie – opiekun mgr Ewa Krysztofik
RCEE ufundowało cenne nagrody książkowe dla uczniów z terenu powiatu bełchatowskiego.
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej dofinansowało wyjazd młodzieży z zespołu A’vista na Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej w Legnicy odbywający się w dniach 18–20 maja 2007 r.
I GRUPA
1. Bartłomiej Psut – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Zelowie
Materiały na stronie przygotowane przez RCEE
Nr 2 (50) czerwiec 2007 r.
II GRUPA
1. Buda Damian – Publiczne Gimnazjum Nr l w Bełchatowie
2. Brożyński Jakub – Gimnazjum
w Łobudzicach
3. Warych Wojciech – Publiczne Gimnazjum Nr l w Bełchatowie
4. Wata Mateusz – Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Bełchatowie
5. Baranowicz Bartłomiej – Publiczne
Gimnazjum w Szczercowie
6. Marciniak Michał – Publiczne
Gimnazjum w Zelowie
III GRUPA
1. Owczarek Tomasz – LO Nr l w Bełchatowie
2. Kabzińska Ewa – LO Nr l w Bełchatowie
3. Fronczak Piotr – ZSO w Zelowie
4. Migilski Sebastian – ZSP Nr 4
w Bełchatowie
5. Domańska Emilia – ZSP Szczerców
Fundatorem nagród i dyplomów
dla wszystkich uczestników rozgrywek finałowych było Regionalne
Centrum Edukacji Ekologicznej
oraz Nadleśnictwo Bełchatów, ZOP
ZOSP RP w Bełchatowie, KP PSP
w Bełchatowie, ZOW ZOSP RP
w Łodzi.
12
echo02(50)s13.qxp
04-06-2007
10:14
Page 13
POWIAT
INFORMACJE • PORADY
Wakacyjne remonty
wnętrznych i instalacji kanalizacji w ZSP w Zelowie
• Malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, klatek schodowych w ZSP
Nr 2 w Bełchatowie
• Remont drogi i parkingu przy ZSP
Nr 2 w Bełchatowie
• Remont schodów wejściowych
do budynku ZSP Nr 2 w Bełchatowie
• Wymiana płytek PCV na ceramiczne – korytarz I piętro w ZSP
Nr 3 w Bełchatowie
• Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie chodnika i parkingu wzdłuż budynku
szkoły w ZSP Nr 3 w Bełchatowie
• Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji
elektrycznej w ZSP Nr 3 w Bełchatowie
• Malowanie pomieszczeń budynku
szkoły ZSP Nr 4 w Bełchatowie
• Remont drogi i parkingu przy
ZSP Nr 4 w Bełchatowie
Dalszej termorenowacji poddany zostanie budynek ZPS nr 3
w Bełchatowie
Prawie dwa miliony osiemset tysięcy złotych przeznacza bełchatowskie starostwo na tegoroczne
remonty w jednostkach oświatowych powiatu. Za tę kwotę wykonanych zostanie 26 zadań.
W ubiegłym roku na remonty
w budynkach oświatowych wydano prawie 6 milionów złotych.
Na wykonanie niektórych zadań przeprowadzono już postępowania przetargowe i wyłoniono
wykonawców, na niektóre opracowano dokumentacje.
• Remont dachu na budynku CKP
w Bełchatowie
• Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie dróg we-
Uważaj na wygrane!
Wiele nieuczciwych firm wysyłkowych, takich jak np.: Integraf Direct Corp., D2M, Millet Holdings, Caser, Associated Initiates, Montecarlo, Tymek, Luxor Omega rozsyła
do konsumentów listy sugerujące przyznanie im nagrody.
Mimo coraz nowszych form graficznych mechanizm praktyk zawsze jest identyczny. Spółki przesyłają konsumentom materiały promocyjne sprawiające wrażenie oficjalnych pism, w których obiecują otrzymanie wysokich
nagród. Wrażenie wiarygodnych dokumentów mogą wywołać stwierdzenia typu „Oficjalne potwierdzenie zdobycia nagrody”, „Pismo administracyjne do wielkich zwycięzców”. Dodatkowo listy opatrzone są pieczątkami
„Wydziału nagród i wygranych” lub „Poufna dokumenta-
Należy pamiętać, by zwracać szczególną uwagę na niezamówioną korespondencję. Konsumenci, którzy ją
otrzymali przede wszystkim nie powinni podejmować działań, których
wykonanie sugeruje pismo
cja”. Ponadto nadawcy pism używają zwrotów mających
dać pewność, że jedynie adresat zdobył wartościową nagrodę rzeczową lub pieniężną. Często z korespondencji
wynika, że wygrywa „Jedyny Wielki Zwycięzca”, a przesyłka zawiera „Osobisty numer super nagrody”. Nieuczciwi przedsiębiorcy gwarantują wysokie nagrody pieniężne
bądź inne formy wsparcia finansowego – „dotacje”, „dofinansowanie”, „pomoc” w postaci czeku bankowego. Adresaci informowani są również o wygraniu rzeczy – samochodu, wycieczki, kompletu mebli, zestawu AGD lub RTV,
a także talizmanów. Warunkiem uzyskania nagrody jest
wykonanie kosztownych połączeń z numerami rozpoczynającymi się od 0-701, 0-400, zakup znaczków o określo-
nym nominale bądź wypełnienie przelewu opiewającego
na konkretną kwotę. Opłaty te nadawca najczęściej uzasadnia koniecznością pokrycia przez niego kosztów związanych z przyznaniem i dostarczeniem nagrody.
Takie działania są niezgodne z prawem, ponieważ firmy
te wprowadzają konsumentów w błąd, przede wszystkim, co
do rzeczywistego charakteru przesyłki oraz tożsamości
nadawcy. Ponadto są oszustwem i zgodnie z kodeksem karnym stanowią przestępstwo, dlatego o każdym przypadku
otrzymania takiej korespondencji należy zawiadomić organy
ścigania – policję lub prokuraturę. Najszersze kompetencje
w zakresie przeciwdziałania takim oszukańczym praktykom
posiadają właśnie organy ścigania. Jednak istotnym problemem w przeciwdziałaniu nieuczciwym firmom wysyłkowym jest to, że najczęściej są to podmioty zagraniczne mające swoją siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej, co
utrudnia podjęcie wobec nich skutecznych działań. W Polsce
działają jedynie podwykonawcy, którzy na zlecenie zagranicznych podmiotów drukują pisma, adresują je i rozsyłają.
Należy pamiętać, by zwracać szczególną uwagę na niezamówioną korespondencję. Konsumenci, którzy ją otrzymali przede wszystkim nie powinni podejmować działań,
których wykonanie sugeruje pismo – w żadnym wypadku
nie należy wpłacać pieniędzy, czy dzwonić pod wskazane
numery w treści otrzymanego listu. Ponadto, otrzymując
od nieznanej firmy dokumenty informujące o wygranych
nagrodach, konsument ma prawo żądać zaprzestania wykorzystywania jego danych osobowych, a także złożyć sprzeciw wobec ich przetwarzania. Jeśli nielegalny proceder trwa
nadal. Można wnieść skargę do Generalnego Inspektora
Ochrony danych Osobowych. Natomiast poszkodowane
osoby powinny zgłaszać się do rzecznika konsumentów lub
bezpośrednio powiadomić organy ścigania.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Piotr Porzeżyński
W opracowaniu wykorzystano materiały UOKiK
13
• Remont łazienek (toalet uczniowskich) w ZSP Nr 4 w Bełchatowie
• Przeprowadzenie konkursu
na opracowanie koncepcji architektonicznej na budowę sali
gimnastycznej przy ZSP Nr 4
w Bełchatowie
• Wymiana wykładziny na korytarzach w Bursie Szkolnej w Bełchatowie
• Wymiana 8 szt. drzwi ewakuacyjnych w budynku Bursy
Szkolnej w Bełchatowie
• Remont kuchni wraz z zapleczem w MOW w Łękawie
• Remont dachu na budynkach
MOW w Łękawie
• Remont schodów, położenie
płytek PCV w MOW w Łękawie
• Wymian wykładzin na PCV (antypoślizgowe) w MOW w Łękawie
• Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy MOW
w Łękawie w związku z dostosowaniem do standardów
• Budowa ogrodzenia w MOW
w Łękawie
• Wykonanie zasilania awaryjnego do obiektu MOW w Łękawie
• Wykonanie elewacji budynku
SOSW w Bełchatowie
• Utworzenie terenów zieleni wokół CKP w Bełchatowie
• Wykonanie alei żwirowych przy
CKP w Bełchatowie
• Częściowa termorenowacja budynku: docieplenie ścian ZSP
Nr 3 w Bełchatowie – III etap
• Docieplenie budynku mieszkalnego w MOW w Łękawie
Nowi
dyrektorzy
Zarząd Powiatu w Bełchatowie powierzył stanowiska dyrektorskie powiatowych jednostek oświatowych 6 osobom,
które wygrały kwietniowe konkursy ogłoszone przez starostwo. Dyrektorzy swą funkcję
pełnić będą przez 5 lat, tj.
od dnia 1 września 2007 roku
do dnia 31 sierpnia 2012 roku.
Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – Barbara
Barasińska, ZSP nr 2 – Agnieszka Ludwiczak-Maszewska, ZSP
nr 3 – Radosław Herudziński,
ZSP nr 4 – Dorota Pędziwiatr,
dyrektorem Centrum Kształcenia
Praktycznego w Bełchatowie jest
Janusz Srebrzyński, dyrektorem
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Bełchatowie
– Ewa Olszewska.
kb
Nr 2 (50) czerwiec 2007 r.
echo02(50)s14.qxp
04-06-2007
11:39
Page 14
INFORMACJE • FAKTY • WYDARZENIA
Harmonogram
obsługi osób
bezrobotnych
w poszczególnych
gminach powiatu
bełchatowskiego
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, pragnie dotrzeć do jak
najszerszego grona osób zainteresowanych poniższym harmonogramem obsługi bezrobotnych
w punktach znajdujących się
w urzędach gmin. W związku
z powyższym przedstawiamy terminy w jakich będzie czynny nasz
punkt obsługi osób bezrobotnych
na najbliższe trzy miesiące.
W czerwcu punkty obsługi będą
czynne w dniach: 04, 18 w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, natomiast punkt w Urzędzie Gminy
w Szczercowie będzie czynny
w dniach: 05, 06, 19, 20, zaś punkt
w Urzędzie Gminy w Ruścu – nie
będzie czynny,
W lipcu punkty obsługi będą
czynne w dniach: 26 w Urzędzie
Gminy w Ruścu, 02, 16 w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, natomiast punkt w Urzędzie Gminy
w Szczercowie będzie czynny
w dniach: 05, 06, 19, 20.
W sierpniu punkty obsługi będą czynne w dniach: 28 w Urzędzie Gminy w Ruścu, 06, 20
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, natomiast punkt w Urzędzie
Gminy w Szczercowie będzie
czynny w dniach: 07, 08, 09, 10.
Agnieszka Zawisza
Potwierdzanie
gotowości raz
na 3 miesiące!
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, iż od kwietnia 2007 roku potwierdzanie
zdolności i gotowości do podjęcia
pracy przez osoby bezrobotne bez
prawa do zasiłku i poszukujące
pracy, odbywa się raz na 3 miesiące.
Pierwsza wizyta po zarejestrowaniu dla osób bezrobotnych z terenów gmin, w których funkcjonują
punktu obsługi (Kleszczów, Rusiec, Szczerców) wyznaczana jest
do siedziby PUP.
Agnieszka Zawisza
Nr 2 (50) czerwiec 2007 r.
POWIAT
Zarząd Powiatu w Bełchatowie zawarł umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ekologicznej ścieżki rowerowej Słok – zbiornik Słok, o długości
ponad 700 metrów. Koszt wykonania dokumentacji to ponad 9 tysięcy złotych.
Ścieżki rowerowej
ciąg dalszy
– Planujemy zbudowanie kolejnego
odcinka powiatowej ścieżki rowerowej – wyjaśnia Jarosław Brózda,
starosta bełchatowski. – W ubiegłym
roku starostwo oddało do użytku
prawie 6 kilometrów ścieżki rowerowej prowadzącej z Bełchatowa
do największych ośrodków wypoczynkowych powiatu – Wawrzkowizny i Słoku. Inwestycja warta była
prawie 2,5 miliona złotych. Teraz
zamierzamy zbudować następny
fragment do zbiornika Słok.
W planach bełchatowskie starostwo ma także budowę dalszego
ciągu ścieżki rowerowej, od zbiornika Słok aż do wyciągu na Górze
Kamieńsk, a tam połączenie z trasami rowerowymi oplatającymi
górę i siecią dróg rowerowych
gminy Kleszczów. Łącznie kilkadziesiąt kilometrów urozmaiconej
trasy prowadzącej przez różnorodne krajobrazowo tereny powiatu
bełchatowskiego.
Trasa od Słoku do góry Kamieńsk ma być poprowadzona istniejącymi drogami, które zostaną
wyrównane, oznakowane i przystosowane do jazdy rowerem.
Dokumentacja na budowę kolejnego odcinka ścieżki (od Słoku
do zbiornika Słok) obejmuje projekt budowlany, projekty wykonawcze uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany, kosztorys
inwestorski, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania
i odbioru robót budowlanych.
Do wykonawcy będzie należało
uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem uzgodnień zatwierdzających projekty i uzyskanie pozwolenia na budowę.
Krzysztof Borowski
Z gminami na pół
bełchatowski. – Drogi powiatowe
stanowią jedną trzecią całej sieci
drogowych połączeń w kraju. Średnio przemieszcza się po nich ponad 1000 pojazdów na dobę. Obsługują zarówno ruch lokalny, jak też
tranzytowy, a niestety w konfrontacji
z możliwościami dochodów własnych budżetów powiatowych nie
mogą być w odpowiednim tempie
modernizowane. Dlatego wychodzi-
Bełchatowskie starostwo wystąpiło na początku tego roku
do gmin powiatu bełchatowskiego z propozycją wspólnego
realizowania inwestycji na drogach powiatowych. Wedle koncepcji starostwa, powiat z gminami remonty na drogach
przeprowadzać będzie przy
udziale środków finansowych
w stosunku 1:1. Na ostatniej
sesji Rady Powiatu radni przyjęli uchwały w sprawie zawarcia porozumień z gminami,
które wyraziły chęć współpracy przy remontach dróg.
– Powiat nie ma wystarczających
środków aby wyremontować i podnieść standardy wszystkich dróg,
które ma w zarządzie, a jest ich
w naszym powiecie 350 kilometrów
– mówi Jarosław Brózda, starosta
my z propozycją do gmin naszego
powiatu wspólnych działań służących podnoszeniu standardów dróg.
W ubiegłym roku wspólne inwestycje drogowe „1:1” ze starostwem
zrealizowały 3 gminy: Rusiec, Kluki i Drużbice. Starostwo wspólnie
z urzędami gmin konsultuje zakres
prac, wysokość nakładów i wybiera
odcinki dróg do modernizacji.
Krzysztof Borowski
Na zdjęciu droga powiatowa w Mokraczu, która będzie
modernizowana wspólnie z gminą Bełchatów
14
echo02(50)s15.qxp
01-06-2007
10:16
Page 15
INWESTYCJE W POWIECIE
INFORMACJE • FAKTY • WYDARZENIA
Rozmowa z Bogusławem Terleckim, prezesem zarządu spółki Elektrownia
Wiatrowa Kamieńsk.
Prąd z wiatru
Czy budowa elektrowni wiatrowej na górze Kamieńsk wiąże
się z ryzykiem finansowym?
Uważam, że ryzyka nie ma. Warunkiem jest dobre przeprowadzenie inwestycji. Sytuację finansową
mamy sprzyjającą, warunki ekologiczne nie przeszkadzają. Jednak
sprawy organizacyjne i pokonywanie różnych trudności proceduralnych nie napawają optymizmem.
„Papierkowe sprawy” to ciernista
droga. Gdyby nie pomoc instytucji
i samorządów z tego terenu, mielibyśmy więcej problemów. Podczas
realizacji inwestycji bardzo przeszkadzało nam prawo, np. prawo
zamówień publicznych. Sam proces przygotowania inwestycji poprzez przetargi został wydłużony
o rok, co oczywiście wiążę się ze
stratami finansowymi.
ści 1350 mln metrów sześciennych. Wysokość względna wierzchowiny góry wynosi ok. 150–170 m
(wierzchowina 386 m npm). Decyzję o rozpoczęciu budowy poprzedziły 2-letnie badania wiatru
na samej górze, jak i szczegółowe analizy wyników pomiaru
wiatru z poszczególnych stacji
meteorologicznych regionu z ostatnich lat. Należało również przeprowadzić badania geologiczne,
oceniające możliwość posadowienia fundamentów. Dopiero
w 2005 roku uzyskano pozwolenie na budowę i ogłoszono przetarg na na kompleksową realizację
Parku Wiatrowego. Dostawcą
turbin i realizatorem budowy została firma Enercon GmbH z Niemiec. Budowa ruszyła w czerwcu 2006 roku, zakończyć ma się
w czerwcu tego roku. Trzyłopatowe turbiny mają wysokość 125
metrów, średnica wirnika – 75 metrów, moc jednej turbiny – 2000 kW,
powierzchnia otaczania wirnika
to 3959 metrów kwadratowych,
prędkość obrotu łopat od 18 do 21,
5 obrotów na minutę. Fundament
płytowy jest wykonany w postaci
okrągłej zbrojonej podstawy
o średnicy zewnętrznej 6,90 m
i wysokości 2,60 m oraz okrągłej
zbrojonej płyty fundamentowej
o średnicy 20,80 m i zmiennej
wysokości 0,90 m do 1,60 m.
Masa jednego wiatraka to ponad 300 ton.
Podobno mocno tu wieje...
– Dlatego postawiono tu wiatraki.
Zanim zdecydowano się na tę inwestycję, przeprowadzono wiele
badań, m.in. nad powtarzalnością
wiatru. Jak mówią specjaliści, poziom wiatru budzi optymizm,
choć przyszłość klimatyczna nie
jest pewna. Każdy dzień, gdy będzie wiało, będzie korzystny dla
elektrowni wiatrowej.
Spółka Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk została utworzona w 2003
roku w celu realizacji inwestycji
„Park wiatrowy o mocy ok. 30 MW”
na zwałowisku zewnętrznym Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, zwanym Góra Kamieńsk.
Zwałowisko to tworzy nagromadzony do 1992 r. nadkład w ilo-
Krzysztof Borowski
15
Nr 2 (50) czerwiec 2007 r.
echo02(50)s16.qxp
04-06-2007
W połowie maja zakończyło się zalewanie betonem największego
fundamentu w Polsce
– pod powstający 13
blok BOT Elektrowni
Bełchatów. Przez
7 dni, 24 godziny
na dobę, ponad 50 betonowozów, każdy
o pojemności 9 metrów
sześciennych, woziło
beton z 6 węzłów wytwórczych – betonowni.
Natomiast 23 maja odbyła się uroczystość
podpisania, poświęcenia i wmurowania aktu
erekcyjnego pod budowę bloku 833 MW.
Echo Powiatu Bełchatowskiego, jako jedyne
w kraju, uczestniczyło
z aparatem w tej
ogromnej operacji.
Widok na plac budowy
z istniejącego
bloku elektrowni,
z wysokości 100 metrów.
Fot. Elbis
10:12
Page 16
Największa
inwestycja
polskiej
energetyki
Budowa 13 bloku Elektrowni Bełchatów rozpoczęła się w styczniu 2006 roku. Ma on mieć
moc 833 MW. Koszt budowy
to 850 mln euro. Termin ukończenia budowy przewidywany jest
na 2010 rok. Pozostałe koszty
z 1,6 mld euro inwestycji pochłoną m.in., projekty, drogi, infrastruktura. 13 blok będzie największym i najnowocześniejszym tego
typu obiektem w Polsce. Do produkcji energii zużywać będzie
rocznie ok. 6.870 tysięcy ton węgla brunatnego z pobliskiej kopalni. 55 procent kosztów inwestycji
pochodzi z kredytów, pozostałą
część wyłoży Elektrownia Bełchatów.
Na zbrojenie fundamentu
pod 13 blok zużyto 3.200 ton stali
zbrojeniowej, niektóre z prętów
mają 31 mm grubości. Na zalanie
zbrojenia zużyto 27.500 metrów
sześciennych betonu. Wokół płyty
fundamentowej, która po zalaniu
betonem będzie miała średnio 4
metry grubości, ustawiono 6
pomp, które podawały beton
w głąb zbrojenia. Wydolność
pomp wynosiła 40 metrów sześciennych betonu na godzinę. Betonowozy przywoziły średnio 200
metrów sześciennych betonu
na godzinę. Ich wzmożony ruch
na drogach powiatu bełchatowskiego nie uszedł uwagi mieszkańców. Każdy z 50 betonowozów
miał ustaloną pompę, do której
podjeżdżał w celu rozładowania
betonu. Dzięki temu na placu budowy panował wzorowy porządek. Każda podjeżdżająca betoniarka poddawana było kontroli
jakości przywiezionego betonu.
Beton wytwarzany do tej inwestycji jest specjalnej jakości, opracowano odrębną recepturę jego pro-
Koszt budowy to 850 mln euro.
Termin ukończenia budowy przewidywany jest
na 2010 rok. Pozostałe
koszty z 1,6 mld euro inwestycji pochłoną m.in,
projekty, drogi, infrastruktura. 13 blok będzie największym i najnowocześniejszym tego typu
obiektem w Polsce.
dukcji, aby podczas wiązania nie
wytwarzał zbyt wysokiej temperatury. Na wszelki wypadek w fundamencie umieszczono wiele
punktów pomiaru temperatury.
Głębokość wkopu fundamentowego wynosiła 11 metrów. Na fundamencie zacznie się budowa bloku
o wysokości 180 metrów. W obecnej chwili obok zaczyna powstawać fundament pod budowę
chłodni.
Krzysztof Borowski

Podobne dokumenty

Wydanie 2/2009 - Powiat bełchatowski

Wydanie 2/2009 - Powiat bełchatowski Współpraca: Anna Dembska, Piotr Porzeżyński, Magdalena Stachacz, Janusz Tamilla oraz Urzędy Gmin Powiatu Bełchatowskiego Kontakt z redakcją: tel. (044) 635 86 23; e-mail: [email protected]

Bardziej szczegółowo