sierpień-wrzesień 1997

Transkrypt

sierpień-wrzesień 1997
=Matka
zKalkut
Teresa
Odeszla5 wrze5nia1997roku w wieku 87 lat
szczeg6lyna stronie2 i 3
powakaciach
Witamy
Cies4ary sie ze spotkaniaz naszymiCz)'t€lnikamr!
Lernia kanikula sluzy po&6zom.W€ wrzesniowopaidziemikowymnum€lzenasz€jeazetyzach€camy
nas4,chwsp6lFacodo pn eczytaniakorespond€ncji
$nik6w z Paryza- str.4, Grecji- str.6, trasypielgrzy- sn 7. nosLalgicTnel
podr67)
mkrdo Czesrochow)
na Kresx na ljlrainie - str. 9 i l 0
gazely...
Nastenny
numer
...ukazesiew listopadzi€paed donioslquroczystoSciE
koft.ola.BEd,,ie
,,awieral
hjnoriq
fo$!.r enianaszego
paranipw sw Kazimieza Kr6lewicza,\\'r^zz opisem
budowykosciota.
BedziewnimbogaryseMisfotogra{icznyukazuj{cy etapybudowy.Pzyponni proboszcz6w
i ksiezywikariuszypracuj4cych
m pzesrrzcnrkilkLrna,Lu
ldr w,rdd ras. Koniecrnre
pozyskajcie
listoFdowqgazetgparafia1n4Warlol
,,Kochajmy sig wzajemnie tak, jak kochal nas Jezus,
sle miloi( musi xnaleit konkretny w!rsL
Dzielu miloici to tlziela pokoju"
MatkaTeresa
z Kalkuty
zoslalazakonnicqipo poblcie \a Idandii
p r z c n r o s l a s i a dI n
o d i i ,g d z i e w 1 9 5 0r o k u
zxlozyla zakon Mislonafek Milosierdzia
pos$ieconypracyw(f6d ubosich.Obecnic do zakonLr
lego na callm iwiecic nalezy ponad 4 tysi4cezakonnic,ale na pocz4lkuMatka Teresan]ialatylko 2 wsp6lpmcownice.Jejprasnienicrnby4o byubo
dz-ymieszkancyKalkul) nie urnieraliw
sanldnoscii opuszczcniu.
..Swida z Kalkuty" za\,szetwierdziia.
zc nie zalcTlvjej na rozglosic. w s$rch
cz)nrch kicrowalasic milosciaChrysrusa. Zrla skromnie niala niewictc pfTednriold$: Poshrgi$a1asi9 staryn skromnynr
sarnocho.lem.
cdy papiezPawelVI. podczaswrz-!1)v.lndiacb
w | 967 roku ofiaro$ al jej i innrzlne.to zofganizowalaloteri€
przezn,tczal4c.iqna gl6wn4 nagroda.a
dochod - dla lr9do\aaq-ch. Bardzo duzo
czasupoiwi€calamodlinvie- dzie6rozpoczlnalao 4.10x4ainic r kaplic].
LAURI,ATKA
N.l,cRon:
Nagrodaim. JanaXXIII
NagrodaNehru
za zbliLenic mipdzy
narodami
* Nagroda Templetonaza
przyczynieniesig do
postgpuw religii.
* PokojorvaNagroda
Nobla 1979roku
Kaplani hnrduscybyli pocz4lkowodo
nieJnicchEtnienastawieni.Podejrzeuali,
2c zarnierzanawr6ciaich na katoticyzm.
Przekonalisi€dopierowo\\,cz-as,
gdy opiekujqcsiEurnieraj
kaplamem
hinduskim
4crm
Matka Tercsadopilnowala,b), udzietono
qo?ruku M Jta nru
ostatnieJ
poslugiz-godnic
zwiar4. IJil]
r)devlJ 5 u /esnrd
\-/17 iit. Od kilU rygodfiprzcb\$ita dusi slirli siEz czasemgoracyrni zrvolcj
wrzprralupo aratiusercazwiEzanym
z na lennikami.
r\rotemnralafii.nakl6rqcierpiala
od lat.
MalkaTcresarozpoczala
sw4dziala!
no(i charylaryTn4w
slhsach Indii Za]ozone
przezniqdom)opickidla(mierelniechorfch.
miFdzrirn)mjdziecioru cieF
piqcl,chna AIDS. dzialajqw ponad100
kaJach.
Matkr Tcres.dtan ition'twtudzi
nxSryiecie
bvlaaiaca asicta.
MatkaTeresa
urodzitasi9w l9l0 rokLr
'v albaiskicj
rodzinic.uczeszczala
doszkoI,ar! stolic)Macedonii.
W $icku lS tal
Odbicrajacpokojowanagrodew 1970
,,NajrviCl$zymobccniez.rgro2cniem
dla pokojujcst $olanic niewinrcgo, nie
nrrodzonegodziccka.Jeili matkajest w
strn ic zamordorvaddzieckowe wlasnym
lonie to c6z intryn pozostajejat( tyrko
?ebijrt si€nawzajem',.
na podst.rvieBBC opracowala
Anna ZaSlio
MEDIA
NAZYWAI-YJA:
Najbiedniejsza z biednych
5wreta rynsztokow
Niebieskianiol
Krrllowa slums6w
Pogrzeh
Matl(i
Teresy
SIATYSTYKA
PARAFNTilA
czerwiec1997
Slubv:
Do saktunent MU.nstua [email protected]:
0?.06 - TomaszKARWACKI/U6zuLa
KACZMARSKA
' RobertANDRUSZCZYSZYI.I/
MagdaleiaKOwALSKA
- RobenMATUSIAK/ Cabdola
Bliskomilionludziuczeshriczylo
w KalSiostraNirmala,kt6ra od marcastoi
kucie w uroczystosciachpogrzeborvych na czeleMisjonar€kMilo{ci, podziakoMatki Teresy,ktdraw sobotQ,
po mszySw. walawszystkimprzybylymna ceremonie
na stadionie
Netaji,spocz€la
w siedz;bie pogrzebowqMatki Teresyi odm6wila
zalozonego
puez siebiezgromadzenia modlitwAzato, by zalozonyptzezni4zaMisjonarek
Milosci.
kon zachowalnie slabnqcqwylrwalo(a 1r.06 CrzogoizPRZYBYSZ/ Anno
MatkaTeresa,
zmarla5 wrzesniaw wie- w dzialaniudla biednych.,,M6dlciesie,
ZAJACZKOWSKA
- Piolr CHODORUK/ Agneszka
ku 87 lat,zosialapochowana
w przelud- bySnry
byli wierniduchowi,kt6regoBdg
NAPOROWS(A
nion)'m
mieScie
z ponurymislumsami,
kt6- namzeslalza posrednictwem
Matki" 21.06 - TomaszPANIUSZKIN/ E{a
reprzEzp6l wiekuusilowataprzeksztalciC powiedziala
siostra
Nirmalapodczas
ms4
swoRoBowtcz
w ,,miastoradosci".Uznanieza ten trud zalobnej.
- MarclnSOBCZAK/ E$a Gd6ka
Indie wyrazilyjej pogrz€bem
- RobcfiMAZIARZ/ BozcnaROoALA
panstwoKardynalAngelo Sodano'v homilii
- Krlsztof ZEM',O / Anna
28.06
wlm. a calySwiatoddawanym
holdem. wygioszonej
w czasiemszyna stadionie
I]ARABURDA
Cerenoniaodbylasi€
- MarekPODOLSKI/ Anna(OZICKA
w Kalkuciena stadionie
- MaciejZASKO/ AnnaKRYSZEWSKA
Netaji,nadrrumnqMarki
- TonaszSOCHANOWSKI
/ Fani
\-. Tercsy.Zmarlazakonnica
PAPADOPUI,U
. Meiug PRZY,IULA / AnelaONOPIUK
w lradycyjnymslroju
ws4dqn aowoZenconnajleptzezlqedl Nie.h
- biaswegozgromadzenia
W6 pnvadzi S\tieto Rodnnn
ry'n sariz niebieskim
paCh.zty:
samrna buegu- spoczychnat 3w.pzlkl! ndtettujqe 6obt:
wala w poloiwanej bialej
01.06 - KamiICRALEWICZ
' Magdalena
wALASZCZYK
trumnie,owini€tejindyj. Karol WAL,{SZCZYK
skimsztandarem
na.odo- BaftoszBOCZEK
wym.Na stadionzostala
08 06 - Dawid LI|,4ANOWSKI
przewieziona
- NicolaSKIBICKA
z kosciola
- Kam€liaWAWRZYNIA(
SwTomasza
naarmatniej
lawecie,
tej samej,ktorasluzylaw czasie apelowato podj€ciedzietaMatkiTeresy l5 06 - KatazynaIACUSZEWS(A
MichalJACUSZEWSKI
pogrzebu
dw6chbohaterdw
w kt6rymzostalop|zenvane.
narodowych w mieiscu,
- KalarzynaMALIC(A
wspolcz€snych
- Aleksandra
Indii- Maha1my
ofiaraAIDS nie
Candbie..Zeb€k,trEdowary.
KLISOWS(A
- MalgorzaraKLIMKOWSKA
gow 1948r i Jawaharlala
dyskusj
i
Nehrus. I 964r. potrzebuj
i
teoretyzowania.
Po4
- DanaSLOMS(A
UlicamiKalkurylawetap|zesulvala
milosci(. .) Clodniniemog4czesie trzebujq
- K a m r lH A P T E R
powoliw eskorcie
samochodow
wymysliidealneroz- 2l 06 - TymoteuszP,^NIUSZKIN
woisko- kad,azresztaSwiata
lryrh,ozdobionych
Potrzebuj4rzeczlwistej
bia[mikwiatamii p.o- rvj4zanie.
solidar- 22 06
BEAIAPRALICZ
- Gtz.Con PRALTCZ
wadzonych
p|zezoficer6wwczerwonych nosci"- oswiadczyl
watykanski
sekretarz
- PaulinaDABROWSKA
v turbanach.
Zmarlqzegnalyselkitysi€cy stanu.W trakciemszyholdMatceTeresie
- Lukdz PILAWSKI
29
06
jelewszystkich
ludzi- dorosbch i dzieci- zgronadzonych zlozyliprzedstawic
religii.
- NararraKOCIEBA
jmodlit$y- w r6znych
jpzykach
- JakubKWIAIKOWSKI
wzdluzulic, rzucaj4cychkwiary tlzymaj4- Poslania
- E$t RACZYNSKA
cych fbtografieMatki Teresy.,,Maiko, - odczytalim.in.*yznawcyprotestantyDaecion b'cuh lNrneeo "dziecie.rwa" BoZego
kochamyCiA"- glosilwielkitranspareni, zmu,hinduiznu,islamui buddyznu.
pftex bri.,
tdvz Ro&icont .hE nnlh,
niesionyprz€zsrudent6w
Pzedstawiciele
rvladzlndii i goscieza- wchovwcon,
na koicu kon,
opieku"on, bt lMali pdrklad
graniczri- czionkowierodzink6lewskich,
duktupogrzebowego.
15 tys.miejscna stadioniewypehili prezydenci,malzonkiszef6wpafistwi miPogrzeby:
duchownii dygniiaue,przedstawicielenistrowie- pochylalisiQrad trumnqza0406 - El.onom
JASINSKA
ur1921L
wielukaj6w.
konnicyi skladaliwierice.
0? 06 - Jd CA\\rR\]-O
ur l9]9 r
- Ceno\rfa ZIELiNSKA
v 1927|
09 06 - Norbcri fu\FAILSKI
u 1997r
1206 - HelenaOLSZEWSKA
r 1925(
l 3 0 6 - H e n r y kW Y S O C K I
r1925r
- weronikasTANKlEwlcz E l9l4r
24 06 - Zona BIL,A
u 1949r
25 06 - An4leja NOWAK
r 190?r
2606 - Mmk LlSzEwSKl
u195?.
2 7 0 6 - E u g e . i 6Z
zAREK
u1916.
- KazrnierzWLODARCZYKur 1943r
- EuseniuvCIIODZINSK ur 1949r
19 06 - AIinaCUMNSKA
r l9ll I
Rolzinoh oraz najhliisryn przetatujeh! szczere
eyaxrr tspdlqucia. ZopMinnE o nodlitatEn
WSwigto
Poduuyiszenia
Krzyia
SwiqteOo...
... l4 wrze(niamiatamiejscew naszejparafiipw.3w'KazimierzaKr6lewi€za,uroczystosdposwigcenia
kilkumetowej wysokoscikzyza, kt6ry niebawernzwienczy,szczlr
koscjelnejsygnatu*i. Mi€dzianykrzyzu swejpodstrwyzarvieracaery sk6ty, symbote
ewangeliczne
czterechEwangelist6w- SwJana,Lukasza,Mateusz i Jakuba.W uroczystosciposwiiceniakolcielnegokzyza wzi4]udzialks.bpMarianKrus4towicz. Pr4?omr jmy ze 23 listopadaw Swi€toChrystusaKr6la" naszkoJci6]zostanieposwi€cony.
B9dzieto donioslauroczystosdnaszejwsp6lnot parafialnej.TMajq intens),'rme
prace
budowlane,
by natendzienprzygolowac6wi4ryniej aknajlepieji najpj€kniej...
(J)
W
0iciec$wigtu
i mlodziei
Swiata
(korespondencjawlasna z Pary2a)
STAIYSTYKA
PARATIATIIA
lipiec1997
Sluby:
Do saktuhealt nalaenstuaUqstqpili:
05.07 - Mar€kSROCZYNSKI
/ Beata
BOJCZUK
" Sebsria S]ACHOWLAK
/ Bennd
PRZYBYI12.07 - Marius2MTCIJALEK/ Mazcna
ANTOS
19.0? - Krzysaof ]ANCZYK / r\iir
K PL]SCINSKA
- Ja(eI K$ lli(llDN / Arrr
KRASINSKA
26.07 - Annrc \IO.INAS/ Bcnla
SIK0RSKA
Wsqtsttin noeoaencon Njlepsz. tltzennL
Ni.ch w6 ptuwt.tzi Swigo Rouau
O JaniePawleI I piszesiebardzowiele. biskupiprowadz4cy
kazdegodniakatePodziwiasi€Jegoosobowojd,
nauczanie chezyj MszeSw.dla mlodych,w ichjQi otwaftosina wsp6lczesne
problemylu- zykachnarodowych.
JanPawelttmlodedzi.Jestj€dnak
w kazd)'mnarodzie,
grupa mu mieszkaicowidwiatam6wi ,,Jezeti
spoteczna,
szczeg6lne
mubliska,dlakt6- chceszspotkaaChrystusa- PfawdQi
rej zawszeznajdujecz.as.
To mlodziez.Sam Milosi, musiszdoNiegoptzyjat i zobajestemSwiezo
podwrazeniem
Xlt Swiaro- czye.spotkaa
siqzNim. To wymagarwowychDni Mlodych,kolejnegosporkania jegozaangazowania".
papiezaz mlodziei4 c'lego Swiara,z ich
Patrz4cna tych mlodychludzi, tak
p|zedsiawicielami,
kt6reiegorokuodby- bardzor62.n
iqcychsi9stylefi iryciai zalosi€wParyzu.
interesowanjami,
przybylychz takwielu
Chrdv:
Pragn€siez Wamipodzietiakilkoma kraj6wSwiata,
dzi€kowalem
Bogu,zelE- r|rzefl tu, pral(tJ r6ttpu|4.c o\oht:
swoimirel]eksj
ami, z pob),tunatymspo- czy nasjedno:wiaraw Bogai pragnie- 06.07 - Mikolaj MAJZEL
&aniu i zaprosiaWasna nast9pne,kt6re nie budowaniapokoju. Bylo io njesaodbldzie siQzatrzy lata,w roku 2000 o{t mowite,ze do Paryzanakilka dni przynarodzenia
Chrystusa,
w Rzymie.Swiato- bylo okotomilionarntodychludzi,162we spotkaniamlodziezyz OjcemSwigqllr nych kraj6w,dwa dni i noc spedzitina
odblvaj4 si9 co dwa lara,w pansMach jednymmiejscu- w LaskuBulofskim i
lez4cychna r6znych koniynentach.Za- potrafilisiQmodlii, orazzachowa6
spopnszaj4cmlodzi€zdo rychmiejsc,papiez k6j i porz4dek.
pragnrenam powiedzied,ze nale2ymy
Wartor6wniezzauwazyt,ze mlodziez
wszyscydojednej rodziny i naszymurni- polsk4podwzgl9demiloscizajmowala
tarn
lowanymOjcemjest869. W tej radoSci dopierotrzeciemiejsce.Bylo nastam50
goszczenia
mlodziezy
Swiatauczestniczyrys.,wiQcejbylo Francuz6w,co nie dziwi,
la ro\|llieznaszaOjczyaa. W roku 1991w byli prz€ciezgospodarzrmi.
Przyjechalo
do
CzQstochowie,
u tronuMatki BozejCzQ- Paryzar6wnie2l00tys. Woch6w Cry nie
stochowskiej,
spotkalisi€ mlodzi, aby matuiaj pewn€jzgodnos€i,2Epapiez,kt6modliasie o pok6j budowanyw duchu rcmuza\i'szebylabliskamlodziez,porwal
miloScichrzescijanskiej.
do Chrystusamieszkaic6wkmju, natereNategorocznespotkaniew paryzu,Oj- nje kt6regoIeZyWarykan.
ciecSwiety\aybmlfiagmentEwangetjjlvs
Spotkaniew Paryzupotwi€rdzilo raz
SwJanaI,38-39.Ucz owieJanaChrzci- jeszcze,2emlodzieznacatyn swi€cieszucielaid4czaJezusem
pytajqCo ,,Naucz),- ka prawdy, szukawiary i Chrystusa,ze
cielu,gdziemieszkasz?',,
nacion im od- polrzebajest
ludzi,kt6rzyjakJanChrzcipowiada,,Chodzcie,
a zobaczycie,,.
Do ciel $skazaim Zbawicielai powiedzq,,Oto
tego tiagmentubardzo czestonalviEzy- BannekBozy"J 1,36.
wal zardwno
papi€z,
j ak i wszyscyksiQza
tekti fot.ks.Andrzejcatant
J
- JakubI,UBERDA
- KlaudiaM.^NDZIUK
- Kai{tina MANDZIUK
- KlaudiaZINCZUK
. Adrio RUTZ
- Cabd€laESZNER
12.07 - Kallzlna IASEK
13.07 - Ka.lil PILAWKA
- WojciechMATUSZAK
- wiktolia TLNDYS
20.07 - Patq-cjaNOWAK
- MichalLoSN
. FabianMIERZEJUWSKI
- Kmil NIC
- Kamil KUZYK
- PalrycjaCTtiSLAK
27.0? - Mar€la KAMCHEN
- KNI JASINA
./
- WiktoriaCIOK
- Magddlena
WLODARCZYK
" Kamil MA KE
. WieslawSCHROEDER
- Kalol TACZALA
Dziecioh iclyn tMdlego "diqi(ctua" BG
teSopnez aycie lasce.Rotlzicoh, chlzas,
ryn, vlchovaecon, opiekunoh, br [email protected]
vqJktod rwej wiary i Milot.a
Po8]rzebyl
Do wiecznotciotleszli:
01.07 . LeonGORAJEK
ui 1925i
- JanOLEKSIK
03.07- JdzefMATUKIEWICZ u l92l r
I 1 . 0 7- JakubKROPIDLOWSKI
ur.199?f.
17.07 - Monika HOLOD
ur.1975r
27.07 - Jd KAJS
ut. 1942t.
Ro.lzinon omz aojbliasryn ptzekdzujen!
szczere
W nA W 6lcztciL ZapN I iotn! o no-
Gdrale
tochaia
Xp
.T;r.
[apleza
,,Disiaj dziekowaleh Bogk za to, ie W6i przodkowi. na ci9onci. Nzriat'li I{.2t2. Tet
KtQti patryy na cLlq Pobke, o.t Tdt aa lo Batt*u. I tet KrattZndtui utej Pob.e: Sursuh
.o.th! - Wgdry sercnl Tneba, oaeb!.ala Polska,od Bdltlka napo Thtry,pitn4r w stron(
I<ryia a Giryoacieshiszala
i povtonola:
Sunun .otula - wedr( serco!ANn"
Wielce
SzanownaPani,
Sedecznie dziekuj( za cieple nrfli
skiercwanepod moiht tdrcsem,
Dlugo oczekiA'alilht! na vietC fiarzeqoOjca Sr)ietegona Podhalu, teZikoprnem, batdzo sta4nfi ic ptzygotowlwali(mtr sie do tego najtei$szego ,)
historii noszegomiasto wydaaenia i
SwiCta.
Wkoticuspehtil!si?naszepruObe.noStJina Pat+'laII a sttp KrzJ,ia na Gie oncie onz. godnt udziil
miesz*aficdb, Podhala i setek tJrtiec!
pielqnltndw v uroczysto'ciachpod
WielkqKrcktei4, tr czasievspdlttej modlitt!'!, sttsorr'ry ttiepowtanalhy kti- cy Jedynemu,
iz wejrzallaskawiena niskosdnasz4aNar6d
PoiskiwydtwignAi,
Hold Gdtuli Polskich zloi,onr Papie- $),ni6sl.
\r !{ ielkrmSlnuUor nas4chi
Zowi,Ntjtriekszemu z Rodu Polak6r), zawolal gor ,$iEro(ci ni(bie.kich,
teJpqwal z glsbi i pottzebr serc na- pchnqlna szlaki ?wyciQsb^'
nad zlem,
such a utobanianie sie b'ielu rcda- zebygrz€chy.wadypowypadzat,by zakiw z jego tretciq napelnilo nas tak
potrzebn4nadziejqi otacltq na pft!szloit. Pami€tajm! pnede wszlstkint o
zobob'iquniach zloZonychprze Ojcen
Strilym.
Oblttnr dobrzespoi.ytkottltli *ielki
dttjakitt bth i'iAta Ojca Swistego N |a2 chceszi uczysz,jak DornOjozysty,
hrszej Ojceinie!
polski,rvysprz4ta6
ztego cohafbi, rujWdzi{zn! za knepiqce sloira, oka- n u j e . 2 n i e s a l a . s u b i .
zanq a|czlih'oit bedqcq dowodem duDziekujemy
zaojco$s[qi \]nowsk4
chowej t'spdlnoq, pozostaj( z tqnzarroskg:
mi najgl?bszegosarcunku.
Dziekujemy?amodlitry, ofiary i upo"
mnie|IiaTwoje.A w czymzegmyBoga
zdrad?ilii Ciebi€zawiedli,zasmuciliprzgpraszamy!
Przepraszamy- za zw4tpieni€,niedocho$ anie u iemo<c
i. nieodpo$redzialne
kor,/)sranie
1 dzruwolnoici
jachlubnejprzodkownaszycha Stub6w
snog6rskichNarodu Polskiegodochowa(.
Jal 01gi,Ksi47eMie\7ko.LrTdranrd
dziej6wnaszychrziemie
polskiepoddat
Stolicy Aposrolskiej,tak my,Ctuale pol-
nassamychi te g6ry nasze,Swiadoni,
ze on namprzedBogiemi ludrmi,najwrekrrejk,ar)dodaje..$oim(uiqrym
pas,erlowaniem.
Pom6,n.m OjczeSwi€ry.swoin blogoslawieistwem wydosraasiQz wszelkiej Smierci,do zyciamitosciAprawdziwq i tak przejsapr6g nadzieiw nowe,
trzecierysiqclecie.
PanieBozeprowadz!
AdamBachl€da{rruS
BurmisrrzVisstr Zrkopane
Mcteory
BQdEc
w podr6zyposlubnejw Cr€cji
Nam z braku
odwiedzilismy
min.Mereory,skalneslu- czasuudalosiQ
py siQgajAce
ok. 400m wysokojci,po- wejSajedynie
tozonew pobliZumiejscowoSci
Kalam- do jednego z
baki, w mjejscugdzierzekaPeneus nich. Panuj4ca
wplywa na pieknq 16wninQTesalii. !vok6, cisza i
Utworzones4zezlepieric6wskalnych, wysokoS6
dzieprawdopodobnie
wypchnierych
na kra- lAcanasod ziewedziejeziora,
kt6re60 000lartemupo- mi wywieraly
krywatoR6wninqTesalskLW p6Zniejszychokresachgeologicznychwiatr i
woda,dzialaj4cena miQkki€warstwy,
Po wej6ciu
wyrzerbib ze skatponadI 000 kolumn.
H:r#r:
Ta okoiicaod wiek6wstanowiideat- przemijajAcego
nemiejscedoduchowychdwiczeii me"
dltacji. Wloaczajqcrutajzosiajemylv€i4gnieciw Swiatgtebokiejciszy i gigan- p i e r s i a c h .
tycznychskal,kt6re wldaje sie kreslE
granicerniedzyniebema ziemiA.SrEdrez niego od razu
istniejEcetu
groryi j amyskalnezaczQro czuje sia poodok.XI w zamieniad
napustelnicze
cele
kosciolaortodoksyjnego.
negowmrejscu
c z a s u .P r z e Ok.XIV w pr4/bylw te skalistepira" Sliczneale zamidy mnichA atazy i zalozyt pierwszy
klasztor(Platylithos).
TowlasnieOn po k a p l i c e ,n i e wybudowaniu
klasztoru,
nazwalskatgna
kt6rej go postawilMeteortzn. ,,w powietrzu".Od tegoczasunazywasiQtak ( m j n . l 3 c m
calykompleksskalny.
ktzyzyk z ]J'yrytym tekstem
z kilkunastu
klasztor6w,
kt6repowsta_ pisma sw.) pozostawilyniesamowite pierwszlmcudemiwiata i mysrimyze
.
ly naskalnychslupacbdo dzisiejszego wrazenia.
majaw petnruzasaonione
ku remupo_
dniadzialajedynieszesii wszystki€sa
wodv.
donepncdla rur))16w.7 po,/osratlch ptanujqc
u,lopwcrecjinie
po_
mozna
klasztor6w
istniej4 tylkoruiny.
min46regomiejsca.CrecynazywajAj e
reksti fot. Anna i Maciei Zajko
lllPielgrzytnlm
fladycii
lhtolicki
t€tnieudGcjez\-vlaszcza
miesi4c
sierpi€ri, wiei ludnc'Sci
polskiejz Lil*y i Bialorusi.
Cah go SercaPanaJezusa.
Wszlstkiemodlihry
sqokesemwanozonego
mchupielgrrlmek trasapielgr4nki ciqgngla
sieprzezl ki, doli- odinawiane
byt wjezylarlaciiskimaMsza
pod4zajacych
z wszystkich
zak4tk6wPolski ny,polai lasy,z Eadkazaglqdaj4c
domalych Sw.odprawianaw tradycyjnymrycie tryku JasnejG6rze.W tyrn roku z Walszawy miast€€zek
c4,wiosek.
Dziekitemurnogii$ny dmckim. Tematprzewodnitowarzyszacy
$yruszytaIIIjuz z koleiPielgrzynrka
Tmdy- bezposrednio
zetkn46siez pieknenOjczy- wldr6wcestanowiloS0lecieobjawiedfacji Kaknickiej.Organizatorem
calegoprzed- stejziemi.Noclegimialypzewaaie miejsce timskichi 80leciezalozenia
przez5w Maksi9wziec
iajestBraclwoKaplaiskie5w piu- w namiotach,
niezawiodlanasjednakprzy- s],miliana
KolbegoRyc€rstwaNiepokalanej.
saX, krorego
przeomt
miescisie
w cicheji
Dnek z.jmujaclmnaukomi ref€mtom
celospokojneJ
dzielnic)pmwobrzeznej
Wa$zawoprzemilczane
objawienia
i wielkiedzielo
wy. M iedzicszlnie.Aracnvozosraloerygopolskiego(wieiegqpowstale
do\l€lkj z bezwanekanoniczJrieI listopada1970t. przEzJ.
bo2namasonerito
syjonizmeni komuniE.bpaCharierezdiecezji Lozanny,
cen€liy
znem, odryskalyzn6wsw6jdawnyblaski
iFryburga
w Szwajcarii.
Jegogi6wnymzazachecilydo wznozonegodzialaniapod
jestoiwiemnieseminari6w.
daniem
maj4cych
prz),\r6dztwenMaryi.
nacelufonnolvaniei uswiecanie
kaplan6w
DoCzeslochowy
wlooczylidmy
w czwar,
wedlugintegralnejwiary Ko$iola katolictek, 14sieQnia.Towar4/szylanampiekna,
kiego.W Swiecie
pelnymniepewnosci,
relaslonecnapogoda.W dniuttrn spotkaliJmy
lyrlizmui podzial6w,
comzbardziejwidoczsie z ogromn4ilo(ciowostoleczna
pielny Je$ powszechny
porvrotwiemychdo
gr4lnka warszawsk4
orazgrup4lubelskE
Tmdycji.szukajqcycb
w renspos6bprawTuznapocz4thaleiNMP nakl€cz4co
pr4dy uiod€I. Jeslto r6wnieznormalnal!d*a
jelismy btogoslawien$wo
biskupacz€sto.eakcJa
nasz..zqcysi€modemizni podwa€howskiegoa nast9pniez modlih,vE
i pie'
zan'eSwi€tych
dogmat6\ ptzedrakim,em
SniEnaustachpodAzylismy
ku klasztorowi.
ostrzegalinasw tymwiekuw swoich€ncyPodlvalamiodspiewalismy
Ap€lJasnogoF
klikachPapieze
PiusXiPiusXI.
slowiou€polskagoscinnose
i nierazmogli- skia prz€dCudo*n),n Obrazemw milcze'
wtruszylismywponiedziatek,4
sierpnia Smyzaznacprzyjemnosci
ze shonymitych niuuklekneliSmy,
czujEcswojemalos6
azamno.Kazdyze 100osobowejgrupyni6slna gospodarzy.
jan441vi do
Spaniew stodolenapachn4cej mzemogromnqwielkamilos6,
- emble- slomiejestdziS,w Swieciewyg64 niezapo- nasMatka.W tlm dniu odprawionouroswoichpiersiach
sercewandejskie
matNajswietszego
SercaPa,na
Jezusa.Po- mnianlmprzezyciem.
czlsta Msze Sw-,kt6m zko6c2yla nasza
dobnealaki nosilibohat€rscy
kontrrewoluPielgr4mkamiala\rybilniepE&iczyi po- wedr6wk€do Czgstochowy.Duchowosi
cjonisci,obroicy kaiolickiejWandeip|z€d kutnychanker Zgodniez zamyslainipio- towarzyszAca
podczas
calejtasy odbilaniebezbozn4
rewolucj4fancusk4
Ponadnaszy- nier6w i twdrc6w pielgrzlmiej idei, nasz zapomnianepi9tDona duszyi umysle,a
mi gtowa,ni
dunnielopotab/nawieFze
szhn- wlsitek stanowilalktprzeblagania
i p"epro- zwlaszcza
wielkalaska,jakq byto uczeslnidarymaryjnei prcporzec
z klzyzemJerozo- sz€niaBogazagrzechyosobiste
i cat€jludz- czenieweMs?),trydenckiejorazciszai skulinskim,arakiemkzyzowc6ws)'nbotizujq- kosciorazskladaniaulnych i pelnychnacym osiemblogoslawieristw
z Kaz?dliaM dzieipro$ ust6pNiepokalan
ej.I<azAy
dzt)ei'
Mataliczebniegrupa,v kt6rejwi€kszosa
C6lze.Duchowienstwo
bylo r€prezentowa- uswj€conybyl Mszq3w, przepebonymo- shnowilazdrowai silnamlodziez,
pozwalala
neprzeztrzechkaplan6w,
jednegodiakona, dtami na rozpoczQcie
i zakohczenie
dnia" na lepszepoaanie siebiei wiQksz4
integradwdchkleryk6w(w tyn dw6chNiemc6wi pzed posilkiem,na Aniol Paiski, odspie- cje. WierzQ,ze Tmdycjq k6ra nie buja w
czarnoskdry
Cabon€zyk)
oraz14, sios0 unit- waniemGodzinek,
wszystkich
rrze€htaj€m- obiokachlecznvardostoiw lzeczywistosci,
ki. Obecnibyli r6wniezprzedsiawiciele
162- nic r6zancolrych,koronkido Milosierdzia stanowiszansezwyci9stwaw obecnych
nychnarodowoscii
Rosjanje,
Niemcy,Belgo- Bozego,litadi loretaiskieji doNajswiersze. trudnychczasach.
JakubM.
przysiQgaicie
lrlie
AJawampowiadam:
WcalenjeprzysiQgejcie...
Mt 5,45
DlaczegoChrystuszakazujeswym
ucznromprzysiQgania?
PoniewazprzysiQgajesturoczysg,rn
wezwaniemBogai angazowaniemautoryt€tuJego Osoby do
naszychziemskich,czestob.lahychspraw.
A kiedy najczesciejczlowiek przysiega?
Czynito zlvykleMedy,gdy potrzebujeaz
oparciasiQna Bogu,by irlnychprzekonac,Zeto, co m6wialborobi,jest prawdziwe.CzlowiekprzysiAga,
gdyw kimi drugirn zachwialwcz€Sniejzaufanie40 siebie, do swojej szczeroicii prawdom6wnosci.Nie starczamujuz\ttedyludzkich
argument6w.Przeznieszczeros6srraci+y
oneswojamoc.Czlowiekwiejednak,ze
silniejszyodj egowtasneeoj esttylko Boski argument.D lategonanim opierasi9w
p.zysiedze.Jakbardzotoj estupokarzajqc€,kiedywlasnestowai icie nie przekonujajuzo prawdzie,
kiedytrzebaprzysje-
gaa,by zn6wwzbudzidzaufaniedo sieJezusnie chce,bylmy przysiQgali,
bo
On pragniebysmynaszeludzkie sprarry
zalatwialipo ludzku,w prawdzi€i w pel
n),n wzajemnymzaufaniu:,,Niechwasza
mowabedzie:tak,tak; nie,nie". ftz€kuje
le s,2Enaszewmiemnezaufanieb€dziemy budowa6na prawdzie.Bo nawetnai
trudniejszai najbardziejbrutalnaprawda
zawszejest lepszaod najpiekniejszeso
ojciec Jerzy
Naiwa2niesza
iestmodlitura
Jestemmisjonark4odirzechlarpracuj€ cieccalegoSwiata,oni tak go odbiemjtu KoSciolem,
jestto o wielebardziejrozwi,
w Bra.rylii.Ishieje w zgromadzeniu
nie znalamBrazylijczyk6w,
nieha- Jeszcze
ich nieteniztutajw Polsce.
brtorlm, ZgromadzeniuC6rekNajczysr mentalnoSci,
gdysiedowiedzieti
ajednak,
szegoSercaMaryiPamy.Dwadzi€Scia
trzy , zejest€mPolk6 zwielkimszacunkiem Na z]akoiczenie,noz€ jakaSprzyjenlataw zakonie,
piatnascie
lar po Slubach odnosilisi9do mnie,zewzgledunalo,ze na duchowasprawa,kt6ra rvylonilasit w
wieczyslych.Pochodzez Makowapodha- OjciecSlvi9tyjestr6wniez
Potakiem.
Nie trakciepracyw Brazylii.
laisuego,z wielodzieh€jrodziny.Dzi€ku- wiadomoczy dojdzi€do wizyiy, kt6rama
je PanuBoguzalaskepowotania,borojest bydwe wrze$iu, bardzokr6ciutka,ale
jak czlowiek
Jestniesamowit4
rzeczE
dar niesamowiciemocny,niezastuzonyi onijuz si9ciesztuze przyjedziedo nich doswjadcza
Opatrznosci
Bozej.MowiPibardzotw6rczypodkazd),nwzglqdem.
Ojciec,kt6ry ogamiasercemkazdego smoSwiQte- naipienvtroszczciesi9o Kroczlowieka.w Bra.ryliijest to bardzowaz- lestwoBoze,a potemwszystkob€dzie
Brazyliajestnajwipkzymkatotickim ne,bardzoistotne,njetylkounasw pot- wamprzydane.
Tamczlowiekzyjez dnia
krajemna Swiecie,
czyto prawda?
scei nacalymSwiecie,
aleszczeg6lniew nadzien.Pomimosltuacji beznadziejnych
tymkrajugdziejestniesamowirykontrast
nietraciwiary,aninadziei,poniewaz
doTaksiepisz€i mdwio Brazylij.Ale Bru- mi€dzybardzo
bogarymi,
a bardzobied- Swiadcza
niesamowitego,
daru Bozego.
zyliarta duzosekr,bardzoduzoinnychwy- nymi. Onj czuj4si9 bezpieczniw jego Jestempzy czlowieku godziny,
24
sqchwizlad. Wystarczyprakty€rnie,abyzebraly obecnosci,wystarczy,
ze onjesrmi€dzy le czasam;beznadziejne,
jednakintel1l€nsiAtrzy, czleryosoby.Zbierajasie niefoF nimi,duchowosiAl4czyz ichtroskami,
z cja Bozajesttak mocna,takdaj4caduzo
malniei m6wiqi,,sluchajcje
86g naskocha ich Zyciemcodziennym.54 mu za to nadziei.
€dosci,zeczlowieknie
pamiQtao
takimijakimi jestesmy,mozemykra66,mo_ wdziQczni
i PanuBogudzi€kuj4.Nawet chwilach
bardzociezkich,
snurnych
i idzie
zemycudzolozyi,mozemywszystkorobii, dlatych,kt6rzyniewierzAateisl6w,
czy z radoSciAdo
nastepnego
dnia.TojestbarOnnasta.kirnikocha.Poco namwlmaga- innowier€6w,
OjciecSwietyjest bardzo dzowazne,zebydosrrzec
t4Boz4Mito6a.
nia takieja.kiestawianamKosci6l i po co duzlm autorytetem.Jesrbardzoserdecz- Czasami
czlowi€kniewierzyw ro,zePan
siQdo nichdostosow)"rr'a6,'.
I juz powstaie nie otoczonytrosktumodlitw4i wszysl- 869 go naprawde
kocha,bezeftn;cznie.
nowasekta.Jesti€h wiele.Co druga,trze- kimrym naco zasluguje.
A tak jest naprawdei tegodoiwiadcza.
ciaulicaposiada
bardzoduzotakichma_
Wewszystkimjest
rado(C,
z rego,ze Pan
lych sekt,kt6remnozasi€niesanowicie.
Diecezja,w kt6r€j pracowalaJ,
jest B6gdajesily,radosa,2e
czlowiekjesrpobardzoduZr,motekilka danychnajej trzebny,
zeniepatrzy,zetoj uzjestI 2 go,
Jakiemaszzadaoia
w Brazytii?
dzinpracyczyI 8.Tojestniesamowira
moc,
kt6rawyplywaz {aski,ki6r4PanBdgdaje.
Jest€mz zawodupielagniark4to teznie
DiecezjaLuzianajestmniejwiecejdwie zebyumieiaodostrz€c.
q,lko pracaw6r6ddzieci.Do tej pory pra- trzecieobszaruPolski.Pracujeram!v tej
cowalampzy dzieciachw tzw.orfanatach_ chwili23kaptan6w
(odBozegoNarodzeJak! moie by{ pomocnas,mieszkajq54to dzieciniesarnowicie
poranione
we- nia ubieglegoroku, przybyloz polski cychw Polscc!w Policach,dla wsrtstkich,
wr'Qtrzniei zewnQtraie.Dziecjmatekpo- trzechksiezy:dw6chzCdahska,jeden
z kt6rzy pracujAna misjach?
zbawonychpralvrodzicielskich.
dzieciz Kalisza).Jestto niedos),lw por6wnan
iu
ulicy,okaleczone,
niesamowicje
bite,wy, do potrzebjakie madiecezjaLuzian4 dlaPieMSzarz€czi podstawowa
to modligioozone!zamorzone,zwszone, zaroba_ tegotez jest bardzowaznEspfawa by twa,io
waay czynnik.Tegosiedo(wiadprzygotowywad
ludzj Swieckjchdo czawlasnie
tamnamisjach.
Misjonarzbez
W tej chlvilizmieniarnni€jscepracy,bQ_ wsp6hracyz ksiezmi,plzyparafiach_
W 'nodlihryj estjakrybabezwody.My umiedzieto Londrina,€wentualnieAmazonia" Brazyliijestcharakterysb/
czfle,Ze przy my dotrzei do ludzi bardzobogatych,ale
rv zaleznosciczy dostosujQ
si€do tegokli- parafiachkaplanj€st do odprawiania nie zawszemamy \asparcieduchowe.
matu.C€lemzniany bedzier6wniezzakla, Mszy SwiQtej,do udzielaniasakramen- wsparcie
modlitry.I czasami
dzieiw Poldanieno\rychorfanar6w,
opiekanaddzie6- tow, natomrast
ogromneczed6pracyw sce,tu przezprzeci€tnegoPolaka,spQdzomi najb€rdzi€j
zaglodzon)mi.
Formacjama- parafiiwykonuj4ludzieSwieccy.Na pew- ny w trudzie,we lzachw cieQieniu,
daje
re(, pzystosowanieichw zal€ziiosciod ich no ci kaplanimajabardzoduzopracyj
laskiwlaJnie
&m pmcuryb niesamowicje
mentalnosci,
sposobubycia,Zebyich dzie- jestto pracana24 godziny.Niernniejjed- j4cymmisjonazom,mhjona*on. Bardzo
cj byly otoczonetroska zapewnioneim nak duzapomocaslu24juz w tej chwili duzotezpracuje
ludziSwieckich
namisjach,
byly jaki€Snonnalnewarunki,by onenie ludzie Swieccy,kt6rzy sq przygotowani corazwi€cej.Tojest
broi j najbardziejskumusiatyginqdz giodu,by matkiumiab ra- do pracy.W diecezji Luzianie,w kurjijest tecznapomoc- modlitwa.
Porzebnes4piedzia sobiez dzieamiw tych warunka€hw zorganizowane
zaoczne
studiumteologii nidze, alenaprawde
najwaaiejszajestmojakichsigzrajduj4
papieskieji tamkaatc4 sie ludzieSwiec- dlitwa.Kazdecierpienie,
kazdqrado$ - wyOjciecSwi€tykilka razy byl w Brazy- cy. S4oni duzqpomoc4w organizowaniu starczyintencja,by ofiarowaato zapraculii,jak ludnosd
odnosisiedo papicz!?
grup czy to liturgicznych,czy katech€- jqcychna misjach.To osromnapomoc.
tycznych,kt6re pomagaj4p6zniejkaptaOjcie€Swi9tyjestbardzoduzyn au- .nomw pracy.Duzynachkkladziesiena
Z siostreLucynaPiAtek
torrtetemdla Brazytijczyk6w Toj estoj _ wsp6tpraca
mi€dzyludZni 6wieckimi,a
rozmaryialks.Artur Rasmus
Dokoticxenieze ttt I0
Dziewicz,ykrajobraz, smutni lutlzie,
zniszczoneko(cioly, tgsknotaza komunizmem...
domyrodzinny,ja w malo$niczych
Piaskach.W domu,w kt6n/mzyl m6j dziadek
Mkolaj.omzmoirodrc€,dzisnievka $ nim
pokkaro&ina WasylaCiupyijego 2ony.
Njez\ykte bylo lr€jii do un€trzaniewielkiegodomku,poczuaatmosltreojcowizry.
Korespondencjawlasna z Ukrainy
ShtempodoEchem,k1,5ry
zsadzilm6jdziadek Widzidemichlriewielkisad.Sralem
pr4l
NaLrkrainiespqdzilisrny
kapliczce
obokkt6rejprzechodzili
moidziad, I'dziei czasuPodczas
ni+
kowieirodzice.
aybmwmiejscu,wk6ryn zrlkle j pod.6,Jodwiedzisialdomi byloobejScie
megodrugicgodziad- ljsmywspaniale
miastai
ka J6zcfaLukacza- sohlsa$si, kt6rego miqjscakesowejRzeczpoaresaowaliw19.10
Rosjanie,
$)'vo2qcdo spolitej: L!vdr!.Kamieniec
Lrlorm.Pope$r]'tn casie sbcho nimzagi Podolski,
Krzemicniec,
OlenEl.Zostalpemiejak
gfupainnych400
Po sko,Podiorce,Z6lkie\r Polak6wrcz*rzelanypnez so$iet6w Spoika- czaj6w,
Tamopol,
Stanisla,
temrvieluPolak6lv,
Ukrainc6w,k6r4 znali rlow Wedrowalism]
iladamlchdziadko$r
babcie
i rodzicow..
nli polskoici.naporykaiqc
.*
Morzciez rylala tegaslarszakobieia co ruszpolskieSlady:koMariaSzkodzinska
kuzynka
gdy icioly. palace.warownie,
Ludwika.
dolarlismy
tamnicapo\r iadaj4c
s*egoprzy- obiekt)pnbliczne,
pomniki.
jazdu.Bylawzruszona.
Nt ukruinskiej r)si nie na
Niezapomne
nigdy l,rzede
r sTlstkim
spotkali$ny
ludzi.Wspa,
jej sl6\r',gdyplaczEcmdwila- No coto, kro nialychkrcsoNlrch
Idzie ek i to{let
Polak6*.
teskniqcych
za
toto$],m)rslii.
Nacotlchludzipolo?rzuca-Ojca-zn4znadOdrr'i wisbr Spotkalism),skichzlorych.Za
to trz€baoplaciiczynsz,
li. PzyjdqSwiEta
niemanikogo.pl7ldzie takrEUkraiico{, tezsedeczny& zapnsn- nviatlo.gaz.Kibgmm kielbasy
kosztujewe
coszlego.niezarvsze
dobrze,niemanikogo. Jacych
nasdos$oichdom6wJadalismy
!rl,- Lwowie6-10hryMi,chieb80kopiejek,
kiTosnoi ludzie.alenmznapowiedziea
reL]l(la- stawiane
przcznichnaslolskromne.
leczz logramcuku-l.l5.Nielatwo$yliczyana
incyicudzeludzie...
scrcap|z!gotowane
plackiziemniacz_ane,
jak dlugostarczapienigdzl Sredniapensja
Nieimczeib)lowrodzinnejwsiKazika.
blin),.pierogi,
zupr.smaczny
chlcb.pyszny rcbotnika' 40 hry vni,2olnierza
zauodo'
Kamionce.Odnalazlw nie.jswqsiostuzcnice tlusLybigos
cdzicniedotarliSmy
mieliSmy $,ego' I 00,lekarza,nauczyciela
- I 50hryvOryslalve
Serydiukzasnapodw6rkurodzin- prz-ysobiedrobneprczenty- slodycze,ze- ni. Pensje
glodowc.- Cdykoicz4siEpiepo- sz)9! ksiqzkidladzieci.gazet) w tlm paranegodomupoplakal
siQzelvzruszenia.
- zfni4dzen6wipaniGienia
Crabowska
- kopal tjalnqdladorosb,ch,
kazui4cnamm.in.studnie
powiedzial
pamiqtki
religijne.
Dla jemyztcgo,codaziemia.
jam6jojciecwlasnlmirekonm.
Ma t8 me- m9zc4-zn
nrieli(my
polskie.,lnocne"
papicWspaniala
k$orva PolskadzisUkaina.
lrorvglebokoSci.
rosyi pus^owepirvo,kt6rcbardzoim sma- petnaspEecznojci.kontrast6x!ludzkichnapoWreszcie
ksiqdzJanw Rodaryczach.
dziei,oczekiwan
i drma16"1Dziewiczrniepatrz-m6wildo
mnie,'vt)m mabmniebiePro(cjludzicnadrodzenaszcgo
kreso- ariszcana przezprzenrys],zdewastouana
- skimdonkullfodzilemsie.Tu zyli moircdzi- $cgo pielgrzymouania
ze wzruszeniemprzezideologig,komunizm.Przejechaliimy
- pyal. Rozmo{a opowiadali
ce.Niesamowite,
prawda?
o s$]'mtrvardym
z,rciu.O nie- pzezni4I800kn.BylaiopodJDznie'"vk|4
zestar:z4kobietqzamieszku.jaca
domks. placontchslodorvych
pensjach,
przektrp- emocjonuj4ca.
nostalgicaa.Bylemdot4dw
Janabylaserdeczna.
Kobieciraw odruchu slwiei korupcjico krok.o pustlchskle- kilkunastukajach zachod
iej Europy.ByksiQdzu
piekn4uk]ain- pach.w kt6rychnieliczny
Ozrazni przlniosla
rowarjesrdrogi, lemni4zachw)-cony.
- najDzi6stwierdzam
skEmakatk€.
Wzi€lismyIo{niez napami4t, o swychcodzicnnlch
zabiegach
egr,,-sten-pi€kniejsz?
Europajesitamwsr6dbiednych
ke pobltu staryglinianygarnekpamielajq- cJaln]-ch.
O piciu.Bogdyczlowiek
rypije, ludzi,k6rza rakjrl mycbcielibyzyi godnie
cyczasymiqd4lrojenne.
zapomina
o problemach.
I wspominaj4
dobrze...
komunQ.
Przemiany WracaliSmy
do Policzadowoleni
choa
ostatnichlai na Ukainie anAczeni.NajrviekszAsalyslakcjA
miaiCzenic ich zdaniemnie daly. siekPiekarski.Dotarldomiejsc,nak6r,vch
Nadalbieda.
A zakomuny munajbadziejzlezalo. Kr€cikolejnyfilm o
przynajmniej
b],lypieniq- Kresach.Badzienoara goobejrzea
!v polic'. Japr4$ iozlemzesobqdo
dze- lnawiaj4Aby falo- kiej,,kabl6wce
wa6sia,Iudzie
sprzedajqcodomugadi ziemikresoweji ponad200sztuk
mogq.Kami ichtezczama zdjqa.Nakazdrmz nichwidaaOjczya€ naziemia.PanFfanekcra- s4ch ojc6wimatek.k1&zyurodzilisi€
na
bowski- naszgospodarz,tereniedzisiejszej
Ukain). KsiqdzJan
za(
jak\\ ieluinnychemeq,r6w zape*nemyslal- rvmcannabudow9policotrzynnleokolo50hry$,ni kiegokosciola.aletamten!v Rodatyczach,
renty.To w przeliczeniu rezodbudujel
WnCtneviejskiegosklepu
Podhorcdch
okolo27dolarow
a90polt€ksti fot.Jan Matura
Poulroly
dokorzeni
Dxiewic4t krajobm| smalni ludzie,
zhiszczone koicioly, tQsknotaza kohrunizmem...
Powroty
dolrorzeni
Korespondencja
wNasna
z Ukrainy
Na ten *yjazd szykowalemsie dlugo. mrasroweopuszczenle
- ka- ojcowizny.Wyjechalido
Z inspiracjiCzeslawa
Piekarskiego
merzystyz polickiejTV Kab i naszego Polski i osiedli 1v corproboszcza
ks. JanaKazieczko,z l3doici:l zowie. Terazpo 52 latach
przystqpilemdo podr62ymegozycia
Kazikj€chalby odnalet6
wyjazdu na Kresy, na Ukrain9, obrzeza sw6j dom i rodzin€.LudRzeczypospolitej,na kt6rych urodzili sie wik Mendruri - przcz
Ks. Jan przeddomem!w kt6rym siQurodzil
lnoi rodzice,tam sie pobrali i kochali. dlugie lata marynarzze
Naszskladpo&6zujqcychuzupelniliHen- Szczecina,
urodzil siQw
ryk Biczyk z \i\,nukiemLukaszen,Ludwik Borkach Wiclkich kolo
Mendfln, KazimierzN4azuek- pzyjaciele Tamopola.
Takjak Kazil
ks. Janaoraz ZbigniewKozakiewiczi po zakoncz€niuwojny
Antoni Fryszkowski' naucaciele z Gry- jako 13 latekryj€chat z
fina moi serdecznikoledzy.Miejscen rodzicamii siostr{Aniel4
docelowympierwszegodnia podr6zybyl do Polski. Po 30 larach
Lw6w, gdzie mielismy zamieszka6u nicobecnosci(odwiedzil
goscinnejrodzinypolskichlwowiak6w- rodzinnydom w 1967
Cieni i Flanta crabowskich.Jadqcpzez roku), pragnEl zn6w
PolskAzastanawialismy
sie,jak4 kresowe spo.jrzc.na miejsceswego
Ojczyzn€tam zastaniemy?
pochodzenia.
KsiirdzJan
naszduchowyprzlv6dc4
KazimierzMazurek- wlatuicielzaktadu a zarazen doskonaly
kami€niarskiego
z ColzowaWlkp. xrodzil kierowca,takzeurodzilsie
Cdy zabrakniepienifdzyludzi€tyjA z t€go,
sie w KamionccWielkiejw pow.kolo- na Kresach,w Rodaryco im da ziemia
myjskimw woj. stanislawowskim.
W ro, czachniedalekoLwowa.
dziruej wsi mi€szkal\rraz z rodzicamido Jako2 iatek,gdy kcsowa
1945roku. Wtedyto wladzeukraifski€ ojczyznazostalawchlo'
nakazalyjego rnatcei trojgu rodzeirsrwa nietapzez Ukrain9,rakz€
(ojciec walczyl w polskiej armii) natych- $ razz rodzicamiwyjechal
na Ziemie Odzyskane.
Podczaspodr62yzaplanowal odwiedzi6 sw6j
rodzinny dom, w kt6rym
dzismieszkaprawoslax,na
rodzina,orazzniszczory
polski koSciol, kt6ry
chcialbywrazz rodakami,
dawnyni mieszkaricami
Rodatycz- odbudowaa.
Moi rodzice urodzili
sie 'v Wolion malefikiej Spotkani€Polak6wz Ponorza i spodTarnopola
wsi, a zamieszkali
opodal
w Piaskach,
malympnysi6tkunadrz€kq
Mieszkajqc
we Lwowi€u goscinnych
R4t4niedaleko
Most6'vWielkichw pow- Grabowskich,
codziennie
wyruszaliSmy
ieciez6lkiewskim.MaEeniemich zycia w drogeby dotrzeddo miejscrodzinnych.
bylo odwiedzenieswych rodzinnych Z wiclkim wzruszeniemodnajdywalisny
stron.Za zyciaim sieto nieudalo,wiec
Dokortczenie a stt 9
ja posmiedniespelnilernich wolejadac
do miejscaich urodzenia.
tekst i fot. Jan Matura
MADONNY OJCZYSTE
MATKA BOSKA
CZORTKOWSKA
Czortk6w- Ukraina
SwreoopuclrKysrusA
Gd.la p.Bfl zymsftolatoljckl.l p,w 5w. Kdlmlem Krdtew'cza
w Polcachul.ks kald.s. wszyrftktego1,72-009Poi€
Redagujo:
kr, J.n K.zleczkoizesp,,
R€[email protected]
ny J.n M.tur.

Podobne dokumenty