“W jaki sposób firmy mogą czerpać korzyści z dobrych praktyk

Komentarze

Transkrypt

“W jaki sposób firmy mogą czerpać korzyści z dobrych praktyk
Mazars oraz Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu serdecznie zapraszają na
seminarium pt.:
“W jaki sposób firmy mogą czerpać korzyści z
dobrych praktyk wdrażając procesy minimalizowania
ryzyka niewłaściwych zachowań w łańcuchu dostaw”
14 marca 2016 r. – biuro Mazars w Polsce, ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa
Przestrzeganie praw człowieka w ramach prowadzenia działalności
gospodarczej jest kluczowym elementem etycznego biznesu i
prowadzenia go w sposób odpowiedzialny społecznie. Co więcej,
jest to jeden z elementów, do których ujawniania w sprawozdaniu z
działalności zobowiązane będą już od przyszłego roku duże spółki
oraz jednostki zainteresowania publicznego, co wynika z
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/EU w
odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji
dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz
grupy. Przepisy tej Dyrektywy mają być wdrożone do prawa
polskiego do dnia 6 grudnia 2016 r.
Wśród
najważniejszych
wyzwań,
jakie
stoją
przed
przedsiębiorstwami jest niewystarczająca wiedza na temat tego, co
stanowi dobrą praktykę w dziedzinie praw człowieka, brak
odpowiednich mechanizmów zapobiegawczych i naprawczych za
łamanie praw człowieka i brak wiedzy na temat kluczowych
procesów, takich jak tzw. human rights due diligence.
Podczas naszego seminarium omówimy metody identyfikacji i
ochrony przed złymi praktykami w całym łańcuchu dostaw, jak
również opowiemy o wartości dodanej wynikającej z ograniczania
ryzyka i optymalizacji pozytywnych skutków społecznych - tak, aby
firmy mogły osiągać zyski, z których mogą być dumne.
Seminarium odbędzie się w języku angielskim.
RAMOWY PROGRAM
9:00 Rejestracja i poczęstunek
10:00 Powitanie i wprowadzenie przez
Michela Kiviatkowskiego
10:15 - 12:00 Prezentacje Richarda
Karmela i Beaty Faracik
12:00 – 12:30 Pytania i odpowiedzi
PARTNERZY
PATRONAT MEDIALNY
DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SEMINARIUM?
Uczestnicy będą mieli możliwość:




zapoznania się z Ramami Sprawozdawczości Zgodnymi z Wytycznymi ONZ, do których obecnie odwołują się władze,
jako wytycznych do przestrzegania przez firmy, w celu wykazania poszanowania praw człowieka;
poznać wyzwania i przeszkody w rozumieniu zachowań w łańcuchach dostaw oraz realne korzyści biznesowe
wynikające z eliminacji tych przeszkód;
poznać przykłady dobrych praktyk;
dowiedzieć się, jak stawiać pierwsze kroki na drodze do szanowania praw człowieka w przedsiębiorstwie.
DO KOGO SKIEROWANE JEST SEMINARIUM?
Do udziału w seminarium serdecznie zapraszamy członków zarządu, dyrektorów i menedżerów odpowiedzialnych
za zrównoważony rozwój i CSR, radców prawnych, szefów działów kadr, działów audytu wewnętrznego,
compliance, zakupów i administracji w polskich firmach oraz firmach zagranicznych działających na polskim rynku.
OPŁATY I REJESTRACJA
Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o
wcześniejszą rejestrację.
Aby zarejestrować się na seminarium, należy wysłać e-mail na adres [email protected], podając swoje
imię i nazwisko, stanowisko oraz nazwę firmy. Rejestracji można dokonywać do 10 marca 2016 r.
Uwaga: seminarium będzie prowadzone w jęz. angielskim.
INFORMACJE O PRELEGENTACH
Michel Kiviatkowski kieruje biurem Mazars w Polsce od początku istnienia firmy, tj. od 1992 roku.
Nadzoruje projekty audytorsko-doradcze zarówno dla podmiotów, polskich jak i dużych międzynarodowych
koncernów. Michel Kiviatkowski posiada szerokie doświadczenie w rewizji sprawozdań finansowych i doradztwie
na rzecz przedsiębiorstw reprezentujących wszystkie sektory gospodarki, a zwłaszcza na rzecz banków, firm
leasingowych oraz firm z branży budowlanej. Jest prelegentem licznych seminariów dla klientów oraz prowadzi
kursy i wykłady na wyższych uczelniach. Autor licznych publikacji i artykułów w prasie specjalistycznej. W
ramach kampanii poszerzania Unii Europejskiej, wygłaszał odczyty w Senacie Francji nt. sytuacji gospodarczej
Polski oraz był członkiem grupy przedsiębiorców biorących udział w rozmowach z Prezydentem Polski
Aleksandrem Kwaśniewskim i Prezydentem Francji Jacques’em Chirac.
Beata Faracik, LL.M. - prawnik, współzałożycielka i prezeska zarządu Polskiego Instytutu Praw Człowieka i
Bizensu. Ekspertka w zakresie praw człowieka w kontekście biznesu oraz społecznej odpowiedzialności biznesu
(CSR). Posiada status Associate Fellow of the UK Higher Education Academy. Działa na rzecz implementacji w
Polsce Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz popularyzacji narzędzi ją wspierających. W
latach 2012-2015 członkini Zespołu ds. CSR przy Prezesie RM a następnie przy Ministerstwie Gospodarki.
Autorka szeregu analiz, publikacji i prezentacji na forum krajowym i międzynarodowym oraz warsztatów i szkoleń
w powyższym zakresie. Posiada wieloletnie doświadczenie we (współ)pracy z administracją publiczną
(Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Sprawiedliwości, UK Criminal Justice System - National
Probation Services), organizacjami pozarządowymi (m.in. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, National
Society for the Prevention of Cruelty Against Children, Instytut Allerhanda), sektorem prywatnym oraz
organizacjami międzynarodowymi (m.in. Parlament Europejski, KE). Więcej informacji na www.pihrb.org
Richard Karmel odpowiada w Mazars w Wielkiej Brytanii za opracowanie wielokrotnie nagradzanej
procedury sprawozdawczej dotyczącej praw człowieka i biznesu. Jest kluczowym członkiem zespołu
projektowego ds. Inicjatywy na rzecz opracowania ram sprawozdawczości w zakresie praw człowieka i
zewnętrznej weryfikacji sprawozdań (Human Rights Reporting and Assurance Frameworks Initiative), który
opracował Ramy Sprawozdawczości będące przewodnikiem dla firm, w jaki sposób powinny one raportować
przestrzeganie przez nich praw człowieka. Projekt ten ma oficjalne poprcie Grupy Roboczej ONZ ds. Praw
Człowieka i Biznesu.
Richard jest także doradcą przy wielu transakcjach transgranicznych, zarówno dla firm zagranicznych
inwestujących w Wielkiej Brytanii, jak i firm brytyjskich chcących zainwestować w Europie. Ma szczególne
doświadczenie w sektorze górniczym, naftowym i gazownictwie, a w jego portfolio klientów znajdują się firmy
prowadzące działalność w Afryce, Azji i Ameryce.
Richard prowadzi bloga na tematy związane z prawami człowieka i biznesu pod adresem
www.richardkarmel.co.uk