Roboty malarskie kuchni Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku

Transkrypt

Roboty malarskie kuchni Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku
załącznik do zapytania ofertowego
…………………………………
…………………………………
…………………………………
NIP ……………………………
Regon …………………………
(nazwa i adres wykonawcy)
OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:
Roboty malarskie kuchni Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku
Niniejszym składam ofertę na roboty malarskie kuchni Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku o łącznej
powierzchni:
1. sufit – 82,3 m2
2. ściana – 71,1 m2
3. ściana – 6 m2
4. grzejniki – 10,2 m2
5. instalacja wodna i gazowa – 42 m
W skład robót malarskich wchodzi:
1. Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej na sufitach – 82,3 m2
2. Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej na ścianach – 71,1 m2
3. Położenie tynków wewnętrznych , jednowarstwowe, grubości 3 mm z gipsu szpachlowego (gładzie)
wykonane ręcznie : na stropach, na podłożu z tynku – 82,3 m2
4. Położenie tynków wewnętrznych , jednowarstwowe, grubości 3 mm z gipsu szpachlowego (gładzie)
wykonane ręcznie : na stropach, na podłożu z tynku – 71,1 m2
5. Przygotowanie podłoża do malowania poprzez gruntowanie – 153,4 m2
6. Malowanie farbą lateksową w kolorze białym ścian dwukrotnie – 71,1 m2
7. Malowanie farbą emulsyjną sufitów dwukrotnie – 82,3 m2
8. Malowanie olejne z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni
ponad 5 m2 w jednym miejscu, farbą olejną dwukrotnie – 6 m2
9. Malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych: dwukrotnie z oczyszczeniem podłoża – 10,2 m2
10. Malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm: dwukrotnie z
oczyszczeniem podłoża – 42 m
11. Osłony okien i drzwi: folią polietylenowa przy użyciu żurawia okiennego – 18,49 m2
12. Zabezpieczenie podłóg z folii osłonowej – 82,3 m2
Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu
zamówienia za kwotę w wysokości:
Cena brutto ………………….zł, (słownie: ……………………………………………………………zł).
1.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 02.11.2015 r. do 20.11.2015 r.
Załącznikami do oferty są:
1.
2.
3.
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
1

Podobne dokumenty