Oświadczenie do celów gosp. odpadami kom[...]

Transkrypt

Oświadczenie do celów gosp. odpadami kom[...]
Oświadczenie Właściciela
lokalu mieszkalnego .... / ....
do celów gosp. odpadami komunalnymi
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. OLBRACHTOWSKA 28-34, 54-063 WROCŁAW
Prosimy o rzetelne i czytelne wypełnienie niniejszego oświadczenia. Dane w nim zawarte posłużą do
ustalenia sposobu zbierania odpadów i wysokości opłat na rzecz Gminy Wrocław.
CZĘŚĆ A. DANE O LOKALU MIESZKALNYM
Lokal mieszkalny jest:
zamieszkały (wytwarza odpady komunalne)
niezamieszkały
Gdy lokal mieszkalny jest zamieszkały, należy poniżej wskazać liczbę mieszkańców, Jeżeli na 1 osobę zamieszkałą przypada więcej niż 27 m2
powierzchni mieszkania, wtedy stosowane będą stawki opłat za mieszkańca. Liczba osób zamieszkałych nie jest równoznaczna z obowiązkiem
meldunkowym.
Gdy lokal mieszkalny jest niezamieszkały, należy przejść do części C.
Liczba osób zamieszkałych:
CZĘŚĆ B. PREFEROWANY SPOSÓB ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Mieszkańcy deklarują:
selektywne zbieranie odpadów komunalnych
wyrzucanie odpadów zmieszanych
Przyjmuję do wiadomości, że ostatecznie o sposobie zbierania odpadów komunalnych zadecyduje Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej na podstawie woli
większości Właścicieli wyrażonej w Oświadczeniach. Sposób zbiórki może ulegać zmianie w przyszłości.
CZĘŚĆ C. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym.
Jednocześnie zobowiązuję się każdorazowo poinformować, w ciągu 14 dni, o zmianie ilości osób
zamieszkujących lokal mieszkalny.
Imię i nazwisko składającego
Oświadczenie:
............................... ..............................
data, podpis Właściciela

Podobne dokumenty