",f"1,1W

Transkrypt

",f"1,1W
",f"1,1W
uchwahftxxtulrrlo8
f dnia30 F€ ź dżem|k.2003i
wspEwierozpatrallaśła.gl
złÓż?l3j"BTffj;gg.
.*'
"o'eąc.j
fun|cloną.nla
adn 9|?cyi|ego(jl D2' U / 2o00l N'93 pol |o,,żelr'
) oful ań' ls L9l1
IJ'U. o sanÓ?ądf e gmirlym ( i l' Dż U L 2oa1r \. !2 paz |5g
1r ? ] a ]
Rada Gmjńy Brcnna
ucnwaEIco hasIępuie:
s1
Pozapof|E1usię2lEc(ąsk.ro'|ozore|pżefPznc.6ż.90Lnzyn?dn'.J.ooc'.w'r'L
iMobl'Ma
l..
24' dolyczą@'ld1|qo.Na{a GoPs j€ g o łierwI€
po fapÓlacril . e z dt r' 9ol&'
or sEnowskitr Koais' (u lu.y' os'aly oc| @ny żdrcwia
$p@ ś""
,';a:" ;k;.sę ż;-'"'''
n|*sadną
".W.
s,
TEśćninjej@j uchwarywE f uzasadnienompżeŚłaó5każącenu'
s3
wykon.nieu.hw.ly powi€ża się Pżercdn]czą@muRadyGminyBrenna
s4
UĆhwat.łdrodf w życież dniem podję. .,
t GiillNY
Uł*dnianje do uohw.' 9 spr&ie upalfunia skaĘl na funkćjonMnie GoPs ljego ki€fuwnlka'
RadaGminy Brennadn' 30'10'2003l' po apofnanlu sję z Ł€ś.ią 'kargi Pan. Je@go Łuczynw
GoPs i jeoo kiercwnlka,po.djęlauchwaĘ o odda|eniu'skaroijako
;|gvJedfunkcjońNłh
W lrak e seg' oĘanJ3EnÓłią6gox ercwi| GoPs pŹÓogla*,ć|\@
o.naJePŃo
adniniślraąi1e
l.l z Óznvc! fon oorocysoo|v1ei s posEĆ'
2. zasińU okesoi€go
4' mpao]ale€ p rulyżneqo
Akla'administEćy]re
wskżująna zaint.€śowańiepBĆownikówooPs! ijego k]€bwn ka skar2ąc}m
Nl. łz]ezioro żEn pfas}a|.| oo JzaŚadnier.7agoĘos( gka!' Pdra Jeżeqo LJ.zy1 .
k,ercwniktuiGoPs ' podee{erL
, ,i*"Td.,"i;. *s i*;
sꏹc09o| wynB]ą.}ch f u9bwyo pÓmo.yspołeĆzną'
FlriEWoDfl(
.s. I

Podobne dokumenty