Zarządzenie Nr 122/2010 Prezydenta Miasta

Transkrypt

Zarządzenie Nr 122/2010 Prezydenta Miasta
Zarządzenie Nr 122/2010
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z dnia 24 marca 2010 r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budŜetu miasta
Stargard Szczeciński w 2010 roku.
Na podstawie art.249 ust.6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 51/2010 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z 27 stycznia
2010 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budŜetu
miasta Stargard Szczeciński w 2010 roku zmienionym zarządzeniem Nr 89/2010 Prezydenta
Miasta Stargard Szczeciński z 24 lutego 2010 roku, załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków
budŜetowych i naczelnikom wydziałów pełniących merytoryczny nadzór nad jednostkami
organizacyjnymi miasta rozliczającymi się z budŜetem miasta.
§ 3. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem harmonogramu realizacji dochodów
i wydatków budŜetu miasta powierza się Skarbnikowi Miasta, Naczelnikowi Wydziału
Edukacji UM oraz Naczelnikowi Wydziału Ekonomicznego UM.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta
Sławomir Pajor
UZASADNIENIE
Podstawę do zmiany zarządzenia Nr 51/2010 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z 27 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów
i wydatków budŜetu miasta Stargard Szczeciński w 2010 roku zmienionego zarządzeniem
Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z 24 lutego 2010 roku stanowią wnioski
dysponentów środków budŜetowych (Miejskiego Zakładu Komunikacji i Muzeum)
o zmiany w harmonogramie wydatków budŜetu miasta w zakresie realizacji zadań własnych.
Biorąc powyŜsze pod uwagę, wnosi się o przyjęcie niniejszego zarządzenia.