Ekopracownia - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zduńskiej Woli

Transkrypt

Ekopracownia - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zduńskiej Woli
INFORMACJA O DOFINANSOWANIU, ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI,
ZADANIA W RAMACH KONKURSU „MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA”
W kwietniu 2014 roku Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zduńskiej Woli
przystąpiło do konkursu „Moja wymarzona ekopracownia” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a w czerwcu otrzymało dotację na realizację
zadania „Moja wymarzona ekopracownia” - Utworzenie pracowni ,,Bio-Eko’’ przy Publicznym
Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zduńskiej Woli
Wartość ogólna tego przedsięwzięcia wynosi 42.122,00 zł, a kwota dofinansowania ze środków
funduszu 39.986,00 zł. Dzięki dotacji z WFOŚiGW w Łodzi do nowej ekopracowni zakupiliśmy: meble,
sprzęt audio video, mikroskopy oraz cały szereg pomocy dydaktycznych do nauczania biologii
i chemii. W okresie od września 2014 roku do czerwca 2015 roku zostanie przeprowadzony cykl
przedsięwzięć w ramach naszego projektu. Dokonano również modernizacji pomieszczenia, które
zmieniło się w wymarzoną ekopracownię. Uzyskane środki pozwoliły na wyposażenie klasopracowni
w nowe meble, nowoczesny sprzęt multimedialny, eksponaty i pomoce dydaktyczne.
W pracowni zaplanowano zajęcia lekcyjne z biologii, chemii oraz zajęcia pozalekcyjne. Głównym
celem projektu jest rozbudzanie świadomości ekologicznej i rozwijanie aktywnych postaw wobec
przyrody i jej ochrony, a także propagowanie odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska.
W wyniku realizacji zadania zaplanowano uzyskanie efektu ekologicznego, którym będzie
wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych,
wzrost poczucia odpowiedzialności za stan środowiska i podejmowane decyzje, kształtowanie
nawyków kultury ekologicznej w środowisku lokalnym, rozwijanie współpracy z instytucjami i
organizacjami.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej:
www.wfosigw.lodz.pl