Podanie o rozwiazanie UMOWY

Transkrypt

Podanie o rozwiazanie UMOWY
PODANIE O ROZWIĄZANIE UMOWY
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEJ
Dotyczy umowy nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z późniejszymi zmianami z dnia . . . . . . . . . . . . .
o świadczeniu Usługi Telekomunikacyjnej.
§1
Proszę o rozwiązanie umowy z dniem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dla abonenta
(imię i nazwisko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
z powodu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
.............................................................
............................................................................
§2
Abonent zobowiązuje się zwrócić sprawne urządzenia dostępowe do sieci, lub udostępnić
lokal Operatorowi w celu ich demontaŜu w terminie 14 dni roboczych, które zostały
zainstalowane w lokalu Abonenta i są własnością firmy PHU „SOWA”
§3
Abonent zobowiązuje się do uregulowania wszystkich opłat za świadczoną usługę w terminie
30 dni kalendarzowych, które zostały naliczone zgodnie z zawartą umową od dnia jej
wygaśnięcia.
§4
Zgodnie z kaŜdą umową obowiązuje dany okres wypowiedzenia, wynoszący w zaleŜności od
umowy, od 30 do 93 dni. W przypadku rozwiązania lub zerwania umowy przed
wygaśnięciem okresu wypowiedzenia, Operatorowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze
w wysokości 500zł netto.
.....................
miejscowość, data
.................
Abonent,
wymagany jest CZYTELNY PODPIS i / lub pieczątka

Podobne dokumenty