Zasady udzielania refundacji kosztów wyposażenia lub

Transkrypt

Zasady udzielania refundacji kosztów wyposażenia lub
URZĄD PRACY
ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ STAROSTĘ LWÓWECKIEGO
ŚRODKÓW Z FP NA REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB
DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANYCH
BEZROBOTNYCH
I.
INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW
Podmiot, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła lub producent rolny,
zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego
bezrobotnego może złożyć do Starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu,
przedszkola, szkoły lub producenta rolnego albo ze względu na miejsce wykonywania
pracy przez skierowanego bezrobotnego stosowny wniosek na druku zamieszczonym na
stronie internetowej PUP www.pup.powiatlwowecki.pl wraz z niezbędnymi
załącznikami wskazanymi we wniosku.
Podstawy prawne:
 Art.46 ust 6 ustawy z dnia 20 kwietnie 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (t. jedn. Dz. U. z 10 maja 2016r. poz. 645 z późn.zm.);
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w
sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania
bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (t. jedn. Dz.U. z
2015r. poz. 1041 );
 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. a1 w sprawie
stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013r., str.1);
 Rozporządzenie Komisji Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. a1 w
sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013r., str.9);
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2014r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz.U. z 2010r. 53. Poz.311 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (t. jedn.Dz.U. z 2016r. poz. 1808).
2
Ilekroć w zasadach mowa o:
1. Staroście – należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we
Lwówku Śl. działającego z upoważnienia Starosty lwóweckiego.
2. Działalności gospodarczej – oznacza to zarobkową działalność wytwórczą,
budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze
złóż a także działalność zarobkową, wykonywaną w sposób ciągły.
3. Producencie rolnym – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zamieszkującą lub mającą
siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącą posiadaczem
gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969, z późn.zm.¹º) lub prowadzącą dział
specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz.361, z późn.zm.¹¹)
lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz.397, z późn.zm.¹²).
4. Niepublicznym przedszkolu, niepublicznej szkole – oznacza to podmiot
prowadzący działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (DZ.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.¹³).
II.
KRYTERIA PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z FP
1. Wstępnej oceny wniosków dokonują pracownicy Urzędu.
2. Ocena sporządzana jest w formie pisemnej:
- karta oceny wniosku (wg załączonego wzoru),
- współpraca z PUP,
- informacja o kandydatach spełniających wymogi pracodawcy.
3. Decyzję o przyznaniu środków podejmuje samodzielnie z upoważnienia Starosty
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim .
4. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Dyrektor powiadamia
podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole,
niepubliczną szkołę lub producenta rolnego w formie pisemnej w terminie 30 dni
od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami.
5. W przypadku niemożności rozpatrzenia sprawy w tym terminie Dyrektor
powiadamia wnioskodawcę o przyczynie zwłoki i wskaże nowy termin załatwienia
sprawy.
6. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Dyrektor podaje przyczynę odmowy.
3
7. Powiatowy Urząd Pracy we Lwówku Śląskim rozpatrując wniosek może żądać
dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających dane
zawarte we wniosku lub oświadczeniach.
8. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z obowiązkiem zawarcia umowy przez
żadną ze stron.
9. Od negatywnej decyzji w sprawie wniosku nie przysługuje odwołanie.
10. Sam fakt złożenia wniosku i pozytywne jego rozpatrzenie nie gwarantuje
otrzymania środków Funduszu Pracy, jeżeli bowiem zajdą okoliczności, o których
Urząd nie wiedział w momencie rozpatrywania wniosku, Dyrektor może odstąpić
od zawarcia umowy.
11. Podstawą refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy jest umowa
zawarta przez Starostę z
upoważnienia, którego działa Dyrektor PUP z podmiotem prowadzącym
działalność gospodarczą, niepublicznym przedszkolem, niepubliczną szkołą lub
producentem rolnym.
12. Umowa zawierana jest na piśmie pod rygorem nieważności.
13. Wszelkie zmiany warunków umowy dokonywane są na piśmie za obustronną
zgodą pod rygorem nieważności.
14. Formami zabezpieczenia zwrotu przez podmiot refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy może być poręczenie, gwarancja bankowa,
blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez
dłużnika.
W przypadku poręczenia, poręczycielami mogą być:
- osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą, nie będącym w stanie
likwidacji lub upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony lub na czas określony (minimum
3 lata od dnia podpisania umowy), nie będąca w okresie wypowiedzenia, wobec której nie
są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne i która nie jest już poręczycielem z tytułu
innych umów poręczenia. Osoba taka winna przedstawić dowód osobisty (jeśli pozostaje w
związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej, również dowód osobisty
współmałżonka), oświadczenie potwierdzone własnoręcznym podpisem w obecności
pracownika urzędu o uzyskiwanych dochodach ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu, oraz
o aktualnych zobowiązaniach z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia,
podając jednocześnie imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, jeżeli został nadany i
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
- osoba fizyczna otrzymująca stały dochód z tytułu nabycia prawa do renty (minimum 2
lata od dnia podpisania umowy) lub emerytury, wobec której nie są ustanowione zajęcia
sądowe lub administracyjne i która nie jest już poręczycielem z tytułu innych umów
poręczenia. Osoba taka winna przedstawić dowód osobisty (jeśli pozostaje w związku
małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej, również dowód osobisty
współmałżonka),oświadczenie potwierdzone własnoręcznym podpisem w obecności
4
pracownika urzędu o uzyskanych dochodach (średnia z ostatnich trzech miesięcy) oraz o
aktualnych zobowiązaniach z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, podając
jednocześnie imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, jeżeli został nadany, oraz numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość.
- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (samodzielnie lub w formie spółki
osobowej), która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości i nie posiada
zaległości w Urzędzie Skarbowym i ZUS. Osoba taka winna przedstawić dowód osobisty
(jeśli pozostaje w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej, również
dowód osobisty współmałżonka), oświadczenie potwierdzone własnoręcznym podpisem o
dochodach (średnia z ostatnich trzech miesięcy), oświadczenie o prowadzeniu działalności
gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej oraz
oświadczenie lub zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i składek na
ubezpieczenie społeczne.
- osoby prawne (spółki kapitałowe - spółka akcyjna, spółka z o.o.), których działalność nie
jest w stanie likwidacji lub upadłości i nie posiadają zaległości w Urzędzie Skarbowym
i ZUS. Osoba taka winna przedstawić dowód osobisty (jeśli pozostaje w związku małżeńskim
i nie posiada rozdzielności majątkowej, również dowód osobisty współmałżonka),
oświadczenie potwierdzone własnoręcznym podpisem o dochodach (średnia z ostatnich trzech
miesięcy), oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej oraz oświadczenie lub zaświadczenie o niezaleganiu z
opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.
Ostateczną decyzję w sprawie wyboru zabezpieczenia oraz liczby poręczycieli
podejmuje Dyrektor uwzględniając wysokość przyznanych środków i osiągane przez
poręczycieli dochody.
- w każdym przypadku poręczenia, poręczyciele winni wykazać średni dochód brutto za
ostatnie trzy miesiące w wysokości co najmniej w przypadku zatrudnienia lub
prowadzenia własnej działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego minimum 2500 zł
brutto, w przypadku rencistów lub emerytów minimum 2000 zł brutto
- poręczycielem nie może być współmałżonek wnioskodawcy, współmałżonek
poręczyciela, emeryci i renciści, którzy ukończyli 70 rok życia.
- w przypadku utraty zdolności do poręczenia wnioskodawca winien niezwłocznie
poinformować o tym fakcie PUP oraz ustanowić w uzgodnieniu z Urzędem
nową formę zabezpieczenia udzielonej refundacji.
15. Okres, w którym poniesione wydatki uznaje się z uprawnione rozpoczyna się z
datą zawarcia umowy, a kończy się po stwierdzeniu przez Powiatowy Urząd Pracy
utworzenia stanowiska pracy, jego wyposażenia lub doposażenia.
16. Zakupy powinny być udokumentowane fakturą, rachunkiem lub umową
sprzedaży.
17. Zakupy maszyn, urządzeń lub sprzętu używanego dokonane na podstawie umowy
sprzedaży powinny odpowiadać następującym warunkom:
1) cena zakupionych maszyn, urządzeń lub sprzętu nie może przewyższać ceny
rynkowej a wnioskodawca przedstawi wraz z umową sprzedaży operat
5
szacunkowy ( oszacowanie rzeczywistej wartości rynkowe j nabytych rzeczy )
przeprowadzony przez rzeczoznawcę majątkowego na koszt własny
wnioskodawcy.
2) umowa sprzedaży powyżej 1 000,00 zł powinna posiadać potwierdzenie
zgłoszenia do Urzędu Skarbowego,
3) wszelkie zakupy, dokonane między członkami rodziny wnioskodawcy winny
być uzgodnione ze Starostą.
18. Przekazanie środków dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły lub producenta rolnego
następuje w formie przelewu bankowego na konto firmowe po dokonaniu
zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy.
19. Refundacja części kosztów poniesionych na wyposażenie lub doposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego stanowi pomoc de minimis w
rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352 z 24.12.2013, str.1) i
są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków
przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami a także nw
rozumieniu przepisów Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.w
sprawie stosowania art.107 i 108Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.9) i
jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.
20. Refundacja dokonywana jest w kwocie brutto a beneficjent pomocy jest
zobowiązany do zwrotu równowartości odzyskanego, zgodnie z ustawą z dnia 11
marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r Nr 177, poz.1054, z
późn. zm.) podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej
pomocy, w terminie określonym w umowie, na mocy przepisu § 4 ust.2 pkt 6
rozporządzenia (t. jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1041).
III.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Powiatowy Urząd Pracy udziela wszelkich informacji lecz nie pomaga w wypełnianiu
wniosków.
2. Ostateczną decyzję w sprawie złożonych wniosków podejmuje Dyrektor PUP z
upoważnienia Starosty Lwóweckiego.
Zasady wchodzą w życie z dniem 01 stycznia 2017roku.
6
Wnioski o refundację złożone a nie rozpatrzone do dnia wejścia w życie niniejszych
zasad rozpatruje się na nowych zasadach.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Lwówek Śląski dnia 30.01.2017r.
Dorota Piotrowska-Maślanka
7
Podmiot składający wniosek:
KARTA OCENY WNIOSKU
Lp.
Kryterium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Czy wniosek jest złożony na właściwym druku?
Czy wniosek sporządzony czytelnie ?
Czy wniosek zawiera wszystkie strony ?
Czy wszystkie strony wniosku zostały zaparafowane ?
Czy wniosek jest zszyty lub trwale połączony?
Czy wniosek jest podpisany przez osobę uprawnioną ?
Czy wniosek jest opatrzony datą wypełnienia i pieczątką wnioskodawcy?
Czy wnioskodawca udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania we wniosku?
Czy Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o refundację?
Czy wniosek zawiera wymagane załączniki, w tym:
Aktualne (wydane nie później niż na 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku) zaświadczenie z
Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w opłatach, a przypadku spółki cywilnej dodatkowo zaświadczenia
dla każdego wspólnika spółki oddzielnie – oryginał lub oświadczenie
Aktualne (wydane nie później niż na 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku) zaświadczenie
Podmiotu o nie zaleganiu w opłatach z ZUS, w przypadku spółki cywilnej dodatkowo zaświadczenia
dla każdego wspólnika spółki oddzielnie – oryginał lub oświadczenie
11.
12.
13
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
14
Oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch
poprzedzających go latach podatkowych
Zobowiązanie podmiotu do zatrudnienia oraz utrzymania stanowiska pracy skierowanego
bezrobotnego.
Oświadczenie podmiotu o :
1) niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom
oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne zdrowotne, Fundusz Pracy
oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
2) niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie podatków i innych danin
publicznych,
3) nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań
cywilnoprawnych,
4) prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej , przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, z tym że do
okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności
gospodarczej;
5) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko
obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.
Nr 88, poz.553, z późn. zm.)
6) nierozwiązaniu, w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, stosunku pracy z
pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez podmiot.(p.pkt.2 -7 zawarte są w
oświadcz.str.9)
7) nie zmniejszeniu w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku wymiaru czasu pracy
pracownika.
8) oświadczenie o osobach kierowanych w ramach refundacji kosztów.
15
16
TAK
NIE