Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Transkrypt

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
Imię i nazwisko
..................................................................
PESEL
..................................................................
Imiona rodziców
..................................................................
Miejsce zamieszkania
..................................................................
..................................................................
..................................................................
Telefon kontaktowy
..................................................................
Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
kwalifikacyjnego – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 922, j. t. ).
…….………………… ……………………
(data i czytelny podpis składającego oświadczenie)

Podobne dokumenty