Załącznik nr 1 do SIWZ - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Transkrypt

Załącznik nr 1 do SIWZ - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Załącznik nr 1 do SIWZ
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Radarowy system zobrazowania powierzchni
lotniska
Specyfikacja techniczna
SMR System
Requirement Specification Document
1
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
1.
SPIS TREŚCI / LIST OF CONTENTS
1. 2. SPIS TREŚCI / LIST OF CONTENTS ............................................................................ 2 WSTĘP / INTRODUCTION........................................................................................... 3 2.1 Wprowadzenie / General ........................................................................................ 3 2.2 Język dokumentu / The language of the document ............................................... 3 3. KONTEKS OPERACYJNY / OPERATIONAL BACKGROUND ................................. 5 4. OBOWIĄZUJĄCE STANDARDY / REFERENCE DOCUMENTS .......................... 7 5. WYMAGANIA FUNKCJONALNE / FUNCTIONAL REQUIREMENTS ................... 8 5.1 Wymagania ogólne / General Requirements ......................................................... 8 5.2 Parametry wykrywania / Surveillance performance ................................................ 11 5.3 Jednostki zobrazowania / Display Units ................................................................ 13 5.4 Proces konwersji wizji radarowej / Scan Conversion Process .............................. 16 5.5 Kontrola techniczna i monitorowanie / Technical Control & Monitoring............. 18 5.6 Konfiguracja systemu / System configuration ........................................................ 20 6. WYMAGANIA TECHNICZNE / TECHNICAL REQUIREMENTS............................. 22 6.1 Wymagania ogólne / General requirements .......................................................... 22 6.2 System antenowy / Antenna System ....................................................................... 23 6.3 Zespół nadajnika/odbiornika / Transmitter/Receiver Unit ..................................... 25 6.4 Dystrybucja danych radarowych / Surveillance Data Distribution ....................... 27 6.5 Jednostka zobrazowania / Display Unit ................................................................. 28 6.6 Redundancja / Redundancy .................................................................................... 30 6.7 Niezawodność, dostępność i łatwość konserwacji / Reliability, availability and
maintainability ..................................................................................................................... 32 6.8 Części zapasowe / Spares ...................................................................................... 33 6.9 Środowisko / Environment ..................................................................................... 34 6.10 Wymagania mechaniczne / Mechanical requirements........................................... 35 6.11 Narzędzia serwisowe i pomiarowe / Measurement and service equipment ............. 36 7. INSTALACJA / INSTALLATION .................................................................................. 39 8. ODBIORY / ACCEPTANCE TESTS.............................................................................. 41 9. DOKUMENTACJA / DOCUMENTATION .................................................................. 44 10. SZKOLENIE / TRAINING ......................................................................................... 47 11. SKRÓTY / ABBREVIATIONS ................................................................................... 50 12. Rysunki / Pictures ...................................................................................................... 51 12.1 Architektura nowego systemu/A new system architecture ....................................... 51 12.2 Obecnie zainstalowany sprzęt / Currently installed equipment ............................... 54 13. Lista obecnie zainstalowanych elementów możliwych do wykorzystania w nowym
systemie / List of currently installed components that can be used in the new system ............ 59 Załącznik 1 / Annex 1
Wyniki pomiarów hałasu i wibracji powodowanych przez napęd anteny radaru SMR
zainstalowanego na TWR Okęcie / The results of noise and vibration measurements caused
by SMR antenna drive installed on TWR Okęcie.
2
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
2.
WSTĘP / INTRODUCTION
2.1
Wprowadzenie / General
Dokument ten określa wymagania dla radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska,
sposobu jego testowania oraz instalacji. System ten będzie wykorzystywany jako wsparcie w
kontroli ruchu lotniczego na wieży Lotniska Warszawa Okęcie. W przyszłości modernizowany
radar SMR stanie się częścią systemu A-SMGCS.
This document specifies the requirements for the production, testing and installation of the
Surface Movement Radar system. It will be used as a support system in Air Traffic Control on
Warsaw Aerodrome Okęcie. In the future, the modernized SMR will become a part of A-SMGCS
system.
2.2
Język dokumentu
/ The language of the document
W dokumencie tym słowo „musi” („nie może”) oznacza wymaganie.
In this document the word “shall” (“shall not”) denotes a requirement.
W celu jasnego przedstawienia wymagania, z prawej strony na marginesie przypisana jest litera
[M] lub [I]. Znaczenie tych liter jest następujące:
[M] – znaczy MUSI, wymaganie z którym oczekiwana jest pełna zgodność,
[I] – znaczy INFORMACJA, użyta tylko do wyjaśnienia bardziej złożonych, dwuznacznych
kwestii.
In order to indicate clearly the status of the particular requirement a letter [M] or [I] has been
assigned (on the right margin of the page). These letters have the following meaning:
[M]- means MANDATORY, i.e. a requirement where the full compliancy is expected,
[I] - means INFORMATION only, i.e. used to clarify more complex or ambiguous issues.
Użyte słowa w tym dokumencie mają następujące znaczenie:
Oferent – podmiot składający ofertę w przetargu.
Wykonawca – zwycięzca przetargu, z którym została podpisana umowa na dostawę systemu.
Radarowy system zobrazowania powierzchni lotniska – kompletny system prezentujący
sytuację na płycie lotniska w oparciu o surową wizję radarową. W jego skład powinny wejść
radar SMR, skan-konwerter, sześć konfigurowalnych wyświetlaczy radarowych oraz wszystkie
inne niezbędne urządzenia konieczne do poprawnej pracy.
3
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Radar SMR – Radar powierzchni lotniska. W skład urządzenia wchodzi antena,
nadajnik/odbiornik, urządzenie dystrybucji danych, podsystemy sterujące i monitorujące pracę.
System antenowy – składa się z zespołu anteny, falowodu wysokiej częstotliwości, systemu
odwadniania falowodu oraz innych niezbędnych urządzeń do poprawnej pracy.
Zespół anteny – składa się z anteny, konstrukcji wsporczej, oraz napędu anteny.
Jednostka zobrazowania – konfigurowalny wyświetlacz radarowy - urządzenie do prezentacji
zobrazowania radarowego dla kontrolerów ruchu lotniczego.
Skan-konwerter – urządzenie konwertujące surową wizję radarową ze współrzędnych
polarnych (radar SMR) na współrzędne kartezjańskie (konfigurowalny wyświetlacz radarowy).
Dopuszcza się dwa rodzaje koncepcji tego urządzenia: skan-konwerter samodzielny jako
osobne urządzenie lub rozporoszony, jako część wyświetlaczy radarowych bądź radaru SMR.
Autoryzowany personel PAŻP – personel posiadający uprawnienia do wykonania określonej
czynności, autoryzowany przez program komputerowy poprzez logowanie (podanie hasła).
The following words in this document have the following meaning:
The Tenderer - a company submitting the Tender.
The Contractor - the successful Tenderer to whom the contract arising from the Tender has
been awarded.
SMR System – the complete system for the presentation of aerodrome air traffic situation based
on SMR raw video. It consists of SMR, Scan Conversion Unit, six Customizable Display Units,
and all other devices necessary for correct operation.
SMR – Surface Movement Radar. It consists of an antenna system, transmitter/receiver, data
distribution unit, control and monitoring subsystems.
Antenna system – consist of antenna assembly, RF waveguide, waveguide dehydration system
and other accessories necessary for correct operation.
Antenna assembly – consists of antenna unit, antenna supporting structure, and antenna drive
unit.
Display Unit – customizable display unit - device presenting the aerodrome air traffic situation
to air traffic controllers.
Scan Conversion Unit – device converting radar raw video from polar Coordinates (SMR) to
Cartesian coordinates (Customizable Display Unit).
Two architecture designs are allowed for this unit: standalone or distributed unit as a part of
Customizable Display Unit or SMR unit.
PANSA authorized staff – staff with the authority to perform certain action, authorized by a
computer program through login mechanism (entering password)
4
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
3.
KONTEKS OPERACYJNY / OPERATIONAL
BACKGROUND
Radarowy system zobrazowania powierzchni lotniska będzie używany przez kontrolerów na
wieży oraz zbliżaniu jako system wspomagający w kontroli ruchu lotniczego. Powinien składać
się on z:
radaru powierzchni lotniska:
 radar SMR zainstalowany na wieży kontroli lotniska Okęcie (budynek PAŻP), w
miejsce istniejącego obecnie radaru TERMA SCANTER model 253970-001 SMR;
(52°09’45”N, 20°57’35”E).
6 (sześciu) konfigurowalnych wyświetlaczy radarowych zainstalowanych w budynku PAŻP
CZRL:
 2 (dwóch) zainstalowanych na potrzeby kontrolerów wieżowych,
 3 (trzech) zainstalowanych na potrzeby kontrolerów zbliżania,
 1 (jednego) zainstalowanego na potrzeby personelu technicznego
W skład radarowego system zobrazowania powierzchni lotniska powinno wejść sześć
identycznych konfigurowalnych wyświetlaczy radarowych.
Zamawiający wymaga użycia obecnie zainstalowanej anteny o wysokim zysku i polaryzacji
kołowej (Terma Scanter 21’ CP-F P/N 254930-109) w nowo zainstalowanym radarze SMR.
Możliwe jest wykorzystanie istniejącego traktu falowodowego oraz światłowodów w nowo
zainstalowanym radarze SMR.
Konfigurowalne wyświetlacze radarowe będą prezentowały zobrazowanie radarowe
kontrolerom ruchu lotniczego.
Dwa oddzielne wyświetlacze radarowe muszą być zainstalowane na wieży kontroli lotów w
Warszawie (TWR Control). Trzy wyświetlacze umiejscowione będą na sali operacyjnej (APP
Control). Jeden wyświetlacz radarowy do celów technicznych musi być zainstalowany w sali
technicznej (Maintenance).
Konfigurowalne wyświetlacze radarowe zainstalowane na potrzeby TWR i APP muszą składać
się z jednostki centralnej oraz monitora ekranowego, klawiatury i myszy lokalnych oraz
zdalnych. Przełączenie pomiędzy zestawem lokalnym a zdalnym musi odbywać się za pomocą
przełącznika.
W celu minimalizacji hałasu i wydzielanego ciepła, jednostki centralne dedykowane dla
radarowych wyświetlaczy wieżowych i zbliżeniowych, będą zainstalowane w sali technicznej
(odległość do 100m).
5
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Architektura radarowego systemu kontroli powierzchni lotniska przedstawiona została na
rysunku 12.1.
Dane prezentowane na konfigurowalnych wyświetlaczach radarowych będą nagrywane i
odtwarzane przez system Ricochet użytkowany przez PAŻP, który używa standardu DVI.
The SMR system will be used by the Tower and Approach Controllers as a support system in
Air Traffic Control. It shall consist of the following:
Surface Movement Radar:
● SMR installed at the top of PANSA Air Traffic Control Tower Okęcie, in place of the
currently existing radar, TERMA SCANTER model 253970-001 SMR; (52°09’45”N,
20°57’35”E).
6 (six) Customizable Display Units installed in PANSA Air Traffic Control building:
● 2 (two) installed for Tower controllers,
● 3 (three) installed for Approach controllers,
● 1 (one ) installed for maintenance purposes.
The SMR system shall consist of six identical Customizable Display Units.
The Purchaser requires the use of the currently installed high gain circularly polarized antenna
(Terma Scanter 21’ CP-F P/N 254930-109) with the new SMR.
It is possible to use RF waveguides and optical fibres with the new SMR.
Customizable Display Units shall present aerodrome air traffic situation for controllers.
Two separate Display Units shall be installed on the Warsaw Tower (TWR Control). Three
Display Units shall be placed in the Operational Room (APP Control). One Display Unit for
maintenance purposes shall be installed in the Technical Room (Maintenance).
The Customizable Display Units installed for TWR and APP shall consist of CPU, local display,
keyboard and mouse as well as remote display, keyboard and mouse. Switching between local
and remote set shall be done by switch.
To minimize noise and heat emission, CPUs dedicated to Tower and Approach Display Units
will be installed in the Technical Room (up to 100 meters distance).
The architecture of the SMR system is shown in Figure 12.1.
Data presented on TWR Customizable Display Units shall be recorded through PANSA’s
Ricochet record and playback system, which uses DVI input.
6
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
4.
OBOWIĄZUJĄCE STANDARDY / REFERENCE
DOCUMENTS
[Ref. 1]
ETSI EN 303 213-4-1; Advanced Surface Movement Guidance and Control
System (A-SMGCS); Part 4: Community Specification for application under the
Single European Sky Interoperability Regulation EC 552/2004 for a deployed
non-cooperative sensor including its interfaces; Sub-part 1: Generic
requirements for non-cooperative sensor.
[Ref. 2]
ETSI EN 303 213-4-2; Advanced Surface Movement Guidance and Control
System (A-SMGCS); Part 4: Community Specification for application under the
Single European Sky Interoperability Regulation EC 552/2004 for a deployed
non-cooperative sensor including its interfaces; Sub-part 2: Specific
requirements for a deployed Surface Movement Radar sensor.
[Ref. 3]
ED 116; Minimum operational performance specification for surface movement
radar sensor systems for use in Advanced Surface Movement Guidance and
Control Systems (A-SMGCS).
7
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
5.
WYMAGANIA FUNKCJONALNE / FUNCTIONAL
REQUIREMENTS
5.1
Wymagania ogólne / General Requirements
5.1.1
Radarowy system zobrazowania powierzchni lotniska musi bazować na
urządzeniu aktualnie produkowanym oraz używanym operacyjnie w
portach lotniczych.
M
The SMR system shall be based on the device currently produced and
used operationally in airports.
5.1.2
Komponenty radarowego system zobrazowania powierzchni lotniska
muszą być oparte na najnowszej technologii z udowodnioną wysoką
dostępnością operacyjną i niezawodnością.
M
The SMR system components shall be based on latest technology with
proven high operational availability and reliability.
Wykonawca musi użyć obecnie zainstalowaną antenę o wysokim zysku
i polaryzacji kołowej (Terma Scanter 21’ CP-F P/N 254930-109) w
nowo instalowanym radarze SMR.
5.1.3
M
The Contractor shall use the currently installed high gain circularly
polarized antenna (Terma Scanter 21’ CP-F P/N 254930-109) with the
new SMR.
5.1.4
Wszystkie użyte materiały muszą być fabrycznie nowe (z wyjątkiem
obecnie używanego przez PAŻP zespołu antenowego radaru SMR oraz
traktu falowodowego i światłowodów, jeśli zostaną one ponownie
wykorzystane).
M
All materials used shall be new (except for the currently used by PANSA
antenna assembly and waveguides and fiber-optic lines, if they are to be
reused).
5.1.5
Wykonawca musi dokonać renowacji istniejącego napędu anteny
(Terma Scanter P/N 230941-008) lub zainstalować nowy identyczny
napęd anteny lub zainstalować nowy napęd anteny innego typu nie
przekraczający wagi obecnego napędu anteny (180 kg).
M
The Contractor shall refurbish the currently used antenna drive unit
(Terma Scanter P/N 230941-008) or install a new antenna drive unit
8
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
identical to the currently used drive unit or install a new type of antenna
drive unit with a weight not exceed the current drive unit (180 kg).
5.1.6
W przypadku użycia obecnie zainstalowanego napędu anteny,
Wykonawca musi zainstalować nowe, redundantne generatory
impulsów azymutu (obecnie zainstalowany jest tylko jeden generator
APG).
M
In the case of use of the currently installed antenna drive, the Contractor
shall install new dual Azimuth Pulse Generators (currently only one
APG is installed).
5.1.7
Radar SMR musi być urządzeniem całkowicie opartym o technologię
półprzewodnikową, pracującym w paśmie X, w pełni koherentnym i
wykorzystującym system pracy typu diversity.
M
The SMR shall be X-band solid state, fully coherent and diversity radar
system.
5.1.8
Radarowy system zobrazowania powierzchni lotniska musi być zdolny
do synchronizacji z zewnętrznym źródłem czasu NTP (zgodnie z
RFC1305), używając dedykowanego, wbudowanego, łącza Ethernet.
Brak połączenia z serwerem NTP nie może pogorszyć wydajności
systemu.
M
The SMR system shall be capable to synchronize with external NTP
(RFC1305) time source (PANSA central time server) using dedicated
built in Ethernet. The lack of the NTP connection shall not deteriorate
the system performance.
Dane wyjściowe radaru SMR muszą być zdefiniowane w geodezyjnym
systemie odniesienia WGS-84.
5.1.9
M
The SMR output data shall be referenced in the World Geodetic System
– 1984 (WGS-84).
5.1.10
Oczekiwany czas eksploatacji zamawianego systemu musi wynosić co
najmniej 15 lat.
M
The life expectancy for the system procured shall be at least 15 years.
5.1.11
Wykonawca musi na etapie instalacji systemu zapewnić deklarację
zgodności i przydatności do użycia dostarczonego radaru SMR zgodnie
z rozporządzeniem WE nr. 552/2004.
M
9
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
The Contractor, at the stage of installation, shall provide for the
delivered SMR the declaration of conformity and suitability for use
according to EC Regulation no. 552/2004.
Deklaracja zgodności i przydatności do użycia zgodnie z
rozporządzeniem WE nr. 552/2004 powinna jasno stwierdzać, że
dostarczony radar nadaje się do wykorzystania w systemie A-SMGCS.
5.1.12
I
The declaration of conformity and suitability for use according to EC
Regulation no. 552/2004 shall clearly state that the delivered SMR is
suitable for A-SMGCS system.
5.1.13
Dostarczone z radarowym systemem zobrazowania powierzchni
lotniska oprogramowanie musi być utworzone i udokumentowane w
taki sposób aby zapewnić zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa
ESARR 6 (Rozporządzenie WE 482).
M
The software delivered with the SMR system shall be developed and
documented in the way to ensure compliance with safety requirements
of ESARR 6 (EC Regulation 482).
Wykonawca musi na etapie instalacji systemu dostarczyć oddzielnie dla
radaru SMR oraz konfigurowalnych wyświetlaczy radarowych
deklarację zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa ESARR 6
(Rozporządzenie WE 482).
M
5.1.14
The Contractor at the stage of installation shall provide separately for
the delivered SMR and Customizable Display Units the Declaration of
the compliance with safety requirements of ESARR 6 (EC Regulation
482).
Radar SMR nie może zakłócać ani być zakłócanym przez jakikolwiek
elektroniczny sprzęt lotniskowy.
5.1.15
M
The SMR shall not interfere with or be affected by any other airport
electronic equipment.
5.1.16
Radar SMR musi być zgodny z następującymi standardami:
 [Ref. 1],
 [Ref. 2],
 [Ref. 3].
M
The following standards for SMR shall apply:
 [Ref. 1],
 [Ref. 2],
10
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

[Ref. 3].
Parametry wykrywania / Surveillance performance
5.2
Radar SMR musi wykrywać wszystkie obiekty w zasięgu od 150 do
4500m od anteny, w pełnym azymucie (360°).
5.2.1
M
The SMR shall detect all targets from 150m to 4500m in range from the
antenna position, within 360° azimuth
Nowo instalowany radar SMR musi zapewnić pokrycie wszystkich dróg
startowych, dróg kołowania oraz płyt postojowych na lotnisku Okęcie, z
wyjątkiem miejsc, które są przesłonięte przez przeszkody.
5.2.2
M
The newly installed SMR shall provide coverage of all runways,
taxiways and aprons at airport Okęcie, with the exception of places that
are obscured by obstacles .
5.2.3
Nowo instalowany radar SMR musi zapewnić pokrycie nie gorsze niż
obecnie użytkowany przez PAŻP radar SMR (jak pokazano na rysunku
12.2.5).
M
The newly installed SMR radar shall provide coverage not worse than
the current PANSA SMR radar (as shown in Picture 12.2.5).
5.2.4
Radar SMR musi wykrywać z prawdopodobieństwem 90% oraz
współczynnikiem fałszywego alarmu na poziomie 10-6 na skan,
wszystkie typy pojazdów, samolotów, oraz wszystkie przeszkody,
zarówno poruszające się jak i stacjonarne, które posiadają skuteczną
powierzchnię odbicia o wartości co najmniej jeden metr kwadratowy, w
pełnym obszarze pokrycia radarowego.
M
The SMR shall be capable of detecting with a probability of 90%, and
a false alarm rate of 10-6 per scan, all types of vehicle, aircraft and
obstacle , whether moving or stationary, having an equivalent radar
cross-section (RCS) of at least one square meter, everywhere within the
coverage area.
5.2.5
Parametry wykrycia muszą być spełnione podczas wszystkich
wymienionych warunków pogodowych:
 opady deszczu: do 16mm/godz,
 grad: do średnicy 12 mm przy prędkości 17 m/s
M
11
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej


oblodzenie: do 10mm grubości
wiatr: do prędkości 41m/s
The detection performance shall be met under all specified weather
conditions:
 rainfall: up to 16 mm/hr,
 hail: up to a diameter of 12mm at 17m/s
 icing: up to 10mm thick
 wind speed: up to 41 m/s
5.2.6
W dobrych warunkach pogodowych, dla stacjonarnego reflektora o
skutecznej powierzchni odbicia wynoszącej 1 metr kwadratowy,
prawdopodobieństwo wykrycia musi być lepsze niż 99%.
M
In clear weather condition, for the stationary reflector of RCS 1 square
meter, the probability of detection shall be better than 99%.
Radar SMR musi być w stanie wykrywać wszystkie stacjonarne i
poruszające się w każdym kierunku obiekty z prędkością do 250 węzłów
w całej deklarowanej strefie pokrycia radarowego.
5.2.7
M
The SMR shall be able to detect all stationary and moving targets with
the speed up to 250 knots in any direction anywhere within the specified
coverage area.
5.2.8
Radar SMR musi być w stanie wykrywać minimalne przemieszczenie
się obiektu w każdym kierunku, wynoszące 7,5 metra, w odległości
2000m.
M
The SMR shall be able to detect a minimum target displacement of 7.5
metres in any direction at a range of 2000m.
Radar SMR musi być w stanie rozróżnić dwa punktowe obiekty
oddalone od siebie o 20m w każdym kierunku w odległości 2000m.
5.2.9
5.2.10
The SMR shall be able to discriminate and resolve two source point
targets separated by 20 metres in any direction at a range of 2000
metres.
Radar SMR musi zapewnić surową wizję radarową, której dokładność
dla obiektów punktowych jest lepsza niż 7,5m (na poziomie ufności
95%).
M
M
The SMR shall provide a raw video output, the accuracy of which for a
point source shall be better than 7.5m (at 95% confidence level).
12
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Jednostki zobrazowania / Display Units
5.3
5.3.1
Wszystkie jednostki zobrazowania (przeznaczone dla kontrolerów
wieżowych/zbliżania oraz dla personelu technicznego) muszą być
identyczne w zakresie hardware i software.
M
All Display Units (for tower/approach controllers and technical staff)
shall be identical in hardware and software.
Dostęp do każdej jednostki zobrazowania musi być kontrolowany przez
funkcjonalność zalogowania/wylogowania.
5.3.2
M
Access to each Display Unit shall be controlled by a log-on/log-off
functionality.
Minimalna lista ustawień osobistych (przynajmniej kolory, układ okien,
układ warstw, skala, pozycja) musi być zachowana przy wylogowaniu i
przywrócona przy zalogowaniu.
M
5.3.3
A minimum list of personal settings (at least colours, window layout,
layers layout, scales, position) shall be saved at log-off and restored at
log-on.
Jednostka zobrazowania musi prezentować zobrazowanie z określoną
funkcjonalnością dla różnych profili użytkownika, tzn. dla kontrolera
wieżowego, kontrolera zbliżania, personelu technicznego.
5.3.4
M
The Display Unit shall support displays with functionalities adopted to
different users profiles, i.e. tower controller, approach controller,
technical staff.
Funkcjonalność każdej jednostki zobrazowania musi być w pełni
konfigurowalna przez autoryzowany personel PAŻP.
5.3.5
M
The functionality of each Display Unit shall be fully customizable by the
PANSA authorized staff.
5.3.6
Autoryzowany personel PAŻP musi mieć możliwość ustawienia
dowolnego koloru z palety minimum 16-bitowej każdego elementu
prezentowanego na ekranie.
M
The PANSA authorized staff shall have the possibility to assign any
color from a 16-bit color palette to each element presented on display.
13
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
5.3.7
Jednostka zobrazowania musi zawierać co najmniej następujące
elementy zorganizowane w oddzielne warstwy:
 warstwę surowego zobrazowania radarowego,
 warstwę mapy lotniska,
 warstwę stref zastrzeżonych,
 warstwę obrazu wpasowaną w układ współrzędnych w formacie
GeoTIFF
Wszystkie wymienione elementy muszą być zdefiniowane w
geodezyjnym systemie odniesienia WGS-84.
M
The Display Unit shall contain at least the following elements
organized in separate layers:
● Surveillance raw video layer,
● Aerodrome map layer,
● Restricted areas layer,
● Georeferenced picture in GeoTIFF format layer.
All these elements shall be referenced to the World Geodetic System –
1984 (WGS-84).
5.3.8
Mapa lotniska musi zawierać co najmniej drogi startowe, drogi
kołowania, miejsca postojowe, budynki, strefy bezpieczeństwa oraz
opisy.
M
The aerodrome map shall contain at least runways, taxiways, aprons,
stands, buildings, safety zones and labels.
Musi istnieć możliwość zdefiniowania co najmniej 100 stref
zastrzeżonych w warstwie stref zastrzeżonych.
5.3.9
M
It shall be possible to define at least 100 restricted areas on a restricted
area layer.
5.3.10
Jednostka zobrazowania musi posiadać zdolność skalowania obrazu w
zakresie od pojedynczych elementów (budynek, samolot) do całej
powierzchni portu lotniczego.
M
The Display Unit shall have zoom capability with range from single
elements (building, aircraft) to the whole airport area.
5.3.11
Jednostka zobrazowania musi posiadać możliwość skalowania typu
”zoom by box”.
M
The Display Unit shall have “zoom by box” capability.
14
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Jednostka zobrazowania musi umożliwiać skalowanie i nawigowanie w
całym obszarze pokrycia radarowego.
5.3.12
M
The Display Unit shall allow to zoom and navigate view within all
coverage area.
Musi istnieć możliwość ustawienia poświaty oraz historii śladu.
5.3.13
M
It shall be possible to adjust afterglow and trail history.
Musi istnieć możliwość utworzenia co najmniej 8 predefiniowanych
widoków użytkownika na ekranie, aktywowanych skrótami klawiatury.
5.3.14
M
It shall be possible to set at least 8 predefined user views on screen
activated by keyboard shortcuts.
Każdy predefiniowany widok musi być konfigurowalny przez
autoryzowany personel PAŻP.
5.3.15
M
Each predefined view shall be customizable by the PANSA authorized
staff.
Jednostka zobrazowania musi umożliwiać wygaszanie radarowej wizji
surowej w wybranych obszarach.
5.3.16
M
The Display Unit shall allow blanking the surveillance raw video in
selected areas.
Obszary wygaszania muszą być w pełni konfigurowalne w zakresie
całego pokrycia radarowego przez autoryzowany personel PAŻP.
M
5.3.17
The blanking areas shall be fully customizable within all coverage area
by the PANSA authorized staff.
5.3.18
Musi istnieć możliwość zdefiniowania co najmniej 100 obszarów
wygaszania.
M
It shall be possible to define at least 100 blanking areas.
System musi wygenerować ostrzeżenia dla użytkownika, jeżeli
jakikolwiek podsystem nie działa poprawnie.
5.3.19
M
The system shall generate an alert to the operator, if any subsystem is
not working correctly.
15
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Musi istnieć możliwość zmierzenia odległości między dwoma punktami
wskazanymi na wyświetlanej mapie.
5.3.20
M
It shall be possible to measure distance between any two points indicated
on the displayed map.
Musi istnieć możliwość wskazania punktu na wyświetlanej mapie
poprzez wprowadzenie jego współrzędnych.
5.3.21
M
It shall be possible to indicate a point on the displayed map by entering
its geographical coordinates.
Musi istnieć możliwość odczytania współrzędnych geograficznych
jakiegokolwiek punktu wskazanego na wyświetlanej mapie.
5.3.22
M
It shall be possible to read geographical coordinates of any point
indicated on the displayed map.
Proces konwersji wizji radarowej / Scan Conversion
Process
5.4
5.4.1
Proces konwersji wizji radarowej ma za zadanie konwersję surowej
wizji radarowej ze współrzędnych polarnych na współrzędne
kartezjańskie w taki sposób, aby możliwe było dokładne zobrazowanie
sytuacji na płycie lotniska na ekranie jednostki zobrazowania.
I
The Scan Conversion Process is designed to convert radar raw video
from polar coordinates to Cartesian coordinates in such a way as to
accurately illustrate traffic situation at the airport on the Display Unit.
Dozwolone są dwa podejścia dotyczące architektury procesu konwersji:
 Centralna – zbudowana w oparciu o serwer dokonujący
konwersji i rozsyłający obraz do jednostek zobrazowania,
 Rozproszona – każda jednostka zobrazowania posiada swój
własny konwerter.
5.4.2
Two architectural approaches are allowed for the scan conversion
process:
● Centralized – consists of a scan conversion server which
delivers radar pictures to the display client,.
● Distributed – each Display Unit has its own scan conversion
unit.
I
16
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Proces konwersji wizji radarowej musi dokładnie łączyć wizję radarową
z mapą lotniska.
5.4.3
M
The scan conversion process shall accurately combine the surveillance
video with aerodrome context maps.
5.4.4
Proces konwersji wizji radarowej musi eliminować różnice w
intensywności wizji surowej pomiędzy obszarami w których użyta
została różna długość impulsów sondujących przez radar z kompresją
impulsu.
M
The scan conversion process shall eliminate differences in the intensity
of raw video between areas, where different pulse lengths are used by
the pulse compression radar.
5.4.5
Proces konwersji wizji radarowej musi umożliwiać jednoczesne
wyświetlenie wszystkich wykrywanych obiektów w zasięgu radaru,
zarówno stacjonarnych jak i poruszających się.
M
The scan conversion process shall allow to display all targets within
coverage, both stationary and moving, at the same time.
Proces konwersji wizji radarowej musi wykorzystywać w jak
największym stopniu rozdzielczość radaru SMR.
M
5.4.6
The scan conversion process shall utilize to the greatest extent the SMR
resolution.
Proces konwersji wizji radarowej musi dostarczać dokładną informację
o pozycji wszystkich wykrytych obiektów w zasięgu radaru.
5.4.7
M
The scan conversion process shall provide accurate position
information of all targets within radar coverage.
5.4.8
Proces konwersji wizji radarowej musi wykorzystywać w konwersji
„przetwarzanie w przód” oraz „przetwarzanie wstecz” w celu
wyeliminowania braków oraz artefaktów, zapewniając, że ostateczne
zobrazowanie radarowe będzie zaprezentowane prawidłowo oraz bez
utraty danych.
M
The scan conversion process shall use forward and reverse processing
for scan conversion to eliminates holes and artefacts, ensuring that the
final surveillance picture is presented correctly and in its entirety (no
data missing).
17
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Kontrola techniczna i monitorowanie / Technical
Control & Monitoring
5.5
Funkcjonalność kontroli technicznej i monitorowania musi umożliwiać
kontrolę oraz monitoring poszczególnych części systemu.
5.5.1
M
Technical Control & Monitoring functionality shall allow to monitor
and control individual parts of the system.
5.5.2
Kontrola taka musi obejmować, lecz nie ograniczać się tylko do:
 Uruchomienia/zatrzymania/restartu jednostek hardware’u.
 Uruchomienia/zatrzymania/restartu jednostek software’u.
 Przełączenia pomiędzy urządzeniami redundantnymi i liniami
komunikacyjnymi (jeśli dotyczy).
 Wyświetlenia statusu każdej jednostki.
 Wykonania i zaprezentowania wyników testów.
 Umożliwienia modyfikacji parametrów konfiguracyjnych (np.
mapy, strefy zastrzeżone, itp.).
M
Such control shall cover, but shall not be limited to:
● Start/stop/restart/reboot of hardware entities.
● Start/stop/restart of software entities.
● Shift between redundant units and communication lines (if
applicable).
● Display the status of each entity.
● Perform and display test results.
● Allow the modification of Site Adaptation Parameters (e.g. maps,
restricted areas, etc.).
System musi automatycznie uaktualniać konfigurację i tryb pracy na
podstawie dostępności poszczególnych jednostek.
5.5.3
M
The system shall automatically update the configuration status and
mode based on the availability of different entities.
5.5.4
Funkcjonalność kontroli i monitorowania musi zawierać funkcję logu
systemowego, w którym przechowywane są wszystkie przychodzące
informacje i alarmy oraz wychodzące komendy sterujące, wraz z czasem
i datą wystąpienia.
M
The Control and Monitoring functionality shall include a system log
function, which stores all incoming information and alarms and all
outgoing controls with time and a date stamp.
18
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Musi istnieć możliwość wydrukowania logu systemowego.
5.5.5
M
It shall be possible to print the system log.
5.5.6
Musi istnieć możliwość zdefiniowania stopnia krytyczności alarmu w
trybie „offline”.
M
It shall be possible to define the criticality of alarms offline.
Musi istnieć możliwość wyfiltrowania wyświetlanych informacji w
oparciu o stopień krytyczności alarmu.
5.5.7
M
It shall be possible to filter the display of alarms based on their
criticality.
Każda jednostka zobrazowania musi mieć wskaźnik określający jej stan
pracy (co najmniej trzy stany: operacyjny, zdegradowany, awaria).
5.5.8
M
Each Display Unit shall have an indicator displaying its status (at least
three states: operational, degraded, malfunction).
5.5.9
Każda jednostka zobrazowania musi mieć wskaźnik określający stan
radaru SMR (co najmniej trzy stany: operacyjny, zdegradowany,
awaria).
M
Each Display Unit shall have indicator displaying SMR status (at least
three: operational, degraded, malfunction).
Radar SMR musi zapewnić co najmniej funkcjonalność lokalną
technicznej kontroli i monitorowania w miejscu instalacji oraz
funkcjonalność zdalną technicznej kontroli i monitorowania na Sali
technicznej CZRL PAŻP.
5.5.10
M
The SMR shall provide at least one local Technical Control &
Monitoring functionality at the installation site and one remote
Technical Control & Monitoring functionality in the technical room in
the PANSA ATC building.
19
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Dodatkowo, radar SMR musi zapewnić interfejs kontroli i
monitorowania w oparciu o standardowy protokół komunikacji.
Preferowany jest Simple Network Management Protocol (SNMP).
M
5.5.11
In addition, the SMR shall provide a control and monitoring interface
based on standard communication protocols. The Simple Network
Management Protocol (SNMP) is preferred.
5.5.12
Jednostka zobrazowania musi posiadać wbudowaną funkcjonalność
lokalną technicznej kontroli i monitorowania lub zdalną funkcjonalność
centralną technicznej kontroli i monitorowania umiejscowioną na
technicznym stanowisku zobrazowania (Maintenance).
M
The Display Unit shall provide a built-in local Technical Control &
Monitoring functionality or remote, centralized Technical Control &
Monitoring functionality implemented in the Maintenance Display Unit.
Konfiguracja systemu / System configuration
5.6
Autoryzowany personel PAŻP musi mieć możliwość edycji wszystkich
parametrów konfiguracyjnych używanych przez system oraz jego
podzespoły, takie jak parametry konfiguracyjne aplikacji, mapy lotniska,
parametry adaptacyjne itp.
5.6.1
M
It shall be possible to the PANSA authorized staff to edit all adjustable
parameters used by the system and its different components, like
application configuration parameters, airports maps, adaptation
parameters etc.
Dostęp do narzędzi konfiguracyjnych musi być kontrolowany przez
funkcjonalność zalogowania/wylogowania.
5.6.2
M
Access to configuration facilities shall be controlled by log-on/log-off
functionality.
5.6.3
Musi istnieć możliwość zachowania/załadowania elektronicznej kopii
konfiguracji.
M
It shall be possible to save/load an electronic copy of the configuration.
5.6.4
Musi istnieć możliwość zdefiniowania nowej wersji konfiguracji w
oparciu o wersję poprzednią, poprzez modyfikację tylko nowo
zmienianych parametrów.
M
20
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
It shall be possible to define a new release of a configuration by
reference to the previous version, by modifying only the newly changed
parameters.
Narzędzia konfiguracyjne muszą umożliwiać sprawdzenie spójności,
aby zapewnić, że nowo wprowadzone dane są spójne z obecnymi oraz
że przeznaczona do pracy wersja konfiguracji jest kompletna i spójna.
5.6.5
M
The configuration facility shall include consistency checking in order to
ensure that data entered are consistent with existing data, and ensure
that a configuration released for operation is complete and consistent.
5.6.6
Błędne, wprowadzone dane nie mogą w żaden sposób przerwać pracy
systemu.
M
Erroneous input data shall not in any way interrupt the system.
Błędne dane muszą zostać odrzucone oraz musi zostać wygenerowany
odpowiedni komunikat o błędzie.
M
5.6.7
Erroneous data shall be rejected and an appropriate error indication
shall be generated.
Musi istnieć możliwość użycia jakiejkolwiek jednostki zobrazowania na
jakimkolwiek stanowisku, poprzez zmianę jej konfiguracji.
5.6.8
M
It shall be possible to use any Display Unit at any position, changing its
configuration.
21
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
6.
WYMAGANIA TECHNICZNE / TECHNICAL
REQUIREMENTS
6.1
Wymagania ogólne / General requirements
6.1.1
Radarowy system zobrazowania powierzchni lotniska musi być
zbudowany w oparciu o międzynarodowo uznane normy dotyczące
interfejsów, komunikacji oraz języków programowania.
M
The SMR system shall be built using internationally recognised
standards for interfaces, communication and programming languages.
6.1.2
Do budowy radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
muszą być użyte hardware-owe i software-owe komponenty o
sprawdzonej niezawodności.
M
The software and hardware components of proven reliability shall be
used to build SMR system.
6.1.3
Radarowy system zobrazowania powierzchni lotniska musi mieć
budowę modułową, umożliwiającą wymianę jednostki/modułu
hardware/software bez wpływu na pozostałe jednostki systemu.
M
The SMR system shall be modular enabling to replace one hardware /
software unit/module without impacting other parts of the system.
6.1.4
Radarowy system zobrazowania powierzchni lotniska musi zostać tak
zaprojektowany, aby awaria jednego modułu była izolowana i nie
wpływała na inne części systemu.
M
The SMR system shall be designed so that a failure in one module is
encapsulated and does not affect other parts of the system.
Wszystkie komputery oraz radar SMR muszą być połączone
wydzieloną, dedykowaną, redundantną siecią LAN.
6.1.5
M
All computers and SMR shall be connected by separate, dedicated,
redundant Local Area Network .
6.1.6
100% testów BITE musi być monitorowanych przez funkcjonalność
kontroli technicznej i monitorowania.
M
22
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
100% of BITE shall be monitored by the Technical Control &
Monitoring functionality.
Identyfikacja awarii musi
wymienialnych modułów.
być
na
poziomie
najmniejszych,
6.1.7
M
Fault identification shall occur at the individual Lowest Replaceable
Unit (LRU).
6.1.8
Awaria pojedynczej funkcjonalności nie może spowodować całkowitej
awarii systemu.
M
Single functional failure shall not cause a total system failure.
W przypadku awarii zasilania lub ręcznego wyłączenia/włączenia,
system musi zrestartować się do poziomu pracy operacyjnej.
6.1.9
M
In case of a power failure or manual power turn off/on, the system shall
restart itself to the operational performance level.
Wykonawca musi być w pełni odpowiedzialny za implementację oraz
poprawne działanie wszystkich interfejsów.
M
6.1.10
The Contractor shall be fully responsible for the implementation and
correct operation of all interfaces.
Wykonawca musi dostarczyć szczegółową dokumentację ICDs dla
każdego interfejsu.
6.1.11
M
The Contractor shall provide detailed Interface Control Documents
(ICDs) for each interface.
System antenowy / Antenna System
6.2
Napęd anteny nie może zmieniać dotychczasowego kierunku obrotu
anteny, która musi się obracać zgodnie ze wskazówkami zegara z
prędkością nie mniejszą niż 60 obrotów na minutę.
6.2.1
M
The antenna drive shall not change the current antenna rotation
direction, antenna shall rotate in a clockwise direction with a rate not
less than 60 revolution per minute.
23
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Radar SMR musi wykorzystywać polaryzację kołową w celu
minimalizacji ech spowodowanych opadami.
6.2.2
M
The SMR shall utilise circular polarisation in order to minimise returns
from precipitation.
6.2.3
System antenowy musi umożliwiać weryfikację WFS w miejscu
zainstalowania radaru.
M
The antenna system shall allow on-site verification of its VSWR.
Muszą być zapewnione redundantne generatory impulsów azymutu.
6.2.4
M
Dual Azimuth Pulse Generators shall be provided.
Radar SMR musi posiadać możliwości elektronicznego wyrównania
azymutu w stosunku do kierunku północy, dla każdej wartości azymutu,
niezależnie od fizycznej orientacji anteny.
M
6.2.5
The SMR shall have means of being electronically aligned to the North
for any azimuth reading, regardless of the antenna’s physical
orientation.
.
Właściwy mechanizm bezpieczeństwa musi być zapewniony przy
dostępie do drzwi/wyłazu prowadzącego do anteny, umożliwiający
zablokowanie napędu antenowego oraz nadajnika podczas prac
serwisowych na platformie antenowej (obecnie nie zainstalowany).
M
6.2.6
An appropriate safety mechanism shall be provided on the access
door/hatch to the antenna location to disable the antenna drive and the
transmitter during any maintenance on the antenna platform (currently
not installed).
Napęd anteny musi być tak zaprojektowany, aby zminimalizować
nadmierny moment obrotowy podczas uruchamiania.
6.2.7
M
The SMR antenna drive unit shall be so designed to minimise excessive
torque during start up.
W stanie spoczynku antena musi się swobodnie obracać.
6.2.8
M
In the non-operating state, the antenna unit shall rotate freely.
6.2.9
W przypadku awarii napędu anteny silnik i przekładnia redukcyjna
muszą zostać automatycznie odłączone.
M
24
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
The motor and gear reduction unit shall disengage automatically in the
case of antenna drive failure.
Zespół anteny musi być tak zaprojektowany, aby ułatwiać wymianę i
uzupełnianie olejów i smarów. Fizyczny demontaż urządzenia w celu
uzupełnienia olejów i smarów nie może mieć miejsca.
6.2.10
M
The antenna assembly shall be so designed to facilitate replacement,
drainage, and replenishing of lubricants. It shall not be necessary to
disassemble the device for lubrication.
6.2.11
Musi istnieć możliwość wymiany złącza obrotowego, generatorów
impulsów azymutu oraz silnika napędzającego bez demontażu i
zdejmowania anteny.
M
It shall be possible to replace rotary joint, Azimuth Pulse Generators
and drive motor without disassembling and removing the antenna.
System antenowy musi być zaprojektowany tak, aby minimalizować
hałas, wibracje oraz konieczność okresowej konserwacji.
M
6.2.12
The design of antenna system shall minimize noise, vibration and the
need for periodic maintenance.
Konstrukcja systemu antenowego musi zapewniać łatwy i bezpieczny
dostęp do anteny i jej napędu w celu ułatwienia konserwacji.
M
6.2.13
The design of the antenna shall permit an easy and safe access to the
antenna and antenna drive unit to facilitate its maintenance.
Muszą zostać zapewnione odpowiednie urządzenia osuszające/
odwadniające powietrze w falowodzie.
6.2.14
M
Appropriate waveguide drying or dehydrating pressurizing shall be
provided.
Zespół nadajnika/odbiornika / Transmitter/Receiver Unit
6.3
6.3.1
Alokacja częstotliwości pracy musi być wykonana zgodnie z
rozporządzeniami ITU oraz uzgodniona z PAŻP.
M
25
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
The allocation of operating frequency shall be carried out in
accordance with ITU regulations and agreed with PANSA.
6.3.2
Wielokrotne, programowalne wycinanie sektorów musi być
zaimplementowane w celu uniemożliwienia transmisji z
rozdzielczością 1° lub lepszą.
M
Programmable multiple sector blanking shall be implemented to inhibit
transmission with resolution of 1° or higher.
Moc padająca i odbita nadajnika muszą być monitorowane
automatycznie i raportowane przez system BITE.
6.3.3
M
The forward and reverse transmitted power shall be monitored
automatically and reported by the BITE system.
Współczynnik szumów odbiornika musi być
automatycznie i raportowany przez system BITE.
monitorowany
M
6.3.4
The receiver noise figure shall be monitored automatically and reported
by the BITE system.
Odbiornik musi być izolowany od nadajnika podczas transmisji w celu
ochrony przed uszkodzeniem bądź zablokowaniem z powodu
przesłuchu, zarówno podczas normalnej pracy jak i w przypadku awarii
elementów w.cz.
M
6.3.5
The receiver shall be isolated from the transmitter during the
transmission to prevent the receiver from damage or overload due to
leakage, both under normal operation and in the event of a defective RF
component.
6.3.6
Odbiornik musi być chroniony przed uszkodzeniem spowodowanym
przez transmisję innych nadajników dużej mocy znajdujących się w
sąsiedztwie.
M
The receiver shall be protected from damage caused by other high
power transmitters in the vicinity.
Zabezpieczenie odbiornika musi pozostać skuteczne także w
momencie, gdy radar SMR jest wyłączony.
6.3.7
M
The receiver protection shall remain effective even when the SMR is
switched off.
26
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
6.3.8
Echa z poprzedniego cyklu pracy radaru powinny być tłumione i
eliminowane.
M
Second-time-around echoes shall be suppressed and eliminated.
Radar SMR musi posiadać zdolność selektywnego tłumienia ech
radarowych oraz totalnego wygaszenia wskazanych stref zgodnie
parametrami konfiguracyjnymi.
M
6.3.9
The SMR shall have the capability of selective suppression of radar
signal returns and total blanking of designated areas in accordance
with site adaptation data.
6.3.10
Radar SMR musi zapewniać wyraźną wizję radarową w każdych
warunkach pogodowych. Oferent musi przedstawić, jako cześć oferty,
opisy zastosowanych technik przetwarzania umożliwiające eliminację
fałszywych ech i zapewniające utrzymanie parametrów technicznych
urządzenia określonych w niniejszym dokumencie.
M
The SMR shall provide clear radar video in all weather conditions. The
Tenderer shall, as part of the proposal, explain what processing
techniques are used to eliminate spurious echoes and maintain the
system performance criteria specified herein.
Dystrybucja danych radarowych / Surveillance Data
Distribution
6.4
Częstotliwość odświeżania danych radarowych nie może być mniejsza
niż raz na sekundę.
6.4.1
M
The refresh rate of surveillance data shall not be lower than once per
second.
6.4.2
Opóźnienie przetwarzania surowej wizji radarowej nie może
przekroczyć 250 milisekund.
M
The processing delay of raw video shall not exceed 250 millisecond.
6.4.3
Radar SMR musi posiadać co najmniej dwa wyjścia analogowej
logarytmicznej wizji surowej oraz co najmniej dwa wyjścia 8-bitowej
wizji cyfrowej.
M
27
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
The SMR shall provide at least two outputs of analogue logarithmic raw
video and at least two outputs of 8-bit digital video.
6.4.4
Radar SMR musi posiadać wszelkie niezbędne wyjścia umożliwiające
łatwe włączenie go do systemu A-SMGCS, bez dodatkowych
modyfikacji i rozbudowy.
M
The SMR shall have all necessary outputs for easy integration with ASMGCS system, without additional modification and extension.
Jednostka zobrazowania / Display Unit
6.5
6.5.1
Jednostka zobrazowania musi być wykonana w oparciu o produkty typu
COTS (Commercial off-the-shelf), zarówno jeśli chodzi o software jak
i hardware, oraz bazować na systemach o otwartej architekturze.
M
The Display Units shall be implemented on a COTS hardware and
software basis, using an Open System Architecture.
Musi być możliwa wymiana/demontaż jednostki zobrazowania bez
jakiejkolwiek przerwy w pracy urządzeń innych niż wymieniana
jednostka zobrazowania.
6.5.2
M
It shall be possible to replace/remove a Display Unit with no
interruption in the operation of any other device except for the removed
Display Unit.
Interfejs video pomiędzy jednostką centralną a monitorem ekranowym
musi być typu DVI (lub dual DVI).
M
6.5.3
The video interface between CPU and display shall be a DVI (or dualDVI).
6.5.4
Rozdzielczość ekranu jednostki zobrazowania musi być taka, aby w
pełni wykorzystywać rozdzielczość dostarczanej wizji z radaru SMR
podczas normalnej pracy operacyjnej.
M
The Display Unit screen resolution shall allow to fully utilize the
delivered raw SMR video during normal operational work.
6.5.5
Jednostka obrazowania przeznaczona dla kontroli wieżowej i
zbliżeniowej musi składać się z następujących elementów:
 jednostki centralnej,
M
28
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej


zdalnego monitora ekranowanego, klawiatury i myszy,
lokalnego monitora ekranowanego, klawiatury i myszy.
The Display Unit designed for tower and approach control shall consist
of the following elements:
 CPU,
 remote display, keyboard and mouse,
 local display, keyboard and mouse.
6.5.6
Producent, model oraz typ zdalnego monitora ekranowego, zdalnej
klawiatury oraz zdalnej myszy muszą być identyczne, odpowiednio, jak
lokalnego monitora, lokalnej klawiatury oraz lokalnej myszy, w obrębie
danej jednostki zobrazowania.
M
The manufacturer, model and type of remote display, remote keyboard
and remote mouse shall be identical to the local display, local keyboard
and local mouse, respectively within the display unit.
Monitory ekranowe, klawiatury i myszy zdalne oraz lokalne muszą być
połączone z jednostką centralną za pomocą przełącznika KVM.
M
6.5.7
The remote and local displays, keyboards and mouse shall be connected
to the CPU by a KVM switch.
6.5.8
Konstrukcja jednostki zobrazowania musi umożliwiać podłączenie do
niej zdalnego monitora ekranowego, klawiatury i myszy w odległości
do 100 metrów.
M
The design of the Display Unit shall allow to connect to it the remote
display keyboard and mouse at a distance of up to 100 meters.
6.5.9
Podczas normalnej pracy do jednostki centralnej, przez przełącznik
KVM, muszą być podłączone zdalny monitor ekranowy, zdalna
klawiatura, zdalna mysz oraz lokalny monitor ekranowy - jako podgląd
zdalnego monitora ekranowego.
M
In normal operation, the remote display, remote keyboard, remote
mouse and the local display - as a preview of remote display - shall be
connected to the CPU by KVM switch.
6.5.10
Podczas pracy w trybie serwisowym do jednostki centralnej, przez
przełącznik KVM, muszą być podłączone lokalny monitor ekranowy,
lokalna klawiatura oraz lokalna mysz. Zdalny monitor ekranowy,
klawiatura i mysz muszą być w tym trybie odłączone od jednostki
centralnej.
M
29
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
In maintenance mode, the local display, local keyboard and local mouse
shall be connected to the CPU by KVM switch. The remote display,
keyboard and mouse shall be disconnected from CPU in this mode.
Opóźnienie wyświetlanej surowej
przekroczyć 250 milisekund.
wizji
radarowej
nie
może
6.5.11
M
The delay of the displayed radar raw video shall not exceed 250
milliseconds.
Czas reakcji (widoczny na ekranie monitora) na działanie operatora (np.
kliknięcie myszą) nie może przekroczyć 50 milisekund.
6.5.12
M
The response time (seen on a display) to operator input (e.g. a mouse
click) shall not exceed 50 milliseconds.
Jednostki zobrazowania zainstalowane na wieży muszą mieć
podświetlane klawiatury z regulowaną intensywnością podświetlenia.
6.5.13
M
The Display Units installed on tower shall have backlit keyboards with
adjustable backlight intensity.
6.5.14
Monitory ekranowe zainstalowane na wieży muszą być przystosowane
do pracy w niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Regulacja
jasności i kontrastu musi zapewnić komfortową pracę w momencie
silnego oświetlenia słonecznego jak i w całkowitej ciemności.
M
Displays installed in the tower shall be adopted for use in adverse light
conditions. The brightness and contrast adjustment shall ensure
comfortable use both in strong sunlight and total darkness .
Monitory ekranowe zainstalowane na wieży powinny mieć dedykowane
przyciski do ustawiania jasności i kontrastu.
6.5.15
I
Displays installed in the tower should have dedicated buttons to adjust
brightness and contrast.
6.6
Redundancja / Redundancy
30
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
6.6.1
Krytyczne elementy sprzętu i oprogramowania muszą być zdublowane
lub redundantne. Wymaganie to obejmuje co najmniej następujące
elementy:
 Radar SMR:
- nadajnik/odbiornik radaru,
- urządzenie dystrybucji danych radarowych,
- generatory impulsów azymutu
 urządzenie skan-konwertera (jeśli dotyczy),
 linie komunikacyjne.
M
Critical hardware and software components shall be duplicated or
redundant. This covers at least the following components:
 SMR:
- Radar transmitter/receiver unit,
- Radar data distribution unit,
- Azimuth Pulse Generators,
 Scan conversion unit (if applicable),
 Communication lines.
6.6.2
Każda wieżowa jednostka zobrazowania musi posiadać dedykowaną
linię
komunikacyjną
pomiędzy
jednostką
centralną
a
monitorem/klawiaturą/myszą zdalną. Dodatkowo musi być zapewniona
jedna taka zapasowa linia komunikacyjna.
M
Each tower Display Unit shall have a dedicated communication line
between CPU and remote display/keyboard/mouse. Furthermore, one
such communication line shall be provided as a spare one.
6.6.3
Każda zbliżeniowa jednostka zobrazowania musi posiadać
dedykowaną linię komunikacyjną pomiędzy jednostką centralną a
monitorem/klawiaturą/myszą zdalną.
M
Each approach Display Unit shall have a dedicated communication line
between CPU and remote display/keyboard/mouse.
6.6.4
Jednostka dokonująca konwersji wizji radarowej musi być redundantna
jeśli jest osobnym urządzeniem. Jeżeli jest częścią wskaźnika
zobrazowania, redundancja nie jest konieczna.
I
The scan conversion unit shall be redundant if it is a stand-alone unit.
If it is part of the Display Unit, the redundancy is not necessary.
6.6.5
Wszędzie, gdzie użyta została redundancja, musi zostać
zaimplementowana funkcja automatycznego wykrycia niepoprawnej
pracy i przełączenia na zapasowe urządzenie.
M
31
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Where redundancy is used, automatic fault detection and automatic
switchover to the redundant unit shall be implemented.
6.6.6
Musi
zostać
zaimplementowana
możliwość
zablokowania
automatycznego przełączenia na zapasowe urządzenie.
M
A possibility to prevent automatic switchover shall be provided.
Musi zostać zaimplementowana możliwość manualnego przełączenia
między redundantnymi urządzeniami.
6.6.7
M
A possibility to switchover between the two units manually shall be
provided.
Niezawodność, dostępność i łatwość konserwacji /
Reliability, availability and maintainability
6.7
Całe wyposażenie, sprzęt i oprogramowanie, muszą
zaprojektowanie do pracy 24 godziny na dobę, przez cały rok.
być
6.7.1
M
All equipment, software and hardware systems shall be designed for
operation 24 hours per day all year round.
Dostępność operacyjna radarowego systemu zobrazowania powierzchni
lotniska nie może być mniejsza niż 99,9%.
6.7.2
M
The operational availability of the SMR system shall not be less than
99.9 %.
Wskaźnik MTTR dla każdego najmniejszego elementu wymiennego
nie może przekroczyć 30 minut (z wyjątkiem systemu antenowego).
6.7.3
M
The MTTR for any LRU replacement shall not exceed 30 minutes
(except the antenna system).
Dla istotnych działań konserwacyjnych, zarówno naprawczych jak i
prewencyjnych, musi być zapewniona odpowiednia ilość miejsca.
6.7.4
M
The space for maintenance actions shall be adequate to the corrective
and preventive maintenance actions that are relevant.
32
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Dla każdego oczekiwanego wskazania błędu, który może wygenerować
system musi być dostarczona jasna instrukcja jak zlokalizować błąd do
poziomu najmniejszego elementu wymiennego.
M
6.7.5
For each expected fault indication that the system can generate, the
instructions shall provide clear guidance for fault localisation down to
the level of Lowest Replaceable Unit.
Czas restartu radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
do poziomu operacyjnego nie może przekroczyć 3 minut.
6.7.6
M
The SMR system restart time to operate at performance level shall not
exceed 3 minutes.
Muszą być zapewnione środki techniczne umożliwiające wykonanie
pełnej kopii zapasowej oraz odbudowy jednostki zobrazowania.
6.7.7
M
Technical means for a full backup and restoration of the Display Unit
shall be provided .
Czas pełnej odbudowy jednostki zobrazowania od podstaw nie może
przekroczyć jednej godziny.
M
6.7.8
The full restoration time of Display Unit from scratch shall not exceed
one hour.
Części zapasowe / Spares
6.8
6.8.1
Na części zapasowe muszą się składać najmniejsze elementy
wymienialne
(co
najmniej
jeden
pełny
zestaw
odbiornika/nadajnika/dystrybucji danych radarowych, złącze obrotowe,
zestaw urządzenia konwertującego wizję radarową oraz jedna, pełna
jednostka zobrazowania) oraz części eksploatacyjne zapewniające
ciągłość funkcjonowania radaru przez minimum okres gwarancyjny.
M
Spares
shall
consist
of
LRUs
(at
least
one
full
receiver/transmitter/surveillance data distribution unit, rotary joint,
one Scan Conversion Unit, one full Display Unit) and consumable
spares, to ensure the continuous operation of the radar by a minimum
warranty period.
6.8.2
Jakość części zapasowych musi być taka sama jak oryginalnie
zainstalowanych elementów.
M
33
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
The quality of spares shall be of the same quality as originally installed
parts.
Środowisko / Environment
6.9
Wszystkie urządzenia muszą być oznaczony znakiem CE, zgodnym z
następującymi standardami:
 PN-EN 61000-6-2, „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -Część 6-2: Normy ogólne -- Odporność w środowiskach
przemysłowych”,
 PN-EN 61000-6-3, ”Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -Część 6-3: Normy ogólne -- Norma emisji w środowiskach:
mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym”,
lub równoważnym.
6.9.1
M
All equipment shall be CE-marked for use in the environment
”Residential, Commercial and Light Industry” as described in the
following standards:
 EN 61000-6-2, “Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2:
Generic standards – Immunity for industrial environments” ,
 EN 61000-6-3, “Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-3:
Generic standards – Emission standard for residential, commercial
and light-industrial environments”,
or equivalent.
Wszystkie urządzenia muszą spełniać zalecenia:
 ITU-R SM329, “Unwanted emissions in the spurious domain”,
 ITU-R SM 1541, “Unwanted emissions in the out-of-band domain”,
lub równoważne.
6.9.2
M
All equipment shall meet the recommendation of:
 ITU-R SM 329, “Unwanted emissions in the spurious domain”,
 ITU-R SM 1541, “Unwanted emissions in the out-of-band domain”,
or equivalent.
6.9.3
Wszystkie urządzenia zainstalowane na zewnątrz muszą być
zaprojektowane do pracy w temperaturze od -30°C do 40°C oraz
wilgotności względnej od 0 do 100%, bez kondensacji.
M
All equipment installed outdoor shall be designed to operate from
-30°C to 40°C and a relative humidity from 0 to 100% non-condensing.
34
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
6.9.4
Wszystkie urządzenia zainstalowane wewnątrz pomieszczeń muszą
być zaprojektowane do pracy w temperaturze od 10°C do 30°C oraz
wilgotności względnej od 100 do 80%.
M
All equipment installed indoor shall be designed to operate from 10°C
to 30°C and a relative humidity from 10% to 80%.
6.9.5
Wszystkie urządzenia muszą pracować w oparciu o komercyjne,
trójfazowe zasilanie 230V pomiędzy przewodem fazowym a
neutralnym (-20/+15%), 400V między przewodami fazowymi (20/+15%), 50 Hz (+/-10%).
M
All equipment shall be capable of operating from a commercial , threephase mains supply of 230 V phase-to-neutral (-20/+15%), 400V phaseto-phase (-20/+15%), 50 Hz (+/-10%).
6.9.6
Radarowy system zobrazowania powierzchni lotniska oraz powiązane z
nim łącza danych muszą zawierać odpowiednie zabezpieczenia
przepięciowe, zapewniające ciągłą pracę podczas burz z
wyładowaniami atmosferycznymi, bez awarii urządzeń.
M
The SMR system and associated data links shall include appropriate
transient protection to ensure continued operation during lightning
storms without equipment failure.
Wymagania mechaniczne / Mechanical requirements
6.10
Wszystkie urządzenia muszą zostać zainstalowane zgodnie z zasadami
ergonomii.
6.10.1
M
All equipment shall be installed in accordance with the principles of
ergonomics.
6.10.2
Urządzenia muszą
podzespołów.
zapewniać
łatwy
dostęp
do
wszystkich
M
The equipment’s design shall enable easy access to all units.
Każdy podzespół w urządzeniu, np. zasilacz, obudowa, płytka
drukowana, muszą być oznakowane.
6.10.3
M
Every unit in the equipment e.g. power supply, cabinet, circuit board
shall be labelled.
35
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Każde oznaczenie musi zawierać co najmniej następujące informacje:
 nazwę podzespołu,
 numer podzespołu,
 numer seryjny.
6.10.4
M
Each label shall contain at least the following information:
 name of the unit,
 manufacturer’s Part Number,
 manufacturer’s Serial Number.
Całe okablowanie (łącznie z gniazdami) musi zostać oznakowane
zgodnie z instrukcjami i schematami.
6.10.5
M
All cables and cable-entrances shall be fitted with labels in accordance
with handbooks and drawings.
6.10.6
Zdalne monitory ekranowe jednostek zobrazowania dla wieży i
zbliżania (TWR i APP) muszą zostać zainstalowane w istniejących
konsolach na wieży oraz sali operacyjnej. Wymiary montażowe konsoli
wynoszą 48x40 centymetrów.
M
The remote displays for TWR and APP Control shall be installed in the
existing consoles on Tower and Operational Room. Console mounting
dimensions are 48x40 centimeters.
6.10.7
Zdalne i lokalne monitory ekranowe jednostek zobrazowania dla wieży
i zbliżania (TWR i APP) muszą posiadać proporcje obrazu 4x3 i
wielkość co najmniej 20 cali.
M
The remote displays for TWR and APP Control shall have aspect ratio
4x3 and size at least 20 inch.
W przypadku instalacji nowego napędu, wibracje i hałas powodowane
przez obracającą się antenę, nie mogą przekroczyć wartości, jakie
notowane są obecnie (Załącznik nr. 1).
6.10.8
M
In the case of installation a new antenna drive, the noise and vibration
caused by the rotation antenna shall not exceed the values that are
recorded currently (Annex 1).
6.11
Narzędzia serwisowe i pomiarowe / Measurement and
service equipment
36
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Wykonawca musi dostarczyć cały sprzęt serwisowy konieczny do
przeprowadzenia napraw, regulacji, testów i kontroli, ujęty w
dokumentacji technicznej.
M
6.11.1
The Contractor shall deliver all necessary service equipment which is
necessary, according to technical manual, for repairs, evaluation,
adjustments and inspections,.
6.11.2
Wykonawca musi dostarczyć następujący sprzęt serwisowy:
 3 sztuki reflektorów o skutecznej powierzchni odbicia 1 metr
kwadratowy, pracujących na częstotliwości radaru i zgodnie z
jego polaryzacją,
 multimetr cyfrowy o parametrach: dokładność DC 0,5% lub
lepsza, pomiar prawdziwej wartości skutecznej AC, możliwość
pomiaru napięć z niską impedancją wejściową; zakresy
pomiarowe: napięcie AC/DC do 600V, prąd AC/DC do 10A
oporność do 40MΩ, pojemność 10mF, test diody.
 miernik mocy szczytowej charakteryzujący się parametrami
pozwalającymi na pomiar mocy dostarczonego radaru,
 miernik wibracji o następujących cechach:
- przenośny, łatwy w użyciu,
- zakres pomiarowy – 0,01-50g,
- zakres niskich częstotliwości 10Hz – 1kHz,
- zakres wysokich częstotliwości 4kHz – 20kHz,
- rozdzielczość 0,01g,
- pomiar temperatury przez czujnik podczerwieni,
- możliwość eksportu danych pomiarowych przez USB
 kamera termowizyjna do wyszukiwania usterek w urządzeniach
elektronicznych z rozdzielczością przetwornika podczerwieni
co najmniej 320x240 pikseli oraz zakresem pomiarowym
temperatury co najmniej od -20 do 250°C
 cały inny sprzęt konieczny do przeprowadzenia napraw,
regulacji, testów i kontroli, ujętych w dokumentacji technicznej.
M
The Contractor shall deliver the following service equipment:
 3 pieces of 1 square meter RCS portable reflectors working at
SMR frequency and its polarisation,
 digital multimeter with parameters: accuracy DC 0,5% or
better, AC true RMS measurement, low impedance voltage
measurement feature; measurement range: voltage AC/DC up
to 600V, current AC/DC up to 10A, Resistance up to 40MΩ,
capacitance up to 10mF, diode test.
 peak power meter with parameters allowing the delivered
SMR’s peak power measurements,
 vibration meter with following features:
37
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej


- portable, easy to use,
- measurement range – 0.01-50g,
- low frequency range 10Hz to 1kHz,
- high frequency range 4kHz to 20kHz,
- resolution – 0,01g,
- temperature measurements by IR sensor,
- exportable data via USB,
infrared camera for defects location in electronic devices with
resolution of infrared sensor at least 320x240 pixels and
measurement temperature range at least from -20 to 250°C,
all other equipment necessary, according to technical manual,
for repairs, evaluation, adjustments and inspections.
38
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
7.
INSTALACJA / INSTALLATION
Wykonawca musi przeprowadzić co najmniej następujące prace
instalacyjne:
 wykonanie całej niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej
(możliwe jest wykorzystanie istniejących światłowodów
wymienionych w punkcie 13 niniejszej dokumentacji),
 demontaż istniejącego radaru SMR i złożenie go w miejscu
wskazanym PAŻP,
 montaż nowego radaru SMR,
 demontaż istniejących wskaźników zobrazowania na wieży i
zbliżaniu i złożenie ich w miejscu wskazanym przez PAŻP,
 montaż nowych wskaźników zobrazowania,
 uruchomienie całego systemu.
7.1.1
M
The contractor shall perform at least the following installation work:
 implementation of all necessary telecommunications
infrastructure (it is possible to use existing fiber optics listed in
point 13 in this documentation ),
 disassembly of existing SMR and store it in a place designated
by PANSA,
 installation of the new SMR,
 removal of existing SMR Display Unit in the Tower and
Operational Room (APP) and store them in a place designated
by PANSA,
 installation of the new SMR Display Unit,
 commissioning of the entire system.
7.1.2
W celu minimalizacji hałasu i wydzielanego ciepła, jednostki centralne
dedykowane dla radarowych wyświetlaczy wieżowych i zbliżeniowych
muszą być zainstalowane w sali technicznej (odległość od 70 do 100
metrów). W konsolach wieżowych i zbliżeniowych muszą być
zainstalowane jedynie monitory ekranowe oraz klawiatura/mysz.
M
To minimize noise and heat emission, CPUs dedicated to Tower and
Approach Display Units shall be installed in the Technical Room
(distance from 70 up to 100 meters). In the tower/approach consoles
only display and keyboard/mouse shall be installed.
7.1.3
Musi istnieć możliwość zainstalowania kompletnego wskaźnika
zobrazowania (wraz z jednostką centralną) w konsoli
wieżowej/zbliżeniowej.
M
39
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
It shall be possible to install the whole Customizable Display Unit (with
CPU) in the tower/approach console.
Część prac instalacyjnych będzie możliwa tylko po uzgodnieniu z
kontrolerami ruchu lotniczego. Oczekuje się, że część prac będzie miała
miejsce w godzinach nocnych oraz w soboty, niedziele i święta.
I
7.1.4
Some installation works will be possible only after agreement with air
traffic controllers. It is expected, that some of the work will take place at
night and also on Saturdays, Sundays and public holidays.
Możliwe jest wykorzystanie istniejących falowodów oraz światłowodów
w nowo zainstalowanym systemie zobrazowania powierzchni lotniska.
7.1.5
I
The currently existing waveguides and fiber optics can be used in the
new SMR system.
40
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
8.
ODBIORY / ACCEPTANCE TESTS
8.1.1
Odbiory fabryczny i końcowy muszą potwierdzić, że dostarczony
radarowy system zobrazowania powierzchni lotniska jest zgodny z
wymaganiami PAŻP.
M
The factory and final acceptance test shall confirm that the delivered
SMR System complies with the PANSA requirements .
Wszelkie narzędzia i urządzenia konieczne do przeprowadzenia
odbiorów muszą być zapewnione przez Wykonawcę.
8.1.2
M
All tools and equipment necessary to perform the acceptance tests shall
be provided by Contractor.
Procedury testowe muszą zostać opracowane przez Wykonawcę i
udostępnione PAŻP do uzgodnienia i akceptacji co najmniej 2 miesiące
przed jakimkolwiek testem. PAŻP zastrzega sobie prawo do włączenia
dodatkowych, uzasadnionych testów do procedury testowej.
M
8.1.3
Testing procedures shall be prepared by the Contractor and made
available to PANSA for agreement and acceptance at least two months
prior to any test. PANSA reserves the right to include justified
additional tests to the test procedure.
Odbiór fabryczny musi zostać wykonany w siedzibie producenta, przed
dostarczeniem urządzeń na miejsce instalacji.
8.1.4
M
The Factory Acceptance Test shall be performed at the manufacturer
premises, prior to the shipment of equipment to the site.
Odbiór fabryczny musi zostać wykonany w obecności przedstawicieli
PAŻP.
8.1.5
M
The Factory Acceptance Test shall be carried out in the presence of a
PANSA representative.
Personel techniczny PAŻP biorący udział w odbiorach fabrycznych
musi zostać wcześniej przeszkolony zgodnie z punktem 10.
8.1.6
M
PANSA technical staff involved in the Factory Acceptance Test shall be
previously trained according to section 10.
41
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
8.1.7
Jako podsumowanie odbioru fabrycznego, wykonawca musi dostarczyć
Raport Odbioru, zawierający szczegółową dokumentację wyników z
przeprowadzonych testów, w tym wszelkie dokumenty referencyjne.
Odbiory fabryczne zostaną zatwierdzone przez PAŻP tylko wtedy, gdy
wszystkie testy wypadną pozytywnie.
M
As the conclusion of the Factory Acceptance Tests, the Contractor shall
deliver a Test Report containing detailed documentation of the tests
results, including all reference documents. The Factory Acceptance
Tests will be approved by PANSA only when all tests will be successful.
Po instalacji i uruchomieniu wykonawca musi przeprowadzić odbiór
końcowy.
8.1.8
M
After installation and commissioning, the Contractor shall perform Site
Acceptance Test.
Odbiór końcowy musi zawierać testy opisane w Ref. 3 – „Site Test
Procedures”.
M
8.1.9
The Site Acceptance Test shall include tests described in Ref. 3 -“Site
Test Procedures”.
Odbiór końcowy musi zawierać test ciągłości pokrycia, wykonany przy
użyciu małego pojazdu z reflektorem o skutecznej powierzchni odbicia
1 metr kwadratowy. Pełne pokrycie deklarowane w punkcie 5.2.4 musi
zostać sprawdzone, a wyniki dołączone do Raportu Odbioru. W
przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy deklaracją wykonawcy
a wynikami testu, odbiór końcowy nie zostanie zaakceptowany.
M
8.1.10
The Site Acceptance Test shall include continuity of coverage test, using
a small vehicle with 1 square meter RCS reflector. All coverage
declared in section 5.2.4 shall be checked and the results included to
final Test Report. In case of inconsistencies between the declaration of
the Contractor and the test results, Site Acceptance Test will not be
approved.
Odbiór końcowy musi zostać wykonany w obecności przedstawicieli
PAŻP.
8.1.11
M
The Site Acceptance Test shall be carried out in the presence of a
PANSA representative.
42
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
8.1.12
Jako podsumowanie odbioru końcowego, Wykonawca musi dostarczyć
Raport Odbioru, zawierający szczegółową dokumentację wyników z
przeprowadzonych testów, w tym wszelkie dokumenty referencyjne.
Odbiór końcowy zostanie zatwierdzony przez PAŻP tylko wtedy, gdy
wszystkie testy wypadną pozytywnie.
M
As the conclusion of the Site Acceptance Test, the Contractor shall
deliver a Test Report containing detailed documentation of the test
results, including all reference documents. The Site Acceptance Test
will be approved by PANSA only when all tests will be successful.
43
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
9.
DOKUMENTACJA / DOCUMENTATION
9.1.1
Wykonawca musi dostarczyć kompletną, wyczerpującą i szczegółową
dokumentację techniczną dla radarowego systemu zobrazowania
powierzchni lotniska.
M
The Contractor shall provide complete, comprehensive and detailed
technical documentation for the SMR system.
Cała dostarczona dokumentacja musi być napisana w języku polskim
lub angielskim, przy użyciu znormalizowanej prezentacji i notacji.
9.1.2
M
All deliverable documentation shall be written in English or Polish,
using standardised presentation and notation.
9.1.3
Cała dokumentacja musi być dostarczona w trzech (3) kopiach, każda
kopia musi składać się z części papierowej oraz identycznej jak
papierowa części cyfrowej, w powszechnie używanym formacie
komputerowym (np. pdf).
M
All deliverable documentation shall be provided in three (3) copies,
each copy shall be both in paper and electronic format, identical to the
paper version, in a common computer readable format (e.g. pdf).
9.1.4
Dokumentacja urządzeń typu COTS (podręcznik użytkownika,
instrukcje techniczne, itp.) muszą zostać dostarczone wraz z
dokumentacją opisującą jak te urządzenia zostały dostosowane do pracy
w nabywanym systemie.
M
The COTS equipment’s standard documentation (User Manual,
Reference Manuals, etc.) shall be provided, together with documents
describing how they were customised to fit in the procured system.
Wykonawca musi przenieść na PAŻP prawo do wydrukowania i
dystrybucji na wewnętrzne potrzeby dodatkowych kopii dokumentacji.
9.1.5
M
The Contractor shall give PANSA the rights to print and distribute
internally additional copies of the documentation.
9.1.6
Zestaw dokumentacji musi zawierać:
 podręcznik użytkownika dla personelu operacyjnego, opisujący
wszystkie funkcje dostępne dla kontrolera ruchu lotniczego,
 podręcznik użytkownika dla personelu technicznego, opisujący
wszystkie funkcje dostępne dla pracowników obsługi technicznej,
M
44
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej







dokumentację techniczną, opisującą hardware i software,
wszystkie parametry konfiguracyjne oraz zawierającą instrukcje
dotyczące lokalizowania awarii oraz czynności konserwacyjnych.
dokumentację instalacyjną, opisującą daną instalację, wraz z
numerami podzespołów, oznakowaniem kabli, rozwiązaniami
specyficznymi dla danej instalacji, itp.,
schemat blokowy radarowego systemu zobrazowania powierzchni
lotniska,
schemat wewnętrznych połączeń radarowego systemu
zobrazowania powierzchni lotniska,
listę wszystkich plików konfiguracyjnych wraz z ich opisem,
Szczegółową instrukcję wykonania pełnej kopii zapasowej oraz
odbudowy jednostki zobrazowania,
komplet nośników instalacyjnych zawierający zarówno system
operacyjny jak i aplikacje użytkownika.
The Documentation set shall include:
 User Manual for operational staff, describing all functionalities
which are available to the Air Traffic Controllers,
 User Manual for technical staff, describing all functionalities which
are available to the maintenance staff,
 Technical Manual, describing the hardware and software, all
configuration parameters and including maintenance instructions
with fault detection and isolation and maintenance activities,
 Installation Manual, describing the specific installation, including
part numbers, cable labels, on-site solutions, etc.,
 Block Diagram of the SMR system,
 Interconnection Diagram of the SMR system,
 A list of all configuration files along with their description,
 Detailed instruction of full backup and restoration of Display Unit,
 A set of installation media containing both operational system and
user applications.
Podręcznik użytkownika musi zawierać ogólny opis systemu oraz
dokładne czynności niezbędne do codziennego używania system.
9.1.7
M
The User Manual shall contain a system overview and detail all
operations required for a day-to-day system use.
9.1.8
Dokumentacja techniczna musi obejmować wszystkie techniczne
aspekty niezbędne dla konserwacji, diagnostyki systemu oraz usuwania
usterek.
M
45
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
The Technical Manual shall cover all technical aspects of the system
necessary for the maintenance and diagnosis of the system and faults
repair.
46
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
10.
SZKOLENIE / TRAINING
Wykonawca musi udostępnić PAŻP do uzgodnienia i akceptacji, co
najmniej 2 miesiące przed jakimkolwiek szkoleniem, program i
harmonogram szkolenia.
10.1.1
M
The Contractor shall made available to PANSA for agreement and
acceptance training program and schedule at least 2 months prior to
any training.
Wykonawca musi zapewnić szkolenie techniczne dla wybranego
personelu technicznego PAŻP w siedzibie producenta, przed odbiorami
fabrycznymi.
10.1.2
M
The Contractor shall provide a technical training for selected PANSA
technical staff at the manufacturer premises, before Factory
Acceptance Tests.
10.1.3
Szkolenie personelu technicznego musi dostarczyć personelowi
szczegółową wiedzę na temat radaru SMR, hardware’u oraz software’u
, tak aby ten był w stanie obsługiwać, rekonfigurować i konserwować
system.
M
Education and training of the technical staff shall give the staff detailed
knowledge of the SMR hardware and software, to enable them to,
operate, reconfigure and maintain the system.
10.1.4
Szkolenie personelu technicznego musi dostarczyć personelowi wiedzę
wystarczającą do późniejszego przeszkolenia pracowników kontroli
ruchu lotniczego w zakresie codziennego użytkowania radarowego
systemu zobrazowania powierzchni lotniska.
M
Education and training of the technical staff shall give the staff
knowledge sufficient to provide training for Air Traffic Controllers in
everyday use of the SMR system.
10.1.5
Szkolenie personelu technicznego musi obejmować co najmniej
następujące zagadnienia:
 wymiana złącza obrotowego,
 wymiana generatorów impulsów azymutu,
 wymiana modułów RX, TX,
 konfiguracja i optymalizacja radarowego systemu zobrazowania
powierzchni lotniska w miejscu instalacji (tj. modyfikacja
konfiguracji, parametrów konfiguracyjnych, map lotniska),
M
47
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej




wykonanie kopii zapasowej, instalacja i przywracanie
wskaźnika zobrazowania,
lokalizacja usterek,
codzienne oraz okresowe czynności konserwacyjne, pomiary i
weryfikacja parametrów,
wszystkie inne niezbędne zagadnienia konieczne do utrzymania
systemu w dobrej kondycji technicznej.
Education and training of the technical staff shall include at least the
following topics:
 rotary joint replacement,
 APG replacement,
 RX, TX module replacement,
 on-site radar system configuring and optimization (i.e.
modification of configurations, configuration parameters,
airport maps),
 backup, installation and restoration of the Display Unit,
 troubleshooting,
 daily and periodical maintenance activities, measurements and
parameters checking,
 any other topics necessary for maintaining the system in good
technical condition.
Szkolenie dla personelu technicznego musi zakończyć się egzaminem
oraz wydaniem certyfikatów uprawniających do obsługi urządzenia dla
osób które ten egzamin zdały.
10.1.6
M
The training for the technical staff shall end with an examination and
issuance of the certificate entitling to service the equipment for persons
who passed the exam.
Długość szkolenia dla personelu technicznego musi wynosić co
najmniej 10 dni dla każdej grupy.
10.1.7
M
The duration of the training for technical staff shall be at least 10 (ten)
days for each group.
10.1.8
Wykonawca musi zapewnić co najmniej 3-dniowe po-instalacyjne
szkolenie odświeżające dla personelu technicznego w miejscu
posadowienia urządzenia.
M
The Contractor shall provide at least 3-day long, on-site post
installation refreshment training for technical staff.
48
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
10.1.9
Szkolenie personelu technicznego musi być zapewnione dla co
najmniej 6-ciu osób podzielonych na dwie grupy, każda grupa w innym
terminie.
M
Training of technical staff shall be provided for at least 6 persons
divided into two groups, each group at a different time.
10.1.10
Całe szkolenie musi zostać przeprowadzone w języku angielskim lub
polskim.
M
The entire training shall be carried out in English or Polish.
10.1.11
Wszystkie materiały szkoleniowe muszą być w języku angielskim lub
polskim.
M
All training material shall be in English or Polish.
Cała dokumentacja szkoleniowa, niezależnie od dokumentacji systemu,
musi zostać zapewniona dla każdego uczestnika szkolenia.
M
10.1.12
All training documentation, independently from the equipment
documentation, shall be provided for each participant.
Szkolenie musi składać się z teorii oraz zajęć praktycznych.
10.1.13
M
The training shall include a theoretical and practical part.
Wykonawca musi zapewnić wykwalifikowanych instruktorów,
posiadających duże doświadczenie w nauczaniu oraz znajomość tematu
a także kompetencje językowe w języku angielskim lub polskim.
10.1.14
M
The Contractor shall use qualified trainers with good and relevant
teaching experience and knowledge of the subject as well as linguistic
competence in English or Polish.
49
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
11.
SKRÓTY / ABBREVIATIONS
CZRL – Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym
PAŻP – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Przełącznik KVM – przełącznik klawiatura/video/mysz
WE – Wspólnota Europejska
WFS – Współczynnik Fali Stojącej
A-SMGCS – Advanced Surface Movement Guidance and Control System
APP – Approach
ATC – Air Traffic Control
AVI – Audio Video Interleave
BITE – Built-in Test Equipment
CE - Conformité Européenne
COTS – Commercial Off-The-Shelf
EC – European Commission
EMC - ElectroMagnetic Compatibility
ESARR – Eurocontrol Safety Regulatory Requirement
ETSI – European Telecommunications Standards Institute
FAT – Factory Acceptance Tests
ICAO – International Civil Aviation Organization
ICD – Interface Control Document
ITU – International Telecommunication Unit
ITU-R - International Telecommunication Unit – Radiocommunication
KVM switch – switch Keyborad/Video/Mouse
LRU – Lowest Replaceable Unit
MTBF – Mean Time Between Failures
MTTR – Mean Time To Repair
NTP – Network Time Protocol
PANSA – Polish Air Traffic Agency
PC – Personal Computer
PPL – ‘Polish Airports’ State Enterprise
RCS – Radar Cross-Section
RF – Radio Frequency
SAT – Site Acceptance Tests
SMR – Surface Movement Radar
SNMP – Simple Network Management Protocol
TIFF – Tagged Image File Format
TWR – Tower
VSWR – Voltage Standing Wave Ratio
WGS-84 – World Geodetic Survey (1984)
50
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
12.
Rysunki / Pictures
12.1
Architektura nowego systemu/A new system architecture
51
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Falowód w.cz / RF waveguide
SMR Antena
Połączenie Video/Klawiatura/Mysz
Video/Keyboard/Mouse connection
Kontrola wieżowa / Tower
Control
Redundantna sieć LAN
Redundant LAN
G
Pomieszczenie radaru / Radar room
A
Radar
Kontrola zbliżania / Approach Control
F
S
S
S
S
S
E
D*
C
B
Pomieszczenie techniczne / Technical room
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
52
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Monitor/Klawiatura/Mysz
Display/Keyboard/Mouse
Jednostka centralna
CPU
A – Lokalne stanowisko kontroli i monitorowania radaru SMR / SMR local Control &
Monitoring position.
B - Zdalne stanowisko kontroli i monitorowania radaru SMR (funkcję tą może pełnić
stanowisko C z odpowiednim software’m) / SMR remote Control & Monitoring position (can
be a software installed in position C).
C – Jednostka zobrazowania do celów technicznych / technical Display Unit (Maintenance).
D – Opcjonalna, redundantna jednostka konwersji wizji radarowej zależna od architektury
(patrz 5.4.1, 5.4.2, 6.6.4) / Optional, redundant scan conversion unit dependent on the
architecture (see 5.4.1, 5.4.2, 6.6.4).
E – Jednostki zobrazowania na potrzeby TWR i APP / TWR and APP Display Units.
F – Monitory ekranowe, klawiatury i myszy jednostek zobrazowania APP / Displays, keyboards
and mouse of APP Display Units.
G - Monitory ekranowe, klawiatury i myszy jednostek zobrazowania TWR / Displays,
keyboards and mouse of TWR Display Units.
S – Przełącznik/Rozdzielacz/Przedłużacz
Switch/Splitter/Extender (see 6.5.7-6.5.10).
KVM
(patrz
6.5.7
–
6.5.10)/
KVM
53
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
12.2
Obecnie zainstalowany sprzęt / Currently installed
equipment
Rysunek 12.2.1. Obecnie zainstalowany radar SMR.
Picture 12.2.1. Currently installed SMR.
54
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Rysunek 12.2.2. Obecnie zainstalowana antena z napędem radaru SMR.
Picture 12.2.2. Currently installed SMR antenna with drive.
55
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
56
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Rysunek 12.2.2. Szczegóły napędu anteny.
Picture 12.2.2. Antenna drive details.
Rysunek 12.2.4. Szczegóły mocowania monitora w konsoli na wieży.
Picture 12.2.4. Details of mounting the monitor on a console on the tower.
57
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Rys. 12.2.5. Pokrycie radarowe zapewniane przez obecny radar SMR.
Picture 12.2.5. Radar coverage provided by current SMR.
58
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
13.
Lista obecnie zainstalowanych elementów
możliwych do wykorzystania w nowym systemie /
List of currently installed components that can be
used in the new system
Falowód – eliptyczny typu Flexwell Hohlleiter E 100, zakończony od strony anteny oraz od
strony RX/TX falowodem prostokątnym typu WG16.
Waveguide – elliptical type Flexwell Hohlleiter E 100, ended from antenna and RX/TX
rectangular waveguide type WG16.
Światłowody – wielomodowe typu NXOTKS 6G 62.6/125 produkcji Z. K. TELE-FONIKA.
Każdy kabel (3 pary światłowodowe) łączy następujące pomieszczenia:
 pomieszczenie techniczne – kontrola zbliżania,
 pomieszczenie techniczne – kontrola wieżowa,
 pomieszczenie techniczne – pomieszczenie radaru,
 pomieszczenie radaru – kontrola wieżowa.
Fiber optic – multimode type NXOTKS 6G 62.6/125 made by Z. K. TELE-FONIKA.
Each cable (3 pairs of fiber optic) connect the following rooms:
 technical room – approach control,
 technical room – tower control,
 technical room – radar room,
 radar room - tower control.
Antena – Terma Scanter 21’ CP-F P/N 254930-109
 pasmo częstotliwości
9140 - 9470 MHz
 zysk
≥ 38 dBi
 szerokość wiązki (w poziomie)
≤ 0.35 ° (-3 dB)
 listki boczne (w poziomie)
≤ -28 dB
 szerokość wiązki (pionie)
≤ 11° (-3 dB)
 moc maksymalna
100 kW w szczycie, 75 W średnia
 flansza RF
PBR 100, uszczelnienie – O-ring, śruby M4
 waga
około 220 kg
 długość, szerokość, wysokość
6560 x 640 x 1060 mm (z napędem)
Antena – Terma Scanter 21’ CP-F P/N 254930-109
 frequency band
9140 – 9470 MHz
 gain
≥ 38 dBi
 horizontal BW
≤ 0.35 ° (-3 dB)
 azimuth side lobe level
≤ -28 dB
59
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska
Oznaczenie postępowania: AWZ-2225-7/42/2015
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej





vertical BW
maximum power
RF flange
weight
length, width, height
≤ 11° (-3 dB)
100 kW peak, 75 W average
PBR 100, O-ring sealing, M4 threads
about 220 kg
6560 x 640 x 1060 mm (with antenna drive)
60
Przetarg nieograniczony na dostawę radarowego systemu zobrazowania powierzchni lotniska

Podobne dokumenty