Odlicz kwotę darowizny aż do 6% swoich dochodów

Transkrypt

Odlicz kwotę darowizny aż do 6% swoich dochodów
Odlicz kwotę darowizny aż do 6% lub 10% dochodu!!!
AEROKLUB POLSKI jako stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego (zgodnie z
definicją zawartą w ustawie o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie), a co za
tym idzie, wszystkie Aerokluby Regionalne i Szkoły Szybowcowe stowarzyszone z
AEROKLUBEM POLSKIM. Jednym z walorów uzyskania statusu OPP jest możliwość
przekazywania darowizny do 6% (lub odpowiednio 10%) DOCHODU na rzecz AEROKLUBU
POLSKIEGO, a tym samym na Aeroklub Zagłębia Miedziowego w Lubinie – umożliwiające
obniżenie podstawy opodatkowania odpowiednio:
•
przez osoby fizyczne – poprzez dokonanie wpłat darowizny na rzecz naszego
stowarzyszenia, które w efekcie mogą od swojego dochodu (przed obliczeniem
podatku) odliczyć aż do 6% tegoż dochodu,
•
przez osoby prawne (m.in. spółki prawa handlowego, fundacje) – poprzez dokonanie
wpłat darowizny na rzecz naszego stowarzyszenia, które w efekcie mogą odliczyć od
swojego dochodu aż do 10% kwoty tegoż dochodu.
Aby darowizna wpłynęła na nasz Aeroklub – przelew bankowy winien zawierać następujące
dane:
− nazwa beneficjenta: AEROKLUB POLSKI, UL. 17 STYCZNIA 39, 00-906 WARSZAWA,
− nr rachunku: 49 2030 0045 1110 0000 0253 1990,
− w tytule przelewu należy wpisać: „DAROWIZNA na AEROKLUB ZAGŁĘBIA
MIEDZIOWEGO W LUBINIE”.
Przykłady uzasadniające przekazanie darowizny:
1) Jeżeli darczyńca = osoba fizyczna – osiągnęła dochód roczny w wysokości 50 tys. zł i
przekazując przelewem na rzecz AEROKLUBU POLSKIEGO kwotę 3.000,- zł, to darczyńca
może odliczyć całą kwotę darowizny, gdyż ta nie jest większa od 6% dochodu. W takim
przypadku darczyńca zapłaci podatek niższy o 540,- zł (oszczędność jest efektem, tego
że podatek w pierwszym progu i wynosi 18% osiągniętego dochodu do wartości
dochodu 85.528,- zł).
2) Jeżeli darczyńca = osoba fizyczna – osiągnęła dochód powyżej progu podatkowego np.
100 tys. zł i przekazując przelewem na rzecz AEROKLUBU POLSKIEGO kwotę 6.000,- zł,
to darczyńca może odliczyć całą kwotę darowizny, gdyż ta nie jest większa od 6%
dochodu. W takim przypadku darczyńca zapłaci podatek niższy o aż 1.920,- zł (jest
wyższa oszczędność, gdyż wyższy jest podatek w drugim progu i wynosi 32%
osiągniętego dochodu powyżej wartości 85.528,- zł ).
3) Jeżeli darczyńca = Spółka prawa handlowego (Sp. z o.o., SA lub inne) – osiągnęła
dochód roczny w wysokości 100 tys. zł i zdecydowała się wpłacić 10 tys. zł jako
darowiznę na rzecz AEROKLUBU POLSKIEGO, to Spółka ta będzie mogła odliczyć całą
kwotę darowizny, gdyż ta nie jest większa od 10% dochodu. W takim przypadku Spółka
zapłaci podatek dochodowy niższy o 1.900,- zł, ponieważ podatek dochodowy od osób
prawnych wynosi 19%.
4) Jeżeli darczyńca = Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową spółkę z o.o. – chciałby
wpłacić na rzecz AEROKLUBU POLSKIEGO kwotę 13 tys. zł, to (w sytuacji, że jego Spółka
odnotowała dochód roczny w wysokości 100 tys. zł) z puli środków Spółki
przedsiębiorca dokonuje wpłaty przelewem kwoty 10.000,- zł (10% dochodu) oraz
środków własnych (z dywidendy uzyskanej w kwocie 72.900,-zł – kwota wynikła po
pomniejszeniu dochodu o darowiznę Spółki i zapłaceniu podatku dochodowego od
osób prawnych w wysokości 19%) wpłaca przelewem kwotę 3.000,-zł. W takim
przypadku darczyńca zapłaci podatek dochodowy niższy o 2.440,-zł, ponieważ odliczy
od swojego osobistego dochodu pełne 3.000,- zł (mniej niż 6% dochodu). W sumie więc
przekazując darowiznę 13 tys. zł – darczyńca zaoszczędzi na podatku: 2.440,-zł (1.900,zł + 540,-zł).
Oczywiście darowizny można wpłacać zarówno wyższe (powyżej limitu odliczenia) jak i
niższe. W przypadku wyższych darowizn, odliczyć będzie można max 6% dochodu osoby
fizycznej lub max 10% dochodu osoby prawnej, a w przypadku niższych darowizn całą realnie
wpłaconą przelewem kwotę.
Darowizny wg tej formuły można dokonać dla kilku organizacji pożytku publicznego, a
odliczyć łącznie od dochodu (sumarycznie do kwoty limitu).
Wobec powyższego prosimy wszystkich sympatyków lotnictwa do uiszczania
darowizn na nasz Aeroklub. My ze swojej strony, jako Zarząd zobowiązujemy się, że te
pieniądze nie pójdą na marne. Cały czas czynimy starania, żeby Aeroklub Zagłębia
Miedziowego w Lubinie był przyjazny dla wszystkich.
Podstawa prawna:
•
art. 26 ust. 1 pkt 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca
1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.),
•
art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15
lutego 1992 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm),
•
art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.).
Prezes Zarządu AZM, Stanisław Haczyński