protokół nr xvii/07 - Urząd Miejski w Szprotawie

Transkrypt

protokół nr xvii/07 - Urząd Miejski w Szprotawie
PROTOKÓŁ NR XVII/07
z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 30 listopada 2007 roku, początek godzina 10.00
miejsce – sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu
RADNI NIEOBECNI:
1. Elżbieta Czerniawska
-
nieobecność usprawiedliwiona,
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 października br..
4. Wręczenie odznaczeń:
a) Medali za Zasługi dla Gminy Szprotawy Panom Marianowi Hołodok
i Edwardowi Kijanka,
b) Złotej Honorowej Odznaki Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie Panu
Franciszkowi Sitko – burmistrzowi Szprotawy za współpracę.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej tj. od 2 do 29 listopada br..
6. Informacja na temat gospodarki odpadami na prywatnym wysypisku odpadów w Szprotawie
(Kartowice).
7. Informacja o zaawansowaniu prac nad realizacją zadania inwestycyjnego „Kompleksowe
rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Szprotawa oraz o pozyskiwaniu
dofinansowania na ten cel z Funduszu Spójności.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie na 2007 rok,
b) obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na rok 2008,
c) zwolnienia od podatku leśnego,
d) ustalenia wysokości oraz zasad pobierania opłaty targowej,
e) opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
f) ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Szprotawa,
g) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym,
h) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Szprotawa na lata 2008-2013,
i) zmiany uchwały nr XV/114/07 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie ustalenia wartości jednego punktu i najniższego wynagrodzenia pracowników
nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa,
j) wprowadzenia zmiany do uchwały nr LIII/316/06 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 2
czerwca 2006 roku w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szprotawa,
k) zmian w Statucie Gminy Szprotawy,
l) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego w kwocie 15.000 zł. na
dofinansowanie zakupu sprzętu pneumatycznego dla prowadzenia działań
z zakresu ratownictwa drogowego i technicznego,
m) programu współpracy gminy Szprotawa w 2008 roku z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ad. 1
n) udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP
w Szprotawie na remont dachu zabytkowego kościoła,
o) udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Królowej
Polski
w
Lesznie
Górnym
na
remont
dachu
zabytkowego
kościoła
w Lesznie Dolnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,
p) udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja
w Mycielinie na remont dachu zabytkowego kościoła p.w. św. Anny w Długiem,
q) udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Bolesnej w
Dzikowicach na remont dachu zabytkowego kościoła.
r) wprowadzenia zmiany do uchwały LX/347/06 Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 27 października 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na 2007 rok,
s) powołania Komisji Doraźnej do opracowania zmian w Statutach Sołectw i Osiedli,
t) zatwierdzenia zmian wprowadzonych do Statutu Miejskiego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szprotawie.
Interpelacje i zapytania.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wnioski.
Informacje.
Oświadczenia.
Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
OTWARCIE OBRAD XVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: otwieram XVII sesję Rady Miejskiej
w Szprotawie. Witam na dzisiejszej sesji radnych, burmistrza, zastępcę burmistrza, Panią sekretarz, Pana
skarbnika, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorów i kierownika jednostek podległych,
radnego Sejmiku wojewódzkiego Pana Ireneusza Ganczara, sołtysów i przewodniczącego KO, radnych
Rady Powiatu, zaproszonych gości, mieszkańców gminy. Stwierdzam, że na stan 21 radnych obecnych
na dzisiejszej sesji jest 20 radnych, w związku z tym Rada jest prawomocna do podejmowania uchwał,
wniosków, oświadczeń, stanowisk.
Ad. 2
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: czy ktoś z Państwa ma uwagi do przedstawionego
porządku obrad.
UWAG NIE ZGŁOSZONO
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: porządek posiedzenia poddaję pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania jednomyślnie przyjęła porządek obrad.
Ad. 3
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE Z DNIA
30 PAŹDZIERNIKA BR.
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
2
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. Protokół
był sporządzony na 7 dni przed sesją i był do wglądu w Biurze Rady.
RADA NIE ZGŁOSIŁA UWAG DO PROTOKOŁU
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: protokół z sesji z dnia 28 września br. poddaję pod
głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 19”za”, 0”przeciw”, 1”wstrz.” protokół z sesji z dnia 30 października br.
zatwierdziła.
Ad. 4
WRĘCZENIE ODZNACZEŃ:
a) Medali za Zasługi dla Gminy Szprotawy Panom Marianowi Hołodok i Edwardowi
Kijanka
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: proszę Pana Ryszarda Barylak – zastępcę burmistrza
o przedstawienie charakterystyk osób odznaczonych Medalem za Zasługi dla Gminy Szprotawy.
Ryszard Barylak- zastępca burmistrza : pozwolę sobie przedstawić krótką charakterystykę osób
odznaczonych Medalem za Zasługi dla Gminy Szprotawy.
Pan MARIAN HOŁODOK
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: zapraszam Panów Mariana Hołodok i Edwarda Kijankę,
a burmistrza o wręczenie Medali.
Odznaczenia dokonali
burmistrz Szprotawy Franciszek Sitko oraz przewodniczący Rady Jan Chmielewski
Odznaczeni otrzymali brawa
Marian Hołodok: chciałbym podziękować Panu burmistrzowi i wszystkim osom, które dostrzegły moją
pracę i myślę że nie zawiodę dalszej części swojej pracy. Dziękuję bardzo.
Edward Kijanka: bardzo dziękuję za odznaczenie. Jest mi bardzo przyjemnie , że tyle lat
przepracowałem w zakładzie i teraz dostrzegli moje wiadomości, że ja tle posiadałem . Dziękuje bardzo.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: serdecznie gratuluję odznaczonym Medalem za Zasługi
dla Gminy Szprotawy.
b) Złotej Honorowej Odznaki Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie Panu
Franciszkowi Sitko – burmistrzowi Szprotawy za współpracę
Wiesława Kotowska: pozwolę się przedstawić. Jestem przewodniczącą Polskiego Związku
Niewidomych, Oddział w Szprotawie przy ulicy Krasińskiego 23. 15 października br. byłam na
jubileuszu obchodów działalności okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Gorzowie Wlkp. gdzie
burmistrz Szprotawy został odznaczony Złotą Honorową Odznaką Polskiego Związku Niewidomych w
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
3
Warszawie . pozwolę sobie to odczytać: „ Z okazji obchodów 30 – lecia działalności Okręgu Lubuskiego
PZN w Gorzowie Wlkp. w imieniu Prezydium Zarządu Głównego PZN na podstawie uchwały z dnia 5
września br. wyróżniono Pana burmistrza Szprotawy Franciszka Sitko Złotą Honorową Odznaką
Polskiego Związku Niewidomych za bardzo miłą, życzliwą pomoc, miłą i życzliwą współpracę z
naszym kołem PZN „. Podpisała przewodnicząca Zarządu Pani mgr Anna Woźniak – Szymańska z
Warszawy.
Pani Wiesława Kotowska – dokonała odznaczenia.
Burmistrz Franciszek Sitko otrzymał brawa
Ad. 5
SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA
TJ. OD 2 DO 29 LISTOPADA BR..
Z
DZIAŁALNOŚCI
MIĘDZYSESYJNEJ
Ryszard Barylak – zastępca burmistrza przedstawił sprawozdanie międzysesyjne.
W minionym okresie międzysesyjnym wydałem 5 zarządzeń, dotyczących:
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej
położonej w Szprotawie,
udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w
Siecieborzycach,
przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w drodze
bezprzetargowej w Szprotawie,
zmian w budżecie na 2007 rok,
dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych na
terenie gminy Szprotawa na okres jednego roku,
W ramach promocji terenów inwestycyjnych 14 listopada br. wystąpiłem do Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,INVEST-PARK” Sp. z o.o. z zapytaniem o możliwość powiększenia
obszaru Podstrefy Szprotawa, o kolejne gminne tereny. Zaproponowałem nie tylko rozszerzenie
podstrefy do wielkości 7,3625ha, wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów, ale zaoferowałem inne
gminne nieruchomości. Zaznaczyłem również, iż działania te popiera zdecydowanie Rada Miejska w
Szprotawie. Zapytanie w chwili obecnej oczekuje na rozpatrzenie na zebraniu Zarządu WSSE.
W związku z udziałem w ogólnopolskim konkursie ,,Grunt na medal”, do którego zgłosiłem
dwie gminne działki, Szprotawa otrzymała wyróżnienie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych oraz Marszałka Województwa Lubuskiego. Wyróżnienie to przyznano gminom, które
zakwalifikowały się do II etapu konkursu. Szprotawa znalazła się wśród pięciu, innych wyróżnionych
gmin z terenu województwa lubuskiego. Zgodnie z zasadami konkursu laureaci otrzymują szansę
promocji swojej gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych. Wyróżnione
w konkursie działki będą rekomendowane w pierwszej kolejności inwestorom zagranicznym, zarówno
przez pracowników PAIZ, jak również Regionalne Centra Obsługi Inwestora.
Zakończono prace związane z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Gminy Szprotawa na lata 2008-2013. W projekcie WPI ujęte zostały 24 zadania w
układzie rzeczowo - finansowym i w rozbiciu na poszczególne lata oraz z zachowaniem podziału
klasyfikacji budżetowej. Przy grupowaniu zadań w obszary tematyczne oraz przy wskazywaniu źródeł
ich finansowania kierowano się m.in. wytycznymi wynikającymi z Narodowej Strategii Spójności.
Projekt WPI został opracowany przez Zespół Koordynacyjny.
27 września zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Wiechlinach – Etap I wymiana pokrycia papowego. Termin składania ofert upłynął 19
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
4
października. W wyniku postępowania podpisano umowę z firmą Zakład Ogólnobudowlany „Profil”
Jarosław Konior z Żagania na kwotę 150.934,43 zł z terminem realizacji 2 miesiące od momentu
podpisania umowy.
Ogłoszone postępowania:
I.
11 października zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie następujących dokumentacji
technicznych” :
a) Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi gminnej w miejscowości Leszno
Górne – jako część I zamówienia,
b) Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi gminnej w miejscowości Długie –
jako część II zamówienia,
c) Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kablowej linii oświetleniowej w
miejscowości Długie – jako część III zamówienia.
Termin składania ofert upłynął 31 października.
Zostały złożone trzy oferty następujących oferentów:
1. BUDMAR s. c. Mariola Adamska, Andrzej Adamski z Leszna, część III zamówienia na kwotę
24949 zł, 4 miesiące od momentu podpisania umowy
2. Profil Bis Sp. z o.o. z Zielonej Góry – część I zamówienia 22.143 zł, część II zamówienia 7.991 zł,
część III zamówienia 8.003 zł, 4 miesiące od momentu podpisania umowy
3. Biuro Opracowań Projektów Drogowych i Wyceny Nieruchomości z Zielonej Góry, część I
zamówienia 36.800 zł, część II zamówienia 12.000 zł, 4 miesiące od momentu podpisania umowy
Trwają prace Komisji Przetargowej.
II.
20 listopada zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na usługę: „Dowozy młodzieży szkolnej z terenu gminy
Szprotawa do szkół w roku 2008” Termin składania ofert upływa 10.12.2007r o godz. 12:00.
III.
19 listopada zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na usługę: „Usługi utrzymania zieleni, gospodarki leśnej
i zadrzewieniowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Szprotawie na lata 2008-2010” Termin
składania ofert upływa 05.12.2007r o godz. 12:00.
Dobiegły końca prace przy budowie dwóch mostów w Lesznie Górnym. Obiekty w dniu 13
listopada zostały zgłoszone do odbioru. Odbiór prac ustalony na dzień 27 listopada nie doszedł do
skutku ze względu na konieczność dokonania poprawek. Termin usunięcia usterek i ostatecznego
odbioru ustalono na 3 grudnia. Wykonawcą prac jest: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „MOSTAR”
Sp. z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego. Wartość zamówienia: 3.272.040,00 zł
Zakończono prace przy realizacji II etapu zadania „Sieć wodociągowa w miejscowości
Cieciszów”. Odbiór prac odbył się 31 października. Wykonawcą zadania była: „Firma Tyliszczak –
Antoni Tyliszczak” z Zielonej Góry. Koszt wykonania zadania wyniósł 329 464,98 zł.
W sposób sprawny przebiegają prace modernizacyjne przy Stadionie Miejskim w Szprotawie
przy ul. Sobieskiego. Na początek grudnia przewidziane jest zakończenie dwóch pierwszych etapów
inwestycji tj.: roboty ziemne i podbudowy pod nawierzchnię boiska i bieżni, jak również drogi
dojazdowe, oświetlenie i ogrodzenie kortów, wykonanie trybun, ocieplenie pawilonu oraz wykonanie
tarasu widokowego. Przesunięciu terminu ulegnie natomiast wykonanie nawierzchni, ze względu na
niesprzyjające warunki atmosferyczne (temp. powietrza poniżej 15oC i duża wilgotność powietrza).
Planowany termin zakończenia prac 15 maja 2008r. Przy sprzyjających warunkach termin realizacji
może ulec skróceniu. Wykonawcami prac są: PHU „DUBIEL” ze Szprotawy oraz Firma Wielobranżowa
POLCOURT – Marek Piotrowicz z Gostynina. Wartość zadania: 1.665.613,73zł.
Dobiegają końca prace ziemne przy realizacji zadania rekultywacja składowiska odpadów
komunalnych w Dziećmiarowicach. Został przesunięty termin prac końcowych ze względu na
konieczność uzyskania efektu ekologicznego tj. wysiew traw i nasadzenia drzew, który jest aktualnie
niemożliwy z uwagi na porę roku, warunki pogodowe i temperaturowe. Termin zakończenia prac został
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
5
ustalony na kwiecień 2008r. Wykonawcą prac jest Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazowych – Józef
Kubik ze Szprotawy. Wartość zadania: 993 106,33 zł. Zmiana terminu realizacji ostatniego etapu zadania
pociągnęła za sobą przesunięcie terminu zapłaty końcowej transzy dotacji udzielonej gminie przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Na to zadanie nasza
gmina uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację celową
w wysokości 150.000 zł oraz pożyczkę w wysokości 450.000 zł.
7 listopada odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami biura projektowego EIG z
Wrocławia, w trakcie którego omówiono zmiany rozwiązań technicznych w stosunku do koncepcji
rozwiązania sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Szprotawa. Zmiany polegają na zredukowaniu ilości
przepompowni ścieków i lokalnych punktów tłocznych i zamianie kanalizacji sanitarnej tłocznej na
grawitacyjną. Ma to na celu zmniejszenie kosztów inwestycji, jak również eksploatacji sieci
kanalizacyjnej po oddaniu do użytkowania. Podobne spotkania organizowane są na bieżąco w trakcie
postępu prac projektowych.
W bieżącym miesiącu odbyłem rozmowę z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Zielonej Górze w sprawie inwestycji dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków, zakładu
uzdatniania wody i kanalizacji. Prezes WFOŚ z życzliwością odniósł się do zamierzeń naszej gminy.
Prowadzone są postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć polegających na:
• rozbudowie i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Młynarskiej wraz z wykonaniem 2
odwiertów zastępczych przy ul. Kraszewskiego,
• przebudowie oczyszczalni ścieków w Wiechlicach, gmina Szprotawa,
• rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA przy ul. Przejazdowej
w Szprotawie,
• budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Długie,
• regulacji rzeki Szprotawa o długości 2 km,
• budowie elektrowni wiatrowej w obrębie wsi Kartowice.
Konieczność uzyskania tych decyzji przez inwestorów wprowadzono zmianą ustawy Prawo
ochrony środowiska w 2005r.
W latach 1998-2002 starałem się o regulację rzeki Szprotawa, wówczas te działania nie przyniosły
pożądanych efektów, gdyż właściciel rzeki Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej
Górze nie podejmował tematu ze względu na brak środków inwestycyjnych na ten cel. W roku
bieżącym powróciliśmy ponownie do negocjacji, w wyniku których Lubuski Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze na odcinku od mostu na ul. Mickiewicza do ul. Krasińskiego (ok.
60 m) umocnił lewy brzeg rzeki oraz posadowił na nim gawiony. Podjął się również wykonania
dokumentacji technicznej obejmującej odcinek rzeki od Kanału Młynówka do mostu przy ul. Ceglanej tj.
na odcinku 2 km i zlecił firmie PROJBUD ze Szczecina opracowanie dokumentacji technicznej.
Planowane prace będą polegały w głównej mierze na umocnieniu brzegów i odmuleniu rzeki. Ze
względu na strome skarpy i utrudniony dojazd do rzeki projektant przewidział użycie sprzętu lekkiego
(koparkę i wiertnicę). Strony spotkania uzgodniły, że część ziemi wybranej z koryta rzeki (której próbka
została pobrana i poddana szczegółowej analizie) będzie ułożona na skarpie przy moście na ul.
Mickiewicza tworząc łagodne zejście oraz od mostu na ul. Mickiewicza do kładki prowadzącej na basen
miejski po obu stronach skarpy zostanie rozplantowana i posiana trawa. W związku z tym, iż inwestycja
będzie miała miejsce na terenie miasta, zobowiązałem się, zlecić wykonanie dokumentacji dotyczącej
zabezpieczenia fundamentów budynków posadowionych przy rzece, a inwestor zamieści w kosztorysie
inwestycyjnym środki na wykonanie tego zabezpieczenia. Jednocześnie gmina zleci wykonanie projektu
i wykona prace polegające na naprawie przyczółków mostowych mostu na ul. Kochanowskiego.
Wartość zadania wynikająca z kosztorysu inwestorskiego wynosi ok. 6.000.000 zł.
W okresie od 29 października do 29 listopada 2007r. sprzedano niżej wymienione nieruchomości
stanowiące własność gminy Szprotawa:
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
6
-
1 działka w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za kwotę –
4.101,64zł.
- 1 nieruchomość zabudowana schronem położona w Wiechlicach za kwotę – 151.500,00zł
- 13 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców za łączną kwotę – 30.088,15zł
Ogółem wpływy ze sprzedaży wynoszą - 185.689,79 zł.
28 listopada odbył się przetarg nieograniczony na działki położone przy ul. Chrobrego o łącznej
powierzchni 18.407 m2. Wycena działek wynosi 1.129.602 zł, cena wywoławcza do przetargu wyniosła 2
mln zł. Kwota uzyskana w przetargu wyniosła 2.020.000 zł.
Od15 do18 listopada 2007 r. trwał w Szprotawie XV Ogólnopolski Festiwal Grup Śpiewaczych
„Ziemia i Pieśń”. W festiwalu wzięło udział 38 zespołów. Gwiazdą wieczoru podczas Koncertu
Galowego była Halina Benedyk. Organizatorami festiwalu byli: Szprotawski Dom Kultury, Centrum
Animacji i Kultury w Zielonej Górze, Starostwo Powiatowe w Żaganiu oraz tutejszy Urząd.
W zakresie ochrony środowiska na bieżąco wykonywane są prace porządkowe na terenie miasta
i gminy, prace polegają głównie na grabieniu liści, zamiataniu ulic i alejek, opróżnianiu koszy
parkowych i wywożeniu śmieci na wysypisko,
W ramach robót drogowych na bieżąco są prowadzone prace przy równaniu dróg gruntowych
równiarką mechaniczną oraz uzupełnianie ubytków szlaką i tłuczniem.
Pracownicy interwencyjni wykonali na terenie gminy wiele prac remontowych, np.: remont
wiaduktu przy ul. Asnyka, malowanie pomieszczeń, przebrukowywanie kostki granitowej na ulicy
Koszarowej. Na bieżąco na terenie gminy wykonywane są prace porządkowe, m. in. wykaszanie
poboczy dróg, placów i skwerów, naprawa placów zabaw. W listopadzie zatrudnialiśmy pracowników
interwencyjnych na 73,5 etatu.
Wyremontowano nawierzchnię dojścia do zabytkowego kościoła na odcinku od ul. Hanki
Sawickiej o powierzchni 218 m2 o wartości 34 tys zł. Nawierzchnia została wykonana z polbruku.
W okresie sprawozdawczym nastąpił zwrot podatku akcyzowego dla 120 producentów rolnych
z terenu gminy. W zakresie leśnictwa w listopadzie rozpoczęto dystrybucje drewna opałowego dla osób
najbardziej potrzebujących zgodnie z dostarczonymi do Urzędu Miejskiego listami sporządzonymi
przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Drewno opałowe w ilości po 1 metrze przestrzennym otrzymały 72
osoby z terenu gminy, do rozwiezienia pozostało drewno dla ok. 100 rodzin. Pochodzi ono w całości z
zasobu gminy, pozyskiwane jest z wiatrołomów oraz wycinki.
W zakresie melioracji wodnych dokonano naprawy trzech przepustów na drogach gminnych w
obrębie Sierakowa. Dodatkowo odtworzono 200 metrów rowu melioracyjnego.
W zakresie edukacji ekologicznej 14 listopada Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
zorganizował w szkołach i przedszkolach z terenu gminy, akcję ekologiczną pt.: „III Dzień Czystego
Powietrza”. Dzieci i młodzież w tym dniu organizowały pikiety mające na celu ukazanie zagrożeń
wynikających ze spalania śmieci w piecach. Dodatkowo do wszystkich sołectw rozesłano ulotki.
W związku z tym, że 22 grudnia br. kończy się umowa o pracę zawarta na czas określony z
dyrektorem Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, w listopadzie
ogłosiłem nabór na to stanowisko. Termin naboru upływa z dniem 30 listopada.
Urząd Miejski był współorganizatorem obchodów tegorocznego Narodowego Święta
Niepodległości w dniu 11 listopada. Z tej okazji między innymi wspólnie z delegacją kombatantów,
przewodniczącym naszej rady i delegacją Urzędu Miejskiego oddaliśmy hołd poległym za ideę wolności
przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
Dwukrotnie przyjąłem w ratuszu delegację z Gevelsbergu, jedną, przebywającą z kilkudniową
wizytą w Szprotawie, drugą – to przedstawiciele chóru, który występował podczas Festiwalu Grup
Śpiewaczych.
W terminie do 31 października grupa nauczycieli wystąpiła do Lubuskiego Kuratora Oświaty o
przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na kolejny stopień awansu zawodowego. W wyniku
postępowań siedmiu szprotawskich nauczycieli awansowało uzyskując stopień nauczyciela
dyplomowanego.
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
7
W ramach wdrażania reformy oświaty w zakresie nauczania języka angielskiego w klasach
pierwszych i drugich szkól podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 na okres wrzesień - grudzień
zwiększono gminie budżet o 7.310zł.
9 listopada otrzymałem pismo od Lubuskiego Kuratora Oświaty z informacją, że Wojewoda
Lubuski zwiększył gminie budżet o kwotę 119.432 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
20 listopada mieszkanka Szprotawy p. Marianna Langer obchodziła swoje 100 urodziny. Z tej okazji mój
zastępca wraz z kierownikiem Wydziału Spraw Obywatelskich, Promocji i Przedsiębiorczości Marianem
Bagińskim wręczyli solenizantce bukiet kwiatów i list gratulacyjny.
W dniach 24-25 listopada w Gminnym Centrum Informacji w Szprotawie odbyła się pierwsza
część szkolenia dla organizacji pozarządowych z zakresu możliwości pozyskiwania środków
finansowych z Unii Europejskiej. Szkolenie obejmowało informacje dotyczące możliwości ubiegania się
o fundusze zewnętrzne oraz praktyczną naukę wypełniania wniosków o dofinansowanie projektów.
Uczestniczyło w nim 14 osób reprezentujących różne organizacje i kluby działające na terenie naszej
gminy. Druga część szkolenia odbędzie się 1 i 2 grudnia. Prowadzone jest ono przez trenerów z
Lubuskiego Centrum Aktywizacji i Wsparcia VERTE.
13 listopada naszą gminę odwiedziła delegacja przedstawicieli straży pożarnej z miasta
partnerskiego Spremberg, której przewodniczył burmistrz miasta – Klaus Peter Schulze. W spotkaniu
uczestniczyłem wraz ze swoim zastępcą, Przewodniczącym Rady Miejskiej, przedstawicielami
Zawodowej Straży Pożarnej w Żaganiu i Szprotawie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem. W
siedzibie OSP Długie nastąpiło oficjalne przekazanie dwóch używanych samochodów dostawczych dla
tejże jednostki.
Oprócz spraw wymienionych w sprawozdaniu, na bieżąco załatwiałem sprawy związane z
funkcjonowaniem gminy.
Ad. 6
INFORMACJA NA TEMAT GOSPODARKI ODPADAMI NA PRYWATNYM
WYSYPISKU ODPADÓW W SZPROTAWIE (KARTOWICE)
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: czy ktoś z Pań, Panów radnych chce zabrać głos.
GŁOS ZABIERAJĄ
r. Andrzej Skawiński: mam dwa pytania związane z tym materiałem. W materiale mamy informację,
gdzie podane są liczby całkowitej pojemności i pojemności poszczególnych kwater na składowisku;
natomiast chciałbym zapytać o stopień wypełnienia tych kwater , czyli w jakim stopniu na tą chwilę te
kwatery są już wypełnione . Drugie pytanie dotyczy pochodzenia składowanych na wysypisku
odpadów ponieważ w 1999 roku w lutym Rada Miejska przyjęła oświadczenie , w którym w pkt. 9
stwierdzał, że na to składowisko będą przywożone odpady z gminy Szprotawa i Niegosławice .
Obowiązywanie tego oświadczenia, jak gdyby prawomocność potwierdził ówczesny przewodniczący
Rady Zenon Rzyski, który w raporcie NIK-u, czy protokole NIK-u stwierdził, że oświadczenie jest
obowiązujące i odpady mogą być przywożone jedynie z gminy Szprotawa i Niegosławice . Tymczasem
mieszkańcy mówią, że jeżdżą tam ciężarówki z rejestracjami zachodniopomorskiego , dolnośląskiego i
innych województw i w związku z tym chciałbym zapytać, czy to oświadczenie nigdy nie
obowiązywało , czy straciło swoją moc w którymś momencie , czy też obowiązuje nadal, a odpady
przywożone są nielegalnie odpady.
r. Paweł Chylak: na stronie 3 przedstawionego materiału mamy informację :” Na terenie zakładu
wyróżnia się następujące sposoby postępowania z odpadami i jest napisane: … , okresowe
przetrzymywanie odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów komunalnych (w
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
8
pojemnikach pod wiatą).”. Mam pytanie: czy wiadomo coś co się dzieje dalej z tymi odpadami , czy jest
to okresowe przechowywanie tutaj, a dalej czy są one przechowywane w mogielnikach na terenie
zakładu , czy są wywiezione – jak to się odbywa i gdzie są dalej składowane ?.
r. Władysław Sobczak: w przekazanej informacji brakuje mi , czy Urząd ma zamiar zwiększyć na
terenach wiejskich ilość pojemników do segregowania odpadów . Ja od dwóch lat interweniuję jako
sołtys żeby zwiększyć ilość pojemników na terenie Leszna Górnego. Jestem zbywany pismami, że
brakuje na ten cel funduszy. Chciałbym wiedzieć jak to będzie wyglądać w roku 2008 . Brakuje mi
również informacji, czy gmina będzie prowadzić nadal i w jakiej częstotliwości kontenerów na wywóz
odpadów wielkogabarytowych. Dwa lata temu w Lesznie Górnym na dwa tygodnie był podstawiony
kontener na takie odpady . W 2007 roku nie doczekałem się tego z powodu braku funduszy ;
odpowiedział mi tak Wydział Infrastruktury . Nie ma o tym informacji dlatego jest to dla mnie nie
czytelne.
r. Maciej Boryna: mam pytanie k.woli wyjaśnienia ponieważ informacja podaje , że składowisko nasze
składuje odpady inne niż niebezpieczne i obojętne. Nie wiem dlaczego uchwała Rady Małomice z 2006
roku o gospodarce odpadami podaje wprost, że do Szprotawy wożone są odpady niebezpieczne i nie
wiem, czy to jest jakiś błąd zawarty w uchwale gminy Małomice. Druga sprawa to taka, że w informacji
brakuje mi , a mianowicie na wysypisku występują awarie . Dotarły do mnie takie informacje, że pod
ziemia występują samozapłony, które są gaszone wodą . Chciałbym się dowiedzieć, czy jakie kolwiek
awarie się zdarzają na tym składowisku.
r. Zbigniew Migas: czy wiadomo jest orientacyjnie jaka liczba gospodarstw na terenie gminy, które nie
mają podpisanej umowy na wywóz śmieci.
Franciszek Sitko – burmistrz: odpowiadam na pytania. W jakim stopniu są wypełnione kwatery – nie
mamy takiego rozeznania . Podkreślam na wstępie, że jest to składowisko prywatne. Te informacje,
które są przedstawione Radzie zostały uzyskane grzecznościowo . Gmina nie ma uprawnień do kontroli
tego składowiska , ale muszę podkreślić że jest to jedno z nowocześniejszych składowisk odpadów na
terenie województwa lubuskiego . Skąd przywożone są te odpady ?, radny Skawiński mówi, że mówią o
tym mieszkańcy – wiele się mówi !. Gmina jak powiedziałem nie jest uprawniona do kontroli . Firma,
która prowadzi to składowisko nie ma obowiązku tłumaczyć się przed gminą skąd są przywożone
odpady – jest to prywatny interes tej firmy . Jedno jest pewne, że nie jest to składowisko odpadów
niebezpiecznych . Składowiska odpadów kontrolowane są przez Wydział Ochrony Środowiska ,
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska i on jest jedynie uprawniony do kontroli . W opadach
komunalnych występują odpady niebezpieczne i są one gromadzone w pojemnikach , są
wyselekcjonowane, wysegregowane i w następnej kolejności przekazywane do utylizacji poza gminą ; są
chwilowo przechowywane na terenie tego składowiska. Jeżeli chodzi o ilość pojemników- kontenerów
na śmieci to zmierzamy do tego , prowadzimy rozmowy z firmą obsługującą ten temat. Z roku na rok
przybywa pojemników. Odpady wielkogabarytowe – jest to sprawa do uzgodnienia ; wystarczy zgłosić
w Urzędzie, a Urząd wyznaczy termin i ustali wywóz odpadów wielkogabarytowych i te odpady będą
usunięte. Czy na terenie składowiska występują samozapłony ? – występują na każdym; jest to na
każdym wysypisku. Były takie przykłady i to powszechne na składowisku odpadów w
Dziećmiarowicach gdzie w wyniku reakcji chemicznej wydzielają się gazy i następuje samozapłon, ale
na tym składowisku nie jest to powszechne. Czy wiadomo ile gospodarstw nie posiada umów na
wywóz nieczystości ? – mogę tylko tyle powiedzieć , że Urząd cały czas nad tym pracuje, wysyła pisma.
Na dzień dzisiejszy 80% gospodarstw ma zawarte umowy, ale nad tym tematem cały czas pracujemy ,
zarówno Urząd i firma, która zajmuje się usuwaniem odpadów.
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
9
r. Władysław Sobczak: chciałbym jeszcze raz usłyszeć odpowiedź od burmistrza na temat pojemników
do segregacji odpadów . Proszę o zwiększenie ilości tych pojemników. Moje pisma w sprawie
podstawienia tych pojemników na terenie ulicy Leśnej i Placu Sportowego w Lesznie Górnym zostały
negatywnie rozpatrzone.
r. Andrzej Skawiński : nie otrzymałem odpowiedzi od burmistrza, czy oświadczenie ma moc
obowiązującą jako prawo w gminie. Jeżeli tak, to jak jego postanowienia będą egzekwowane tym
bardziej że z tego co słyszymy nie bardzo można mieć wpływ . Słyszę informacje od mieszkańców i nie
są to takie sobie pogłoski tylko są to stwierdzone fakty, skąd opady są przywożone i jak treść
oświadczenia ma się do rzeczywistości ?.
Franciszek Sitko – burmistrz: na terenie gminy mamy 45 kompletów do segregacji odpadów i muszę
powiedzieć, że w tej sprawie mamy poważne problemy . Polega to na tym, że mieszkańcy do tych
kompletów na segregację odpadów wrzucają normalne odpady komunalne; bo najprościej jest to
pojemnika na butelki wrzucić wszystkie inne śmieci . Z tego tytułu gmina ponosi koszty finansowe
ponieważ firma mająca z nami umowę chce żeby w tych pojemnikach do segregacji odpadów były takie
odpady do których służą pojemniki. Dochodzi do takiej sytuacji, że komisyjnie odbieramy komplet do
segregacji bo firma nam udowadnia , że w tych kompletach są inne odpady , a to się wiąże z kosztami
dla gminy . W budżecie na rok 2008 przewidzieliśmy dalsze 10 kompletów do segregacji , ale takie są
nasze obawy i odczucia jeśli chodzi o segregację odpadów. Myślę że trzeba trochę czasu żeby wdrożyć
społeczeństwo do właściwego korzystania z tych pojemników. Ja jeszcze raz mocno podkreślam, że
mamy do czynienia z firmą prywatną . Gmina nie ma regresu do firmy jeżeli chodzi o to skąd są
przywożone odpady . Były takie ustalenia pierwotnie kiedy realizowano inwestycje, ale ten okres minął
i proszę sobie wyobrazić w innym temacie firmę prywatną. Przecież gmina nie może interweniować w
sprawy prywatnych firm . Gmina jest tylko władna ściągać podatki , natomiast może ingerować poprzez
inne organy jeśli chodzi o ochronę środowiska . Ja byłbym za tym żeby to składowisko było wyłącznie
dla Szprotawy i gminy Niegosławice mając na uwadze to, że to składowisko odpadów kiedyś będzie
zapełnione i nie daj Bóg żeby forma zrezygnowała z dalszych inwestycji w tym temacie bo cały ciężar
spadnie na gminę. Niektórzy pamiętają wielkie boje o to składowisko. Ściągano tutaj ludzi żeby
spowodowali to, żeby spowodowali to, żeby na tym terenie nie budować składowiska odpadów . W tym
czasie gmina zaangażowana w inwestycje głównie na terenie wiejskim jeśli chodzi o wodę ,
oczyszczalnię ścieków, kanalizację nie mogła sobie pozwolić na budowę własnego wysypiska odpadów.
W tym czasie były to koszty rzędu 7 mln. zł.. Ja do dzisiaj spotykam się z tym tematem w takim sensie
że należało skorzystać z sąsiednich składowisk takich jak w Przemkowie , Kożuchowie, na trasie w
kierunku Bolesławca i Osiecznicy. Burmistrz Przemkowa proponował mi żebyśmy korzystali z nowo
wybudowanego wysypiska w Przemkowie , ale kiedy groziła nam sprawa zamknięcia składowiska
śmieci w Dziećmiarowicach to zwróciłem się do tego burmistrza z zapytaniem , czy będzie przyjmował
nasze odpady . Burmistrz Przemkowa oświadczył, że wcześniej oferując gminie przyjmowanie
odpadów popełnił błąd – dzisiaj wam odmawiam ponieważ mam świadomość że bardzo szybko
zapełnię kwatery i gmina będzie musiała budować nowe składowisko odpadów. Ci którzy tak walczyli
przeciwko temu wysypisku odpadów w Szprotawie nie zdawali sobie sprawy, że to właśnie mieszkańcy
gminy musieliby ponosić dodatkowe koszty związane z transportem odpadów na sąsiednie
składowiska . Wszyscy w tym gronie wiemy , że śmieci wozi się luzem – to nie są śmieci prasowane , a
w części zatem wozilibyśmy powietrze , za które mieszkańcy musieliby płacić. Ostatnio; przy innej
sprawie przypomniano mi notatki prasowe z tego okresu – przerażające tam były stwierdzenia
piszących na ten temat m.in.: totalne zagrożenie wód dla gminy, totalne zagrożenie dla kościoła św.
Andrzeja na Sowinach i cały szereg innych strasznych rzeczy. Dzisiaj okazuje się, że to składowisko jest
nowoczesne. Spełnia wszystkie wymagania Unii Europejskiej, a społeczeństwo Szprotawy nie musi
ponosić ekstra kosztów za wywóz nieczystości na inne składowisko odpadów.
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
10
WIĘCEJ GŁOSU W DYSKUSJI NIE ZGŁOSZONO
Ad. 7
INFORMACJA O ZAAWANSOWANIU PRAC NAD REALIZACJĄ ZADANIA
INWESTYCYJNEGO „KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE GOSPODARKI WODNO –
ŚCIEKOWEJ DLA AGLOMERACJI SZPROTAWA ORAZ O POZYSKIWANIU
DOFINANSOWANIA NA TEN CEL Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tej sprawie.
GŁOS ZABIERAJĄ
Ireneusz Ganczar – radny Sejmiku Woj. Lubuskiego: ja pozwolę sobie powiedzieć w tym punkcie
ogólnie . Nie będę wchodził w polemikę bo to są wasze kompetencje i do moich kompetencji to nie
należy. Chciałem pogratulować wszystkim wyróżnionym na dzisiejszej sesji i odznaczonym. To
naprawdę jest wielkim wydarzeniem mieć w życiorysie honorowe odznaczenie dla miasta Szprotawy; a
jest to miasto duże i gmina również. Wszystkim serdecznie gratuluję. Chciałbym powiedzieć kilka zdań
na temat, który będziecie Państwo obradować tj. o informacji dotyczącej inwestycji Kompleksowe
rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej . Jestem po rozmowach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i po rozmowach przedstawicielem ministerstwa Ochrony Środowiska już nowego rządy
gdzie przede wszystkim zapewnił, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska pozostanie i nie
zostanie rozwiązany a jest to bardzo ważne dla tej instytucji ponieważ organem prowadzącym tą
inwestycję jest właśnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska pomimo , że środki pochodzą z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska ; czyli ze środków krajowych. Na dzisiaj wygląda to tak,
że Szprotawa ma bardzo duże szanse otrzymać dofinansowanie w kwocie 8,5 mln. euro , ale są też
zagrożenia i zagrożenia jak mnie zapewniano zagrożenia stojące głównie po stronie gminy , a to dlatego
że to gmina musi przygotować bardzo dobry projekt . To gmina musi przygotować montaż tej całej
inwestycji i z tym wiążą się zagrożenia. Natomiast po stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska jest wielka determinacja żeby tych 11 projektów związanych z infrastrukturą i
środowiskiem zostały zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz 8
projektów różnych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Mogę powiedzieć, że
gmina Szprotawa ma wielu przyjaciół na różnych szczeblach samorządowych tj. w województwie ,
powiecie , ale również myślę że dzisiaj i w ministerstwie i w Sejmie. Te problemy są nagłaśniane i
sprawy są pilotowane . Teraz tylko zależy to od naszej aktywności i współpracy zależy czy to zostanie
wykorzystane . Drugą sprawą, która chciałem zasygnalizować i zwrócić uwagę to inwestycje drogowe
jakie są zaplanowane na terenie gminy i miasta Szprotawa w najbliższym czasie przede wszystkim na
drogach wojewódzkich nr 297 tj. od miejscowości Kożuchów do granicy województwa . Droga ta ma
być przebudowana. Koszt inwestycji to kwota około 12 mln. euro . Środki pochodzą z Lubuskiego
Operacyjnego Programu Rozwoju Regionalnego . Początek inwestycji w latach 2008, a skończyć w 2011.
W 2011 ma zostać rozpoczęta inwestycja budowy obwodnicy miasta Kożuchowa i ta inwestycja w 2012
roku ma zostać zakończona , czyli ta droga zostanie na tyle zmodernizowana że będzie bardzo szybki
dojazd do autostrady . Chciałem nadmienić, że to nie jest tak że to wszystko się samo dzieje . Z
Lubuskiego Programu Operacyjnego jest finansowanych 9 obwodnic i tylko 4 drogi wojewódzkie –
remonty; akurat ta się zakwalifikowała i myślę że chwała tym którzy wokół tego chodzili . Myślę, że na
dzień dzisiejszy tyle informacji by wystarczyło. Ja natomiast deklaruję cały czas swoją gotowość do
współpracy i wszystkie problemy o których było mówione będę przekazywał w tych instytucjach tj. z
tymi dyrektorami, z tymi instytucjami z którymi mogę się spotykać to będę przekazywał i będziemy
starać się pomagać gminie , aby rozwijała się coraz lepiej.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: dziękuję Panu radnemu i myślę że nadal będziemy
współpracowali dla dobra gminy, żeby te zadania były realizowane .
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
11
r. Andrzej Skawiński: jakiś czas temu kiedy mówiliśmy o materiale związanym z gospodarką wodno –
ściekową apelowałem do radnych aby analizowali samodzielnie dokumenty, sięgali do źródeł po to, aby
wyrobili sobie zdanie na temat tych informacji, które tak kluczowo związane są w naszej gminie jak
budowa oczyszczalni ścieków i kolektora, abyśmy byli radnymi nie tylko wierzącymi w to co się nam
mówi, ale także praktykującymi, samodzielne dochodzenie do prawdy, sięganie do źródeł. Kwestia
oświadczenia, która w poprzednim punkcie została poruszona niech będzie pewną przestrogą dla
Państwa bo jak łatwo jest oszukać radnych, a radni jak łatwo mogą oszukać społeczeństwo wmawiając
im że będzie inaczej podczas gdy okazuje się że dzisiaj to oświadczenie może być potraktowane jako
ozdoba na ścianę podczas gdy wtedy zapewniano , że jest to obowiązujące w gminie prawo. Czytając
ten materiał nie można nie odnieść się do pewnych kwestii , które zostały tutaj poruszone, a przede
wszystkim do drugiej części materiału , w której znajdują się informacje na temat porównania
wcześniejszej budowy oczyszczalni ścieków z koncepcją pozostawioną przez poprzednią Radę, przez
poprzedniego burmistrza Romana Rosoła. Krytykując tą koncepcję bo została ona tutaj skrytykowana tj.
tą którą pozostawiła poprzednia kadencja Pan Burmistrz mówi tutaj o partnerstwie publiczno –
prywatnym , które zostałoby zastosowane w przypadku zastosowania koncepcji tej jeszcze wcześniejszej
pochodzącej gdzieś tam z roku 1997. Otóż partnerstwo publiczno – prywatne zostało wprowadzone
ustawą z lipca 2005 roku i ta ustawa jasno określa co może być traktowane jako to partnerstwo a co nie.
Nie każda Spółka, w której gmina czy samorząd lokalny uczestniczy z podmiotem prywatnym jest od
razu takim partnerstwem. Muszą być spełnione określone warunki, które w przypadku tej koncepcji
spełnione nie były. Jedna z nich mówi , że partner prywatny w całości lub części poniesie nakłady na
wykonanie przedsięwzięcia na wykonanie przedsięwzięcia będącego przedmiotem współpracy.
Przypomnę , że w tamtej koncepcji z 1997 roku całość inwestycji miała pochodzić z komercyjnego
kredytu poręczonego w całości przez gminę , a więc odpowiedzialność finansowa spadała w zupełności
na gminę, więc ten warunek nie był spełniony . Kolejny element to taki kiedy można mówić o
partnerstwie publiczno – prywatnym i takie zastosowanie stosować jeżeli realizacja przedsięwzięcia
przyniesie korzyści dla interesu publicznego przeważające w stosunku do korzyści wynikających z
innych sposobów realizacji tego przedsięwzięcia . Czyli krótko mówiąc musi być brane pod uwagę czy
istnieje inne lepsze rozwiązanie; jeżeli nie ma to stosuje się rozwiązanie partnerstwo. W tym wypadku te
rozwiązania istniały. Żeby nie być gołosłownym podam przykład Lubska. W 1999 roku gdybyśmy
sięgnęli po fundusz PHARE – fundusz przedakcesyjny ; funkcjonujący od 1989 roku wybudowali
oczyszczalnię i otrzymali 70% dofinansowania czyli całość kosztowała 15 mln. 250 tyś. zł. – 11 mln. 440
tyś. zł. otrzymali dofinansowania oczyszczalnia wybudowana w latach 2001 -2003 . Więc jak widać
pomysł żeby sięgnąć po kredyt , sfinansować budowę oczyszczalni, budowę kolektora i spłacać ten
kredyt przez 30 lat nie był najlepszym rozwiązaniem. Podobnie - w materiale pojawia się informacja o I
etapie inwestycji i ci z Państwa którzy sięgnęli po materiały, a wiem że są tacy wśród Państwa wiedzą o
tym że nie było wcale I i II etapu . Umowa koncesyjna, dokumentacja , wszelkie dokumenty związane z
funkcjonowaniem spółki zakładały I etap – etap na 30 lat. Przypomnę, że ten etap zakładał
wybudowanie oczyszczalni na terenach zalewowych żeby było trochę ekstremalniej i budowę
kanalizacji obejmującej nie całe 50% miasta Szprotawa i to była całość przewidziana na 30 lat w biznes –
planie i nie było mowy o żadnym II etapie . Był I etap , a więc mówienie o czymś że to jest początkiem
czegoś było zupełnie nieprawdziwe. Dalej mówi się o 51% udziałów wnoszonych jako aport rzeczowy.
Ci którzy czytali dokumentację związaną z kontrolą NIK-u wiedzą o tym, że gmina Szprotawa wniosła
aport wart prawie 10 mln. zł. podpisując się pod tym, że jest to warte 2 mln. , strona niemiecka w Spółce
wniosła dokumentację techniczną , która określiła na 2 mln. , po kontroli NIK-u okazało się że wydali na
to 198 tyś. zł. . Czyli krótko mówiąc umowa między gminą a Spółką , a stroną niemiecką wyglądał tak,
że wnosimy po 2 mln . z tym że myśmy wnieśli 10 mln , a oni wnieśli 190 tyś. zł. . Te zapisy tak
zmieniające charakter Spółki zostały tak podpisane i przegłosowane 13 listopada 2002 roku ; czyli kilka
dni po wyborach więc to powinno dać trochę do myślenia jakie decyzje wtedy zapadały. Kolejna
informacja z tego materiału – dotacja rządu federalnego do tego przedsięwzięcia w kwocie 2 mln. 300
tyś. euro , która to jest takim lukrem . Umowa ta została polukrowana żeby można było znowu mówić ,
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
12
że to takie dobre przedsięwzięcie . Otóż pamiętać należy o tym, że to było dofinansowanie odsetek od
kredytu ; czyli nawet nie do rat kapitałowych bo wtedy byłaby trochę inna rozmowa tylko do odsetek
od kredytu. Kredyt wtedy był tak niekorzystny i tak porażający że ta dotacja tak wyglądała . Dokonało
się to na zasadzie takiej umowy pomiędzy
ministerstwem ochrony środowiska Polski i
odpowiednikiem Republiki Federalnej Niemiec , który miał za zadanie dofinansowywać inwestycje
związane z transgranicznymi zanieczyszczeniami. Z tego funduszu chciało skorzystać trzy gminy tj.
Wrocław , Szczecin i Szprotawa . Wrocław i Szczecin po przeanalizowaniu tych wszystkich
uwarunkowań finansowych wycofały się z tego , tylko Szprotawa pragnęła to kontynuować . Dlaczego
zrezygnowali ?, dlatego że wtedy było już możliwe sięgnięcie po środki przedakcesyjne o wiele
korzystniejsze (Fundusz PHARE, SAPARD), wtedy były to już realne pieniądze , które tutaj beż żadnych
już komercyjnych zabiegów można było dostać. Kredyt wzięty z komercyjnego banku przez Spółkę to
niestety nie jest dobre rozwiązanie . Gdyby gmina sama wzięła to już by było bardziej korzystniejsze i
preferencyjne warunki dla Spółek Prawa Handlowego. W tym wszystkim były pewne ukryte koszty .
Fajnie się to nazywało, że otrzymujemy dotację , że budujemy oczyszczalnię no i właściwie skąd te
pieniądze ?. Otóż umowa koncesyjna zawiera informację o tym w jaki sposób gmina w ukryty sposób
będzie dofinansowywać te inwestycje !. Był zapis ,że koszty konserwacji sieci kanalizacyjnej powyżej 10
tyś. euro przez dwa lata będzie finansować gmina . Według kalkulacji z 2002 roku wynosiłoby to około
630 tyś. rocznie. Drugi zapis – koszty konserwacji wodociągów powyżej 20 tys. euro przez pierwsze dwa
lata znowu gmina płaci 1 mln. 430 tys. zł. - rocznie stan na 2002 rok. Opłaty za deszczówkę, kiedy dr
Mąkowski był na sesji i przedstawiał koncepcję współczesną pytałem o deszczówkę z tego względu że
gmina za wodę deszczową płaciłaby tak jak za ścieki przez 10 lat , byłby to koszt na stan 2002 roku około
559 tys. zł. . Dalej opłaty windykacji – co to znaczy ? , to znaczy że nie wszyscy mieszkańcy za to samo
płacą to jest tak jak część ludzi nie płaci za mieszkanie i nie za bardzo można ich usunąć i coś z tym
zrobić , część ludzi nie płaciła by również za wodę i ścieki przy założeniu , że byłaby to 10 – cio
procentowa populacja gmina musiałaby za nich płacić ponad 435 tys. zł. przez 10 lat. Dochodzi
zwolnienie z podatku od nieruchomości na 10 lat 428 tyś.. Co to oznacza ? – to oznacza to że przez
pierwsze dwa lata mniej więcej po 2,5 mln. gmina dopłaca do tego interesu co oczywiście nie nazywało
się dopłatą tylko tymi opłatami wynikającymi z opłaty koncesyjnej . Przez następne 10 lat 1,4 mln. zł.
według ówczesnych kalkulacji , a dzisiaj podejrzewam że kwota byłaby całkowicie inna . Co do tego
dodajemy ? – nowa oczyszczalnia byłaby wybudowana , ale oczyszczalnia w Wiechlicach, która ciągle
jest deficytowa pozostałaby na stanie gminy , czyli to co nowe oddajemy Spółce , a to co stare i
deficytowe pozostawiamy sobie i jest to dalej problemem gminy . Co dalej ? – mieszkańcy musieliby
dalej płacić za ścieki już od 1 stycznia 2003 roku, czyli w grudniu 2002 roku miałaby ruszyć budowa , a
już od 1 stycznia 2003 roku wszyscy płacą chociaż nie są podłączeni do oczyszczalni. Mało tego – za
ścieki płaciliby wszyscy mieszkańcy . Jak tutaj na sesji określił to jeden z przedstawicieli Spółki byłoby to
tzw. solidarne płacenie . Co oznacza solidarne płacenie – tzn., że ci solidarni mieszkańcy gminy , którzy
nie byliby podłączeni , a byłoby ich bardzo dużo i tak jak powiedziałem jakieś 50% miasta niektórzy
wybudowaliby sobie nawet własne oczyszczalnie przydomowe za własne pieniądze to niczego to nie
zmienia bo oni i tak by płacili Spółce za oczyszczone ścieki będąc przyłączonymi – taki był montaż
finansowy i to wszystko znalazło się w umowie koncesyjnej podpisanej przez nasze władze miejskie. W
całej Polsce, w całej Europie samorządy cieszą się kiedy dostaną pieniądze zewnętrzne , środki unijne.
Natomiast czytając ten materiał to wieje zgrozą . Co się stanie kiedy będziemy musieli wydać 8 mln.
wkładu własnego na oczyszczalnię w której 35 mln. pozyskujemy z funduszu spójności pisze się że
nastąpi zaniechanie inwestycji zwłaszcza tych strukturalnych służących rozwojowi gminy, które z
powodzeniem kwalifikowałyby się do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej . Drodzy Państwo
!, pytam się dlaczego te ? . Dlaczego jeśli będziemy musieli zaniechać czegoś , dlaczego z takich
inwestycji musimy zrezygnować, może zrezygnujmy z takich inwestycji , które są w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym, a na które nie otrzymamy dofinansowania z Unii Europejskiej , które nie służą
bezpośrednio rozwojowi gminy więc nie wiem dlaczego akurat autor materiału mówi w materiale, że z
takich inwestycji rezygnujemy. Ale to nie koniec kataklizmów – zostaną zmniejszone dotacje dla
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
13
oświaty, kultury, opieki społecznej , a także wykonywane remonty . Czyli poprzedni burmistrz,
poprzednia rada zdecydowała się sięgnąć do Funduszu Spójności . Mamy inwestycję, w których 45 mln.
w stanie obecnym otrzymamy dofinansowania zewnętrznego jeżeli wszystko dobrze pójdzie. 8 mln
wydamy własnych pieniędzy , 22 mln. będą pochodziły z pożyczki z Narodowego i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska , ale będzie to pożyczka spłacana nie bezpośrednio przez gminę tylko
jest skalkulowana w cenę ścieków , a więc de fakto będzie spłacana przez użytkowników, przez
mieszkańców i co teraz się okazuje, że te 8 mln. wyłożonych po prostu rozłoży naszą gminę ! – oświata –
cięcia, remonty – cięcia , kultura – cięcia, opieka społeczna – cięcia !. Natomiast gdybyśmy wybudowali
z komercyjnego kredytu oczyszczalnię tak jak proponował Pan burmistrz bez stacji uzdatniania wody ,
bez skanalizowania całej Szprotawy i Henrykowa . Oczyszczalnię drugą dodajmy bez utrzymywania
pierwszej to wtedy co by się okazało ? – opłacalibyśmy przez pierwsze dwa lata po 2,5 mln. rocznie ,
później następne kwoty i nic by się nie stało ! , byśmy finansowo się rozwijali . Teraz Drodzy Państwo
przełóżcie te uwagi na temat tych ograniczeń na inne inwestycje np. na budowę basenu . Według tych
materiałów, które otrzymaliśmy 7 mln. wyłoży nasza gmina i jest to ujęte jako środki własne i co się
stanie – nic !, żadnych ograniczeń w oświacie , żadnych ograniczeń w kulturze , opiece społecznej .
Drodzy Państwo – to jest cud gospodarczy, cud !. Dostajemy 45 mln. z Unii Europejskiej i to jest problem
po prostu czeka nas niewydolność finansowa gminy ! . 7 mln wydajemy na coś innego i nic się nie
dzieje, żyjemy szczęśliwi i wszystko się rozwija !. Takich cudów w gospodarce nie ma . Ja na szczęście
widzę , że powrotu do dawnej koncepcji nie będzie , ale myślę o czymś innym , a mianowicie o tym
żebyście Państw podchodzili krytycznie do pewnych spraw i nie dali się nabrać na pewien lukier , na
takie właśnie pewne gadżety, które są dołączane do niektórych inwestycji i które się wydają że są dobre
właśnie dzięki temu, a pomija się właśnie to co jest istotą sprawy . Chodzi mi o to że ten mechanizm
finansowy, który był zaproponowany przy tamtych koncepcji oczyszczalni , a który zupełnie nie
przystawał i nie przystaje do dzisiejszych możliwości żeby ten mechanizm nie został zastosowany
ponownie , żeby na to być uczulonym , żeby ten mechanizm nie znalazł się ponownie przy jakiejś dużej
inwestycji i żeby wyborcom później nie mówić , że „ja nie wiedziałem” , „nikt nam nie powiedział”, „nie
sądziłem że to tak będzie” , „nikt nas nie ostrzegał”. To wszystko jest w dokumentach . To wszystko
można przeczytać, zobaczyć i wiedzieć czego należy się wystrzegać , a jakie inwestycje preferować i na
jakich zasadach finansowania .
r. Maciej Boryna: nie chciałem zabierać głosu, ale słuchając wypowiedzi radnego Andrzeja
Skawińskiego zdenerwowałem się. Odniosłem takie wrażenie że Pan Andrzej z góry już próbuje odbić
piłeczkę , czy usprawiedliwić potężne zadłużenie gminy i obwinić obecnie urzędującego burmistrza
gminy . Mam przed sobą egzemplarz Biuletynu Urzędu Miejskiego z 2003 roku , który
wspaniałomyślnie informuje mieszkańców, że w 2005 roku ruszy budowa oczyszczalni i kanalizacji.
Panie Andrzeju chciałem tylko zapytać gdzie jest ta oczyszczalnia i gdzie jest kanalizacja ?.
r. Paweł Chylak: kontynuując i nawiązując do wypowiedzi radnego Sejmiku Pana Ganczara , Pana
Boryny , a także to że w poprzedniej kadencji również byłem radnym chciałem o kilku sprawach
również powiedzieć . Okazało się faktycznie, że czas działa na naszą niekorzyść . Pan Ganczar to
podkreślał, jeżeli będziemy mieli zagrożenie, zaniedbanie to czas będzie działał na naszą niekorzyść i
może się okazać że po prostu odpadniemy . Wracamy do tego co było, a co się okazuje że czas idzie do
przodu i niestety działa na naszą niekorzyść w związku z tym chciałem się spytać Pana Burmistrza
ponieważ w materiałach na stronie 1 mamy zapisane , że ta firma projektowa, która przygotowywała
projekt miała wykonać ten projekt do 22 września br.. Firma miała opóźnienia, terminy zostały
przekroczone - właśnie !, znów mamy zaniedbanie , znów mamy przekroczenie terminów i wychodzi
na to, że są to dość poważne przekroczenia . Chciałem się spytać, jakie są usprawiedliwienia przez
twórcę – projektodawcę przekroczenia terminów jakie wystąpiły na ten stan i jakie burmistrz wyciągnął
sankcje wynikające z tego opóźnienia.
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
14
r. Marek Kruszewski – chciałbym podziękować radnemu Skawińskiemu za szkolenie, czytamy
materiały i zapoznajemy się z nimi, ale chciałbym żeby Pan Andrzej do tego szkolenia dokończył i
powiedział co zrobiła tamta Rada . Przestańmy się kłócić, a zacznijmy działać żeby ten temat rozwiązać
bo miną kolejne cztery lata, stoimy w miejscu i bijemy się dlaczego tak się stało i kto popełnił błąd .
Przestańmy się kłócić, dyskutować, a zacznijmy mądrze podejść do tematu i wreszcie zacząć go
rozwiązywać.
r. Andrzej Skawiński: w odpowiedzi na pytanie co zrobiła poprzednia Rada to odpowiem, że jest to w
dokumentach i można to sprawdzić . Żeby uspokoić radnego Borynę, który się troszkę zdenerwował i
pyta gdzie jest oczyszczalnia chciałbym powiedzieć, że Spółka, która miała zająć się rozwiązaniem tego
problemu funkcjonowała w naszej gminie od 1997 roku ; więc można zadać pytanie gdzie była
oczyszczalnia w 2002 roku.
Franciszek Sitko – burmistrz: radny Skawiński daje tutaj popis manipulacji . Przestyga innych, a sam
manipuluje faktami . Pan Skawiński myli daty . Mówi o roku 1997 . Zapomina o roku 2002 gdzie była
opracowana dokumentacja , pozwolenie na budowę i finanse. Pan radny Skawiński skrupulatnie unika
faktów , które nie są spójne z jego wypowiedzią . W 2002 roku Spółka była gotowa do rozpoczęcia
inwestycji. Gmina się nie angażowała finansowo. Pan Skawiński opowiada tutaj o podpisaniu umowy
koncesyjnej i ani razu nie stwierdził, że była podpisana warunkowo. Warunkowo - jeżeli nowa Rada
zaakceptuje. Bardzo starannie mojemu następcy przedstawiłem materiały, dokumentację i starałem się
omówić na cym cały problem polega. Chodziło o to żeby partnera niemieckiego nakłonić do ustępstw i
jestem przekonany, że gdyby następca do tej sprawy zechciał podejść poważnie to w 2005 roku byłaby
oczyszczalnia ścieków w pierwszym etapie . Pan Skawiński etapami również manipuluje , ale nie dziwię
się nie wie o tym . Na temat podpisania umowy koncesyjnej toczyliśmy do późnych godzin wieczornych
przez kilka dni z partnerem niemieckim rozmowy. Ponieważ partner niemiecki usztywnił się akurat w
tych tematach, które Pan Skawiński punktuje oprócz tych , a mianowicie dotyczących opadów za wody
deszczowe o czym Pan Skawiński nie raczy wiedzieć obowiązywała norma unijna , że wody opadowe
muszą być odprowadzone do oczyszczalni ścieków. Wychodzono z założenia, że na drogach, na placach
są resztki oleju, resztki spalin i one również muszą być oczyszczone. Była wówczas taka doktryna jeśli
chodzi o oczyszczalnię ścieków , że dostarczając na oczyszczalnię ścieków ilości wód opadowych one
rozcieńczają ścieki komunalne . Natomiast dzisiaj Unia Europejska odstąpiła od tego wymogu , ale
oczywiście Pan Skawiński o tym nie wie , a nie podjęto z partnerem niemieckim rozmów. Kto kolwiek
zarzuca mnie i byłemu Zarządowi , że podpisałem umowę koncesyjną to jest w błędzie bo podpisał to
burmistrza i Zarząd warunkowo. Podkreślam – warunkowo ! , a zatem ta umowa nie miała podstaw
prawnych do realizacji. Na temat porozumienia między rządami Polski i Niemiec Federalnych chodziło
o ochronę wód Odry i Bałtyku. Był to pilotażowy program, na który rząd niemiecki wykładał pieniądze.
Pan Skawiński mówi – bank komercyjny, a nie wie że był to DAB – bank państwowy Niemiec ;
obsługujący rząd federalny Niemiec . Rząd niemiecki wykładał na to zadanie ( mnie nie interesuje co
Szczecin, a co Wrocław), interesem naszym było wybudowanie oczyszczalni ścieków i ten program
obejmował część miasta za wyjątkiem Zabobrza . Drugi etap nie dotyczył Spółki , a zaraz powiem
dlaczego. Rząd Federalny Niemiec wykładał bo takie jest porozumienie 2 mln. 300 tyś euro na obniżenie
odsetek w banku. Rząd Federalny Niemiec 1 mln. 650 tyś. z przeznaczeniem na: maszyny i urządzenia
do oczyszczalni ścieków i 150 tyś. euro na przeszkolenie załogi .Inwestycja , oczyszczalnia ścieków i
kanalizacja tej części miasta, którą wymieniłem miała kosztować 28 mln. zł. . W tym czasie kiedy
pracowaliśmy z partnerem niemieckim i niemieckim bankiem , cena 1 euro wahała między 4,35 , a 4,40 .
Kredyt był udzielony na 30 lat . Znam biznesmenów , którzy dzisiaj by otrzymali kredyt do spłaty na 30
lat to byliby bardzo szczęśliwi . Natomiast, niektórzy tak jak chociażby Pan Skawiński uważa, że to jest
porażające 30 lat, 30 lat spłaty kredytu niskoprocentowego. Dzisiaj w Polsce za wyjątkiem budownictwa
nie ma takiego kredytu tak nisko oprocentowanego . Wracam do ceny euro. Dzisiaj cena euro jest 3,70.
Jeżeli 3,70 to 0,70 euro poniżej tego co myśmy planowali. Spłata byłaby o wiele, wiele niższa niż
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
15
zakładano w biznes – planie. Pan Sakwiński mówi, że gmina ponosiłaby dodatkowe koszty – nie
ponosiłaby gdyby mój następca zechciał negocjować z partnerem niemieckim . W tym czasie kiedy
partner niemiecki zorientował się , że coś tu jest nie tak był gotów iść na ustępstwa i tą furtkę myśmy
otworzyli wpisując licencję warunkowo. Drugi etap – to nie było dla Spółki zadanie, to było zadanie dla
Zarządu. To było zadanie z myślą o tym, że otworzą się pieniądze z Unii Europejskiej i wtedy
rozpoczniemy drugi etap kanalizacji . Pan Skawiński pozwala sobie na manipulowanie wartościami .
Oświadcza na sesji Wysokiej Rady, że dokumentacja niemiecka kosztowała 190 tyś. – dla mnie jest to
zabawne ! . Ogłoszony przetarg w końcówce 2006 roku oceniono na 800 tyś. zł. . To zabawne żeby koszt
dokumentacji niemieckiej wynosił 190 tyś. i przy tej okazji Pan Skawiński mówi, że przez cztery lata nic
nie zrobiono. Ja przedstawiłem Państwu co zrobiono. Odnoszę się natomiast do okresu kiedy objąłem
ten Urząd . W styczniu pod pewną presją zagrożenia dla mnie osobistego finansowego podpisałem
rozstrzygnięcie przetargu i umowę na wykonanie dokumentacji. Panie Skawiński, pytam się Pana
dlaczego przez cztery lata nie potrafiono opracować dokumentacji technicznej na oczyszczalnię ścieków,
a nie zdołano nawet podpisać umowy i rozstrzygnąć przetarg . Oczyszczalnia ścieków w Wachlicach –
bajdurzenie na temat funduszy jakie w tym czasie funkcjonowały np. PHARE to jeżeli chodzi o duże
inwestycje bo o takich tutaj mówimy to proszę sobie włożyć do bajek . Sam Pan Panie Skawiński
powiedział, że w jakiejś gminie uzyskano 10% środków na oczyszczalnię ścieków. Mam pytanie do Pana
Skawińskiego – Zarząd w tamtym czasie wybudował oczyszczalnię ścieków w Wiechlicach ,
zwodociągował, a następnie skanalizował wsie Dziećmiarowice , Leszno Dolne i Leszno Górne, a w
części również skanalizował Wiechlice. Pod koniec mojej kadencji w 2002 roku z funduszu PHARE
załatwiliśmy dotację na zakończenie tej inwestycji , a chodziło o wsie Sieraków i Bobrowice. Załatwiono
kwotę 1 mln. 750 tyś.. Sieraków i Bobrowice są to małe miejscowości. Dlaczego mój następca z tych
pieniędzy zrezygnował ? i do dzisiaj po czterech latach te miejscowości nie są skanalizowane, a
oczyszczalnię ścieków wybudowano ze środków pomocowych w granicach 80% i przypominam
radnemu Skawińskiemu, że w tych latach nie byliśmy członkami Unii Europejskiej . Natomiast na
inwestycje wodociągowe , inwestycje kanalizacyjne również korzystaliśmy ze środków pomocowych .
Wróćmy do tej inwestycji planowanej. Pan Ganczar słusznie podał, że możemy uzyskać 8,5 mln. euro .
Cała inwestycja jest planowana na kwotę 14 mln. euro . Ja informuję dzisiaj , że jest to kwota 75 mln., a
jestem święcie przekonany , że szacuje tą inwestycję od 95 do 100 mln.. Chcę powiedzieć tutaj Panu
Skawińskiemu, że gdyby rozpoczęto inwestycję w 2002 roku, czy na początku 2003 roku to ta inwestycja
mogła być jeszcze tańsza, ale w 2003 roku wzrosły ceny stali , a na przestrzeni 2003 i w 2006 roku jak
również i w tym roku wzrosły bardzo znacząco materiałów budowlanych jak również kosztów
budownictwa . Koncepcja jaką opracowano nie pasuje do dnia dzisiejszego i jest stale poprawiana ,
uzupełniania i to na koszt gminy. Opóźnienia w wykonaniu dokumentacji – występują opóźnienia.
Dokumentacja powinna być na 22 września br. , dzisiaj mamy koniec listopada i dokumentacji jeszcze
nie mamy . Urząd nie pozostaje bezczynny, działamy i to bardzo energicznie . Odbywają się liczne
spotkania, nasze naciski, nasza presja. Są również i czynniki obiektywne . Kary zapisane w umowie są
żadne. Ta umowa była załącznikiem do przetargi. Po wygraniu przetargu ja tej umowy zmienić nie
mogę. Kwoty są nie duże ; myślę że w granicach 12 tyś. miesięcznie – to jak to się ma do wartości
ogólnych opóźnień . Z naszej strony nie ma żadnych zaniedbań . W dalszym ciągu działamy. Ja
przychodząc do Urzędu 5 grudnia 2006 roku byłem przekonany, że w Urzędzie jest dokumentacja n
oczyszczalnię ścieków. Jesteśmy na dobrej pozycji w Funduszu Spójności . Jest jakaś gwarancja, że te
środki dostaniemy , ale one są w przewidywanej wielkości, która spowoduje, że gmina będzie musiała
bardzo mocno zaangażować się w tą budowę co może sparaliżować inne inwestycje na kilka lat . O
jakich cięciach w budżecie mówi Pan Skawiński to ja nie wiem . Myślę, że Pan Skawiński nie za
dokładnie przygląda się materiałom . Przepraszam za mój długi wywód, ale chciałem przedstawić
Wysokiej Radzie fakty , a nie manipulacje.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: ogłaszam 10 minut przerwy.
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
16
PRZERWA – 10 MINUT
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: wznawiam obrady.
GŁOS ZABIERAJĄ
r. Andrzej Skawiński: ad vocem. W zupełności zgadzam się ze zdaniem radnego Kruszewskiego , że
czeka nas zadanie i przyszłość. Chciałbym tylko powiedzieć, że niczym nie manipulowałem; jak mi tutaj
zarzucono . Ci z Państwa co już powiedziałem, którzy są w stanie docierać do dokumentów liczę na to ,
że przekonają się o tym, że ani jednej liczby, ani jednego faktu nie zamanipulowałem – wręcz
przeciwnie, wszystko to znajduje potwierdzenie w dokumentach. Chcę wyjaśnić tylko jedną sprawę bo
brzmi to bardzo zachęcająco, negocjować, renegocjować warunki umowy z Niemcami. Zapewniam
Państwa, że takiej możliwości nie było , absolutnie nie było takiej możliwości. 13 listopada została
podpisana umowa koncesyjna pod warunkiem wejście jej w życie 5 grudnia . Chcę poinformować, że
zapis który pojawił się w umowie z partnerem niemieckim został podpisany m.in. przez burmistrza .
Mówi o tym, że jeżeli do 5 grudnia gmina Szprotawa nie zdecyduje się na zawarcie tej umowy ma
zapłacić partnerowi niemieckiemu 2 mln. zł. odszkodowania. Czyli była to ewidentna nierówność stron.
Partner niemiecki mógł nie wchodzić w te układy z nami. Natomiast gmina Szprotawa jak nie podejmie
działań to zostanie nałożona kara w kwocie 2 mln. zł. , taki paragraf został wprowadzony na spotkaniu
wspólników i Pan burmistrz niestety za tym punktem zagłosował . Druga sprawa to taka, że umowa
koncesyjna – jeden z jej paragrafów mówi że jest to tajemnica handlowa . Jak radni mogli 5 grudnia
świadomie zagłosować za czymś co stanowiło tajemnicę handlową od dnia 13 listopada . Ta umowa
utrzymywana byłą w tajemnicy więc radni głosowaliby zupełnie nieświadomie . Ta umowa została na
szczęście ujawniona - radni mogli się z nią zapoznać i zagłosowali inaczej. Zapewniam Państwa, że
partner niemiecki nie był skłonny do jakich kolwiek negocjacji . Umowy były podpisane, jeżeli coś nie
tak to proszę dajcie nam 2 mln., my dziękujemy i może gdyby nie ten zapis o dwóch milionach
odszkodowania to może chcieliby o czymś rozmawiać . Partner niemiecki nie był absolutnie skłonny do
rozmowy , do jakich kowliek rozmów które naruszałyby biznes – plan przygotowany przez nich i te
wszystkie dopłaty bo inaczej nie wyszliby na swoje. W związku z czym zapewniam , że to było
niemożliwe - to wszystko . Na ten temat to chyba wszystko. Temat ten skończymy bo nie przekonamy
się . Ja podtrzymuję swoje wszystkie zdania, one wszystkie są udokumentowane i nie widzę powodów
żeby roztrząsać coś co już nie jest aktualne.
Franciszek Sitko – burmistrz: chcę sprostować moją wypowiedź radnemu Chylakowi. Miałem błędną
informację odnośnie wysokości kar . Dzisiaj za opóźnienia w dokumentacji w trakcie przerwy podano
mi właściwe , a więc wychodzi 1 872 zł. dziennie co daje 56 tyś. miesięcznie . Usiłowano wczoraj
przekazać dokumentację , ale brakowało jednego dokumentu . Dokumentacja nie została przyjęta.
Prawdopodobnie przekażą komplet 6 grudnia br.. Przepraszam za błędną informację. Myślę, że dalsza
dyskusja na temat zaszłości jest bez sensu ponieważ mój przeciwnik – radny Skawiński nie zna
szczegółów . Dopasowuje swoje wypowiedzi do obrony swojej decyzji w likwidacji Spółki. Ja byłem na
sesji Rady gdzie przedstawiano rachunek ekonomiczny i straty jakie poniesie społeczeństwo Szprotawy
w przypadku kontynuowania Spółki. Powiem krótko – użyto m.in. argumentu, że suma opłaty a 1m3
wody i oczyszczenie 1m3 ścieków to społeczeństwo będzie płaciło 7 zł. – to było porażające !. Był to
bardzo mocny argument na to, żeby Spółkę zlikwidować. Wysoka Rada słyszała z ust ekspertów tutaj na
jednej z sesji, że 1m3 wody i oczyszczenie 1m3 ścieków po wybudowaniu oczyszczalni ścieków będzie
kosztowała ponad 11 zł. i to jest chyba prosty rachunek, przy czym Zarząd opracowując biznes – plan
dla niemieckiego banku był zmuszony przy wodzie założyć, że Spółka będzie osiągała zysk. My z góry
tak przewidywaliśmy i tak zaplanowaliśmy i była to cena bodajże za 1m3 wody 4,40 albo 4,60. Z
konieczności do tego dołożyliśmy zysk bo uważaliśmy że gminę będzie stać na dopłaty dla Spółki po to
żeby obniżyć opłaty dla ludności . Pan radny Skawiński w dalszym ciągu manipuluje, mówi o 2
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
17
milionach odszkodowania dla partnera niemieckiego , ale stale mówić to nie porusza co mocno chcę
podkreślić – umowa koncesyjna podpisana byłą warunkowo,. Nieprawdą jest, że partner niemiecki nie
chciał rozmawiać . Spotkałem się z tymi ludźmi na korytarzu na sesji i czekali na rozmowy, ale na
rozmowy nikt ich nie zaprosił. Myślę, że dostatecznie wyjaśniłem tę sprawę.
r. Zdzisław Paprocki – wiceprzewodniczący Rady: od siebie też kilka słów chciałbym powiedzieć. Po
pierwsze to wydaje mi się, że opozycja neguje wszystko co kolwiek dobrego dzieje się w tej gminie. Nie
wiem , czy jest to sposób opozycji, ale przecież wydaje mi się że rola opozycji w Radzie powinna być
inna i to jest moje zdanie. Uważa, że opozycja powinna być bardziej konstruktywna żeby dostrzegać
fakty, które są dobre dla gminy, a to że urząd podejmuje możliwość rozwiązania problemu ściekowego
w tej gminie to jest to chyba pozytyw bo przecież paramy się z tym już od 5 lat i postępu nie ma
żadnego. Jeśli miałbym oceniać te ekipy to powiedziałbym to w ten sposób , że ta ekipa burmistrzów
zrobiła więcej przez jeden rok niż tamta przez cztery lata i co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości,
a byłem radnym tamtej kadencji . Wydaje mi się, że już jest czas najwyższy, aby mówić o tym w sposób
poważny . Oczyszczalnia ścieków w Szprotawie jest sprawą priorytetową – najważniejszą w tej chwili.
Nie da się wybudować oczyszczalni w ten sposób, że będzie to bez obciążenia gminy – nie da się tego
zrobić. Jeżeli pozyskamy środki z zewnątrz, a jestem przekonany że pozyskamy po to żeby odciążyć
budżet gminy. Przy niewielkim budżecie jakim dysponuje gmina każde takie wydatki są wydatkiem
dużym . Na pewno trzeba będzie bardziej przemyśleć te wydatki kiedy ta inwestycja będzie
realizowana, ale proszę mi wierzyć Panie Skawiński, że inwestycje w tej gminie na pewno nie staną .
Będą realizowane najważniejsze zadania i co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości , że gmina
będzie wydolna finansowo i co do tego też nie mam żadnej wątpliwości . ja bym bardzo prosił , żeby
opozycja dostrzegała również pozytywy tego co robią burmistrzowie , a nie w czambuł krytykować ,
negować wszystko co kolwiek w tej gminie jest zrobione.
Zbigniew Teler – radny Rady Powiatu: otrzymałem zaproszenie na sesję, jak na każdą zresztą . Do
zaproszenia dołączony jest również porządek posiedzenia obrad i w pkt. 7, w którym półtorej godziny
się już dyskutuje jest zapisane: Informacja o zaawansowaniu prac nad realizacją zadania inwestycyjnego
„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Szprotawa oraz o
pozyskaniu dofinansowania na ten cel z Funduszu Spójności” . Nijak nie doczytałem się w tym punkcie
żeby co kolwiek było na temat historii wcześniejszej, odległej odnośnie budowy oczyszczalni. Nie ma z
punkcie zawarte, że będzie to refleksja nad tym co było . Najważniejsze jest to żeby pracować i myśleć
nad tym jak to zrobić żeby oczyszczalnię ścieków wybudować. Po raz pierwszy radny Sejmiku
Województwa powiedział co nasi radni w tym temacie robią , jakie jest zaangażowanie, jakie są szanse .
Powiedział o tym radny Ganczar i ja w swoim imieniu składam serdecznie podziękowania radnemu za
te słowa bo do wielu, wielu lat tego na sesji nie było, żeby radny Sejmiku Wojewódzkiego mówił na
sesji. Radny Ganczar dał wyraźny sygnał. To że mamy między sobą coś, że ktoś kogoś nie lubi ,
występują jakieś antagonizmy i to są inne sprawy , ale po to jesteśmy radnymi, po to mamy mandat
zaufania , że razem rozwiązywać problemy to jest to co społeczeństwo nasze nurtuje. Czy my chcemy
tego, żeby Szprotawa stała gdzieś na końcu i stała się zaściankiem . Wspominano o karach jakie płacimy.
Jesteśmy gminą jedną z nielicznych , które nie mają oczyszczalni . Z drugiej strony w Szprotawie chcą
wszystko likwidować i tutaj na tym powinniśmy się skupić , koncentrować wspólnie razem, a nie
przeszkadzać jeden drugiemu . Ja może nie zabierałbym głosu gdybym nie był radnym w poprzedniej
kadencji i jeszcze cztery lata temu . Nie wiem, czy z przykrością, czy ze wstydem, ale fakt jest faktem
muszę stwierdzić , że głosowałem za likwidacją Spółki , a wcześniej nie przyjęcie , czy nie podpisanie tej
umowy , czy tej umowy koncesyjnej . Dzisiaj możemy dyskutować czy to było słuszne, czy nie było
słuszne, ale jedno jest pewne że przez cztery minione lata również byłem radnym . Panie Andrzeju
byliśmy razem i były tylko koncepcje , studium wykonalności, różne analizy i na tym się kończyło;
nawet dokumentacja nie została zrobiona . Mamy tutaj specjalistę od pozyskiwania środków z zewnątrz
i doskonale o tym wie, że żaden wniosek bez poparcia dokumentacja techniczną nie będzie realizowany.
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
18
Dzisiaj wszyscy mamy pretensje, a jaki to ma wpływ na to co było 5 lat temu w celu pozyskiwania
środków i budowy oczyszczalni ścieków, która to jest nieodzowna i to nie ulega wątpliwości i nie
musimy się nawzajem przekonywać bo każdy siedzący tutaj wie, że to będzie determinowało rozwój
naszego miasta i gminy i to nie ulega wątpliwości. Wspomnienia i rozdzieranie szat sprzed 5 – 6 lat ma
taki wpływ jak aura sprzed 5-6 lat na plony w rolnictwie w 2008 roku. Uważam i serdecznie proszę i
apeluję róbmy wszyscy razem na poszczególnych szczeblach Rady miasta , powiatu i województwa
każdy kto tylko może coś uszczknąć. Np. dzisiaj radny Ganczar myślę, że miał to na myśli, aby wspólnie
się integrować i wspólnie działać, bo nawet zasygnalizował żeby skupić się na działaniach ; czym
szybciej , wspólnie skoncentrujemy się na szybkim realizowaniu do przodu to mamy większe szanse na
pozyskanie środków na oczyszczalnię i jej wybudowanie. Ja bardzo proszę i apeluję – nie złośliwie.
Kolega tutaj wyskakuje złośliwie. Czy kolega nie chce żeby była oczyszczalnia ścieków ?, czy kolega ma
wychowywać przyszłość Szprotawy – dziwię się !. każdy tutaj siedzący, niezależnie od tego czy jest w
koalicji , czy nie , czy jest w opozycji dobro mieszkańców, dobro Szprotawy jest dla nich celem
nadrzędnym , a skoro kolega uważa inaczej to powinien zdać mandat radnego i nie reprezentować
społeczeństwa , a mając ten mandat mówi że reprezentuje Szprotawę. Nie ma w Szprotawie chyba
nikogo kto jest przeciwny budowie oczyszczalni ścieków. Możemy się spierać co do metod, form i od
tego jest opozycja i nikt tutaj nie ma pretensji do kolegi Andrzeja, Tadeusza, że pewne formy działania
negują bo od tego jest opozycja , jest to prawo opozycji, ale w końcu nie świadczy to o tym, że mamy
wszystko totalnie negować co dla Szprotawy będzie się robiło, czy nie należy tego robić. Jeszcze raz
proszę żeby zacząć działać i wspólnie zrobić coś dla Szprotawy, żeby Szprotawa niedługo nie została
zapomniana przez wszystkich, a jesteśmy na końcu województwa , daleko od województwa to
przynajmniej sami podejmujmy działania żeby gdzieś tam o nas słyszano i żeby Szprotawa całkowicie
nie zaginęła. Niektórzy radni bardzo pomagają w tym żeby tak się nie działo . Nie mówię , że to się
dzieje na szczeblu gminnym bo gdzie indziej tak jest.
r. Adam Machnij: przysłuchując się tej dyskusji donoszę takie wrażenie że za miesiąc odbywały się
wybory. Przecież to jest kampania wyborcza. Należy ze sobą rozmawiać, a nie kłócić się . Tutaj
konsensusu nie znajdziemy. Bardzo szanuję radnego Telera za to, że przyznała się do tego. Ja w
poprzedniej kadencji siedziałem z sołtysami oraz z obecnymi radnymi sołtysami tj. z Leszna Górnego,
Witkowa i Dzikowic i przysłuchiwaliśmy się dyskusjom jakie były toczone . Bardzo się cieszę, że radny
Teler przyznał się , że przegłosował nie kontynuowanie tej oczyszczalni ścieków . Są radni, którzy byli
w poprzedniej kadencji w koalicji przez 2 – 3 lata bo tak było wygodnie teraz krytykują tamte
postępowanie . Uważam, że nie jest to na miejscu bo najlepiej krytykować bo tak jest najwygodniej .
Składam wniosek o przerwanie dyskusji bo ona nie doprowadzi do konsensusu, a tylko zabiera nas
czas.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: padł wniosek o zamknięcie dyskusji. Proszę o
przegłosowanie.
Rada w wyniku głosowania 19”za”, 0”przeciw”, 1”wstrz.” wniosek radnego Machnija o zamknięcie
dyskusji przyjęła.
Ad. 8
PODJĘCIE UCHWAŁ
a) zmian w budżecie na 2007 rok
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: proszę Komisję Budżetu o opinię do przedstawionego
projektu uchwały.
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
19
r. Jan Kaniuk: opinia Komisji do przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na
2007 rok jest pozytywna. Dzisiaj radni otrzymali projekt uchwały, który jest zmieniony w stosunku do
tego, który radni otrzymali w materiałach ponieważ nastąpiło niedopatrzenie w dziale 921 , a dotyczy
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami . Na poprzedniej sesji był temat dotacji dla kościoła w
Lesznie Górnym i to było niezrozumiałe ponieważ ma to być Parafia w Lesznie Górnym, a kościół w
Lesznie Dolnym.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: otwieram dyskusję w temacie.
GŁOS ZABIERAJĄ
r. Paweł Chylak: w załącznikach do projektu uchwały tj. w nr 2 tj. załącznik dotyczący wykazu
inwestycji finansowanych z udziałem środków budżetowych w 2007 roku i pojawiła się inwestycja pod
nazwą : modernizacja świetlic wiejskich w Siecieborzycach, Lesznie Górnym i Dzikowicach . Wartość
kosztów tej inwestycji 270 tyś. zł. . Efekty to poprawa estetyki i funkcjonowania świetlic wiejskich z
terminem realizacji w IV kwartale. Mam pytanie , czy jest możliwe zapisanie wykazu inwestorów tj.
Agencja Nieruchomości Rolnych ponieważ w dalszej części uzasadnienia można przeczytać , że ANR
kwotę 270 tyś. zł. przeznacza na budowę wodociągu we wsi Cieciszów ; wydaje mi się że to jest błędny
zapis. Powinno chyba być , że ta kwota jest wprowadzona na budowę sieci wodociągowej wsi
Cieciszów. Nasze wpłaty własne zostały pomniejszone o ta kwotę i nasz wkład własny został
wprowadzony na remonty świetlic o Agencja tych pieniędzy nie przeznaczyła na remonty świetlic
wiejskich . Uważam, że jest to nie właściwy zapis. Skoro temat świetlic się pojawił to muszą powiedzieć,
że jest mi przykro, że Leszno Górne i Dzikowice po nowym roku jak przejdzie projekt odnowy wsi to te
wsie będą miały realizowane i program i mają jeszcze pieniądze w tym roku na remont świetlic, który
będzie robiony galopem żeby te środki wykorzystać. Pozostają jeszcze Siecieborzyce . Uważam, że
można to było zrobić inaczej bo skoro te dwie wsie mają już zapewniony udział w programie odnowa
wsi to te pieniądze powinny być rozdzielone na remonty innych świetlic .
r. Andrzej Skawiński: na Komisji Budżetu rozmawialiśmy na temat przedstawionych zmian w
budżecie. W większości nie budzą jakichś większych zastrzeżeń . Natomiast to o czym rozmawialiśmy
na Komisji Budżetu i to co budziło moje zastrzeżenia to jest pozycja dotycząca kwoty 14.464 z
przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w miastach i gminach i chyba to chodzi o miasto i gminę bo nie
sądzę że gmina nasza utrzymuje zieleń w innych miastach i gminach. Nie chodzi tutaj o błąd pisarski .
Kwota 14,5 tyś. zł. w skali całego budżetu nie jest dużą kwotą . Natomiast niezależnie od każdej kwoty ,
czy to jest 1 tyś., czy 100 tyś. powinniśmy się zastanawiać nad efektywnością wydawania tych
pieniędzy. Jakiś czas temu na sesji i na Komisjach poruszano kwestię wykreślenia 20 tyś. zł. z budżetu
biblioteki miejskiej i te pieniądze zostały przeznaczone na wyrównanie nawierzchni alejki spacerowej w
parku miejskim . Była koncepcja rozmowy , kontrola Komisji Rewizyjnej w Bibliotece Miejskiej i wnioski
z tej kontroli były następujące , że warto te pieniądze znaleźć w budżecie i zwrócić bibliotece miejskiej .
Na wniosek, który za pośrednictwem Komisji Budżetu przekazałem do burmistrza , otrzymałem
odpowiedź że po przeanalizowaniu budżetu nie ma takiej możliwości. Czyli w budżecie znajdujemy
jakieś dodatkowe pieniądze i na co przekazujemy ? – na zieleń miejską w listopadzie ! , natomiast dla
biblioteki miejskiej ani grosza bo nie ma takiej możliwości w naszym budżecie. Wydaje mi się, że jest to
jakaś dysproporcja, jakieś nieefektywne wydawanie pieniędzy gminnych o troszkę takie podejście
lekceważące jakby chciało się utrzymać w mocy decyzję, która okazała się decyzją błędną i to
jednoznacznie Komisja Rewizyjna stwierdziła, że należałoby te pieniądze w budżecie znaleźć i zwrócić
bibliotece. Jak powiedziałem 20 tyś. zł. zabraliśmy i nie można ich oddać, a 14 tyś. zł. zostaje , nie
wiadomo co z nimi zrobić to w listopadzie zasila się zieleń miejską !. Uważam, że to nie jest dobre
rozwiązanie.
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
20
Jan Suchowacki – skarbnik gminy: jeśli chodzi o wątpliwości radnego Chylaka dotyczące uzasadnienia
do uchwały to jest to zgodne ze stanem faktycznym ponieważ Agencja Nieruchomości Rolnych na taki
cel te środki przekazała z tym że w trakcie dyskusji i podpisywania porozumienia Agencja została
poinformowana, że gmina realizuje już to zadanie i będą to środki tylko zrefundowane ponieważ te
środki wracają do nas jako środki wolne stąd też zapadłą decyzja o przeznaczeniu ich na remont tych
świetlic. Zapis jest prawidłowy. Można by było ewentualnie dopisać jedne zapis dlaczego to zostało tak
ujęte. Powtarzam , że jest to zgodne z porozumieniem podpisanym z Agencją Nieruchomości Rolnych ,
a burmistrzem i środki te na refundację wracają do dochodów i stanowią już wolny zbiór , które rozlicza
się burmistrz – Rada . Co do drugiej kwestii 14 tyś. zł. wydaje mi się, że na Komisji zostało to dokładnie
wyjaśnione, skąd te środki pochodzą i na jaki cel przeznaczane . Merytorycznie odpowiedzialny za to
Pan Barylak może jeszcze dokładniej wyjaśni jeśli radni będą potrzebować tych wyjaśnień.
Andrzej Barylak: w ostatnim czasie istotnie środki z melioracji, które nie zostały wykorzystane zostały
przeniesione na rzecz zieleni miejskiej. Ktoś by pomyślał , że istotnie po co w tej chwili na zieleń miejską
skoro tej zieleni już nie ma bo jest jesień . Środki, które się przeznacza dotyczą wykonywania prac
pielęgnacyjnych , wywozu liści których jest nie współmiernie dużo w stosunku do tego co można by
było przypuszczać , a oprócz tego nie można było przewidzieć przy założeniu budżetowym , że
dodatkowe prace wynikną związane z wiatrołomami i koniecznością wynikającą z decyzji Starostwa o
wycięciu 100 dębów, które były zaatakowane szkodnikiem opiętkiem. Środki, którymi dysponowałem w
wysokości 133 tyś. zł. nie wystarczyło, aby dla przedsiębiorstwa które wykonuje nam usługi zapłacić i
dlatego z oszczędności melioracyjnych te środki zostały przekazane na rzecz zieleni miejskiej. Nie jest to
tylko zieleń miejska jest to również opróżnianie koszy , wycinka drzew. W dalszym ciągu trwają prace
w lesie , w parku Słowiańskim polegające na usuwaniu wiatrołomów. Również na ulicy Dębowej w lesie
jest również wiele drzew do wycinki i rozwiezienia tego drzewa do rodzin, które tej pomocy w postaci
drzewa najbardziej potrzebują. W sprawozdaniu międzysesyjnym burmistrz przekazał, że tylko dla 72
rodzin przeznaczyliśmy po 1 m3 drzewa, a czeka nas jeszcze 100 podań i w związku z tym te środki są
niezbędne żeby przeznaczyć je na ten cel. To nie są środki z zewnątrz tylko te środki którymi
dysponował Wydział Rolnictwa i w ramach oszczędności żeby te środki nie przepadły, a konieczność
wykorzystania ich w innym paragrafie zmusiła do przeniesienia tych środków.
WIĘCEJ GŁOSU W DYSKUSJI NIE ZGŁOSZONO
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: projekt uchwały poddaję pod głosowanie
Rada w wyniku głosowania 13”za”, 5”przeciw”, 2”wstrz.” uchwałę przyjęła. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
b) obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na rok 2008
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady : proszę o przedstawienie opinii Komisji.
r. Stanisław Wypasek: Komisja Rolnictwa projekt uchwały zaopiniowała negatywnie . Komisja uważa,
że cena GUS-owska w wysokości 58,29 zł. i obniżka z tego tytułu nie jest adekwatna do faktycznej
sytuacji jaka w tej chwili jest na wsi. Cena żyta w tej chwili spowodowana jest tym, że nie to że była
koniunktura na zboża , rolnicy z tego tytułu że była większa cena zbóż nie mieli z tego tytułu wielkich
dochodów ponieważ wydajność jeśli chodzi o plony była niższa, a zwłaszcza jeśli chodzi o zboża jare.
Następna rzecz jest w tym, że rolnicy z naszej gminy jako jedyni w powiecie nie korzystają z dopłat NW.
Z tego, że nasi rolnicy nie mają tych dopłat wynika z zaniedbań w poprzedniej kadencji . Dopłata NW
praktycznie pokryła by całość podatku, który wynosi 58,29 zł. i wtedy nie było by pretensji nawet do tej
najwyższej stawki. Dochody rolników w tej chwili z roku na rok się powiększają ; można to zauważyć
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
21
na zwyżkach cen oleju napędowego, nawozów i pozostałych środków do produkcji . W tej chwili na
przełomie nie całego pół roku wszystkie usługi dla rolnictwa zdrożały o około 30% . Także w sytuacji
rolników z naszej gminy stawka 40 zł. Komisja uważa, że jest za wysoka.
r. Jan Kaniuk: Komisja Budżetu również dyskutowała nad projektem uchwały . Dyskusja trwała prawie
godzinę . Komisja wysłuchała wyjaśnień Pana skarbnika i Pana Barylaka w sprawie działań w celu
uzyskania ONW dla naszej gminy. Myślę, że również i dzisiaj Pan Barylak to przedstawi. Zakończono
działania w 2006 roku na szczeblu krajowym i zdecydowano które gminy, które miejscowości uzyskały
te uprawnienia . Komisja również dyskutowała o dzisiejszych dopłatach unijnych dla rolników, jakie to
są dopłaty. Również rozmawialiśmy o działaniach jakie powinny być podjęte dla środowiska
wiejskiego. Również dyskutowaliśmy o tym, że gmina powinna uzyskiwać dochody , które w
przyszłości będą przeznaczane na inwestycje . Mówiono również o tym , że inwestycje na wieś są w
projekcie budżetu na przyszły rok i są to duże inwestycje. Po tak szczegółowej dyskusji Komisja
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: otwieram dyskusję w temacie.
GŁOS ZABIERAJĄ
r. Adam Machnij: Komisja Budżetu, której jestem członkiem projekt uchwały przyjęła pozytywnie ,
tylko Pan przewodniczący Komisji tego nie dodał, że na opinię pozytywną wpłynął głos
przewodniczącego Komisji. Trzech radnych było „za”, trzech było „przeciw”. Wniosek zgłoszony na
posiedzeniu Komisji dotyczący pozostawienia podatku rolnego na dotychczasowym poziomie został
przegłosowany 3”za”, 1”przeciw” i o tym przewodniczący Komisji nie wspomniał, ale te dwa wnioski
wykluczały by się. Co za tym idzie, i co chcemy osiągnąć, że tak drastycznie podnosi się ten podatek .
Co to jest ta cena 58 zł. , jaka jest wykładnia ?, a jest to wykładnia tego jakie drogie było żyto w III
kwartałach br. i nie mówi nic więcej, a stanowi górna granicę podatku rolnego, ale o podatku rolnym
decydują radni. W przeciągu 3 miesięcy środki ochrony oślin podrożały 40% , nawozy 40%, paliwo w
hurcie 4,14 zł. i to są fakty, które są bezsporne , których nie da się ukryć. Dodać należy to, że gmina
Szprotawa nie jest gminą uprawową. Jest to gmina , która produkuje żywiec wieprzowy (Borowina,
Witków, Długie, Siecieborzyce) . Cena żywca wieprzowego na dzień dzisiejszy wynosi 2,90 zł. i jest
tendencja spadkowa. Na domiar złego Unia Europejska podpisała zgodę na bezcłowy import
wszystkich zbóż prócz owsa. Dowodzi to, że my rolnicy mamy zapłacić podatek gruntowy , mówi się
nam że my obniżamy cenę podatku rolnego, pytam się jaka to jest obniżka kiedy z 70 zł. wskazuje na 1
zł. 100 i mówi się że to jest obniżka – na bazie czego ?. Mamy średnią cenę – podane mamy trzy kwartały
ceny żyta , a mówi się nam że podatek rolny jest obniżony – to jest jakaś demagogia i nie mogę tego
zrozumieć , że to jest obniżka – jaka obniżka ! . Dochody rolników zmalały diametralnie . Są
gospodarstwa duże po 200 ha , po 150 ha które w jakiś sposób sobie radzą . Korzystają z różnych
funduszy unijnych na zakup sprzętu, ale oni żyją na kredyt . To nie jest tak, że jest ładny ciągnik, ale ten
ciągnik trzeba spłacić , a dochody rolników teraz są bardzo uszczuplone . Pytam się dlaczego mamy
płacić tak duży podatek. Mówi się nam , że gmina straci subwencję 400 tyś zł. z groszami trzeba by było
dołożyć do tego podatku gruntowego gdyby to była cena obniżona i to jest to coś co mówi żeby tego
podatku nie obniżać . Pytam się: gmina traci subwencję od każdej obniżki podatku – jaki by nie był, więc
pytanie jest , czy gmina obniża jakieś podatki ? . Z informacji pana skarbnika wynika, że w 2007 roku
gmina dokonała obniżki dla różnych podmiotów gospodarczych do 3 mln. zł. , czyli tutaj nie tracimy
subwencji na tej obniżce , ale na podwyżce podatku rolnego tracimy subwencję . Nie chce się
rozpowiadać więcej . Rolnicy teraz żyją bardzo skrajnie i ich dochody są bardzo ograniczone . O tym
mówi również góra i nic z tym nie robi . Do jednego tucznika, przy cenie 3,10 dopłacało się 70 zł. . To nie
jest gałąź produkcji, którą można urwać i w jednej chwili skończyć bo ona się nie opłaca – nieprawda !.
Ma się to prosię i nie wypuści się go do lasu , a nie zabije. Jego nikt nie kupi , jego trzeba dotuczyć i
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
22
sprzedać bez względu na to czy to się nam opłaca, czy się nie opłaca. Dlatego proszę was radni żebyście
wzięli pod uwagę te argumenty i pozostawili cenę podatku rolnego na bazie ubiegłego roku. Mam
przed sobą wycinek z prasy . Gmina Żagań obniżyła podatek rolny do 35 zł. , ale cała gmina Żagań ma
ONW , które stanowi 174 zł. do 1 ha. Sprawę ONW przespaliśmy parę lat wcześniej i teraz nie możemy
jej odbudować ponieważ ciężko jest komuś udowodnić że popełnił błąd skoro uważa, że nie popełnił i
jego to nie obchodzi że ten rolnik płaci . Błąd zrobiony był na samym początku gdzie wzięto pod uwagę
tylko to, że 100 nauczycieli , które pracuje na terenie wiejskim (bo to jest główny argument) będzie
dostawało dodatek 150 zł, a kilka tysięcy ha pola, do którego można by było dołożyć 172 zł. do ha , ale
rolnicy nie otrzymają bo co to jest rolnik ! . Rolnik jest od tego, żeby płacił, a nie dyskutował, a jak żyje –
to wszyscy uważają że on sobie poradzi, nie kupi czegoś , ale jakoś będzie !. Dlatego proszę, żeby Rada
pozostawiła podatek rolny na poziomie podatku bieżącego roku. Zwracam się do sołtysów żebyście
zwrócili uwagę jak głosują bo tutaj są radni, którzy byli wybierani przez was . Żebyście sołtysi zwrócili
uwagę jak oni będą głosować, czy będą głosować żeby ten podatek zostawić na poziomie roku
bieżącego, czy za tym żeby ten podatek był na poziomie 40 zł.. Nie wiem czy ten wniosek Komisji
Rolnictwa żeby ten podatek zostawić na poziomie podatku roku 2007 będzie głosowany, czy należy
złożyć nowy wniosek. Jeżeli trzeba złożyć nowy wniosek to składam taki wniosek żeby podatek rolny
pozostawić na poziomie zeszłego roku.
r. Andrzej Skawiński: uczestniczyłem również w Komisji Budżetu która zajmowała się
przedstawionym projektem uchwały i tak jak powiedział przewodniczący komisja prawie godzinę
zajmowała się tym podatkiem . Racje, może dlatego był taki wynik głosowania 3:3 były bardzo
podzielone i wyrównane ponieważ nie można odmówić tym argumentom, które przedstawił Pan
skarbnik uznając że gmina z obniżenia podatku straci tę subwencję , ale również padł taki argument że
na sprawę trzeba patrzeć jakościowo . I idąc tym tropem patrzmy jakościowo nie tylko ile rolnicy
zapłacą, a ile mogliby zapłacić , ale również na kwestię wydatków – na co te pieniądze zostaną
przeznaczone i ten argument głównie przekonuje mnie do tego, żeby poprzeć zdanie radnego Machnija
ponieważ to co powiedziałem w poprzednim punkcie na temat biblioteki miejskiej i zieleni miejskiej nie
widzę jakiejś planowej , sensownej polityki inwestycyjnej gminy . Gro pieniędzy idzie głównie na
upiększanie , które może ciszyć oko , ale jest to takie trochę efekciarstwo . Jeżeli rolnikom zabierze się te
pieniądze po to żeby było więcej na zieleń miejską to będę temu przeciwny.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: ogłaszam 10 minut przerwy
PRZERWA – 10 MINUT
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: wznawiam obrady.
GŁOS ZABIERAJĄ
Jan Suchowacki – skarbnik gminy: chciałem tylko powiedzieć kilka słów do dyskusji jaka miała tutaj
miejsce na temat podatku rolnego w gminie Szprotawa. Bardzo szczegółowo temat ten omówiłem na
komisji budżetu i w związku z tym odniosę się do tych kluczowych zagadnień . Po pierwsze mówmy
tutaj o obniżce podatku , a nie o podwyżce jak sugeruje radny. Kwota jaka została przyjęta do tej obniżki
jest kwotą obligatoryjną ponieważ określił ją minister finansów na podstawie obiektywnych mierników
oceny i nad tym dyskutować już nie możemy ponieważ jest to ustawowa kwota do obliczenia podatku
rolnego. Chciałem powiedzieć również, że stojąc na gruncie prawa podatkowego są określone
przyczyny dla których można obniżać lub zwalniać podatek . Proponowany procent obniżki podatku;
bo mówimy o obniżce , a nie o podwyżce jest zdaniem kierownictwa Urzędu na takim poziomie który
jest bezpieczny dla obydwóch stron tj. dla tych którzy będą go płacić i dla tych którzy z tego podatku
będą korzystali tj. gmina w postaci budżetu i realizacji zadań jakie przed tą gminą stoją zarówno w
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
23
zakresie zadań bieżących jak i inwestycyjnych . Chciałem też powiedzieć, że w dyskusji to sprawdza się
pewne stwierdzenie profesora Kołakowskiego , który powiada że „w odbiorze społecznym odbieramy
tylko to co jest dla nas pozytywne i to słyszymy, a jak jest negatywne to to nie słyszymy”, więc Pan
radny również przytacza fakty gminy Szprotawy , a ja przytoczę fakty z 7 gmin okolicznych podobnych
do Szprotawy , w których te stawki na 2008 są od kilku do kilku dziesięciu procent wyższe niż te które
proponuje Szprotawa. Kożuchów w ogóle nie obniża stawkę która określił mister finansów , Nowa Sól –
44 zł., Niegosławice 49 zł., Świebodzin 52 zł., Krosno biedne 48 zł., Sulechów 49 zł., gmina Zielona Góra
w ogóle nie obniża. Szprotawa jest w tej grupie, która rzeczywiście obniża podatek bardzo wysoko bo
prawie 1/3. Czy te pieniądze są zmarnowanie ? – z projektu budżetu wyraźnie widać tendencje jakie są
zarejestrowane na rok 2008 . Po raz pierwszy z wyjątkiem roku 2001 na wydatki majątkowe gmina wyda
prawie 20% swoich dochodów . W pozostałych latach od 2002 roku nie przekraczają one 10% za
wyjątkiem roku 2005, gdzie wielkość przekroczyła 20% . Chciałem powiedzieć, że analizując budżety
gmin w województwie należeliśmy do gmin o najniższym wskaźniku zaangażowania środków
publicznych na inwestycje . Są gminy, które wydają 1.500 zł. na mieszkańca na inwestycje, a myśmy
dotychczas wydawali w granicach 200 zł.. W projekcie budżetu przewidujemy 400 zł., a więc o 100%
wzrostu na inwestycje, a więc te pieniądze nie są marnowane – idą we właściwym kierunku. Wnoszę w
imieniu burmistrza , aby projekt uchwały w sprawie określenia podatku rolnego gruntowego został
przyjęty przez Radę w wersji przedstawionej . Powiem jeszcze kilka słów na temat bonifikat odnośnie
podatków lokalnych . Gmina stosuje generalne, podmiotowe obniżki podatku od nieruchomości i
rzeczywiście korzyści jakie uzyskują podatnicy, głównie przedsiębiorcy ; bo tutaj te obciążenia są
największe wynoszą około 3 mln. zł. – jest to prawie strefa ekonomiczna ! . Pomimo tego, że gmina jest
biedna daje sygnały, że tutaj jest pozytywny klimat dla biznesu . Oczywiście, że nic nie dzieje się za
darmo bo instrumenty finansowe są tak ustalone , które mówią i które nie interesują decydenta
centralnego , że tu jest taka polityka proinwestycyjna tylko bierze się ostateczne cyfry jakie wynikają z
ustaw i się mierzy, porównuje się czy dochody na mieszkańca wynoszą tyle, czy tyle. Jeśli nie mieszczą
się, albo są wyższe od tej granicy minimalnej do której przysługuje tzw. subwencja wyrównawcza to ją
się obcina o ta kwotę obniżek, czyli nie jako gmina traci dwa razy. tj. raz, że pomaga wszystkim także i
rolnikom – 31% obniżki podatku to nie jest to mała kwota bo w sumie jest to ponad 400 tyś. zł. .
Chciałem jeszcze dodać, że gmina stosuje obniżki na podatek rolny od 2006 roku ponieważ w tym roku
zezwolono na takie obniżki bez sankcji dla jednostek ze względu na występującą suszę . Do 2005 roku
gmina nie stosowała, albo stosowała je minimalnie. W 2005 roku podatek rolny wynosił 973 tyś. zł. ,
dzisiaj 1 mln. 073 tyś. zł. Różnica między tamtym rokiem kiedy ceny na produkty rolne były dużo niższe
niż w roku 2007 i będą w 2008 roku była prawie nie widoczna. Mówienie o tym , że ta stawka nominalna
na podatek rolny jest zabójcza i zniszczy rolnictwo gminy jest zwykłym nieporozumieniem.
r. Adam Machnij: ad vocem. Pan skarbnik nie mówi prawdy. Przytacza faktycznie gminy, które
podniosły podatek gruntowy . Skarbnik nie mówi o gminach ościennych naszego powiatu. W gminie
Żagań jest 35 zł. , w gminie Brzeźnica też jest mniej i o tym pan skarbnik nie mówi ; tylko te gminy mają
ONW , a my ONW nie mamy. Produkty rolne w 2004 roku – sprzedawałem żywiec 5,30 zł. ; dziś ma 2,90
zł. i pan skarbnik mówi że podrożały produkty rolne – przecież to jest jawne kłamstwo. Teraz podrożało
zboże dlatego bo go nie ma , ale cena ta zmaleje bo pójdzie import z Ameryki Południowej i zboże
będzie tańsze i już teraz tanieje. Pan skarbnik sieje demagogię i stara się przekonywać ludzi . Pan
skarbnik mówi o ulgach dla przedsiębiorców, a kim jest rolnik ? – nie jest biznesmenem ?. Rolnik musi
sobie radzić i dla niego ulg nie ma . Jaka to jest ulga kiedy podatek podrożał z 70 do 100 . Pan skarbnik
mówi o wytycznych, które wydał minister , ale należy patrzeć jak ludzie żyją i na tej podstawie naliczać
podatek . Dlaczego powiat żagański mógł obniżyć podatek i ten rolnik ma ONW . Jeżeli w naszej gminie
byłoby ONW to nie miałbym nic przeciwko temu niech ten podatek nawet wynosiłby 100% kwoty
bazowej, czyli tej cyfry którą wystawił GUS i minister rolnictwa . Każdy mówi, że rolnicy mają dopłaty –
dopłat tych już nie ma ! . Dopłaty są po to żeby zmniejszyć katastrofę rolnika i wyrównać mu te straty
jakie on ponosi na zakupie środków do produkcji.
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
24
Andrzej Barylak: chciałbym dodać kilka słów do wypowiedzi radnego Machnija, a dotyczą obszarów o
niekorzystnych warunkach gospodarowania. Z wypowiedzi radnego można wywnioskować, że to tak
jakby gmina zaniedbała to co mogła uzyskać z zewnątrz poprawiając byt rolnikom z naszej gminy. Panie
Machnij chciałbym Panu przypomnieć, że to nie jest wina gminy. Wina jak już jest to jest po stronie
ministerstwa rolnictwa, że przyjęto takie a nie inne wskaźniki . Dl przypomnienia powiem że tym
wskaźnikiem jest wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej, który dla naszej gminy wynosi 75 pkt. na
95 możliwych jak i drugi krzywdzący dla nas o zasiedlenie na km2 . W naszej gminie ten wskaźnik jest
również bardzo wysoki bo wynosi 97 osób i również doskonale radny Machnij wie, że od tej decyzji
Instytutu Uprawy , Nawożenia i Sprawozdawstwa w Puławach , który miał pełnomocnictwo
ministerstwa rolnictwa ażeby te wskaźniki i kwalifikacje poszczególnych gmin ujmować w skali kraju. I
dlatego też nie zgadzaliśmy się z tym , że ten wskaźnik jest niekorzystny bo przy 231 km 2 bo tyle gmina
posiada powierzchni jak i przy przeszło 22 tys. mieszkańców to tak , a nie inaczej to wygląda. U nas
obsada jest 79 osób na 1 km2 . W 2005 roku na wniosek radnego uczestniczyliśmy w rozmowach
roboczych w Urzędzie Marszałkowskim . W tym spotkaniu uczestniczył burmistrz, ja uczestniczyłem i
również sołtys wsi Henryków i sołtys wsi Siecieborzyce, którym wtedy był radny Machnij . Na tym
posiedzeniu roboczym przy współudziale dyrektora Departamentu Rolnictwa Pana Żeromskiego,
kierownika Szredera jak i również radnego wojewódzkiego Ganczara ten temat przerabialiśmy i
przyjmowaliśmy również koncepcję najbardziej skrajną , a mianowicie żeby miasto Szprotawę z
wielkością powierzchni 10,92 km2 oddzielić jak również z miasta i lotniska wydzielić ludność w ilości 13
tyś. mieszkańców żeby do tego wskaźnika przyjąć tylko i wyłącznie tę ludność która zamieszkuje i
prowadzi produkcję rolną na terenie wsi. Przyjęliśmy 9,7 tyś. mieszkańców wyłączając te 10 km2 + 1 tj.
razem 11 km2 . Co się okazało ?, że przy tym wskaźniku rolniczej działalności produkcyjnej, który
wynosi 75,4 punktu i on jest niezmienny bo wynika z jakości gleb , klimatu w stosunku wodno
powietrznych rzeźby terenu i wskaźnik nam wyszedł ponad 40 mieszkańców na 1 km2 , a przy tym
wskaźniku 75, 4 powinniśmy uzyskać 25 mieszkańców na 1 km2 , a w związku z tym dalsza sprawa
dotycząca odwołań poprzez Urząd Marszałkowski mijała się z celem bo takie wskaźniki rzutują
niekorzystnie . Prace te rozpoczęły się w 2002 roku , natomiast w 2004 roku była możliwość wydzielenia
z całej gminy obrębów geodezyjnych i wyodrębniliśmy te obręby geodezyjne w ciągu trzech miesięcy ,
przygotowaliśmy niezbędną, powtórną dokumentację geodezyjną i w związku z tym 3 miejscowości
załapały się do ONW tj. Nowa Kopernia w I obrębie, w II obrębie miejscowości Biernatów i Buczek.
Przy tym wskaźniku nie można było przekroczyć dla II strefy 52 punkty , a dla pierwszej 56 punktów i
w związku ta I strefa tj. Nowa Kopernia otrzymuje dofinansowanie w wysokości 37,8 euro do 1 ha, II
strefa otrzymuje 57 euro do 1 ha. Tyle tylko można było wskórać przy tych podstawowych
wskaźnikach. Panie radny Machnij niech Pan nie udaje, że Pan o tym nie słyszał , że takie prace w
minionej kadencji trwały, że gmina odwoływała się. Radny Machnij sam w tym uczestniczył , a teraz
udaje że o niczym nie wiedział , a winę za to wszystko ma ponieść gmina dlatego, że nie oszukała a
wykazywała realne dane jakie są i jakie obowiązywały ?. Podczas spotkania w Urzędzie
Marszałkowskim dyrektor Departamentu Pan Żeromski powiedział, że w latach 2007-2013 Urząd
Marszałkowski będzie wnioskował do ministra rolnictwa o to, ażeby te wskaźniki które w żaden sposób
nie rzutują na produkcję rolną zmienić i w związku z tym taka jest wykładnia tego ONW, a nie inna.
Gmina nic nie zawiniła. Gmina w określonych terminach przygotowywała dokumentacje i w
określonych terminach odwoływała się od decyzji.
r. Adam Machnij: wiem o tym bardzo dobrze co przedstawił kierownik bo te sprawy pilotowałem bo
bardzo mi na tym zależało. Tylko niech kierownik nie mówi , że gmina Niegosławice, które ma ONW
ma gorsze ziemie od naszych. Gmina Niegosławice ma inny wskaźnik. Gmina nasza na samym
początku nie dopełniła formalności i to są skutki tego, a tutaj rozmawiamy o podatku, a nie o ONW.
Rozmawiamy o tym, że ten podatek jest za wysoki . Zastanawiam się, czy jest sens dyskutować jeszcze
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
25
nad tym tematem. Koalicja ma większość i niech się nie boi, że uchwała nie przejdzie . Składam wniosek
o zamknięcie dyskusji i głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie podatku rolnego
r. Jan Chmielewski - przewodniczący Rady: padł wniosek o zamknięcie dyskusji. Wniosek radnego
Machnija o zamknięcie dyskusji poddaję pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 14”za”, 5”przeciw”, 1”wstrz.” wniosek radnego przyjęła.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: wniosek radnego Machnija o utrzymanie podatku rolnego
gruntowego na poziomie roku 2007 poddaję pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 6”za”, 11”przeciw”, 3”wstrz.” wniosku nie przyjęła.
r. Jan Chmielewski przewodniczący Rady: wniosek radnego Machnija o imienne głosowanie
omawianego projektu uchwały poddaję pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 5”za”, 12”przeciw”, 3”wstrz. wniosku nie przyjęła.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta
dla celów podatku rolnego na rok 2008 wersji zaproponowanej przez burmistrza poddaję pod
głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 14”za”, 4”przeciw” 2”wstrz.” uchwałę przyjęła. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
c) zwolnienia od podatku leśnego
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: proszę o przedstawienie opinii Komisji do projektu
uchwały.
r. Jan Kaniuk: opinia Komisji Budżetu do projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku leśnego
jest pozytywna.
r. Stanisław Wypasek: Komisja Rolnictwa również omawiała przedstawiony projekt uchwały. Komisja
wydała opinie pozytywną.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: otwieram dyskusję w temacie.
GŁOS ZABIERAJĄ
r. Paweł Chylak: w § 1 pkt. 1 projektu uchwały jest taki zapis, że zwalnia się od podatku leśnego lasy
stanowiące własność gminy inne niż wymienione w pkt. 2,i w pkt. 2 lasy wchodzące w skład Zespołu
Przyrodniczo – Krajobrazowego „Park Słowiański”. Uważam, że jest to jakaś niekonsekwencja ponieważ
w punkcie wyższym powołujemy się na punkt niższy . Jestem zdania, że powinien być zapis, że lasy
wchodzące w skład Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Park Słowiański” powinno być wpisane
w pkt. 1 , a lasy stanowiące własność gminy inne niż wymienione w pkt. 1 powinny być wpisane w pkt.
2, bo w skutku prawnym nigdy się nie powołujemy na punkt niższy. Oczekuje żeby radca się
wypowiedział jak ma być.
Mirosław Bartnik – radca prawny: ja nie wiedzę żadnej niekonsekwencji . Tutaj chodzi przede
wszystkim o to, że w skład lasów wchodzących w skład Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Park
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
26
Słowiański wchodzą też inne lasy – nie tylko gminne np. Nadleśnictwa dlatego jest w taki sposób
napisane, że lasy stanowiące własność gminy inne niż wymienione w pkt. 2 i w punkcie 2 wymienia się
jakie to są lasy i wymienia się lasy wchodzące w skład Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Park
Słowiański”
WIĘCEJ GŁOSU W DYSKUSJI NIE ZGŁOSZONO
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: projekt uchwały poddaję pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 18”za”, 0”przeciw:, 2”wstrz.” uchwałę przyjęła . Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
d) ustalenia wysokości oraz zasad pobierania opłaty targowej
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: proszę o przedstawienie opinii Komisji.
r. Maciej Boryna: Komisja Gospodarki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
r. Jan Kaniuk: Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
r. Stanisław Wypasek: Komisja Rolnictwa również projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, tylko
Komisja ma takie zapytanie jak ma być rozstrzygnięta sprawa na terenach wiejskich. Kto ma pobierać ta
opłatę i na jakich zasadach. Zdarza się coraz częściej, że powstają przy istniejących sklepach powstają
takie punkty „lotne” i coraz częściej powstaje handel obwoźny.
r. Jan Kaniuk: Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: otwieram dyskusję.
GŁOS ZABIERAJĄ
Franciszek Sitko – burmistrz: opłaty na terenie wiejskim powinien pobierać sołtys. Nie ma innej
możliwości. Wyposażymy sołtysów w odpowiednie dokumenty i oni powinni pobierac opłaty.
Podobnie jak podatki.
WIĘCEJ GŁOSU W DYSKUSJI NIE ZGŁOSZONO
r. Jan Chmielewski: przewodniczący Rady: projekt uchwały poddaję pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 20”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.” uchwałę zaopiniowała pozytywnie.
e) opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
przedszkoli
publicznych
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: proszę o przedstawienie opinii Komisji.
r. Bogusław Żybort : Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
r. Jan Kaniuk: Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: otwieram dyskusję.
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
27
BRAK DYSKUSJI
r. Jan Chmielewski: przewodniczący Rady: projekt uchwały poddaję pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 20”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.” uchwałę zaopiniowała pozytywnie.
f) ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Szprotawa
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: proszę o przedstawienie opinii Komisji.
r. Maciej Boryna: Komisja Gospodarki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
r. Bogusław Żybort: opinia Komisji Społecznej również jest pozytywna.
r. Stanisław Wypasek: Komisja Rolnictwa nie wydała opinii, ale Komisja wystąpiła z wnioskiem o
wypowiedź zarządcy cmentarzy na temat sprawowania działalności na cmentarzu. Widzę, że zarządcy
cmentarza na dzisiejszej sesji nie ma.
r. Jan Chmielewski: przewodniczący Rady: otwieram dyskusję w temacie.
GŁOS ZABIERAJĄ
r. Paweł Chylak: jedno z pytań jest takie, które zauważyliśmy na Komisji Rolnictwa , że za
wykonywanie usług przez inny podmiot pobierane są opłaty , a w uchwale na która się powołuje z 1995
roku z 14 listopada nie było w tej uchwale zapisu dotyczącego obsługi pogrzebu przez innego
wykonawcę i pobierania opłaty nie było. W związku z tym nie wiadomo jaka jest podstawa prawna nie
pobierania tych opłat. Warto by było tą sprawę wyjaśnić na jakiej podstawie pobierana jest opłata. W § 3
jest zapis, że opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych w drodze inkasa pobiera zarządca
cmentarzy na podstawie umowy o zarządzanie cmentarzami komunalnymi. Jeśli chodzi o drogę inkasa,
czy jest to pewien procent zysku tego zarządcy , czy to jest w drodze inkasa i on ma z tego 100% , czy to
u niego zostaje, czy wraca do gminy. Są takie sytuacje jak np. w Borowinie gdzie popsuło się ogrodzenie
i nie wiadomo kto później ma pokryć koszty. Prawda jest taka jeśli chodzi o pobór tych opłat to nie do
końca są wykonywane tak jak powinny być bo w Borowinie ludzie chociaż mają przekroczone te lata to
opłaty są nie wnoszone i zarządca tego nie egzekwuje bo mówi że jest dużo miejsca na cmentarzu , ale w
tym powstaje taka sytuacja i nieprawidłowość, czy inkaso pobiera w 100% da siebie, czy tylko jakiś
procent , czy rozlicza się z gminą.
r. Władysław Sobczak: uważam i namawiam Wysoką Radę żeby przyjąć projekt tej uchwały ponieważ
jeżeli chcemy wymagać od zarządców cmentarza żeby poprawiła się jakość świadczeń, żeby tak jak
mówi radny Chylak, żeby było to szybciej zrobione wspólnie z gminą to musimy dać zarządcy
możliwość żeby miał większe fundusze na to . W związku z powyższym klub radnych Lewicy i
Demokratów będzie głosował za przyjęciem tego projektu uchwały.
Robert Dudek: w gestii pobierana opłat za wjazd na cmentarze komunalne oczywiście wszędzie na
terenach cmentarzy komunalnych jest wprowadzona taka opłata i gmina ma prawo pobierać taką opłatę
gdyż ponosi wszelkie koszty za administrowanie tych cmentarzy i po prostu taka opłata musiała być
wprowadzona bo inne podmioty wykonujące usługi związane z pochówkiem, czy też kamieniarskie
wjeżdżają na teren cmentarza wykonują swoją usługę i biorą z tego tytułu pieniążki , ale niestety na
terenie cmentarzy pozostawiają duży nieporządek . Śmieci trzeba wywozić po różnych zabiegach
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
28
wykonywanych przez te podmioty. Każda z gmin gospodarujących w sposób prawidłowy takie opłaty
ma wprowadzone . W kwestii pobierania przez zarządcę cmentarzy opłaty w drodze inkasa – w
umowie z Panem Ryszardem Witkowskim jest zawarte i jest taki zapis, że w imieniu gminy Szprotawa
Pan Witkowski pobiera taką opłatę w drodze inkasa . Opłata pobierana jest na kwitariuszach i później te
kwitariusze są przekazywane i gmina ma pełny wgląd na wysokość tych wpłat . Potrafię stwierdzić iż
wysokość tych wpłat jest bardzo niewielka z tytułu tych niskich opłat, które były uchwalone w 1995
roku. Stawki nie zmieniły się od 11 lat , a mam dane dotyczące wysokości opłat w innych gminach .
Przykład najbliższych Małomic gdzie w grobach i grobowcach pojedynczych za rezerwację miejsca na 20
lat płaci się 200 zł., przy grobowcach podwójnych 300 zł. . Z uwagi na to, że przez wiele lat opłaty u nas
były niskie to dlatego nie chcieliśmy wyrównywać wysokości tych opłat do gmin sąsiednich ponieważ
jeszcze bardziej moglibyśmy obciążyć mieszkańców Szprotawy. Pojawił się również w tym kontekście
taki problem na Komisji Gospodarki, gdzie zadano pytanie co z opłatami , które zostały wprowadzone .
Te opłaty, które się wprowadza dotyczą opłaty nowej na następne 20 lat i nie będzie takiego miejsca, że
te osoby które dokonały opłaty i ten czasookres już biegnie nie będzie miało takiego miejsca . Ta opłata
obowiązuje dla osób, które będą wnosiły na nowe 20 lat. Egzekwowanie opłat za rezerwację miejsc –
przed wejściem do cmentarza są tablice, na których jest krótki regulamin i tam pisze o opłatach i o
obowiązku dokonywania takich opłat z tum że zdarzają się takie sytuacje, że wjeżdżają firmy
wykonujące usługi cmentarne na cmentarz, robią to bez zgody zarządcy cmentarza , wykonują usługę i
ani nie jest wniesiona opłata za wjazd na cmentarz , nie jest opłacona opłata za rezerwację miejsca, ani
nie jest odnotowany ten fakt w księgach cmentarnych . Pan Witkowski prowadzi księgi cmentarne i
musi chronologicznie dokonywać wpisów. Dlatego tez podjęto decyzję żeby zamykać cmentarze na
klucz (bramy wjazdowe) i w związku z tym firma wykonująca usługę powinna zgłosić się do Pana
Witkowskiego i wnieść stosowną opłatę i wtedy Pan Witkowski otwiera bramę.
r. Zbigniew Migas: jak wyglądają opłaty za pogrzeby organizowane przez opiekę społeczną .
Tadeusz Pozaroszczyk – cały koszt pokrywa gmina.
r. Paweł Chylak: czy zarządca pobiera całą kwotę zainkasowaną, czy odprowadza ją w całości do
gminy, czy ma z tego jakiś dochód ?.
Dudek Robert: zapis umowy z Panem Witkowskim jest zawarty w ten sposób że w całości Pan
Witkowski pobiera kwotę równoważną która wpływa do gminy z tym, że kwota ta jest równoważna
kwocie 600 zł. miesięcznie . Teraz należałoby sobie zadać pytanie, która z firm zgodziłaby się na
gospodarowanie cmentarzami za kwotę 600 zł. miesięcznie , chyba nie znaleźlibyśmy takiej osoby. W
przyszłym roku kończy się umowa Panem Witkowskim na cmentarz komunalny w Szprotawie i trzeba
będzie weryfikować zapisy umowy i urealnić te kwoty, które będziemy płacić za administrowanie
cmentarzami; także żeby Pan Witkowski nie dopłacał do tego interesu ponieważ umowa jest tak
zawarta, że Pan Witkowski płaci za wodę, za wywóz śmieci . Opłaty jakie Pan Witkowski ponosi nie są
małe . Ludzie coraz bardziej dbają o groby, częściej je odwiedzają dlatego też i tych śmieci jest więcej.
Ekstremalne kwoty pojawiają się przed Dniem Wszystkich Świętych gdzie tych śmieci wywozi się w
tonach i te opłaty występują w wysokości 5 -6 tyś. zł. w ciągu jednego miesiąca. Za pogrzeby
organizowane przez Opiekę Społeczną płaci gmina.
r. Monika Zarzecka: zgłaszam w związku z tym wniosek o przedstawienie dla Pana Witkowskiego
nowego regulaminu, jego obowiązków z tym że suma obsługi znacznie się zwiększyła i żeby było
wiadomo o co można i co wymagać w jego zakresie obowiązków.
Robert Dudek: mogę przytoczyć paragraf umowy , który dotyczy obowiązków Pana Witkowskiego tj.:
organizowanie pochówku osób zmarłych ……………………
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
29
r. Józef Ceremuga: jeżeli są braki w płotach , czy to też do niego należy.
Robert Dudek: w umowie mówi się o konserwacji płotów i w przypadku kiedy są ubytki w płotach, czy
należy zakupić materiał tak jak to miało miejsce w Siecieborzycach i w Borowinie gdzie została
ukradziona siatka ogrodzeniowa to gmina tą siatkę zakupiła, a Pan Witkowski ją montował . W
przypadku cmentarza w Szprotawie po styczniowej wichurze było bardzo dużo połamanych przęseł
ogrodzenia które zostały poniszczone przez spadające konary drzew to Pan Witkowki praktycznie
ściągał każde przęsło i z odzysku uzyskiwał materiał ze złomu z którego wykonywał przęsła, a gmina
pomagała w ten sposób, że skierowała pracowników robót interwencyjnych do malowania tych przęseł.
WIĘCEJ GŁOSU W DYSKUSJI NIE ZGŁOSZONO
r. Jan Chmielewski: przewodniczący Rady: projekt uchwały poddaję pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 19”za”, 0”przeciw”, 1”wstrz.” uchwałę zaopiniowała pozytywnie.
g) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: proszę o przedstawienie opinii Komisji.
r. Maciej Boryna: Komisja Gospodarki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: otwieram dyskusję.
BRAK DYSKUSJI
r. Jan Chmielewski: przewodniczący Rady: projekt uchwały poddaję pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 20”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.” uchwałę zaopiniowała pozytywnie.
h) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Szprotawa na lata 2008-2013
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: proszę o przedstawienie opinii Komisji do projektu
uchwały.
r. Maciej Boryna: opinia Komisji Gospodarki jest pozytywna.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: otwieram dyskusję w temacie.
GŁOS ZABIERAJĄ
r. Andrzej Skawiński: mam kilka pytań dotyczących tego projektu uchwały . W uzasadnieniu pojawia
się informacja, że projekt uchwały w sprawie WPI został opracowany przez powołany Zarządzeniem
Burmistrza Szprotawy Zespół Koordynacyjny . Prosiłbym o datę i numer zarządzenia powołującego ten
Zespół Koordynacyjny i kto należał do tego Zespołu. W poprzedniej kadencji też był przyjmowany plan
WPI, taki zespół również był powołany, ja w nim nie uczestniczyłem , ale Rada Miejska była na bieżąco
informowana, kluby radnych również, które brały udział w racach zespołu . Chciałbym znać skład tego
zespołu, czy wchodzili do niego radni którzy byli informowani, a pozostali nie. Kolejne pytanie dotyczy
już tabeli, załącznika ponieważ jest tu wyraźna zmiana w sposobie finansowania budowy basenu
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
30
krytego w Szprotawie. W kwietniu kiedy to zadania trafiło do WPI kwota 2,6 mln. zł. pochodziły z
budżetu gminy, 2,6 mln. zł. z innych źródeł, a 7,8 mln. zł. z Unii Europejskiej . Teraz się okazuje, że inne
źródła zniknęły i mamy na to zadanie 6.758 100 z budżetu gminy środków własnych i 6 742 500 środki
UE. Czym spowodowana jest ta zmiana i z czego ona wynika ?. Prosiłbym o odpowiedź na te trzy
pytania.
r. Grażyna Sęp: chciałabym zgłosić tylko jedną poprawkę. Zadanie pod pozycją 10 tj. adaptacja
budynków sztabowych na budynki mieszkalne oraz budowa dwóch budynków mieszkalnych z
przeznaczeniem na mieszkalne socjalne w Wiechlicach . Uważam, że są to dwa różne zadania
inwestycyjne i dobrze by było, żeby znalazły się w dwóch odrębnych pozycjach. Są to budynki, które nie
są ze sobą zespolone , są dwa różne miejsca na których będą położone i stawiam wniosek o
rozgraniczenie tych dwóch zadań.
r. Paweł Chylak: z Panem Skawińskim nie umawialiśmy się, ale podkreśliłem to sobie i też chciałbym
wiedzieć kto wchodził w skład Zespołu Koordynacyjnego; w poprzedniej kadencji miałem możliwość
pracy w takim Zespole . Analizując to co zostało ujęte w WPI to chciałbym zwrócić uwagę na pewne
ciekawe przemeblowania. Np. przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki, Młynarskiej, Głogowskiej ,
Kochanowskiego miała być już zrealizowana , a ostatecznie została przesunięta na rok 2012 . Następnie
– budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Lesznie Górnym ; miałem kiedy taki zarzut, że
ona zniknęła w ogóle ,później mi udowodniono że wróciła do budżetu , a na dzisiaj zespół koordynujący
postanowił, że inwestycja będzie realizowana w roku 2012 i 2013 – także jest to tak odsunięte !. Budowa
nawierzchni ulicy Poniatowskiego, rozprowadzenie wody , oświetlenie oraz założenie sieci gazowej od
ul. Sobieskiego do Żagańskiej w Szprotawie zostało odsunięte na rok 2011 . Remont kapitalny basenu
kąpielowego w Szprotawie miał być robiony w 2008 roku, odsunięto na 2011 . Droga Wiechlice –
Henryków też przesunięto na 2011. Wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowocementowych w
Siecieborzycach – pamiętam jak dziś odpowiedź pana burmistrza w2005 roku , że takie odcinki będą
robione, sprawdzane , a dotyczy to dwóch wiosek Borowina i Siecieborzyce . W 2007 roku było to
wprowadzone że będzie to już robione – w budżecie z poprzedniego roku zostało przesunięte na 2008 ,
a teraz to zadanie odsunęło się na 2011, 2012 i 2013 . Kwota całkowita 350 tys. zł., a tak daleko się
odsuwa. W poprzedniej kadencji Pani radna Wójcik – Wojtkowiak bardzo mocno na ten temat mówiła,
że takie odcinki są w mieście i w mieście te odcinki zostały wyprowadzone na „0”. Zostały dwie wioski
– Borowina i Siecieborzyce. W Borowinie miały być ustalone odcinki, ale nic nie zostało zrobione w tym
temacie i jest to przykre.
r. Maciej Boryna: odnośnie wniosku radnej Sęp proponuję żeby wypowiedział się burmistrz, bądź
skarbik albo odpowiedzialny pracownik czy powinniśmy rozdzielać te zadania bo być może są one ujęte
w jakimś wspólnym planie, bądź projekcie.
Robert Dudek: troszeczkę tych pytań się pojawiło, niektóre z nich mogą mi umknąć dlatego bardzo
przepraszam i prosiłbym o przypomnienie. Jeżeli chodzi o Zespół Koordynujący powołany do prac nad
projektem WPI i tymi zadaniami to Zespół ten został powołany zarządzeniem Burmistrza nr
0151/110/07 z dnia 4 października 2007 roku. W skład zespołu weszli: Ryszard Barylak – z-ca
burmistrza, główny specjalista ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych Barbara Wierzbicka
specjalista ds. inwestycji Jan Litwinka , inspektor ds. kompleksowej obsługi inwestora Joanna Dudek ,
inspektor ds. gospodarki komunalnej Robert Dudek , podinspektor ds. planowania, analizy i
sprawozdawczości budżetowej Magdalena Małolepsza . Do zadań zespołu należało: składanie
wniosków do projektu ( oczywiście to odbywało się na podstawie tych wniosków które wpływały
również do merytorycznych wydziałów) , przeprowadzanie procedury oceny wniosków i
przygotowanie ostatecznego projektu WPI. W kontekście zadań inwestycyjnych , które znalazły się na
liście WPI . Trzeba to tak naprawdę uzasadnić w ten sposób, że nie chcieliśmy żeby jakieś zadanie nie
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
31
zostało ujęte . Dlatego też wszystkie wnioski jakie wpłynęły , bądź zadania które były ujęte w
poprzednim planie WPI żeby znalazły się w obecnym planie inwestycyjnym. Jedynym takim
determinantem jest ten czaso – okres , który powoduje że nie można wszystkich zadań ująć w jednym
okresie tu w kontekście samej inwestycji polegającej na wybudowaniu sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni
ścieków czyli całej gospodarki wodno – ściekowej to właściwie wszystkie inwestycje schodzą na dalszy
plan . Proszę na tą listę patrzeć się jako na projekt zadań, które w każdej chwili mogą ulegać
przesunięciom z tytułu pojawienia się możliwości dofinansowania bądź z tytułu zmian instytucji wodno
–ściekową bo wtedy praktycznie wszystkie inwestycje będą podporządkowane temu zadaniu i
właściwie kolejność zadań w poziomie ona nie ma tutaj znaczenia ponieważ znaczenie mają okresy, w
których te inwestycje się rozpoczynają . Zostało to tak podzielone żeby budżet gminy po prostu mógł
udźwignąć i wykazać płynność finansową . Jeśli chodzi o budowę basenu krytego – mowa byłą o
kwotach które są rozbite ; czyli 13 500 600 zł. było rozbite na połowę. W roku 2008 wykazana jest kwota
15 600 zł. , a jest ona związana z przejęciem działek na drogi dojazdowe do tej działki, na której ma
stanąć basen. Są tutaj projekty sfinalizowania tej inwestycji na podstawi partnerstwa publiczno –
prywatnego. Gmina jeśli miałaby udźwignąć takie zadanie inwestycyjne dzięki własnym możliwościom
byłoby to po prostu niemożliwe dlatego będziemy szukać pomocy u partnera prywatnego, a tacy chętni
się zgłaszają do realizacji takiej inwestycji. Jeśli chodzi o pozycję 10, pojawiła się propozycja rozbicia
tego zadania na dwa zadania. Otóż te zadania specjalnie zostały pogrupowane tematycznie ponieważ w
momencie kiedy będziemy się starali o dofinansowanie to będziemy się je starali zdobyć na
kompleksowość tych zadań. Na początku kiedy tworzono ta listę te zadania były porozbijane, ale tych
zadań było mnóstwo. Prawie z 40 zadań zrobiono 24 zadania, na które będzie można łatwiej starać się o
dofinansowanie ponieważ w momencie kiedy byłyby rozbite wnioski należałoby składać na każdy z
osobna , a wnioski byłyby składane w tym samym temacie. Jeśli chodzi o temat przebudowy
skrzyżowania ulic Kościuszki, Głogowskiej, Młynarskiej, Kochanowskiego, a chodzi o budowę ronda to
patrzyliśmy się realnie na pewne inwestycje. Wiadomo, że jedne inwestycje wydawałyby się ważniejsze
dla jednych osób, a dla drugich odwrotnie . Tutaj przy te inwestycji będą uczestniczyły trzy podmioty
bo właściwie to miejsce związane jest z trzema właścicielami tj. właścicielem części dróg jest gmina ,
części starostwo i w części są to drogi krajowe i w tym momencie w przypadku kiedy to zadanie byłoby
realizowane każdy z właścicieli musiałby partycypować w kosztach. Braliśmy pod uwagę to, że
Starostwo Powiatowe w najbliższym czasie do takiej inwestycji by nie przystąpiło , jednakże jakby
pojawiły się takie możliwości o dofinansowanie zadania, to zawsze istnieje możliwość dokonania zmian
w WPI. Ważne jest to, że zadanie zostało zawarte w WPI i będzie można wykonywać zadania
polegające na przesunięciach i zabiegami. Jeśli chodzi o Siecieborzyce i zadanie wymianę rur
azbestowocementowych to zadanie na pewno będzie musiało być wykonane, ale musieliśmy przesunąć
na dalszy okres czasu , ale w przypadku kiedy będzie taka możliwość i gmina będzie miała środki
finansowe to na pewno ten czaso – okres zostanie skrócony. Taka jest analogia co do każdego innego
zadania inwestycyjnego . W momencie kiedy budżet gminy będzie zdolny do wykonania jakiegoś
zadania inwestycyjnego wcześniej to na pewno będzie można przystąpić do tego.
r. Tadeusz Wiech : w punkcie 21 zostały ujęte termomodernizacje obiektów szkolnych w gminie
Szprotawa. Mam w związku tym pytanie, czy rozpoczęty w 2006 roku remont Przedszkola nr 2 przy
ulicy Parkowej w Szprotawie będzie kontynuowany , czy jest przewidziany taki remont ?.
r. Andrzej Skawiński : zadałem pytanie dotyczące zmiany zaszeregowania kwot przeznaczonych na
budowę basenu ponieważ w kwietniu 2,6 mln. zł. z budżetu gminy, 2,6 mln. zł. z innych źródeł i 7,8
mln. zł. z funduszy UE i tutaj zupełnie inaczej te kwoty są zakwalifikowane . Chciałbym wiedzieć z
czego to wynika ?.
r. Adam Machnij: na Komisji budżetu otrzymaliśmy odpowiedź na pytanie kiedy będzie realizowane
zadanie Budowa remizy strażackiej w Siecieborzycach – II etap. W wykazie WPI nie znalazłem takiej
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
32
pozycji, czyżby ta realizacja tego zadania została wycofana, czy ta remiza nie będzie robiona, czy
powstała jakaś pomyłka ?
Robert Dudek: jeśli chodzi o modernizację obiektów oświatowych , przedszkole nr 2 ulica Parkowa
wstępnie próbowałem to wyjaśnić na Komisji Gospodarki. Kwota, która pozostała do zakończenia tego
zadania nie pozwalała na zawarcie tego zadania w WPI. Uchwała, która obowiązuje nas w przypadku
uchwalania WPI mówi o tym, żeby kwalifikować zadania inwestycyjne o wartości przynajmniej 150 tyś.
zł. – także tam były do wydatkowania pieniążki które były niższe niż kwota przyjęta w uchwale tj. 150
tys. zł.. Nie oznacza to, że nie można takiego zadania zawrzeć takiego zadania do budżetu w trakcie
roku kiedy okaże się że jest to możliwe. Budowa basenu – z czego wynika zaszeregowanie kwot ?. Otóż
przyjęliśmy do WPI kwoty wynikające ze Studium, które uzyskaliśmy od firmy HASKEL. Studium
przewiduje wybudowanie basenu w ciągu dwóch lat przy udziale partnera prywatnego i takie koszty
takie tutaj nastąpią w tym okresie. Gmina natomiast zgodnie ze Studium będzie spłacała koszty budowy
tego basenu dopiero po zrealizowaniu inwestycji przez ileś lat. Dlatego też musieliśmy te koszty tak ująć
żeby rozbić je w ciągu tych dwóch lat. Natomiast wiadomo, że w momencie kiesy ta inwestycja będzie
wykonana gmina będzie musiała spłacać kredyt za wybudowanie basenu; po prostu ulegnie zmianie
WPI. Budowa II etapu remizy strażackiej również się wiąże z kwotą poniesioną na inwestycje. Tamta
kwota po prostu nie pozwalała na umieszczenie tego zadania do WPI.
r. Andrzej Skawiński: mi nie chodzi o rozmieszczenie poszczególnych kwot w latach; chodzi mi o zapis
następujący : kiedy w kwietniu br. była uchwała w ramach której basen został wprowadzony do WPI
kwoty przeznaczone na to zadanie były podzielone na trzy kategorie : udział własny gminy 2,6 mln. zł.,
7,8 mln. zł. środki z Unii Europejskiej , 2,6 mln. zł. inne źródła. Teraz mamy tylko dwie kategorie tj. UE i
udział własny gminy na poziomie blisko 7 mln. zł. – o to mi chodzi, skąd taka zmiana i gdzie się
podziały inne źródła , czemu wzrósł ten udział własny gminy i dlaczego aż do takiej kwoty.
r. Paweł Chylak: skoro znamy skład zespołu, który opracowywał Wieloletni Plan Inwestycyjny to
chciałbym się spytać o sprawy finansowe ponieważ w poprzednim planie był przedstawiony montaż
finansowy . W związku z tym mam pytanie : na rok 2008 wszystkie wydatki n a inwestycje będą
wynosiły 9 mln. 830 tyś. 600 zł., w tym pozyskane z UE 4 mln. 912 tyś. 537 zł.. W 2009 roku
przeznaczymy na inwestycje: 51 mln. 595 tyś. 520 zł., wkład własny 9 mln. 109 tyś. 020 zł. . W roku 2010
przeznaczymy na inwestycje 56 mln. 301 tyś 181 zł., z tego 13 mln. 680 tyś 181 zł. wkład własny, środki
UE to kwota 30 mln. 342 tyś. 600 zł. . Wrócę do 2008 roku: wartość inwestycji 9 mln. 830 tyś.z 600 zł.,
środki własne 4 mln. 912 tyś. 537 zł., a w 2010 roku jest już wzrost trzykrotny na 13 mln. 680 tyś 181 zł..
Jest to dla mnie zagrożenie zadłużenia gminy bo przecież czymś to trzeba będzie pokryć dlatego mam
prośbęi) żeby skarbnik przedstawił nam montaż finansowy jak będzie wyglądało w przyszłości
zadłużenie gminy i ile środków będzie przeznaczone na inwestycje . W planie na 2012 rok całkowite
koszty mamy 12 451 235 , a własne 7 028 735 , czyli stosunek pozyskanych do własnych jest już bardzo
duży . Jak to wygląda w montażu finansowym.
r. Zbigniew Migas: mam zapytanie dotyczące remontu basenu otwartego. W momencie kiedy
rozpocznie się remont basenu otwartego będziemy już mieli basen kryty . Czy jest sens ładować takie
pieniądze i utrzymywać basen otwarty ? . Drugie pytanie na temat modernizacji oświetlenia na terenie
gminy Szprotawa : czy to jest ta modernizacja, o której wspominał w zeszłym roku burmistrz że to
będzie zrobione na koszt energetyki i potem będzie spłacane oszczędnościami bo w kosztach widzę
kredyty komercyjne i obligacje; także zmieniło się coś i będziemy musieli sami chyba za to zapłacić bo
tamto miało nas nic nie kosztować.
Robert Dudek: radny Skawiński prosił o wyjaśnienie dlaczego to tak zostało zmienione w stosunku do
kwot z poprzedniego WPI . Dlatego tak jest ponieważ otrzymaliśmy już gotowy Studium, gotowy
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
33
dokument na podstawie którego mogliśmy stwierdzić po prostu okres wykonywania zadania i
musieliśmy tak rozbić w ciągu realizacji tej inwestycji . Dostaliśmy takie gotowe dane. Radny Chylak
pytał, czy jest wykonana prognoza długu i jego spłaty. Wydział Finansowy oczywiście przygotował taką
prognozę spłaty i długu na lata 2007-2020 i ona jest dołączona do dokumentacji w sprawie opracowania
WPI gdzie mamy wszelkie dokumenty związane z ocenami inwestycji i wprowadzaniem tych inwestycji
na listę. Jeśli chodzi o remont basenu otwartego to być może w momencie kiedy będzie otwarta
pływalnia kryta takie – zapytanie radnego Migasa. Taki remont jest konieczny ponieważ to jest remont
niecki, który co jakiś czas trzeba wykonywać. Basen kryty będzie otwarty w czasie kiedy będzie otwarty
basen otwarty bo niekiedy na otwartym basenie jest bardzo dużo ludzi i na pewno znajdą się i tacy,
którzy w okresie letnim skorzystają z krytego.
r. Franciszek Sitko – burmistrz: odpowiadam radnemu Machnijowi. Na rok 2008 w projekcie budżetu
zaplanowano 30 tyś. zł. na remont remizy strażackiej w Siecieborzycach. Są to środki przeznaczone na
zakończenie wewnątrz remontu, a dotyczy to zaplecza sanitariatu . Zatem pamiętamy o tej sprawie i
niezależnie od tego zaplanowane są również inne wydatki w tej wsi. Montaż finansowy jest tak
skonstruowany żeby nie przekroczyć dopuszczalnego zadłużenia gminy bo takie spowodowanie
wywołałoby zarząd komisaryczny. Jest tutaj pewne niebezpieczeństwo z uwagi na spiętrzenie ogromu
zadań inwestycyjnych, ale w tym planie WPI jest tak ujęte i nie jest to plan, który nie mógłby być
zmieniony w zależności od sytuacji finansowej gminy Rada będzie podejmowała w tych sprawach
decyzje. Jeśli chodzi o zapytanie radnego Migasa w sprawie oświetlenia : w wydatkach na rok 2008 są
dokumentacje jeśli chodzi o oświetlenie we wsi Długie to na pewno mieści to się w tych wydatkach.
Natomiast od miesiąca czerwca naciskamy, wywieramy presję na ENEA żeby przystąpiła do realizacji
oświetlenia w gminie. Informują nas w różny sposób, że Zarząd podjął już decyzję, że przystępują do
robót. Później się okazuje, że brakuje jeszcze jednego podpisu członka zarządu . Cały czas trzymamy
rękę na pulsie i monitujemy to. Ostatnio ENEA obiecała, że w miesiącu grudniu przystąpią do
modernizacji . Jeśli chodzi o remont basenu odkrytego to ten remont jest niezbędny i on powinien być
bardzo szeroki również zmierzający do wymiany wyposażenia samej pływalni w urządzenia typu
zamontowania filtrów, które spowodowałyby że woda byłaby rzadziej wymieniana , albo wcale tylko
uzupełniania. Niezależnie od tego, że będzie pływalnia kryta basen odkryty będzie funkcjonował. W
okresie lata społeczeństwo woli być na pływalni odkrytej na słońcu niż w obiekcie zamknięty. Jeśli
chodzi o pływalnię krytą to dowiaduję że są działania w kierunku takim żeby broń Boże samorząd
województwa nie udzielił dotacji na to zadanie. Ja to odbieram jako działanie na szkodę społeczeństwa
Szprotawy. Jest to nie jedyny przypadek działań na zewnątrz wówczas kiedy niektórzy radni czują się
przegrani w wyniku głosowania na forum Rady Miejskiej.
r. Andrzej Skawiński: Pan Dudek nie udzielił mi wyjaśnienia dlaczego jest taki podział środków
finansowych na zadanie basen kryty. Kierownik Dudek powiedział, że będzie to na zasadzie
partnerstwa publiczno – prywatnego i czy nie jest mylące zaszeregowanie połowy tej kwoty jako środki
UE. W takim razie, czy ten basen będzie budowany w połowie ze środków UE , a jeżeli inaczej to
dlaczego mylące jest zaszeregowanie tych kwot . Druga prośba to taka, że jeżeli ą tutaj jacyś radni
przegrani , którzy w Urzędzie Marszałkowskim podejmują działania i burmistrz coś o tym wie to
prosimy o szczegóły bo dlaczego mamy patrzeć na siebie jakoś tak dziwnie.
Franciszek Sitko – burmistrz: wracając do zapisów w WPI to przed podjęciem ostatecznej decyzji , w
jakiej formie finansowania to zadanie zostanie rozstrzygnięte to tutaj bez znaczenia są te podziały.
Zrobimy wszystko żeby osiągnąć wsparcie z funduszy europejskich powołując się m.in. na to, że w tych
sprawach często wspiera się miasta większe. Jak się stara Zielona Góra , Nowa Sól, Żagań to oczywiście
dla tych miast trzeba przyznać środki. Natomiast taka mała gmina ; 23 tys. mieszkańców, położona na
peryferiach województwa nie ma co się z nimi liczyć !. Jak ustalę konkretnie kto czyni taka starania to
Wysoką Radę nie omieszkam poinformować z nazwiska. Natomiast czy my otrzymamy wsparcie z
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
34
Urzędu Marszałkowskiego, czy nie dostaniemy będziemy to zadanie realizować. Dzisiaj padła taka
informacja, że są różne możliwości rozwiązania tego tematu i ostatecznym rachunku jak nie otrzymamy
dofinansowania to będziemy się starać o budowę pływalni krytej w trybie partnerstwa publiczno –
prywatnego również z eksploatacją przez partnera. Nasze działania zmierzają do tego, żeby nasze
społeczeństwo nie było gorzej traktowane jak inne i żeby nasze dzieci miały takie same warunki jak
dzieci większych miast. Jeżeli radny Skawiński tego nie rozumie to problem radnego, a ja wspólnie ze
współpracownikami i mam nadzieję że radni koalicji będą w tym kierunku zmierzać.
WIĘCEJ GŁOSU W DYSKUSJI NIE ZGŁOSZONO
r. Jan Chmielewski: przewodniczący Rady: projekt uchwały poddaję pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 12”za”, 4”przeciw”, 4”wstrz.” uchwałę zaopiniowała pozytywnie.
j) zmiany uchwały nr XV/114/07 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie ustalenia wartości jednego punktu i najniższego wynagrodzenia pracowników
nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: proszę o przedstawienie opinii Komisji.
r. Bogusław Żybort : Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: otwieram dyskusję.
BRAK DYSKUSJI
r. Jan Chmielewski: przewodniczący Rady: projekt uchwały poddaję pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 20”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.” uchwałę zaopiniowała pozytywnie.
k) wprowadzenia zmiany do uchwały nr LIII/316/06 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 2
czerwca 2006 roku w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szprotawa
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: proszę o przedstawienie opinii Komisji.
r. Bogusław Żybort : Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: otwieram dyskusję.
BRAK DYSKUSJI
r. Jan Chmielewski: przewodniczący Rady: projekt uchwały poddaję pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 20”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.” uchwałę zaopiniowała pozytywnie.
l) zmian w Statucie Gminy Szprotawy
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
35
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: proszę o przedstawienie opinii Komisji.
r. Bogusław Żybort : Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
r. Maciej Boryna : Komisja Gospodarki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
r. Jan Kaniuk : Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
r. Stanisław Wypasek : Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: otwieram dyskusję.
GŁOS ZABIERAJĄ
r. Maciej Boryna : chciałbym powiedzieć , że poza zamianami kosmetycznymi, które przynosi ten
projekt uchwały nowością jest to, że w pkt. 9 wprowadzono zapis, że grupie mieszkańców przysługuje
prawo , moc i inicjatywa przygotowywania projektu uchwały
WIĘCEJ GŁOSU W DYSKUSJI NIE ZGŁOSZONO
r. Jan Chmielewski: przewodniczący Rady: projekt uchwały poddaję pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 20”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.” uchwałę zaopiniowała pozytywnie.
m) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego w kwocie 15.000 zł. na
dofinansowanie zakupu sprzętu pneumatycznego dla prowadzenia działań z zakresu
ratownictwa drogowego i technicznego
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: proszę o przedstawienie opinii Komisji.
r. Bogusław Żybort : Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Franciszek Sitko – burmistrz: bardzo proszę o wykreślenie w § 1 pkt 2 zapisu rozpoczynającego się od
„poprzez zmiany w budżecie wprowadzone odrębną uchwałą Rady”.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: otwieram dyskusję w temacie.
BRAK DYSKUSJI
r. Jan Chmielewski –przewodniczący Rady: wniosek burmistrza poddaję pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 15”za”, 0”przeciw”, 5”wstrz.” wniosek burmistrza przyjęła.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: projekt uchwały przy uwzględnieniu poprawki poddaję
pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 20”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.” uchwałę zaopiniowała pozytywnie.
n) programu współpracy gminy Szprotawa w 2008 roku z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
36
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: proszę o przedstawienie opinii Komisji.
r. Bogusław Żybort : Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
BRAK DYSKUSJI
r. Jan Chmielewski: przewodniczący Rady: projekt uchwały poddaję pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 20”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.” uchwałę zaopiniowała pozytywnie.
o) udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP
w Szprotawie na remont dachu zabytkowego kościoła
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: proszę o przedstawienie opinii Komisji.
r. Bogusław Żybort : Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: otwieram dyskusję.
BRAK DYSKUSJI
r. Jan Chmielewski: przewodniczący Rady: projekt uchwały poddaję pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 20”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.” uchwałę zaopiniowała pozytywnie.
p) udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Królowej
Polski
w
Lesznie
Górnym
na
remont
dachu
zabytkowego
kościoła
w Lesznie Dolnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: proszę o przedstawienie opinii Komisji.
r. Bogusław Żybort : Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: otwieram dyskusję.
BRAK DYSKUSJI
r. Jan Chmielewski: przewodniczący Rady: projekt uchwały poddaję pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 20”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.” uchwałę zaopiniowała pozytywnie.
q) udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja
w Mycielinie na remont dachu zabytkowego kościoła p.w. św. Anny w Długiem
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: proszę o przedstawienie opinii Komisji.
r. Bogusław Żybort : Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
37
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: otwieram dyskusję.
BRAK DYSKUSJI
r. Jan Chmielewski: przewodniczący Rady: projekt uchwały poddaję pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 20”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.” uchwałę zaopiniowała pozytywnie.
r) udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Bolesnej
w Dzikowicach na remont dachu zabytkowego kościoła
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: proszę o przedstawienie opinii Komisji.
r. Bogusław Żybort : Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: otwieram dyskusję.
BRAK DYSKUSJI
r. Jan Chmielewski: przewodniczący Rady: projekt uchwały poddaję pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 20”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.” uchwałę zaopiniowała pozytywnie.
s) wprowadzenia zmiany do uchwały LX/347/06 Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 27 października 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Narkomanii
i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2007 rok
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: proszę o przedstawienie opinii Komisji.
r. Bogusław Żybort : Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: otwieram dyskusję.
BRAK DYSKUSJI
r. Jan Chmielewski: przewodniczący Rady: projekt uchwały poddaję pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 18”za”, 1”przeciw”, 1”wstrz.” uchwałę zaopiniowała pozytywnie.
t) powołania Komisji Doraźnej do opracowania zmian w Statutach Sołectw i Osiedli
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: proszę o zgłaszanie kandydatur na członków komisji
doraźnej do opracowania zmian w Statutach Sołectw i Osiedli.
r. Jan Kaniuk: proponuję radnego Władysława Sobczak
r. Władysław Sobczak: wyrażam zgodę.
r. Tadeusz Wiech: proponuję radnego Adama Machnija
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
38
r. Adam Machnij : nie wyrażam zgody.
r. Marek Kruszewski: proponuję radnego Zdzisława Romanowskiego.
r. Zdzisław Romanowski: wyrażam zgodę.
r. Władysław Sobczak: proponuję panią sekretarz Genowefę Wilk.
Genowefa Wilk – sekretarz gminy : wyrażam zgodę.
r. Zdzisław Romanowski: proponuję Pana Niedzielskiego, przewodniczącego KO nr 3 w Szprotawie
Józef Niedzielski: wyrażam zgodę.
r. Maciej Boryna: proponuję Panią Grażynę Kufel, przewodniczącą KO nr 2 w Szprotawie.
Grażyna Kufel: wyrażam zgodę.
r. Jan Kaniuk: składam wniosek o zamknięcie listy.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: wniosek radnego Kaniuka poddaję pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 19”za”, 0”przeciw”, 1”wstrz.” wniosek radnego Kaniuka zaopiniowała
pozytywnie.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: projekt uchwały poddaję pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 20”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.” uchwałę zaopiniowała pozytywnie.
u) zatwierdzenia zmian wprowadzonych do Statutu Miejskiego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szprotawie.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: proszę o przedstawienie opinii Komisji.
r. Bogusław Żybort : Komisja Społeczna miała dylemat o co tak dokładnie chodzi . Proszę kierownika
Bagińskiego o krótkie wyjaśnienie, czy to chodzi o rozszerzenie działalności ZOZ-u ?.
Marian Bagiński: w uzasadnieniu do projektu uchwały ta kwestia została wyjaśniona , a mianowicie od
nowego roku Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia kontraktuje nowy zakres świadczeń
zdrowotnych i nasz dyrektor chce przystąpić do konkursu , a żeby mógł przystąpić to należy
wprowadzić zmianę do statutu. Usługi te miały by być świadczone przez Zakład Opiekuńczo –
Leczniczy . To nie jest przesądzone i nie wiadomo, czy Fundusz z nami zakontraktuje , ale żeby
przystąpić do konkursu musi być na to zapis w statucie.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: otwieram dyskusję w temacie przedstawionego projektu
uchwały.
Rada w wyniku głosowania 20”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.” uchwałę zaopiniowała pozytywnie.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: ogłaszam 10 minut przerwy
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
39
PRZERWA – 10 MINUT
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: wznawiam obrady.
Ad. 9
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
r. Grażyna Sęp– uzupełnienie oświetlenia ulicznego ulicy Konopnickiej, oraz naprawę chodnika.
r. Zbigniew Migas – w imieniu mieszkańców ulicy Młynarskiej w Szprotawie zgłaszam interwencję
dotyczącą naprawy oświetlenia jak również uzupełnienia punktów świetlnych tej ulicy.
r. Władysław Sobczak, r. Marek Kruszewski – mieszkańcy Leszna Górnego proszą o wystąpienie
do komendanta Garnizonu Dobra n/Kwisą w trybie pilnym o spowodowanie zmniejszenia siły
wybuchów w czasie przeprowadzanych ćwiczeń. Siła wybuchu jest tak duża, że powoduje znaczne
uszkodzenia stropów i ścian budynków. Problem był już ostatnio sygnalizowany w roku ubiegłym,
a teraz od kilku miesięcy ponownie na poligonie odbywa się głośne strzelanie.
r. Paweł Chylak: przed chwila dowiedzieliśmy się o tym, że radny Machnij wstąpił do klubu
radnych, który już istnieje, ale wcześniej klub radnych sołtysów został rozwiązany i powstał nowy
klub radnych Lewica i Demokraci, który na dzień dzisiejszy nie ma swojego przedstawiciela w
Komisji Rewizyjnej . Zgłaszam to żeby przewodniczący zadbał o to, żeby ten klub również miał
swojego przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej i żeby stan komisji został zwiększony o
przedstawiciela tego klubu.
r. Adam Machnij: nie wiem czy to jest nagminne, czy to jest przeciwko mnie, że ja to zgłaszałem, ale
mi dym tytoniowy szkodzi. Jeśli to się będzie powtarzać to zgłoszę to odpowiednim służbom. W
Urzędzie nie można palić. Chciałbym wyjść na korytarz a tam bardzo śmierdzi tytoniem. Do ubikacji
się wchodzi również śmierdzi. Czy nie można napisać, że obowiązuje zakaż palenia. Można zrobić
przecież palarnię tym którzy palą i którzy muszą żeby nie truć innych. Myślę, że to zostanie
załatwione bo mi i nie tylko mi to szkodzi, ale inni boją się o tym powiedzieć.
Druga sprawa, chciałbym poinformować Pana przewodniczącego i Wysoką Radę, że w dniu 26
listopada wstąpiłem do klubu radnych „Szansa dla Szprotawy” i od tego dnia jestem jej członkiem.
r. Andrzej Skawiński – proszę o wyjaśnienie, dlaczego aby wejść na koncert galowy „Ziemia i
Pieśń”, wymagane było okazywanie zaproszeń pilnującym wejścia ochroniarzom. W minionych
latach każdy mieszkaniec mógł uczestniczyć w koncercie galowym, organizowanym na sali
widowiskowej. Przeniesienie koncertu galowego z SzDK do sali widowiskowej podyktowane było
dążeniem poprzedniego burmistrza oraz Rady Miejskiej do umożliwienia mieszkańcom Szprotawy
uczestnictwa w tym wydarzeniu. Niezrozumiałe jest nakazanie ochronie w tym roku sprawdzania
zaproszeń i wpuszczania publiczności, dopiero po ich okazaniu. Informacja o możliwości pobierania
zaproszeń w UM znalazła się na stronie internetowej UM, jednak nie dla wszystkich mieszkańców
była dostępna.
r. Władysław Sobczak: chciałem podziękować radnemu Chylakowi za przypomnienie , że klub
radnych Lewica i Demokraci nie ma swojego przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej i na pewno z
tego skorzystamy. Druga sprawa to taka, że przed sesją Pani Monika podrzuciła nam pismo z
Urzędu Miejskiego odnośnie pomiarów w Lesznie Górnym przeprowadzoną przez inspektora z
Ochrony Środowiska. Temat był sygnalizowany na jednej z sesji i również temat ten zgłosiłem jak się
okazuje do byłego już wojewody i z tej informacji wynika, że wszystko jest w porządku, ale ja mam
kilka takich informacji. Od 5 lat jestem sołtysów i na prośbę swoich mieszkańców interweniowałem i
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
40
zawsze mam jednakowe odpowiedzi ; wszystkie jednakowe że nigdy nic nie stwierdzono, a
chciałem zauważyć, że w miesiącu maju była informacja w prasie naszej lubuskiej jak również w
telewizji lubuskiej , że inspektor ochrony środowiska został zatrzymany na trzy miesiące w związku
z podejrzeniem o aferę korupcyjną . Wczoraj podała również telewizja lubuska jak również TVN 24,
że następny został zatrzymany woj. inspektor ochrony środowiska w związku z podejrzeniem o
aferę korupcyjną. W związku z tym podejrzewamy ja i mieszkańcy, że te pomiary nie są miarodajne
i robione są pod zamówienie. Instytucje te działają z woj. Inspektoratem Ochrony Środowiska i
zarządcą tej firmy i pomiary te robione są pod zamówienie bo w godzinach rannych (3,5) Leszno
Górne zarzucane jest smrodami . Uważam, że tą informacją jaką mi dostarczono nie zamyka się
tematu. Pisma jakie otrzymałem przekażę mieszkańcom i radzie sołeckiej w miesiącu grudniu i jeżeli
krytycznie się do tego odniosą to będę ponownie u burmistrza i Rady interweniował.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: w piśmie jest napisane, że będą robione jeszcze
pomiary. Sprawa nie została jeszcze zakończona. Jest to pewien etap wymagający określonych
działań.
Ad. 10
ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE I ZAPYTANIA
Franciszek Sitko – burmistrz: ja chciałbym odpowiedzieć na interpelacje telegraficznie, ale niezależnie
od tego odpowiedzi udzielę w formie pisemnej. Oświetlenie Młynarskiej – mieliśmy tam dwie awarie .
Pierwsza awaria została usunięta i pojawiła się druga , jest to w trakcie realizacji. Wybuchy na poligonie
– będę interweniował. Wyszła armia sowiecka, a teraz jest 34 Brygada i ćwiczy. Nasze interwencje są
mało skuteczne, ale zaprosimy komendanta poligonu na rozmowy. Myśmy z pułkownikiem
współpracowali i jakiś czas takich potężnych wybuchów nie było. One teraz się pojawiają i ja sam mam
obawy, czy wieża wschodnia przy takich wybuchach się utrzyma. Pan Machnij w sprawie palenia –
informuję palaczy, że palarnia w czasie trwania sesji jest z lewej strony – wyjście z tej Sali długim
korytarzem i pół piętrze jest wyznaczona palarnia gdzie można z tego skorzystać. Jestem zaskoczony
wypowiedzią radnego Skawińskiego. Była ochrona i ona nie była po to żeby nie wpuszczać osób
dorosłych na salę. Byłem tam jakiś czas i nikt nie miał problemu wejścia na „Ziemię i Pieśń”. Sam
pozwoliłem młodym ludziom żeby weszli na salę i uczestniczyli w imprezie. Nikt w tej sprawie nie
interweniował i nie ograniczaliśmy dla osób dorosłych. Zdecydowanie przyznaję rację Panu radnemu
Sobczak. Tak jest, że część społeczeństwa od restauracji w kierunku Bolesławca jakoś nie odczuwa
skutków działania spalarni. Natomiast ta część w kierunku Szprotawy nagminnie zgłasza, że coś takiego
występuje i jest to fakt bezsporny. Dziwię się bardzo wszystkim kontrolującym, że tego nie stwierdzają.
Są informacje, że przywozi się odpady w nocy żeby nie było widać co to jest. Zgazowarka niestety nie
zdaje egzaminu i musimy podjąć bardzo skuteczne działania. Myślę, że trzeba powiadomić jednostki
nadrzędne nad Inspektoratem ochrony Środowiska w województwie lubuskim.
Ad. 11
WNIOSKI
Wniosków nie zgłoszono
Ad. 12
INFORMACJE
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: 5 grudnia o godzinie 17.00 w Szprotawskim Domu
Kultury odbędzie się spotkanie w sprawie projektu budżetu na 2008 rok, zaproszenia radni otrzymali.
Franciszek Sitko – burmistrz: chcę przekazać Radzie informację, aczkolwiek była ona zawarta w moim
sprawozdaniu . Sprzedaż działki o łącznej powierzchni 1,84 ha za kwotę 2 mln. 20 zł., z podatkiem VAT
jest to kwota 2 mln. 464 tys. 400 zł. W sumie za 1 m2 uzyskaliśmy kwotę 110 zł. i tu wrócę do historii , że
działka którą sprzedawano pod PLUS-a wyniosła za 1 m2 – 13,78 zł. Przypominam, że wycena tych
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
41
działek wynosiła 1 mln. 129 tyś. 602 zł. Do przetargu wystawiliśmy kwotę 2 mln. zł. . Informuję
jednocześnie Radę, że Naczelny Sąd Administracyjny oddalił sprawę żądanie wojewody o
unieważnienie zarządzenia burmistrza w sprawie unieważnienia konkursu na dyrektora szkoły nr 1 w
Szprotawie. Drugi – żądanie wojewody unieważnienia konkursu z sierpnia br. nie jest jeszcze
rozpatrzone . Należy rozumieć to tak, że skoro podtrzymano zarządzenie burmistrza w sprawie
konkursu to wiadomo, że druga sprawa z góry jest przesądzona .
r. Andrzej Skawiński: w imieniu klubu radnych „Szansa dla Szprotawy” orz własnym chcieliśmy
podziękować zarówno pracownikom Urzędu Miejskiego jak i burmistrzowi za szybką realizację
zgłaszanych przez nas wniosków. Mam tutaj na myśli mostek przy przejeździe kolejowym przy ulicy
Asnyka (wniosek złożyliśmy i prace już się dzieją) . Jak również chodnik – dojście do kościoła św.
Andrzeja , które to zadanie złożyliśmy do projektu budżetu na 2008 rok, a już jest to realizowane. Mamy
nadzieję, że równie inne wnioski składane przez nas będą podobnie realizowane. Dziękujemy.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: wprawdzie radny Machnij informował o tym i winnym
punkcie, ale otrzymałem pismo od radnego Machnija, że od 26 listopada br. wstąpił do klubu radnych
„Szansa dla Szprotawy”.
r. Władysław Sobczak: kontynuując temat podsunięty przez starszego stażem radnego Pawła Chylaka
składam wniosek o zmianę składu komisji działających przy naszej Radzie. W przeciągu roku nastąpiły
zmiany w klubach w związku z tym należałoby się temu przyjrzeć żeby każdy klub miał swoje
przedstawicielstwo w komisjach. Proszę przewodniczącego Rady o zajęcie się tym tematem.
Ad. 13
OŚWIADCZENIA
Oświadczeń nie zgłoszono
Ad. 14
ZAMKNIĘCIE OBRAD XVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: w związku z wyczerpaniem porządku obrad
„zamykam obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Szprotawie – godzina 15.05”.
Na tym zakończono protokół
Przewodniczący Rady Miejskiej
JAN CHMIELEWSKI
Protokół sporządziła:
Małgorzata Pachurka
Protokół nr XVII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 30 listopada 2007 roku
42