UCHWAŁA Nr XIX/92/12 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 17

Transkrypt

UCHWAŁA Nr XIX/92/12 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 17
UCHWAŁA Nr XIX/92/12
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 17 lutego 2012r.
w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego w Krotoszynie wchodzącego
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 59 ust. 1 i ust. 2
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze
zmianami) uchwala się co następuje:
§1
Zamierza się zlikwidować z dniem 31sierpnia 2012r. publiczną trzyletnią szkołę
ponadgimnazjalną dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum o nazwie:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie
I Liceum Profilowane w Krotoszynie
z siedzibą: 63-700 Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Stanisław Szczotka
UZASADNIENIE
Projekt uchwały sporządzony został w związku z art. 7 ust 1ustawy z dnia 19 sierpnia
2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r Nr
205
poz. 1206). Powyższy artykuł nakazuje likwidację z dniem 1 września 2012r. klasy pierwszej,
a w latach następnych kolejnych klas dotychczasowego trzyletniego liceum profilowanego dla
młodzieży.
Obecnie w I Liceum Profilowanym w Krotoszynie nie funkcjonuje żaden oddział, a od
roku szkolnego 2008/2009 nie dokonywano naboru do tej szkoły.
W związku z powyższym organ prowadzący nie jest obowiązany do zapewnienia
uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole oraz zawiadamiania rodziców
uczniów o zamiarze likwidacji szkoły.
Powyższe fakty powodują, że uzasadnione jest podjęcie uchwały o likwidacji I
Liceum Profilowanego w Krotoszynie.
Organ prowadzący szkołę przedstawi do zaopiniowania związkom zawodowym
projekt uchwały o likwidacji I Liceum Profilowanego w Krotoszynie.
Organ prowadzący szkołę na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji
zawiadomi Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji tej szkoły.
Organ prowadzący wystąpi do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o wyrażenie opinii
w sprawie likwidacji szkoły.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Leszek Kulka