Opis Techniczny

Transkrypt

Opis Techniczny
I. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wewnętrznej
elektrycznej n.n. w rozbudowanym i przebudowanym Domu StraŜaka na Centrum
Pracy Twórczej w Kramsku , Rynek 4A dz. nr 242/3, inwestor Urząd Gminy w
Kramsku .
1.2. Zakres projektu
a/ tablice rozdzielcze wnętrzowe
b/ instalacja gniazd wtykowych
c/ instalacja siłowa
c/ instalacja oświetleniowa
d/ instalacja odgromowa
1.3. ZałoŜenia i podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
a/ Zlecenia Inwestora
b/ Przepisów Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych / PBUE wyd.II 88r./
c/ Podkładów budowlanych i geodezyjnych
1.4. Opis szczegółowy
1.4.1. Tablice rozdzielcze.
W budynku przewidziano modernizację rozdzielni RG zlokalizowanej na parterze.
Zasilanie tej rozdzielni stanowi istniejący kabel ziemny ze złącza kablowegoz
pomiarem . Rozdzielnie wewnętrzną RG zaprojektowano jako typową tablicę prod.
LEGRAND . Rozdzielnię główną RG wyposaŜono w wyłącznik główny z cewką
wybijakową uruchamianą przyciskiem (wył.p.poŜ.) .Z tej rozdzielni przewidziano
zasilanie do do wszystkich podrozdzielni w budynku. .Rozdzielnię zamocować na
wysokości 1.55 m od poziomu podłoŜa podtynkowo .
Schematy rozdzielni, podrozdzielni i tablic przedstawiono na poszczególnych
rysunkach.
1.4.2. Instalacja gniazd
Instalację wewnętrzną gniazd wtykowych w budynku naleŜy wykonać jako instalację
podtynkową z osprzętem podtynkowym. Gniazda mocować na wysokości 0.5 m od
poziomu podłoŜa w pomieszczeniach ogólnych i salach , a w pomieszczeniach
socjalnych, kuchni i w pomieszczeniach technicznych na wysokości 1.2 m od
poziomu podłoŜa. Instalacja winna być wykonana przewodem typu YDY lub YDYp
3 x 1,5 mm2 dla gniazd wtykowych 1-faz.
W łazienkach przewidziano wypusty oznaczone „W” do podłączenia wentylatorów
łazienkowych wyposaŜonych w układy załączające w przypadku załączenia
oświetlenia w pomieszczeniu i wyłączające z opóźnieniem w przypadku braku
oświetlenia.
1
1.4.4.Instalacja siłowa
Instalację siłową wykonać przewodami kabelkowymi jako instalację podtynkową z
osprzętem szczelnym o przekroju zgodnie z poszczególnymi rysunkami. Przy
podejściach do urządzeń zlokalizowanych w kuchni przewody prowadzić w rurach
ochronnych w posadzce .
Przy poszczególnych urządzeniach przewody zakańczać gniazdami 3-faz. 32 A z
wyłącznikiem O-I.
Zasilanie do agregatu wody lodowej wprowadzić do rozdzielni dostarczonej z
urządzeniem , podobnie wykonać zasilania dla central wentylacyjnych.
1.4.5. Instalacja oświetleniowa
Instalacja oświetleniowa
zaprojektowana jest jako instalacja podtynkowa z
osprzętem podtynkowym.
Wyłączniki mocować na wysokości 1,5m od poziomu podłogi. Wykonano obliczenia
natęŜenia oświetlenia dla charakterystycznych pomieszczeń za pomocą programu
„Gewiss”. Przewidziano oprawy oświetleniowe na zewnątrz budynku do oświetlenia
reklam .
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego wyposaŜone w
akumulatory 2h.
1.4.7. Instalacja odgromowa
Zgodnie z PN dla budynków wykonanie instalacji odgromowej jest niezbędne
( warunki ubezpieczeniowe) .Instalację naleŜy wykonać drutem stalowym φ 8 mm2
ocynkowanym na uchwytach odstępowych mocowanych do konstrukcji dachowej .
Kominki wentylacyjne naleŜy połączyć ze zwodami poziomymi w sposób trwały.
Opierzenia i rynny metalowe połączyć ze zwodami. Zwody poziome sprowadzić do
zwodów pionowych (mogą być napręŜne) i dalej połączyć za pomocą złącz
kontrolnych z przewodami odprowadzającymi i dalej z uziomem. NaleŜy
wykorzystać istniejący uziom ze zbrojenia ław fundamentowych. W przypadku
niemoŜności skorzystania z powyŜszego naleŜy wykonać uziom otokowy z bednarki
ocynkowanej 25x4 mm zakopując ją na głębokość 0,8 m ,a w miejscach przejść
pieszych na głębokości 2m osłoniętych rurą . Otok prowadzić min 2 m od
fundamentów . Rezystancja uziomu nie powinna przekraczać 20 om. Przewody
odprowadzające osłonić do wysokości 1,8 m od poziomu „0” rurą ochronną .
1.4.8. Połączenia wyrównawcze
W obiekcie naleŜy wykonać połączenia wyrównawcze główne łączące ze sobą
części przewodzące róŜnych instalacji i urządzeń w celu wyrównania ich
potencjałów. Do instalacji wyrównawczej wykonanej z płaskownika ( bednarki )
Fe/Zn 25x4 mm i uziemionej ( oporność uziemienia pomierzona mniejsza- równa
od 30 Ω z uwzględnieniem odpowiedniego współczynnika) naleŜy przyłączyć :
• główne ciągi metalowych rur instalacyjnych sanitarnych , co , cw , zw ,
• Rozdzielnie główne , tablice bezpiecznikowe
• zacisk „N” złączy kablowych
• zbrojenie konstrukcji budynku
• korytka kablowe instalacji ( na początku i końcu ciągów )
• wodomierz zbocznikować bednarką Fe/Zn 25x4 mm
• przewód ochronny PE
• przewód uziemiający urządzeń telefonicznych
inne konstrukcje metalowe
2
1.5 Dane do uzgodnień BHP
W projekcie technicznym zastosowano
-przewody o izolacji Uzi=750 V
-wyłączniki instalacyjne S191
-ochronę przed poraŜeniem prądem elektrycznym w układzie TN -S oraz
zastosowano wyłączniki róŜnicowo-prądowe o prądzie 0,03 A.
-instalacja odgromowa
-wyłącznik p.poŜ
1.6.Ochrona od poraŜeń
Podstawową ochroną przeciwporaŜeniową jest izolacja , natomiast jako
dodatkową przewidziano wyłączniki przeciwporaŜeniowe róŜnicowoprądowe o działaniu bezpośrednim .
Dla umoŜliwienia właściwego zastosowania wyłączników róŜnicowoprądowych naleŜy ułoŜyć dodatkowy przewód ochronny PE jako 3-ci w
instalacji 1-no fazowej i 5-ty w instalacji 3-fazowej.
2. Obliczenia techniczne
2.1. Zestawienie mocy i dobór kabli i wielkości zabezpieczeń
2.1.1.Moc całkowita dla I i II etapu rozdzielni głównej - RG
- moc zainstalowana Pz= 244kW
- współczynnik jednoczesności kj=0,54
- moc całkowita Pc=244x0,54=131,75 kW
−spodziewany prąd całkowity = 196,07 A
obciąŜalność kabla typu YAKY 4x120 mm2 wynosi 228 A
Obwód kablowy zabezpieczyć bezpiecznikami mocy w złączu BM Wt-1/F 200A
3. Uwagi końcowe
Całość prac montaŜowych naleŜy wykonać starannie stosując zasady bhp zgodnie z
obowiązującymi normami , przepisami i zarządzeniami . Prace wykonywać winny
osoby mające stosowne uprawnienia pod nadzorem kierownika i inspektora . Przed
oddaniem instalacji w uŜytkowanie przeprowadzić obowiązujące badania i pomiary
potwierdzone odpowiednimi protokołami.
PROJEKTOWAŁ :
mgr inŜ. Ireneusz Jeńć
3
Spis rysunków
L.p.
Nazwa rysunku
Nr
1.
Rzut piwnic- instalacja elektryczna
1
2.
Rzut parteru - instalacja. elektryczna
2
3.
Rzut 1 piętra- instalacja elektryczna
3
4.
Rzut 2 piętra- instalacja elektryczna
4
5.
Rzut dachu
5
6.
Rozdzielnia główna RG
6
7.
Podrozdzielnia piwnic
7
8.
Podrozdzielnia parteru
8
9.
Podrozdzielnia piętra
9
10.
Podrozdzielnia garaŜu
10
11.
Podrozdzielnia Izby Pamięci
11
12.
Podrozdzielnia kuchni
12
13.
Podrozdzielnia zaplecza
13
14.
Podrozdzielnia kotłowni
14
4

Podobne dokumenty