Załącznik nr 1 - Gmina Krośniewice

Transkrypt

Załącznik nr 1 - Gmina Krośniewice
Załącznik nr 1
do Uchwały NR XXXI/189/08
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 16 października 2008r.
Zmiany do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krośniewice na lata 2007-2013
I.
W rozdziale 6. Realizacja zadań, podrozdział 6.1. Planowane zadania inwestycyjne w okresie 2007-2013,
dział: Zadania do realizacji w ramach RPO WŁ 2007-2013:
zadanie 1 otrzymuje następującą treść:
Zadanie 1
1.
Nazwa zadania
2.
4.1
Zgodność planem
zagospodarowania
przestrzennego
Harmonogram realizacji
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Planowane efekty
końcowe
Produkty
4.2
Rezultaty
5.
Instytucje i podmioty
uczestniczące we
wdrażaniu
Nakłady do poniesienia
Źródła finansowania
lata
Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii
Europejskiej
Inne
Razem
3.
3.1
3.2
4.
6.
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
8.
II.
„Budowa sieci kanalizacji rozdzielczej wraz z rozbudową
oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Krośniewice”
Zgodny
2007
2010
długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 7,1 km
 liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków – 1 szt.
 liczba projektów z zakresu gospodarki wodno – ściekowej – szt.
 liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci
kanalizacji sanitarnej – 924 osoby
Gmina Krośniewice
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach

8 478 486,23 PLN
2007
1 939,50
0,00
10 990,50
2008
25 214,40
0,00
142 881,60
2009
611 170,50
0,00
3 463 299,52
2010
633 448,53
0,00
3 589 541,68
0,00
12 930,00
0,00
168 096,00
0,00
4 074 470,02
0,00
4 222 990,21
W rozdziale 9. Plan finansowy na lata 2007-2013 i na następne lata
1. tabela 48 Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Krośniewice na lata 2008-2013 od pozycji 5 otrzymuje brzmienie:
Lp.
Nazwa zadania
Nazwa
jednostki
realizującej
Termin
realizacji
Źródła
finansowania
Łączne nakłady Dotychcza
sowe
nakłady
(poniesion
e w 2007r)
rozp. zak.
1.
„Budowa sieci
kanalizacji
rozdzielczej wraz
z rozbudową
oczyszczalni
ścieków na terenie
aglomeracji
Krośniewice”*
Gmina K-ce
z siedzibą
w Urzędzie
Miejskim w
Krośniewicach
2007 2010
Lata / Koszty w PLN
2008
ogółem
środki UE*
8 478 486,23 12 930,00
7 206 713,30 10 990,50
2009
2010
2011
2012
2013
168 096,00 4 074 470,02 4 222 990,21
142 881,60 3 463 299,52 3 589 541,68
środki BP**
śr. własne
1 271 772,93
1 939,50
25 214,40
611 170,50
633 448,53
1 271 772,93
1 939,50
25 214,40
611 170,50
633 448,53
w tym
budżet gminy
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
2.
„Budowa
Gimnazjum w
Krośniewicach ”
Gmina K-ce
z siedzibą
w Urzędzie
Miejskim w
Krośniewicach
2007 2009
ogółem
środki UE*
8 235 200,00 3 175 200 2 560 000,00 2 500 000,00
6 999 920,00
2 176 000,00 2 125 000,00
środki BP**
śr. własne
1 235 280,00
384 000,00
375 000,00
1 235 280,00 3 175 200
384 000,00
375 000,00
w tym
budżet gminy
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
3 175 200
* w skład projektu „Budowa sieci kanalizacji rozdzielczej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Krośniewice” wchodzą następujące zadania
inwestycyjne:
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części miasta Krośniewice
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla wschodniej części miasta Krośniewice
- Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych miasta Krośniewice
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pawlikowicach
2. Plan finansowy dla zadań realizowanych w ramach RPO WŁ oraz PROW otrzymuje brzmienie:
Zadania realizowane w ramach RPO WŁ 2007-2013
Źródła dofinansowania
Budżet gminy
Budżet państwa
środki prywatne
środki Unii
Europejskiej
Inne
Razem
2007
1 939,50
Lata realizacji projektów / zadań inwestycyjnych
2008
2009
2010
1 393 464,40
1 606 075,50
872 758,53
10 990,50
6 969 631,60
11 270 549,52
4 864 541,68
12 930,00
8 363 096,00
388 875,00
13 265 500,02
5 737 300,21
Zadania realizowane w ramach PROW 2007 – 2013
Źródła dofinansowania
Budżet gminy
Budżet państwa
środki prywatne
środki Unii
Europejskiej
Inne
Razem
Lata realizacji projektów / zadań inwestycyjnych
2008
2009
2010
197 500,00
600 000,00
585 000,00
192 500,00
1 350 000,00
1 305 000,00
390 000,00
1 950 000,00
1 890 000,00
Zadania realizowane w ramach RPO WŁ 2007-2013 oraz PROW 2007 – 2013
Źródła dofinansowania
Budżet gminy
Budżet państwa
środki prywatne
środki Unii
Europejskiej
Inne
Razem
2007
1 939,50
Lata realizacji projektów / zadań inwestycyjnych
2008
2009
2010
1 590 964,40
2 206 075,50
1 457 758,53
10 990,50
7 162 131,60
12 620 549,52
6 169 541,68
12 930,00
8 753 096,00
388 875,00
15 215 500,02
7 627 300,21