MAGISTRANCI KATEDRY SKANDYNAWISTYKI Dodatkowe

Transkrypt

MAGISTRANCI KATEDRY SKANDYNAWISTYKI Dodatkowe
MAGISTRANCI KATEDRY SKANDYNAWISTYKI
Dziekanat rejestruje pracę dyplomową oraz wydaje protokół egzaminu
dyplomowego tylko i wyłącznie po dostarczeniu przez studenta:
• pracy dyplomowej do rejestracji,
• pracy dyplomowej na płycie CD (płyta jednosesyjna, plik w formacie PDF),
• 4 zdjęć o wymiarach 4.5 cm × 6.5 cm,
• karty obiegowej (druk do odbioru w Dziekanacie),
• oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy (dokument naleŜy złoŜyć
w Dziekanacie oraz dołączyć do kaŜdego egzemplarza pracy
dyplomowej, takŜe do wersji elektronicznej pracy na płycie CD),
• oryginału dowodu wpłaty za dyplom, wniesionej na indywidualny numer
konta, którego numer moŜna pobrać w Dziekanacie (60 zł – wersja
polska).
Dodatkowe dokumenty dla osób zainteresowanych
otrzymaniem odpisu w języku angielskim:
• pisemna prośba o wydanie dyplomu w języku angielskim,
• 2 zdjęcia o wymiarach 4.5 cm × 6.5 cm (jak do dyplomu w języku polskim),
• opłata za wydanie odpisu w wysokości 40 zł (na ten sam indywidualny
numer konta, ustalony dla opłaty za wydanie dyplomu w języku polskim).
OŚWIADCZENIE
Ja, niŜej podpisany/a
……………………………………………………………………………………
student/ka Wydziału Neofilologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
o ś w i a d c z a m,
Ŝe przedkładaną pracę magisterską
pt. ........................................................................................................................
napisałem/am samodzielnie.
Oznacza to, Ŝe przy pisaniu pracy, poza niezbędnymi konsultacjami, nie korzystałem/am z
pomocy innych osób, a w szczególności nie zlecałem/am opracowania rozprawy lub jej
istotnych części innym osobom, ani nie odpisywałem/am tej rozprawy lub jej istotnych
części od innych osób.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, Ŝe gdyby powyŜsze oświadczenie okazało się
nieprawdziwe, decyzja o wydaniu mi dyplomu zostanie cofnięta.
……………………….
(miejscowość, data)
……………………………
(czytelny podpis)