Protokół Nr XIX/2012

Transkrypt

Protokół Nr XIX/2012
nlI)ń
0MlNy
Protokoł
Nr x)020t2
z sesjiRadyGminyMielków
z 26llpca20If r.
sesjęotworzyłPrzewodniczącyRady Gminy - JózefŹy8adłosłowami',olwieram
sesjęRady Gminy Mietków''' pz}vitał wszystkichzebranych,na podstawielisry
obecności
stwierdziłquorumi poinformował,
żez poŹ4dkuobnd zdejmujesiępunkt
3: ''Podjęcieuchwatyw sprawieske8i Ewy Rajczakowskej-Jarosz,
d)Tekora
Gimżjum w Mietkowiena bezcz}nność
MałgorzatyKomanieckiej,d)a€klora
szkołyPod$awowejw Mietkowie''i przedstawił
porządekobladpo fmianach:
l' Podjęcie
uchwały
w splawiezmianybudzetu
gminyna 2012rok.
2' Podjęcieuchwaryw sprawiezaciągnięciakred}tu.
3. Pod.jęcieuchwalyw sprawieskar8i pani Zofii Bogacz w sprawiezfuiechanja
pżez wez wójla Gminy Mietków, pana Adama Kozarowicz3'
przeprowadzeniakont.o]i w sprawiezłoŹonegow dniu 1l czeNca 2012 r'
fawiadomienia
o R7lewaiu szambaplzez nieszkankęmiejscowości
Milin
paniąPelagię
sfuka.
4. Wnioski i interpeleje radnych.
5. sprawyróżne.
w niązku ze nnianani w lorządku obradPrz,ewodniczący
zaiządziłgłosowanie:
Głosowało
15 radnych oddano15 głosów,,za,,,PrzewodniczącyRady stwieldził,że
porządekobradzostałPrzyję1yjednogłośnie'
Pa'i Reginaozga' skarbnik Gminy uzasadniła
koniecaośćhiany w budzecieorż
odcz}tała
projelćuchwahrr'
Ptewodniczącyzarządziłgłosowanie'
ołosowało
15radnych oddano15głosów,'za''.
Przewodnicfącyslwierdził,żeuchwałazostałapodjętajednogłośnie'
Pani Regina ozga. skarbnik Gniny uzasadnjłakoniecaośćpodjęciauchwaiy w
spEwie zlciągnięciaked}tu orazodczlała projektuchwały.
Przewodniczący
zjrządziłgłosowmie'
Głosowało
15radlych oddano15głosów,,za'..
PŹewodniczącystwierdfił,Ź€ uchwałazostałapodjętajednogłośnie'
Ad 3:
ZastępcaPrzewodnicząceaoPani Helena Afrymowicz odcz}tałaprojek uchwaływ
sprawie rozpatrzenia skargi Pani Zofii Bogacf na bezczynnośćwójta Gminy
Mietków i zMądziła głosowanje.
Głosowało
15radnych- oddano15głosów''fa'''
ZaŚtępcaPrzewodniczącego
slwierdziła,żeuchwałazostałapodjętajednogłośnie.
wnioskii inteĘelacje
radnych:
' Pani HelenaAńymowicz zap)1ałao remonĄrpżyŚl€lków autobusoqch' ze
względuna ro' żejest to wjzytówka wsi' wójt stwierdził,że przyśankisą
zmierzone i będę rozmawiałz Panią skarbnik w sprawie sfinansowania
przedsię*zięcia'Przysranek w [email protected]ło cmentażanie zostmie
łymieniony a jed}nie popnwiony. Pracownicy interw€ncyjni zosraną
skierowanido pracna pŹystankach'
Pan RyszardŁącz stwierdzil'żeprzystanekautobusowy'który miałna własny
kosztremontować nadajesię tylko do kasacji'Wniósło obecność
radcy
prawnego na posiedreniachKonisji Rewizyjnej' w zwiąfku z pracami
dotyczącymiw]miany słupówenergeiycznych
oaajmił' żePan stmisławKról
odnówił podpisaniazgody w sprawiewymianysłupana swojejposesji'Idóry
stoi na środkupodwórkai utrudniaporuszaniesię po ptacui poprosiło jego
osunięcie.Pracownicy firmy eneĘetycmejpoinformowali Pana Króla, że
jeżeliniewjlazi zgodynajegowymianę
to onpozostanie
takijakijesti niena
jego usunięcia'
możliwości
Pm Frmczykstwierdził,
żeGminanie moŹenic
frobić w tej sprawie zobić' poniewr słxp stoi na pl]wahej posesji'
stwierdziłtakże,Źe w trakci€ modemizacjilinii średDiego
napięciasłupyw
miarę możliwościSą wyciąEme z p.,vatnej posesji i ustawianew pasie
drogo!]rm'PanŁącz stwiedził,źeskororobionoprcjekrna moderniacji linii'
to mogli ten słup zaprojekowaćnie na środl.'u
podwórka' Pan Andrzej
Pietruszkas|wierdził,żena Miosek PanaLicnerskiegoz Mietkowaenergetyka
usunęłasłupz posesji i podpięłabudyn€k pod sąsiednisł!p. Pmi Joleta
Bot€cka stwierd'ła're osobomnaleł sięodsfkodowaniai czynszdzierŹar'ny
za umiejscowieniesłuPaenergetycznego
na posesji oru zasady wejściana
- Pan Henryk Kazimierczat stwierdził,Źe przy spŹą1miudro8i fiemia została
wysypanana drogę i na chodnik. wójt srwierdzjł,że sprawa rcstałaju
Tsro\?orrs RejorieD.ogrr sprawabedzieponowiond.
. Pan Marek Korzinski aP}tał kto jest właścicielem
rcM w Proszkowicach,
k!óry nie jesr oczysfczany.wójt obiecałsprawdzić'ale najprawdopodobniej
powiatoły ponieważjest przy drcdze powiatowej'ZaPlał takze o kwory
dotacji do usuwania ubestu. wójt wskazał' że nalezy w tej sprawie
kontaktować
sie z DracownikienUG PaniaJanmzik'
. wójt złoź7ł
życzeniaAmon . solenizmtkomz okazjiimienin'
jednostkido
wójt przedsrawiłspEwę możliwości
likwidacji ZGK i włączenia
Urzęduominy jako v'dział ]ub referat'w zwjązkuz potrzebąodfyskiwania
VAT pŹez Urząd Gminy.Jaworjesttzkim przypadkiem.łv r€j chwili UG i tak
ZGK płaciza usfu8i.Pd AndJzej Pietruszkastwieldził,re tak samojest w
- wójr poprosiło faakceptowaniezatrudni€nia pracoMika na pół etatu do
GOK.
wójt s.wjerdził'Źe praco$nicy zGK zosta]ipouczeni' że podczasodczJ,ttl
licaików poboru wody mają obowią;zekzaplać jak *yg]ąda sprawa
opró2nianiaszmba' Stwierdził,ż ma możliwość
decyzjąwyznacfyćtermi!
odbioruszambai odciążenia
opłatązaro'
Poi JolanuBoreckdp?eoslawi]aŚan /awdrsowanlfpracprzy oĘaniacji
obsługiPielgrzymk.
PEewodnicfącyRady Gminy 'Zamykam sesjęRady cminy Mietków''
ElżbietasFówka.Rojek
_ pb4acD.
Naganie sesji RG staiowi załącznikdo protokołu