Catálogo general

Transkrypt

Catálogo general
ESPAÑOL - POLSKI
Firma Mecanotubo posiada 70-letnie doświadczenie w branży budowlanej. Od chwili
wykonania pierwszego rusztowania mostowego, w roku 1948, nasza firma nieprzerwanie oferuje usługi w
zakresie budowy mostów, mikrotunelingu, wykonania obudowy wykopów i ogólnie robót budowlanych.
Nasza stała obecność na rynku jest możliwa wyłącznie dzięki ciągłemu rozwojowi, w ramach
którego aktualizujemy i ulepszamy stosowane technologie i materiały. Ściśle współpracujemy z naszymi
klientami przy wyborze odpowiednich rozwiązań, pozwalających na spełnienie przewidzianych
terminów realizacji, przy minimalnych kosztach i z zastosowaniem materiałów bezpiecznych, trwałych
i przyjaznych środowisku .
W zakresie KONSTRUKCJI nasze usługi obejmują projekt, montaż i dostawę DESKOWAŃ i RUSZTOWAŃ
MOSTOWYCH wykonanych w następujących technologiach:
Rusztowanie pełne oraz z nielicznymi prześwitami
nad przejściami technicznymi i skarpami
Rusztowanie kolumnowe
Rusztowanie kroczące
Specjalne zastosowania
włącznie z kompletnym wykonaniem konstrukcji betonowych.
Z kolei w zakresie PRAC GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH, wykonujemy projekt, montaż i dostawę
sprzętu do:
Valdetravieso, CÁCERES, Hiszpania - 2013
León, Hiszpania - 1948
Przewiertu poziomego maszyną do mikrotunelowania i przecisku rur,
ścianek szelnych, obudowy wykopów oraz systemów obniżania poziomu
wód gruntowych.
Mecanotubo tiene una experiencia de 70 años en el sector de la construcción. Desde que realizó el primer cimbrado
de un puente, en el año 1948, nuestra empresa ha ofrecido sus servicios, ininterrumpidamente,
en la construcción de puentes, microtúneles, entibación y obra civil, en general.
Nuestra presencia continua en el mercado solo ha sido posible gracias a una evolución permanente,
que supone la actualización y mejora de la tecnología y de los medios empleados. Colaboramos de forma estrecha
con nuestros clientes en la selección de la solución idónea que permita la consecución de los plazos de ejecución previstos,
con un coste mínimo, empleando unos medios seguros, fiables y respetuosos con el medio ambiente.
En la división de ESTRUCTURAS, nuestro servicio incluye el proyecto, la instalación
y el suministro de ENCOFRADO y CIMBRAS de las siguientes tipologías:
Cimbra llena y con pasos de servicio salvataludes
Cimbra porticada
Cimbra autolanzable
Aplicaciones especiales
incluso la realización completa de estructuras en hormigón.
Y en la división de GEOTECNIA, realizamos el proyecto, la instalación y el suministro de equipos de:
Perforación horizontal con microtuneladora e hinca de tubería, tablestacas,
entibación y sistemas de agotamiento de nivel freático.
Rusztowania
pełne
4
/
24
Cimbra llena
La cimbra llena se emplea, principalmente, cuando:
Rusztowania pełne stosuje się głównie, gdy:
Proste przygotowanie terenu pozwala na podparcie podstaw na legarach
Wysokość rusztowania jest mniejsza niż 12 m
Konieczne jest zastosowanie nielicznych prześwitów (nad skarpami, rzekami lub przejściami technicznymi)
Konstrukcje, w których najczęściej stosuje się tego typu rusztowania to:
Przejazdy górą Przejazdy dołem
Wiadukty Akwedukty
Łuki Kładki Dachy zbiorników fermentacyjnych
Płyty betonowe w zabudowaniach przemysłowych
Una preparación sencilla del terreno admite apoyar las bases sobre durmientes
La altura de cimbrado es inferior a 12 m
No se requieren más que algunos pórticos (salvataludes, ríos o pasos de servicio)
Estructuras más frecuentes para este tipo de cimbra:
Pasos superiores
Pasos inferiores
Viaductos
Acueductos
Arcos Pasarelas
Techos de digestores
Losas de hormigón en edificación industrial
Ejemplo de cimbrado con el sistema de torres PAL y pórticos para paso de servicio de obra y sobre taludes
Przykład rusztowania z systemem wież PAL i prześwitów nad przejściami technicznymi i skarpami
La cimbra porticada se emplea, principalmente, cuando:
Rusztowania kolumnowe stosuje się głównie w przypadku, gdy:
Wysokość rusztowania przekracza 12 m
Na trasie obiektu inżynierskiego występują drogi, szlaki kolejowe lub rzeki
Istnieje konieczność przeniesienia obciążeń w sposób skoncentrowany
na konkretne obszary
La altura de cimbrado es superior a 12 m
Hay carreteras, ferrocarriles o ríos a salvar
Es necesario transmitir las cargas a zonas concentradas
Estructuras más frecuentes para este tipo de cimbra:
Viaductos
Acueductos
Pasos Superiores Arcos
Ejemplo de cimbrado con varios sistemas
Podpory Wieże H-30 (300 kN) PAL (220 kN) H-45 (450 kN)
A200 (1.800 kN)
A250 (2.500 kN)
M250 (5.000 kN)
Przykład rusztowania w systemie mieszanym
Wiadukty Akwedukty
Przejazdy górą Łuki
Dźwigary
HEB 300/360/600
HEB
HEA podwójne typu Barto
H33
Sistemas
Systemy
6
/
24
Konstrukcje, w których najczęściej stosuje się tego typu rusztowania to:
Rusztowania
kolumnowe
Cimbra
porticada
Soportes Torres H-30 (300 kN) PAL (220 kN) H-45 (450 kN)
A200 (1.800 kN)
A250 (2.500 kN) M250 (5.000 kN)
Vigas
HEB 300/360/600
HEB
HEA emparejadas
Barto
H33
7
/
24
Rusztowania
kroczace
8
/
24
Cimbra
autolanzable
La cimbra autolanzable se emplea, principalmente, cuando:
Rusztowania kroczące stosuje się głównie, gdy:
Liczba przęseł w wiaduktach lub akweduktach przekracza 4
Wysokość przekracza 40 metrów
Nie ma możliwości podparcia między słupami
Dostępny sprzęt:
Przy przęsłach do 40 m stosuje się rusztowania kroczące C 35
Przy przęsłach do 60 m stosuje się rusztowania kroczące A 60 y C 60
Przy przęsłach do 70 m stosuje się system C 60
MECANOTUBO również projektuje i prowadzi
sprzedaż urządzeń dostosowanych do konkretnych potrzeb.
En viaductos y acueductos, el número de vanos es superior a 4
La altura es superior a 40 m
No resulta posible apoyar entre pilas
Equipos disponibles:
Para vanos de hasta 40 m se emplea la cimbra autolanzable C 35
Para vanos de hasta 60 m se emplea la cimbra autolanzable A 60 y C 60
Y para vanos de hasta 70 m se emplea el sistema C 60
MECANOTUBO también proyecta y suministra en venta equipos adaptados
a necesidades concretas.
9
/
24
Rusztowania
kroczace
Cimbra
autolanzable
Cimbras autolanzables MECANOTUBO en posición de hormigonado
vano de 40 m
przęsło 40 m
C 35
vano de 60 m
przęsło 60 m
A 60
60 m
vano de 60 m
przęsło 60 m
C 60
Przekrój rusztowania kroczącego C 60
40 m
60 m
Rusztowania kroczące MECANOTUBO w pozycji do betonowania
10
/
24
Sección cimbra autolanzable C 60
vano de 70 m
przęsło 70 m
C 60
Sección cimbra autolanzable C 35
70 m
Sistema de cuelgue
System podwieszania
Vigas principales
Dźwigary
C 35
Elementos de apoyo
Elementy wsporcze
Przekrój rusztowania kroczącego C 35
11
/
24
´
Scianki szczelne
12
/
24
Tablestacas
ŚCIANKI SZCZELNE: wbijanie i dostawa, w systemie wynajmu lub sprzedaży.
Ścianki szczelne to rozwiązanie, które można stosować we wszelkich obszarach budownictwa: Rowy kanalizacyjne Oczepy podpór wiaduktów Obszerne wykopy pod obiekty Roboty portowe i wiele, wiele innych.
Jest to korzystna alternatywa do klasycznej ściany szczelinowej ze względu na cenę
i szybkość wykonania.
TABLESTACAS : Hinca y suministro, en alquiler o venta.
Las tablestacas ofrecen soluciones que se adaptan a todos los ámbitos de la construcción:
Zanjas para saneamientos
Encepados para pilas de viaductos
Grandes vaciados de recintos
Obras portuarias y un largo etcétera.
Alternativa ventajosa al muro pantalla clásico por coste y rapidez
13
/
24
´
Scianki szczelne
14
/
24
Dysponujemy:
Urządzeniami do wbijania ścianek
szczelnych z własnym napędem,
wbudowanym układem autoniwelacji,
z wibratorami o wysokiej częstotliwości,
które znacznie zmniejszają przenoszenie drgań,
w związku z czym są idealne do prac
w środowisku miejskim.
Tablestacas
Wibromloty podwieszane z żurawia,
odpowiednie do placów budowy o trudnym dostępie.
Martillos vibradores suspendidos de grúa,
adecuados para emplazamientos de difícil acceso.
Disponemos de:
Máquinas autopropulsadas
para hinca de tablestacas, con mástil
que incorpora un sistema de autonivelación,
y con vibradores de alta frecuencia
que reducen considerablemente
la transmisión de vibraciones,
por lo que resultan ideales
para trabajos en entornos urbanos.
15
/
24
Mikrotunelowanie
16
/
24
Microtúneles
PERFORACIÓN HORIZONTAL
PRZEWIERTY POZIOME
Sistema de colocación de tubos por empuje horizontal,
mediante gatos hidráulicos por detrás de la excavación, con corona de corte rotatoria.
ZALETY SYSTEMU
w porównaniu z konwencjonalną metodą wykopu otwartego:
Niewielka ilość potrzebnej przestrzeni.
Możliwość przejścia pod drogami, kanałami, rzekami, etc.
Ograniczenie oddziaływania na mieszkańców.
Możliwość wykonania odcinków prostych, łuków, lub mieszanych.
Niska emisja hałasu i substancji szkodliwych.
Brak zagrożenia dla sąsiadujących zabudowań.
Wysoka precyzja układania rur, w zależności od długości przewiertu i rodzaju gruntu.
Wyższa jakość wykonanych przewodów, dzięki optymalnym warunkom posadowienia
i kładzenia rur w czasie montażu.
Niewielkie ryzyko wypadków.
Niewielki wpływ warunków atmosferycznych.
Wykonanie tras o pokaźnych długościach w ramach jednego odcinka.
Możliwy do zastosowania we wszelkiego rodzaju podłożach gruntowych
(skały, grunty spoiste, niespoiste, etc.).
Możliwość pracy niezależnie od poziomu wód gruntowych.
System montażu rur za pomocą przewiertu poziomego,
za pośrednictwem systemu hydralicznego w wykopie i zamkniętą tarcza tnacą.
17
/
24
Mikrotunelowanie
18
/
24
Microtúneles
VENTAJAS DEL SISTEMA
en comparación con la construcción convencional abierta:
Escasa necesidad de espacio
Posibilidad de pasar bajo vías de circulación, canales, ríos, etc.
Disminución del impacto social
Posibilidad de ejecución de trazados rectos, curvos o mixtos
Escasa emisión de ruido y de sustancias nocivas
Ausencia de riesgo para las edificaciones adyacentes
Alta precisión de colocación, dependiendo de la longitud de la perforación
y del tipo de terreno
Mejor calidad de las conducciones acabadas, debido a las condiciones óptimas
de asentado y a la colocación de los tubos en el momento de la instalación
Escaso riesgo de accidentes
Escasa influencia de las condiciones atmosféricas
Ejecución de trazados de longitudes importantes en un solo tramo
Válido para todo tipo de terrenos (roca, terrenos cohesivos, granulares, etc)
Posibilidad de trabajar con independencia del nivel freático.
19
/
24
Specjalne
zastosowania
20
/
24
Płyty komór fermentacyjnych
Losas de digestores
Aplicaciones
especiales
Wózki na skrzydła mostu
Carros para alas
Pojedyncze szalunki
Encofrados singulares
Blaty szalunkowe z płyty
Mesas de encofrado con acabado de tabla
Podparcia
Apeos
Wznoszenie konstrukcji na potrzeby
napraw lub wymiany podpór
Levantamiento de estructuras para
su reparación o sustitución de apoyos
21
/
24
Specjalne
zastosowania
Obudowa wykopów liniowych
Entibación de zanjas
GUIA SIMPLE
GUIA DOBLE
PARALLEL
CAJÓN
Aplicaciones
especiales
Rusztowania i platformy do prac specjalnych
Andamios y plataformas para trabajos especiales
SZYNA POJEDYNCZA SZYNA PODWÓJNA SKRZYNIA TYPU
Pontony Pontonas
Para la ejecución de obras marítimas o fluviales, en las que la ejecución del tablestacado
no sea posible desde tierra, con o sin spuds (patas de apoyo).
System obniz̀ania poziomu wód gruntowych well point
Sistema well point de agotamiento de nivel freático
Do realizacji robót morskich lub rzecznych, w których niemożliwe jest wykonanie ścianek
szczelnych z lądu, z podporami (spuds) lub bez.
Tymczasowe stemplowanieśścian szczelinowych
Apuntalamiento provisional de muros pantalla
Tymczasowe kładki dla pieszych
Pasarelas peatonales provisionales
Podparcie elewacji
Apeo de fachadas
22
/
24
23
/
24
ISO 9001
FM 602704
ISO 14001
EMS 597227
CIMBRAS y GEOTECNIA S.L.
OFICINAS CENTRALES / HEAD OFFICES
Av. de Bruselas, 5 planta 2 28108 Alcobendas MADRID Tel. +34 91 661 05 39 Fax +34 91 661 06 14
DELEGACIONES / BRANCHES
C /. del Palacio,15 puerta 3 46183 L’Eliana VALENCIA Tél. +34 96 166 15 85 Fax +34 96 166 18 48
Camino de Plentzia, 11 48100 Mungia BIZKAIA Tél. +34 94 615 57 62 Fax +34 94 615 57 61
Mecanotubo Maroc, sarl. 271, Bd. Zerktouni, Résidence Les Hirondelles, 2éme étage n.6 20050 CASABLANCA
Tél. +212 664 31 33 87 Fax +212 522 36 97 10
Mecanotubo Poland Spólka z o.o. Ul. Wyrzyska 9A 02-455 WARSZAWA Tél. +48 693 163 155
Mecanotubo México S.A. de CV. C /. Bradley, 52 Esquina Gutemberg, Int. 301, Col.Anzures, Del. Miguel Hidalgo C.P. 11590 DF MÉXICO
Tél. +52 55 2624 1419
www.mecanotubo.es