Konkurs Gwiazdkowy 2014

Transkrypt

Konkurs Gwiazdkowy 2014
Regulamin konkursu dla uczestników Festiwalu Biegowego
„Konkurs Gwiazdkowy”
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Festiwal Biegów” – zwana w dalszej części
Organizatorem - będąca także organizatorem Festiwalu Biegowego Forum Ekonomicznego,
mieszcząca się w Niskowej 161, 33-395 Chełmiec, (adres do korespondencji: Fundacja
„Festiwal Biegów”, 00-382 Warszawa, ul. Solec 85).
2.Konkurs trwa od 17 do 31 grudnia 2014 r.
3.W konkursie rozlosowanych zostanie 20 nagród:
- 20 voucherów wartość 200 zł na zakupy w sklepie internetowym dla biegaczy
4. W konkursie uczestniczą wszyscy biegacze, którzy zgłosili się na 6 PZU Festiwal
Biegowy i opłacili startowe na przynajmniej jeden bieg, w terminie o rozpoczęcia
rejestracji do zakończenia konkursu czyli do 31 grudnia 2014 roku oraz przesłali do
portalu www.festiwalbiegow.pl zdjęcie biegacza pod choinką.
5.Zdjęcia przyjmujemy do dnia 31 grudnia 2014 roku na adres:
[email protected]
Zdjęcia zostaną opublikowane na portalu www.festiwalbiegow.pl
6.Losowanie voucherów odbędzie się we wtorek 7 stycznia a jego wyniki zamieścimy
na naszym portalu biegowym www.festiwalbiegowy.pl o godzinie 15.00.
7. Nagrody do zwycięzców zostaną przesłane pocztą w terminie do 31 stycznia.
Warunkiem jest e-mailowe potwierdzenie adresu uczestnika Festiwalu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie, odwołania
konkursu, unieważnienia wyników w całości bądź części oraz zmiany terminów podanych w
niniejszym regulaminie.
9. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym regulaminem lub konkursem
będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.
10. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Fundacji „Festiwal Biegów” i Fundacji
Instytut Studiów Wschodnich ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych Fundacji.
11.Jeżeli zdjęcie nadesłane przez Uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zdjęcia do Konkursu udziela Organizatorowi
nieodpłatnej licencji, do korzystania ze Zdjęcia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do
czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i
techniką cyfrową,
b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) publikowanie, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i
reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
12. Organizator w szczególności ma prawo do publikacji Zdjęć (w całości lub części) na
stronie internetowej www.festiwalbiegow.pl .
13. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do oznaczania Zdjęcia niezależnie od
sposobu jego publikacji przez podanie imienia i nazwiska/pseudonimu Autora, bądź do
publikowania (rozpowszechniania) ich bez wskazywania autorstwa, w zależności od potrzeb
Organizatora, jeżeli jest to podyktowane charakterem eksploatacji Zdjęcia.
14. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich
praw osobistych do Zdjęcia w tym prawa do:
a) decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu,
b) do nadzoru autorskiego,
c) do nienaruszalności formy i treści Zdjęcia oraz do jego rzetelnego wykorzystania
(integralność).
15. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu (Zdjęcia) w
zakresie, o którym mowa powyżej.
16. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo
do wykonywania praw zależnych.
17. Przesyłając Zdjęcie do Konkursu uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne
prawa autorskie do Zdjęcia. Zdjęcie jest dziełem oryginalnym, nie obciążonym prawami osób
trzecich, ani nie narusza jakichkolwiek przepisów prawa, ani interesów lub praw
osób trzecich.
18. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie udziału w Konkursie nie
stanowi zobowiązania Organizatora do publikacji Zdjęcia.
19. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają
Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, w
tym wydania przyznanych Nagród.
20. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają
Organizatorów do przekazania ich w celu wydania Nagród.
21. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo
poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania
ich danych osobowych.
22. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze
zm.).