Firma Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.

Transkrypt

Firma Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.
Firma Drwalewskie Zak ady Przemys u Bioweterynaryjnego S.A. poszukuje wykonawcy
nast puj cych materia ów promocyjnych i informacyjnych: projekt oraz druk katalogów ( czna
ilo 1000 sztuk), projekt oraz druk ulotek w formacie A3 sk adana do A4 (5 rodzajów x 1000
sztuk), wykonanie breloków metalowych (200sztuk) i d ugopisów metalowych (3 rodzaje po 500
sztuk).
Ulotki (5 ró nych rodzajów ulotek):
format A3 sk adany do A4 (420x297mm) dla 5 produktów, ulotka dwustronna (po 1000
sztuk ka dy rodzaj)
kolorystyka 4+4
papier: kreda b ysk gramatura 170g
tekst w j zyku rosyjskim ze strony zamawiaj cego
zarys ulotki (zdj cia produktów oraz zwierz cia od firmy zamawiaj cego)
Breloki metalowe:
ilo do wykonania 200 sztuk
materia - metal
kszta t winki
wymiar 8,7x3x0,6 cm
ugopisy metalowe:
ilo do wykonania 3 rodzaje x 500 sztuk
Katalogi:
format A3 sk adany do A4
kolorystyka 4+4
papier: kreda b ysk gramatura 170g
katalog opracowany ze strony zamawiaj cego
naniesienie poprawek do tekstu w katalogu
W ofercie prosimy zamie ci nast puj ce informacje:
cena wykonania poszczególnych materia ów – netto i brutto,
cena czna us ugi - netto i brutto,
termin wa no ci oferty - 30 sierpnia 2014 r.

Podobne dokumenty